Обавештење јавности – ProCredit bank а.д. Београд дискриминисала запосленог на основу чланства у синдикалној организацији

Запослени у ProCredit bank а.д. Београд поднео је притужбу против банке и навео да је експозитура у којој је радио затворена, да су сви остали запослени премештени на рад у друге пословне јединице у истом граду, а да је само он премештен у пословну јединицу у друго насељено место. Сматра да је то последица његовог синдикалног ангажовања, јер је након што је обавестио послодавца да је регистровао синдикат и да је синдикални повереник, премештен у пословну јединицу ван града, а затим је добио и упозорење о постојању разлога за раскид уговора о раду. У току поступка утврђено је да је банка све запослене (32) из експозитуре која је престала да постоји, преместила у различите организационе јединице у граду, а да је само подносилац притужбе премештен у организациону јединицу ван града. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да поступак ProCredit bank а.д. Београд којим је запослени после затварања експозитуре у граду премештен у експозитуру у друго насељено место, док су сви остали запослени премештени у друге пословне јединице у граду, није у складу са одредбама Закона о забрани дискриминације и представља дискриминацију на основу личног својства – чланства у синдикалној организацији.

PrоCrеdit банци је препоручено да мишљење и препоруку Повереника за заштиту равноправности објави на огласној табли или другом видном месту у просторијама Централе банке и електронским путем достави свим запосленима PrоCrеdit банке у свим експозитурама у Републици Србији, као и да убудуће не крши законске прописе о забрани дискриминације.

С oбзирoм дa ProCredit bank а.д. Београд ниje пoступила пo прeпoруци, пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти, у склaду сa Зaкoнoм, o тoмe oбaвeштaвa jaвнoст.

Print Friendly, PDF & Email
back to top