Препорука мера за остваривање равноправности Министарству одбране у области рада и запошљавања

бр. 07-00-206/2014-02 датум: 8. 8. 2014.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. ст. 1. тaч. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје Министарству одбране Републике Србије

 

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

1. Потребно је да Министарство одбране Републике Србије усклади Одлуку о посебним критеријумима за пријем на рад у Изасланства одбране Републике Србије („Сл. војни лист“ бр. 25/09,15/11 и 24/13, чл. 41. т. 5) са антидискриминационим прописима, и то тако што ће уклонити посебне критеријуме који се односе на брачни статус кандидата и кандидаткиња.

2. Потребно је да Министарство одбране Републике Србије убудуће води рачуна да својим одлукама, као и приликом објављивања интерних и јавних конкурса, не крши одредбе Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа.

3. Министарство одбране Републике Србије обавестиће Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њоме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације , Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да је у листу Одбрана бр. 205 од 1. априла 2014. године објављен конкурс Војнообавештајне агенције Министарства одбране за пријем на рад у Изасланствима одбране Републике Србије у 2015. години.

Конкурсом су прописани општи и посебни услови које треба да испуни сваки кандидат који жели да се пријави на конкурс. Међу посебним условима конкурса одређено је да је потребно да кандидат буде у браку, да од чланова породице обавезно са собом води супружника у иностранство, као и да су он и чланови његове уже породице здрави и способни за дужност у изасланству одбране.
Имајући у виду посебне услове конкурса, Повереница за заштиту равноправности затражила је изјашњење Братислава Гашића, министра одбране, у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, а у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације.

У изјашњењу које је доставио Славољуб Дабић, бригадни генерал Војнообавештајне агенције, између осталог, наведено је:

– да су услови којима се од кандидата тражи да су здравствено способни, да су у браку и да са собом воде супружника, прописани Одлуком о посебним критеријумима за пријем на рад у Изасланства одбране (ИО);
– да је услов којим тражи да кандидат и чланови његове уже породице здрави и способни за дужност у изасланству одбране, у вези са одредбама Закона о Војсци Србије којим је прописано да у активну војну службу може бити примљено лице које је здравствено способно;
– да је услов који подразумева да је кандидат у браку прописан јер супружници изасланика одбране имају одређене протоколарне обавезе приликом организовања друштвених активности, као и да је предвиђена могућност да се ангажују на основу уговора о делу;
– да је због количине стреса и обавеза које ова позиција носи неопходно да војни изасланици и њихови супружници буду здравствено способни како би реализовали све активности и достојно представљали МО и ВС;
– да су дужни да поштују акте који су на снази, те уколико се због процеса интеграције Републике Србије укаже потреба за променом важећих критеријума и одлука, тек на основу измена могу вршити избор на основу нових критеријума.

У листу Одбрана бр. 205 од 1. априла 2014. године објављен је конкурс Министарства одбране Републике Србије, Војнообавештајне агенције за пријем на рад у Изасланствима одбране Републике Србије у 2015. години. Општим условима конкурса прописано је да кандидат може бити професионално војно лице у служби у Министарству одбране и Војсци Србије који испуњава све услове за постављење на дужност прописане одредбама чл. 22. и 23. Уредбе о стањима у служби професионалних војних лица и о унапређивању официра и подофицира . Поред општих услова, прописани су и посебни услови, између осталог, прописано је да је кандидат у браку и да од чланова породице обавезно са собом води супружника у иностранство. Такође, као посебан услов прописано је и да су кандидат и чланови његове породице здрави и способни за дужност у изасланству одбране. Одлуком о посебним критеријумима за пријем на рад у Изасланства одбране Републике Србије прописани су посебни критеријуми за пријем на рад у изасланства одбране Републике Србије, да су посебни критеријуми саставни део интерног конкурса за пријем на рад у изасланства одбране, као и да је одредбом тачке 2. став 5. одлуке, као посебан критеријум, прописано да је кандидат за дужности изасланика одбране и заменика изасланика одбране у браку и да од чланова породице обавезно са собом води супружника у иностранство.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Уставном забраном дискриминације, као појаве која је супротна принципима демократског друштва, обезбеђује се остваривање начела једнакости и стварају претпоставке да правни субјекти остварују права под једнаким условима.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације који одредбом чл. 2. ст. 1. т. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољан положај, или би могли бити стављени у неповољан положај. Поред осталог, релевантна је и одредба чл. 16. којом је прописана забрана дискриминације у области рада, односно нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање, на ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености.

