Препорука Националној служби за запошљавање за предузимање мера ради спречавања дискриминације на основу пола приликом оглашавања радних места и подстицања запошљавања мање заступљеног пола

дел. бр. I–РП–1–13/10 датум: 15. 7. 2010.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

11000 Београд
За директора В. И.

Поштовани,
Обраћамо Вам се поводом представке грађанке Новог Сада у којој се истиче да је завршила Машински факултет и да је инжењерка машинске струке, те да је пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Нови Сад, као незапослено лице.

У представци грађанке Н. С. истиче се да је завршила Машински факултет и да је инжењерка машинске струке, те да је пријављена на евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала Нови Сад, као незапослено лице.

У представци се наводи да се странка обратила Националној служби за запошљавање, филијали Нови Сад, зато што ниједном није била обавештена о слободним радним местима код послодаваца који траже машинске инжењере, а да има информацију да њене колеге мушког пола јесу. Том приликом је сазнала да послодавци могу да одлуче да ли желе да позову на разговор мушкарца или жену, односно да на формулару који им шаље НСЗ имају могућност да наведу пол кандидата, као један од критеријума за избор кандидата/киње.

Поводом ове представке Покрајински омбудсман, као институција која се бави заштитом и унапређењем људских права и поступа по представкама грађана/ки извршио је увид у један од формулара НСЗ (захтев за стручно оспособљавање и запошљавање младих) и том приликом установљено је да је овај формулар родно неутралан, па се претпоставља да послодавци сами уписују жељени пол кандидата у оквиру рубрике додатни захтеви за селекцију кандидата.

Полазећи од чињенице да дискриминација на основу пола започиње већ приликом запошљавања, односно при самом оглашавању слободних радних места тиме што се пол наводи као један од услова за посао или се у огласима не наводи да се за радно место могу јавити особе оба пола, Покрајински омбудсман и Повереница за заштиту равноправности сматрају да је приликом пријема захтева послодаваца у којима је означен пол кандидата, НСЗ дужна да послодавце упозори на одредбе Закона о забрани дискриминације и Закона о равноправности полова који забрањују дискриминацију по основу пола. Ова обавеза произлази из чл. 9 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009), којим је предвиђена дужност НСЗ да послодавцу и лицу које тражи запослење пружа обавештења о законима, подзаконским прописима, колективним уговорима и другим општим актима који су на снази, правима, обавезама и одговорностима послодаваца и запослених, као и њихових удружења, који се односе на запошљавање и осигурање за време незапослености, као и савете о начину и поступку остваривања права и извршавања обавеза и помоћ о начину попуњавања и достављања НСЗ служби образаца и докумената. Такође, НСЗ не сме узимати у обзир пол као критеријум приликом упућивања лица са евиденције на расписане конкурсе за радна места, осим уколико је послодавац навео оправдане разлоге, сагласно чл. 15 Закона о равноправности полова којим је предвиђено да приликом јавног оглашавања послова и услова за њихово обављање и одлучивања о избору лица која траже запослење ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања, није дозвољено прављење разлике по полу, осим ако постоје оправдани разлози утврђени у складу са законом којим се уређује рад. Равноправност полова и принцип једнаких могућности треба поштовати приликом оглашавања радних места и израде свих формулара које НСЗ користи у свом раду, како би се спречила избегла дискриминација по основу пола.

Покрајински омбудсман је о наведеној представци и прикупљеним чињеницама известио и новоустановљени државни орган – Повереника/цу за заштиту равноправности који се стара о спровођењу Закона о забрани дискриминације (Сл. гласник РС, бр. 22/2009) и између осталог, препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33 ст. 9).
Имајући у виду наведене чињенице, Покрајински омбудсман и Повереница за заштиту равноправности упућују следећу

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Приликом оглашавања слободних радних места у листу Националне службе за запошљавање „Послови“ поштовати забрану дискриминације по основу пола и изричито навести да су послови доступни и мушкарцима и женама, изузев ако је прављење разлике, искључење или давање првенства једном полу у односу на одређени посао допуштено јер је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да пол представља стварни и одлучујући услов обављања посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно чл. 22. Закона о раду.

2. У програмима Националне службе за запошљавање подстицати запошљавање мање запосленог пола, а у свим активностима и контактима са послодавцима подучавати их о обавези поштовања прописа у области забране дискриминације и равноправности полова.

3. Национална служба за запошљавање је дужна да Покрајинском омбудсману и Повереници за заштиту равноправности достави информацију о начину на који ће ова препорука бити спроведена.

 

ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ ОМБУДСМАНА
                            ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
Даница Тодоров   др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Националној служби за запошљавање за предузимање мера ради спречавања дискриминације на основу пола приликом оглашавања радних места и подстицања запошљавања мање заступљеног пола Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top