Мишљење на притужбу К.С. против Фондације М.Т.Г.Б. е.в. због дискриминације на основу имовног стања у области културе, уметности, спорта

бр. 07-00-532/2017-02  датум: 9.3.2018.

                                                 МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела К.С. у име своје малолетне кћерке С.С, против Фондације М.Т.Г.Б. због дискриминације на основу имовног стања. У притужби је између осталог навела да се њена кћерка С.С. пријавила на конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа, који је 31. октобра 2017. године објавила Фондација М.Т.Г.Б, те да је један од услова конкурса да је млади таленат ученик средње школе чији је оснивач Република Србија. Навела је да због овако прописаног услова у конкурсу, њена кћерка не може да оствари своја права, имајући у виду да је ученица гимназије чији је оснивач приватно лице. Подноситељка притужбе је истакла да је један од кључних разлога да се ученица С.С. упише у приватну гимназију био тај што јој ова школа омогућава да усклади своје врло захтевне школске и спортске активности, те да јој је школа коју похађа, због врхунских спортских резултата, одобрила стипендију умањењем трошкова школарине. У изјашњењу Фондације М.Т.Г.Б, између осталог, наведено је да, с обзиром да се циљ Фондације М.Т.Г.Б. састоји у пружању помоћи талентованим ученицима и студентима слабијег материјалног стања, у конкурсу је прописан и услов да могу да конкуришу ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, док ученици приватних средњих школа нису обухваћени. Истакнуто је да су у условима Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години детаљно и прецизно одређени критеријуми, међу којима се, поред талента, успеха у школовању и изузетности, налазе и социјално-економски статус, као и припадност осетљивој друштвеној групи. У току поступка, Повереник за заштиту равноправности анализирао је да ли је постављање услова да право учешћа на Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години имају само талентовани ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија у супротности са императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Анализа је показала да комисија Фондације М.Т.Г.Б. није разматрала пријаву ученице С.С. због тога што није испунила услов прописан конкурсом, јер не похађа средњу школу чији је оснивач Република Србија. Такође, утврђено је да је овај услов прописан на основу претпоставке Фондације М.Т.Г.Б. да су породице ученика који похађају приватне средње школе доброг материјалног стања. Стога, Повереник за заштиту равноправности сматра да је Фондација М.Т.Г.Б, прописивањем услова да на конкурсу могу да учествују само ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, у неоправдано неједнак положај ставила ученицу С.С. на основу претпостављеног личног својства – имовног стања. Стога, Повереник за заштиту равноправности је дао мишљење да прописивањем услова у Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години да су кандидати редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, прекршене су одредбе члана 6. у вези са чланом 8. Закона о забрани дискриминације. Због тога је Фондацији М.Т.Г.Б. препоручено да предузме све неопходне радње и мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према подноситељки притужбе, као и да у будуће у наредним конкурсима за пружање помоћи талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу у научном и стваралачком раду као и у оквиру обављања других послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности обратилa се К.С. у име своје малолетне кћерке С.С, притужбом против Фондације М.Т.Г.Б. због дискриминације на основу имовног стања. У притужби је, између осталог, навела:
 • да се њена кћерка С.С. пријавила на конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа, који је 31. октобра 2017. године објавила Фондација М.Т.Г.Б;
 • да је један од услова конкурса да је млади таленат ученик средње школе чији је оснивач Република Србија, те да њена ћерка не може да оствари своја права имајући у виду да је ученица гимназије чији је оснивач приватно лице;
 • да сматра да је овакакав услов у конкурсу дискриминаторан, односно да похађање приватне гимназије не мора да подразумева да је имовински статус детета повољан, имајући у виду да многа талентована деца могу да буду стипендирана од школе, спортског клуба или С.С.Б, јер су врхунски таленти, односно, постижу завидне резултате;
 • да је један од кључних разлога да се ученица С.С. упише у приватну гимназију био тај што јој ова школа омогућава да усклади своје врло захтевне школске и спортске активности, те да јој је школа коју похађа, због врхунских спортских резултата, одобрила стипендију кроз умањење трошкова школарине;
 • да је Фондација М.Т.Г.Б. објавила прелиминарне резултате конкурса и да њена кћерка С.С, освајачица златне медаље на Европском првенству за јуниоре у теквондоу 2017. године и освајачица златне медаље на Европском првенству за кадете 2016. године, није прошла на конкурсу, односно, сврстана је у групу која не испуњава услове конкурса.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је од Фондације М.Т.Г.Б. затражено да се изјасни о наводима притужбе.
