Препорука мера Пошта Србије

бр. 07-00-180/2020-02  датум: 19.3.2020. године

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОШТА СРБИЈЕ“, в.д. директора

 

11000 БЕОГРАД

Таковска 2

 

Поштована госпођо Петровић,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратило се више родитеља малолетне деце и особа са инвалидитетом запослених у Јавном предузећу „Пошта Србије“, који се након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања[1] од 15 марта 2020. године, суочавају са проблемом усклађивања рада и родитељства и са проблемом доласка на посао и одласка са посла. Запослени родитељи указали су на неједнак положај у који су одлуком Јавног предузећа „Пошта Србије“ стављени запослени очеви малолетне деце, јер је према њиховим наводима, ово предузеће у циљу примене Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања[2] од 16. марта 2020. године, донело одлуку да се само мајкама деце млађе од 12 година омогући да за време трајања ванредног стања, не долазе на посао како би бринуле о својој малолетној деци. Такође, Поверенику се обратило и неколико особа са инвалидитетом запослених у истом јавном предузећу указујући на неразумевање послодавца у вези са проблемом који имају приликом доласка на посао и одласка са посла у условима ванредног стања, будући да им како су навели у овом јавном предузећу није пружена могућност да донесу одлуку да на посао не долазе за време трајања ванредног стања.

У циљу борбе коју Република Србија у овим тренуцима води на сузбијању ширења ЦОВИД-19 вируса и заштите свих својих грађана донета је  Одлука о проглашењу ванредног стања[3] од 15 марта 2020. године на територији Републике Србије.

Такође, осим Уредбе о мерама за време ванредног стања[4] од 16. марта 2020. године, којом су прописане мере којима се одступа од Уставом зајемчених људских и мањинских права за време ванредног стања, усвојена је и Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања[5] од 16. марта 2020. године којом се уређује посебан начин и организација рада послодаваца на територији Републике Србије за време ванредног стања. У члану 2. ове уредбе између осталог је прописано да је за време ванредног стања послодавац дужан да омогући запосленима обављање послова ван просторија послодавца на свим радним местима на којима је могуће организовати такав рад у складу са општим актом и уговором о раду, као и да уколико општим актом и уговором о раду није предвиђен овакав начин рада, послодавац може решењем омогућити запосленом обављање послова ван просторија послодавца, уколико му то организациони услови дозвољавају. Такође, у члану 3. ове уредбе прописано је да је неопходно да послодавац чија је природа делатности таква да није могуће организовати рад на начин предвиђен чланом 2. ове, своје пословање усклади са условима ванредног стања, односно да уколико је то могуће и не изискује додатна средства, организује рад у сменама, како би што мањи број запослених и свих других радно ангажованих лица рад обављао истовремено у једној просторији, као и да омогући одржавање свих пословних састанака електронским, односно другим одговарајућим путем и да одложи службена путовања у земљи и иностранству, у складу са одлуком надлежног органа о забрани, односно привременом ограничењу уласка и кретања.

Имајући у виду да усвојеним документима није прописано одступање од права на недискриминацију које је зајамчено у члану 21. Устава Републике Србије[6], Повереник за заштиту равноправности и у периоду ванредног стања уз организацију рада на начин предвиђен Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, прати стање у области равноправности на територији Републике Србије и поступа у складу са надлежностима прописаним у члану 33. Закона о забрани дискриминације[7] у циљу заштите од дискриминације свих грађана и грађанки.

Повереник најпре указује да су се запослени родитељи малолетне деце након усвајања ове одлуке суочили са проблемом чувања своје деце, будући да је на нивоу целе земље донета одлука о затварању предшколских и школских установа, а паралелно са њом и одлука којом се забрањује излазак старијима од 65 година у урбаним, односно 70 година у сеоским срединама, као и препорука о њиховој самоизолацији будући да се ради о категорији која је у највећем ризику од заразе болешћу ЦОВИД-19. На овај начин је запосленим родитељима малолетне деце, а посебно самохраним запосленим родитељима, практично потпуно онемогућено да ускладе рад и родитељство, односно нашли су се у ситуацији у којој су принуђени да бирају између одласка на посао и останка код куће и бриге о својој деци.

