Прeпoрукa мeрa Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa пoвoдoм зaбрaнe пoсeтa и oгрaничeњa крeтaњa у устaнoвaмa зa смeштaj стaриjих лицa

бр. 021-01-29/2021-02           датум:18. фебруар 2021. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности упућује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

 

ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да:

 

– у сарадњи са Министарством здравља и стручњацима/професионалцима из одговарајућих области сагледа стање и последице и да у складу са одговарајућим мерама заштите против ширења Ковид-19 вируса у околностима масовне имунизације, размотри измену режима забране посета и ограничења кретања у установама за смештај старијих лица.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања ће обавестити Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема препоруке мера за остваривање равноправности.

Против ове препоруке мера за остваривање равноправности у складу са законом, није допуштена жалба нити било које друго правно средство.

 

Образложење

 

Поверенику за заштиту равноправности обратили су се грађани и Удружење грађана С.П.-A., указујући на велики проблем са којим се у условима пандемије суочавају старије особе које бораве у установама социјалне заштите за смештај старих лица. Наиме, уочи проглашења ванредног стања донета је Наредба о забрани посета и ограничењу кретања у објектима за смештај старих лица[2] којом се забрањују посете и напуштање установа од стране корисника. Ова наредба је у неколико наврата мењана, нека ограничења су ублажавана, али је и даље на снази забрана изласка корисника из установа. У обраћањима Поверенику је подвучено постојање свести о високој ризичности старијих лица и разумевање предузетих епидемиолошких мера, али је истовремено указано и на велике здравствене ризике, попут повећања депресије, анксиозности и когнитивних оштећења/деменције које носи дуготрајна изолација и усамљеност код старијих.

Повереник за заштиту равноправности најпре указује на кључне акте који се односе на ову материју.

Устав Републике Србије[3], у члану 21. утврђује забрану дискриминације, непосредне или посредне, по било ком основу, док је одредбом из члана 69. прописано да грађани и породице којима је неопходна друштвена помоћ ради савладавања социјалних и животних тешкоћа и стварања услова за задовољавање основних животних потреба, имају право на социјалну заштиту, чије се пружање заснива на начелима социјалне правде, хуманизма и поштовања људског достојанства.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. забрањује свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 23. овог закона прописано је да је забрањено дискриминисати лица на основу старосног доба, те да стари имају право на достојанствене услове живота без дискриминације, а посебно, право на једнак приступ и заштиту од занемаривања и узнемиравања у коришћењу здравствених и других јавних услуга.

Такође, Законом о социјалној заштити у члану 25. је утврђено начело забране дискриминације и прописано да је забрањена дискриминација корисника социјалне заштите по основу расе, пола, старости, националне припадности, социјалног порекла, сексуалне оријентације, вероисповести, политичког, синдикалног или другог опредељења, имовног стања, културе, језика, инвалидитета, природе социјалне искључености или другог личног својства.

У складу са одредбама Наредбе о забрани посета и ограничењу кретања у објектима за смештај старих лица[4] потпуно су забрањене посете свим установама социјалне заштите за смештај старих лица изузев унапред заказаних посета уколико у установи нема потврђених случајева заразне болести Ковид-19 и код запослених и код корисника у периоду од 14 дана до дана када је посета заказана или у случају да је корисник коме је посета заказана комплетно вакцинисан и да је од последње дозе прошло најмање седам дана. Овом наредбом је корисницима потпуно забрањено напуштање установа.

Приликом разматрања конкретног проблема на који је указано у обраћањима, Повереник је имао у виду да је актуелнa ситуацијa пандемије вирусом Ковид-19 на светском нивоу током 2020. године указала на потребу успостављања равнотеже између заштите здравља становништва, поштовања људских права и минимизирања различитих последица које је здравствена криза изазвала, на шта током актуелне кризе указују бројни органи и организације широм света, али и код нас. Посебна пажња је посвећена положају угрожених група становништва, а као једна од најугроженијих група препознати су старији грађани, према којима су због рањивости и подложности зарази и спровођене рестриктивне мере и ограничавано или забрањено кретање. Тако је Одељењe за економска и социјална питања УН (УНДЕСА) издало документ Кратко издање о старијим особама и КОВИД-19: тренутак за информисање, инклузивни и циљани одговор[5], у коме је, између осталог наведено да много старијих особа живи у установама за дуготрајно збрињавање где постоји већи ризик од заразе и због чега се уводи политика забране посета и групних активности што може имати негативан утицај на физичко и ментално здравље и добробит корисника. У овој публикацији је указано да је важно уравнотежити заштиту старијих и ризичних становника са њиховим потребама за породицом и повезаношћу са заједницом. Старије особе, нарочито у изолацији и особе са когнитивним падом, деменцијом и особе које су високо зависне од туђе неге, могу трпети додатне последице изолације, због чега сви актери у друштву морају свесно радити на обезбеђивању континуитета практичне и емоционалне подршке кроз неформалне мреже, пре свега породице, здравствене раднике, неговатеље и волонтере, наведено је у овом документу.

