Прeпoрукa мeрa Гeрoнтoлoшкoм цeнтру у Бeoгрaду, Дoму „Бeжaниjскa кoсa“

бр. 07-00-206/2021-02   датум: 12.4.2021.

 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

ДОМ „БЕЖАНИЈСКА КОСА“ –

 

11000 БЕОГРАД

Марије Бурсаћ бр. 49

 

Поштовани господине,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратили су се A.A. и Б.Б., чија је мајка В.В., корисница Геронтолошког центра у Београду, Дома „Бежанијска коса“. А.А. је старатељка В.В. из разлога што је она слепа, непокретна и болује од Алцхајмерове болести. У свом обраћању Поверенику су указали да због прописаних епидемиолошких мера своју мајку нису видели годину дана, те да су са њом контактирали само телефонским путем. Даље су навели да је А.А. од Установе затражила појашњење у погледу услова посете, врсте вакцине, као и прописаних процедура. Навели су да је одговор установе поводом постављених питања гласио да се посета организује у просторији одређеној за то, што је исти услов који је важио и прошлог лета. У свом обраћању Поверенику навели су да такав вид посете представља само испуњење форме имајући у виду степен и врсту инвалидитета њихове мајке.

Поводом измене режима посета и ограничења кретања у установама за смештај старијих лица Повереник за заштиту равноправности је у складу са надлежностима прописаним Законом о забрани дискриминације[1], дана 18. марта 2021. године упутио препоруке мера за остваривање равноправности Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална и Министарству здравља. Са наведеним препорукама се можете упознати на званичној интернет презентацији Повереника, на адреси: https://ravnopravnost.gov.rs/preporuka-mera-ministarstvu-za-rad-zaposljavanje-boracka-i-socijalna-pitanja-povodom-zabrane-poseta-i-ogranicenja-kretanja-u-ustanovama-za-smestaj-starijih-lica/

Дописом од 10. марта 2021. године, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавестило је Повереника да је ово министарство донело Инструкцију о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организовање посета корисницима на смештају, бр. … од 9. јуна 2020. године, као и да је дало Препоруку о начину поступања установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја приликом посета, бр. … од 3. фебруара 2021. године. Према наводима Министарства  препорука и инстукција достављене су свим установама социјалне заштите за смештај корисника и објављене су на сајту овог министарства.

У делу Препоруке коју је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доставило Поверенику, а који се односи на мере превенције приликом посета установа/организација под редним бројем 16. наведено је да је грљење дозвољено уз посебне, додатне мере заштите, односно да посетилац приликом посете мора да обуче скафандер, стави рукавице за једнократну употребу и носи визир поред заштитне маске.

Повереник указује да особама које су слепе, чуло додира представља изузетно важан део перцепције, за разлику од особа којима је чуло вида очувано. Наиме, додир је саставни део самосталног живота за многе слепе особе, будући да им, барем донекле, замењује вид. Онемогућавање коришћења овог чула често значи већу зависност од других и утиче на њихово ментално здравље и квалитет живота, те се самим тим одражава и на квалитет живота корисника који се налазе на домском смештају.

При томе, у конкретном случају Повереник истиче да је поред тога што је слепа, В.В. и непокретна особа, те да за њу непосредан контакт са сродницима је од још већег значаја. Имајући у виду наведене чињенице, као и чињеницу да су сродници вакцинисани, а да је она смештена у једнокреветној соби потребно је да у складу са епидемиолошким мерама против ширења заразне болести изазване COVID-19 вирусом и Препоруком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања омогућите посету на начин који би био најпримеренији, имајући у виду врсту и степен инвалидитета В.В.

Чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације је прописано да Повереник препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности.

С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности препоручује Геронтолошком центру Београд да убудуће у ситуацијама када се ради о начину поступања установе приликом реализације посета корисницима домског смештаја који су слепи и/или непокретни омогући посете на начин који би био најпримеренији имајући у виду епидемиолошке мере против ширења заразне болести изазване COVID-19 вирусом и Препоруку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Геронтолошки центар у Београду ће обавестити Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности у складу са законом, није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa Гeрoнтoлoшкoм цeнтру у Бeoгрaду, Дoму „Бeжaниjскa кoсa“ Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top