Такође, све категорије особа са инвалидитетом као једне од најугроженијих група грађана, која је имајући у виду праксу Повереника најчешће изложена дискриминацији, доношењем Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, као и усвајањем мера у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса, суочавају се са још већим бројем препрека у остваривању својих права, док су неке од њих због природе свог хендикепа у већем ризику од заразе болешћу ЦОВИД-19 од особа које инвалидитет немају. Имајући у виду наведено јасно је да појединим запосленим особама са инвалидитетом одлазак на посао и долазак са посла, у условима ванредног стања, представља нерешив проблем.

Анализирајући ситуацију у којој су се нашли сви запослени родитељи малолетне деце, па и родитељи запослени у Јавном предузећу „Пошта Србије“, доношењем Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, као и усвајањем мера у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса, Повереник за заштиту равноправности доставио је Влади Иницијативу за израду Инструкције о поступању послодаваца за време ванредног стања према запосленим родитељима малолетне деце у складу са Уредбом о организовању рада послодаваца за време ванредног стања, у циљу прецизног и јасног прописивања начина на који послодавци могу извршити обавезу утврђену у члану 2. ове уредбе. На предложени начин би се свакако на првом месту унапредила борба коју Република Србија у овим тренуцима води у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса и заштите свих својих грађана, али би био превазиђен и проблем са којим су се суочили запослени родитељи малолетне деце са једне стране, односно спречило би се свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање послодаваца према запосленим родитељима малолетне деце.

Сагласно наведеном Повереник за заштиту равноправности осим позива на солидарност указује на обавезу свих послодаваца па и Јавног предузећа „Пошта Србије“ да у тренуцима у којима се води велика борба на сузбијању ширења ЦОВИД-19 вируса и заштити свих грађана, поштују обавезе прописане овом уредбом и одлуке о запосленима који ће послове обављати ван просторија послодавца, односно којима ће бити омогућено да у условима ванредног стања остану у својим кућама, доносе уз пуно уважавање свих препоручених мера датих у циљу сузбијања ширења заразе и без дискриминације по било ком основу.

Повереник истиче да свако прављење разлике од стране послодавца приликом доношења наведених одлука по било ком основу, па и по основу пола, породичног и брачног статуса или инвалидитета на које су нам запослени у Јавном предузећу „Пошта Србије“ у телефонском обраћању и у притужбама указали, представља дискриминацију у смислу Закона о забрани дискриминације, поводом којих ћемо наставити редован поступак у складу са законом. Међутим, због потребе за хитним реаговањем како у пракси не би дошло до ситуације у којој би се здравствени систем Републике Србије додатно оптеретио повећањем броја заражених, посебно особа са инвалидитетом или би запосленим очевима малолетне деце била ускраћена могућност да остану код куће и старају се о детету, посебно уколико је реч о самохраним очевима или о малолетној деци чије су мајке запослене на радним местима на којима због важности посла који обављају ову могућност немају (нпр. у системима здравствене или социјалне заштите), Повереник још једном указује на обавезу поштовања Уставом и Законом утврђених права.

Верујемо да ћете и условима ванредног стања спроводити препоруке Повереника за заштиту равноправности чије су активности у овом тренутку на првом месту усмерене на снажну подршку свим мерама и напорима које у овом тренутку предузима Влада и Председник Републике Србије у циљу сузбијања ширења ЦОВИД-19 вируса, те да поштовање принципа једнакости и недискриминације представља значајан допринос наведеној борби.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 

[1] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/20

[2] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/20

[3] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 29/20

[4] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/20

[5] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 31/20

[6] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 98/06

[7] “Службени гласник Републике Србије“, бр. 22/09

 

 


microsoft-word-iconПрепорука мера Пошта Србије Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top