Препорука мера мандатару за састав Владе

бр. 021-01-619/2022-02 датум: 12.9.2022.

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

мандатарка за састав Владе Ана Брнабић

 
11000 БЕОГРАД
Немањина бр. 11

 

Поштована госпођо Брнабић,

Трећи пут Вам је поверен мандат за састав Владе Републике Србије од стране председника Републике Србије, Александра Вучића, на чему Вам честитам. Пред Владом чији сте мандатар предстоје бројни изазови, између осталог и на континуираном унапређењу поштовања равноправности и људских права, укључујући и права на родну равноправност.

Наиме, имајући у виду надлежности Повереника за заштиту равноправности, важно је да нагласим да је Србија протеклих година учинила значајне кораке на плану повећања учешћа жена у политичком и јавном животу, разумевајући да је уравнотежено учешће мушкараца и жена у одлучивању један од приоритета за свеукупан развој друштва, обезбеђивање праведније расподеле утицаја, коришћење капацитета и потенцијала свих његових чланова и обезбеђење одрживог развоја. У Националној стратегији за родну равноправност за период од 2021 до 2030[1] се наводи да је заступљеност жена у органима извршне власти повећана, али да је родни јаз евидентан на руководећим позицијама, а родни стереотипи препознатљиви по родно неизбалансираном саставу ресора надлежних за области које се традиционално не сматрају женским пословима. Један од циљева стратегије је јачање капацитета кроз унапређивање институционалног и нормативног оквира родне равноправности у политичком животу и обезбеђивање равноправног учешћа жена и мушкараца, посебно рањивих група у одлучивању.

Усвајањем Закона о родној равноправности, заокружен је правни оквир који се односи на ову област, а Република Србија се определила за највише стандарде поштовања начела родне равноправности, базирајући се на основним принципима бројних међународних аката. Тако, према Универзалној декларацији о људским правима, свако има право да учествује у влади своје земље, а без активног учешћа жена и укључивања женске перспективе у све нивое одлучивања не могу се постићи циљеви равноправности, развоја и мира[2]. Обавеза да се женама обезбеди равноправни приступ и пуно учешће у структурама моћи и одлучивања, регулисана је и Пекиншком декларацијом и Платформом за акцију из 1995. године, у којима се наводи да је оснажење и унапређење друштвеног, економског и политичког статуса жена од основне важности за постизање одговорне и транспарентне власти, те да низак проценат жена у органима одлучивања на различитим нивоима одржава структуралне баријере.

Поверавање одговарајућег броја ресора женама није само пуко испуњавање квоте у политичком животу или такмичење за престиж, него најбитнији предуслов за одржив и уравнотежен развој читавог друштва. Родна равноправност подразумева једнака права, одговорности и могућности, равномерно учешће и уравнотежену заступљеност жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота, једнаке могућности за остваривање права и слобода, коришћење личних знања и способности за лични развој и развој друштва, као и остваривање једнаке користи од резултата рада.

Достигнућа и капацитети које је велики број жена показао кроз резултате свог рада, одговорно обављајући бројне послове у различитим областима, препоручују их и за обављање послова највиших представника извршне власти у нашој земљи, од чега се може очекивати корист за све друштвене групе, праведнија расподела утицаја у друштву и унапређење различитих друштвених аспеката нарочито у областима оптерећеним родним стереотипима.

Претходна Влада, захваљујући иницијативи председника Републике Србије приликом формирања Владе, препорукама Повереника за заштиту равноправности и новом нормативном оквиру, налазила се на 10. месту у Европи по заступљености жена и истовремено је представљала највиши ниво учешћа жена у односу на све претходне Владе Републике Србије.

С тим у вези, верујем да ћете искористити сва своја овлашћења приликом формирања будуће Владе у циљу постизања родне избалансираности како у погледу састава тако и у погледу поверених ресора.

[1] „Службени гласник РС“, број 103/21

[2] Пекиншка декларација и платформа за деловање

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconПрепорука мера мандатару за састав Владе Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top