  • У изјашњењу Фондације М.Т.Г.Б, између осталог, наведено је:
 • да су оснивање и рад Фондације М.Т.Г.Б. регулисани Законом о задужбинама, док се Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години спроводи искључиво у складу са јавним поретком установљеним у Републици Србији, односно сходном применом одредби Закона о облигационим односима које уређују јавно обећање награде, с обзиром да не постоји императивни пропис који уређује материју оваквог конкурса;
 • да Фондација М.Т.Г.Б, у складу са нормативним оквиром по којем поступа, није субјекат на кога се примењује Закон о основама система образовања и васпитања, те се стога, кроз Фондацију М.Т.Г.Б, не могу остваривати права на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање, нити је Фондација М.Т.Г.Б. овлашћена или надлежна да спроводи поступак уписа у васпитно-образовну установу, поступак искључења из ових установа, или обезбеђивање наставе и других васпитних, односно образовних активности, јер су то искључиве надлежности васпитно-образовних институција;
 • да је Фондација М.Т.Г.Б. основана у циљу пружања помоћи талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу у научном и стваралачком раду. Стога, Фондација М.Т.Г.Б, у свом раду, не само да нема обавезе прописане за образовне установе, него је оснивачким актом обавезана за пружање помоћи, и то, пре свега, талентованим ученицима и студентима слабијег материјалног стања;
 • да је евидентно да су циљеви Фондације М.Т.Г.Б. превасходно хуманитарни, јер су дефинисани као пружање помоћи оним талентованим ученицима и студентима који су слабијег имовног стања;
 • да пружање помоћи подразумева да постоје субјекти којима је помоћ објективно потребна, те се овако прописаним циљем, заправо, остварује и „позитивна дискриминација“ у корист оних који, због објективних животних околности, нису у материјалном смислу изједначени са оним ученицима који су у животној ситуацији и прилици да финансирају своје средњошколско образовање у приватним установама;
 • да су у условима Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години детаљно и прецизно одређени критеријуми, међу којима се, поред талента, успеха у школовању и изузетности, налазе и социјално-економски статус, као и припадност осетљивој друштвеној групи;
 • да, с обзиром да се циљ Фондације М.Т.Г.Б. састоји у пружању помоћи талентованим ученицима и студентима слабијег материјалног стања, у конкурсу је прописан и услов да могу да конкуришу ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, док ученици приватних средњих школа нису обухваћени;
 • да, имајући у виду општепознату чињеницу да се школарине приватних средњих школа обично крећу између једне и десет хиљада евра годишње, овакво дефинисање услова конкурса се никако не може сматрати дискриминацијом деце из приватних школа. Управо супротно, пружање новчане помоћи талентованим средњошколцима слабијег имовног стања, који по правилу, не похађају приватне школе, имало је за циљ постизање њихове пуне равноправности са талентованим вршњацима бољег материјалног стања, те се исправљање такве животне неједнакости не може квалификовати као дискриминација;
 • да би се, супротним поступањем, могли наћи у ситуацији да се за доделу новчаних средстава, на истом конкурсу, такмиче талентована ученица која је свирала виолину на улици како би прикупила новац за неговање талента, и дете чији родитељи финансирају похађање приватне школе;
 • да се обавеза равноправног третмана у систему образовања и васпитања односи искључиво на установе образовања и васпитања, а Фондација М.Т.Г.Б. се бави пружањем неке врсте хуманитарне помоћи, те је јасно да у условима конкурса није повређен ни један општи пропис, већ је, напротив, у потпуности испуњена сврха и циљ оснивања и рада Фондација М.Т.Г.Б, како је установљено Одлуком о оснивању;
 • да „право“ на новчана средства за учествовање на иностраним такмичењима није, нити може бити право, те да сваки конкурс подразумева елемент компетититвности, а очување равноправности представља суштински појам чији садржај мора одговарати реалним животним околностима;
 • да Фондација М.Т.Г.Б. није извршила акт дискриминације заснован на било ком личном својству подноситељке притужбе, нити су услови Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години дискриминаторни.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1.  Увидом у Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, утврђено је да је овај конкурс расписан ради: 1) набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента; 2) учествовања на признатим такмичењима у иностранству и 3) учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству. Услови које кандидати треба да испуњавају ради учећа на кокурсу су: да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године); да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe; да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице; да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда; да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе); да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