Закон о раду у чл. 18 забрањује непосредну и посредну дискриминацију лица која траже запослење, кao и зaпoслeних, с oбзирoм нa пoл, рoђeњe, jeзик, рaсу, бojу кoжe, стaрoст, трудноћу, здрaвствeнo стaњe, oднoснo инвaлидитет, нaциoнaлну припaднoст, вeрoиспoвeст, брaчни стaтус, пoрoдичнe oбaвeзe, сeксуaлнo oпрeдeљeњe, пoлитичкo или другo увeрeњe, сoциjaлнo пoрeклo, имoвинскo стaњe, члaнствo у пoлитичким oргaнизaциjaмa, синдикaтимa или нeкo другo личнo свojствo. Одредбама чл. 20. дискриминација је забрањена, између осталог, у односу на услове за запошљавање и избор кандидата за обављање одређеног посла и напредовање на послу.

Повереница за заштиту равноправности констатује да прописивање посебних критеријума којима се као услов поставља да је кандидат у браку и да са собом води супружника у иностранство представља дискриминацију на основу брачног статуса. Наиме, постављање оваквих услова забрањено је законским прописима којима се регулише забрана дискриминације у домену рада и запошљавања. Због тога је недопуштено објављивање огласа који садрже услове за заснивање радног односа који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља.

Повереница за заштиту равноправности подсећа да је Министарству одбране Републике Србије упутила препоруку мера за остваривање равноправности број 021-02-9/2013-02 од 25. марта 2013. године, којом је препоручено да се Одлука о посебним критеријумима за пријем на рад у Војна представништва Републике Србије бр. 95 од 19. јула 2010. године усклади са антидискриминационим прописима, и то тако што ће Министарство одбране уклонити посебне критеријуме који се односе на брачни статус и године живота кандидата и кандидаткиња. Дата је и препорука да Министарство одбране убудуће води рачуна да својим одлукама, као и приликом објављивања интерних и јавних конкурса не крши одредбе Закона о забрани дискриминације и других антидискриминационих прописа. Дописом бр. 192-12 од 13. маја 2013. године, који је упутио Мирослав Јовановић, помоћник министра одбране, обавештени смо да да је покренута процедура за измену Одлуке о посебним критеријумима за пријем на рад у Војна представништва Републике Србије.

Као и приликом анализе текста интерног конкурса за попуну формацијских места у војним представништвима у иностранству Управе за међународну војну сарадњу , и у овом случају анализа текста конкурса за пријем на рад у изасланствима одбране у 2015. години, показала је да за конкретно радно место није од одлучујућег значаја брачни статус кандидата, односно, да и кандидати који нису у браку или који су у ванбрачној заједници, као и кандидати који су разведени могу одговорно и компетентно да обављају посао изасланика одбране, уколико испуњавају услове који се односе на степен образовања, војни чин, поседовање сертификата стручних испита и радно искуство. Такође, Повереница за заштиту равноправности поново указује да постављање посебног услова којим се предвиђа да кандидат са собом води супружника у иностранство, не представља услов који се односи на професионалне квалификације које су потребне за обављање посла изасланика одбране. Стога, чињеница да ли је кандидат у могућности да са супружником борави у иностранству током обављања посла изасланика одбране, не може да представља одлучујући критеријум приликом избора кандидата. Постављањем посебног услова да је кандидат у браку и да са собом води супружника у иностранство у Одлуци о посебним критеријумима за пријем на рад у ИО, аутоматски се елиминишу потенцијални кандидати који нису у браку а који испуњавају услове у погледу образовања и искуства, као и они који су у браку али чији супружници из било ког разлога нису у могућности да са њима бораве у иностранству.

По питању услова који се односи на здравствено стање кандидата, који је прописан на основу чл. 39. ст. 1. т. 2. Закона о Војсци Србије , Повереница констатује да с обзиром на специфичности обављања послова у активној војној служби, постављање овог услова може се сматрати оправданим имајући у виду природу посла који се обавља и услове под којима се обавља.

Повереница за заштиту равноправности, на крају, напомиње да је неспорно да послодавци могу да прописују услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководе потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, чија је сврха настојање да се обезбеде адекватни кадрови за обављање послова. Неспорно је, такође, да Министарство одбране, као послодавац, има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима и на основу објективних критеријума, одлучује о избору лица које ће запослити или радно ангажовати, процењујући њихова стручна знања, компетенције и способности. Међутим, остваривање легитимног циља не сме да доведе до дискриминације. Оно што послодавац не сме да чини јесте да приликом оглашавања послова и прописивања критеријума за избор кандидата захтева и вреднује податке који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља. Такво понашање је противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте.

Сагледавајући све ове околности, Повереница за заштиту равноправности има овлашћење и законску дужност да Министарство одбране Републике Србије обавести о уоченој повреди права и препоручи предузимање адекватних мера којима ће се обезбедити остваривање начела једнакости.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука мера за остваривање равноправности Министарству одбране у области рада и запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top