Такође, Уједињене нације су у документу Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons[6], између осталог, указале да је битно потпуно интегрисање фокуса на старије особе у друштвено-економском и хуманитарном одговору на Ковид-19 током кризе али и у фази опоравка, те да ниједна особа, млада или стара, није потрошна, као и да старији људи имају иста права на живот и здравље као и сви други. Иако је физичко дистанцирање током пандемије пресудно, сви смо једна заједница и припадамо једни другима, због чега је нарочито старијима потребна додатна социјална подршка што је за њих од виталног интереса јер се током изолације могу суочавати са великом патњом, наведено је у овом документу.

Приликом сагледавања проблема и могућих начина решавања, сагледана је и упоредна пракса у појединим земљама у окружењу у којима се омогућавају посете корисницима у спољним просторима пружаоца услуга, као и у унутрашњим просторијама уколико из објективних разлога није могуће организовати посету у спољним просторима. Такође, корисницима је омогућен изалазак изван просторија пружалаца смештаја у случају вишедневног одласка у породицу у трајању од пет или више дана уз предузимање и придржавање прописаних мера сузбијања и спречавања епидемије. Ограничавање и услови за изласке се не односе на особе којима је прошло 14 дана од друге дозе вакцине као и особе које су прележале Ковид-19 у оквиру 90 дана од почетка болести.[7]

Такође, Повереник је имао у виду и чињеницу да је вакцинација у установама социјалне заштите за смештај старих лица почела још крајем 2020. године, као и да је у Републици Србији у току масовна имунизација, те да је већ вакцинисано готово милион грађана.

Имајући у виду да је Наредбу о забрани посета и ограничењу кретања у објектима за смештај старих лица донео министар здравља на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Повереник за заштиту равноправности је и Министарству здравља упутио препоруку мера да у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и стручњацима из одговарајућих области размотри могућност  измене режима забране посета и ограничења кретања у објектима установа за смештај старијих лица.

Сагледавајући све околности, Повереник за заштиту равноправности, поступајући у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку мера за остваривање равноправности Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да у сарадњи са Министарством здравља и стручњацима из одговарајућих области сагледа стање и последице које могу настати, те у складу са одговарајућим мерама заштите у новонасталим околностима, размотри могућност измене режима забране посета и ограничења кретања у установама за смештај старијих лица.

 

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 33. став 1. тaчка 9.

[2] „Службени гласник РС“, бр. 28/20, 66/20, 87/20 и 7/21

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06)

[4] „Службени гласник РС“, бр. 28/20, 66/20, 87/20 и 7/21

[5] Issue Brief on Older Persons and COVID-19: A Defining Moment for Informed, Inclusive and Targeted Response, Одељењe за економска и социјална питања УН (УНДЕСА), 2020, доступно на интернет страници: https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/04/POLICY-BRIEF-ON-COVID19-AND-OLDER-PERSONS.pdf

[6]Policy Brief: The Impact of COVID-19 on older persons, United nations, мај 2020, доступно на интернет страници:  https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/05/covid19-older-persons/

[7] Упутство за спречавање и сузбијање епидемије Ковид-19 за пружаоце социјалне услуге смештаја за старије особе и особе са инвалидитетом у саставу социјалне заштите, Република Хрватска, доступно на: https://mrosp.gov.hr/pristup-informacijama-16/najcesca-pitanja-i-odgovori/socijalna-politika-11808/11808

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconПрeпoрукa мeрa Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa пoвoдoм зaбрaнe пoсeтa и oгрaничeњa крeтaњa у устaнoвaмa зa смeштaj стaриjих лицa Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top