Конкурсом за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда одређено је да се кандидат рангира на ранг листи конкурса остваривањем бодова који су дефинисани у оквиру сваког од следећих критеријума: 1. таленат (уметност, спорт и наука); 2. социјално-економски статус породице; 3. успех у школовању; 4. припадност осетљивој друштвеној групи; 5. изузетност. За сваки од ових критеријума прописан је начин бодовања, те се тако социјално-економски статус породице исказује бројем бодова за просек укупних месечних примања по члану породице, за оба родитеља кандидата, за последњих дванаест месеци до дана расписивања конкурс.

2.2. Увидом у Правилник о додели новчаних средстава Фондације М.Т.Г.Б. – путем расписивања конкурса[2], утврђено је да су корисници средстава Фондације М.Т.Г.Б: 1) ученици основних школа од трећег до осмог разреда; 2) ученици средњих школа и 3) студенти основних и мастер студија.

2.3. Увидом у Одлуку о коначној ранг листи за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда за учествовање на међународним такмичењима у иностранству, бр. УО-759/17 од 14. децембра 2017. године, која је доступна на интернет страници Фондације М.Т.Г.Б, утврђено је да се кћерка подноситељке притужбе, малолетна С.С, налази на листи кандидата који нису испунили услове конкурса у 2017. години.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности је приликом одлучивања у овом предмету имао у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир  

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[4].

 

 • Устав Републике Србије[5] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 8. Закона о забрани дискриминације је прописано да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.
 • Одредбом члана 2. став. 2. Закона о задужбинама и фондацијама[6] прописано је да фондација, у смислу овог закона, јесте правно лице без чланова и основне имовине које је основано ради доброчиног остваривања општекорисног циља који није забрањен Уставом или законом. Одредбом члана 6. став 1. овог закона прописано је да циљеви и деловање задужбине и фондације не смеју бити у супротности са правним поретком, а нарочито не смеју бити усмерени на насилно рушење уставног поретка и нарушавање територијалне целовитости Републике Србије, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање и подстицање неравноправности, мржње и нетрпељивости заснованих на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима.
 • Одлуком о оснивању „Фондације М.Т.Г.Б.“[7] прописано је да се циљеви фондације заснивају на окупљању талентованих ученика, студената и соба које се истичу у научном и стваралачком раду до 30 година старости, са подручја града Београда и то: помоћ талентованим ученицима и студентима слабог материјалног стања; организовање школе младих талената, а ради припреме ученика и студената за разна такмичења и даље усавршавање; организовање и учествовање у различитим образовним камповима; учествовање на такмичењима организованим у земљи иностранству; пружање посебних облика помоћи изузтетно талентованима (стипендије, кредити, награде).

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да је Фондација М.Т.Г.Б. расписала Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години, ради: 1) набавке неопходне опреме која омогућава даље неговање талента; 2) учествовања на признатим такмичењима у иностранству и 3) учествовања на различитим образовним камповима, радионицама, едукацијама, семинарима, скуповима и сл. у иностранству. Кандидати који желе да се пријаве на овај конкурс морају да испуњавају следеће услове: да поседују таленат (да је освојио једно од прва три места на републичком/међународном такмичењу у претходне две школске године); да су држављани Републике Србије или имају статус избеглицe; да имају пребивалиште у граду Београду, најмање једну годину у односу на годину у којој подносе пријаву, односно боравиште – за лица која имају статус избеглице; да су редовни ученици првог, другог, трећег или четвртог разреда средњих школа чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града Београда; да имају просек оцена сваког завршеног разреда током средњошколског образовања најмање врлодобар (4,00), (за оне који су први разред средње школе узима се у обзир просек оцена осмог разреда основне школе); да нису понављали ни један разред у досадашњем школовању, односно да су сваку школску годину завршили у предвиђеном року.

У конкретном случају, према наводима притужбе, кћерка подноситељке притужбе, малолетна С.С, иако постиже завидне спортске резултате, сврстана је у групу кандидата који не испуњавају услове конкурса Фондације М.Т.Г.Б, јер је ученица приватне средње школе. Стога, подноситељка притужбе сматра да је малолетна С.С, прописивањем услова у Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години, а према којем кадидати који учествују на конкурсу морају бити ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, дискриминисана на основу личног својства – имовног стања, јер како је навела, многа талентована деца могу да буду стипендирана од школе, спортског клуба или С.С.Б, те захваљујући овим стипендијама имају могућност да похађају приватне средње школе, без обзира на имовно стање њихове породице.

 • Анализа услова који су прописани за учешће на Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда, са аспекта Закона о забрани дискриминације, показала је да су очигледно стављени у неједнак положај ученици који похађају приватне средње школе у односу на ученике који похађају средње школе чији је оснивач Република Србија. Повереник за заштиту равноправности анализирао је да ли је постављање услова да право учешћа на конкурсу имају само талентовани ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија у супротности са императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Стога, било је потребно размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање да се талентованим ученицима који похађају приватне средње школе ускрати могућност учешћа на Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години. То подразумева испитивање: а) да ли је циљ који се постиже овим условом допуштен и оправдан и б) да ли се циљ/или циљеви могао постићи само прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.
 • Неспорно је да, према одредбама Закона о задужбинама и фондацијама, фондације представљају правна лица која се оснивају ради доброчиног остваривања општекорисног циља који није забрањен Уставом или законом, те да се, у складу са Одлуком о оснивању „Фондације М.Т.Г.Б“, циљеви Фондације М.Т.Г.Б. заснивају на окупљању талентованих ученика, студената и соба које се истичу у научном и стваралачком раду до 30 година старости, са подручја града Београда и то: помоћ талентованим ученицима и студентима слабог материјалног стања; организовање школе младих талената, а ради припреме ученика и студената за разна такмичења и даље усавршавање; организовање и учествовање у различитим образовним камповима; учествовање на такмичењима организованим у земљи иностранству; пружање посебних облика помоћи изузетно талентованима (стипендије, кредити, награде). У том смислу, Фондација М.Т.Г.Б. има право да издваја средства за различите облике помоћи ученицима и студентима слабијег имовног стања, да утврђује правила за расподелу тих средстава путем конкурса и да их расподељује кандидатима које испуњавају услове прописане конкурсом. То право се ни на који начин не доводи у питање. Штавише, овако дефинисан циљ Фондације М.Т.Г.Б. представља пример спровођења посебних мера, којима се омогућава младим, талентованим људима, који услед различитих животних околности нису у могућности да обезбеде потребна финансијска средства, да самостално финансирају опрему и активности које су им потребне, како би неговали и максимално испољили свој таленат. Сагледавајући изнете чињенице, може се констатовати да је циљ расписивања Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. допуштен и оправдан.
 • Након тога је било потребно испитати да ли је постављање услова да право учешћа на конкурсу имају само ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија био једини начин да Фондација М.Т.Г.Б. обезбеди помоћ ученицима слабијег имовног стања, којима је ова помоћ и најпотребнија. Ово подразумева испитивање да ли је последица предузетих мера оправдана, као и да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.
 • С обзиром да ученица С.С. не похађа средњу школу чији је оснивач Република Србија, иако је према наводима притужбе због изузетних спортских резултата стипендирана од своје (приватне) средње школе, те тако покрива део школарине, она, ипак, није могла да се такмичи са осталим учесницима конкурса, јер није испунила један од услова – да је ученица средње школе чији је оснивач Република Србија. Стога, последица мера које је предузела Фондација М.Т.Г.Б, како би обезбедила помоћ ученицима средњих школа који су слабијег имовног стања, довела је до тога да су ученици који похађају приватне средње школе онемогућени да учествују на конкурсу. При томе, треба имати у виду да сама чињеница да ученик похађа приватну средњу школе нужно не значи сама по себи да ови ученици живе у породицама које су доброг имовног стања. Наиме, могуће је да изузетно телентовани ученици, који су управо у фокусу Фондације М.Т.Г.Б, примају различите стипендије за финансирање трошкова школарине, те стога приватне средње школе могу да буду доступне и ученицима слабијег имовног стања. Међутим, због услова постављеног у конкурсу Фондације М.Т.Г.Б, овим ученицима је онемогућено да учествују на конкурсу и потенцијално добију помоћ фондације, и то само зато што се претпоставља да су сви они бољег имовног стања од ученика који похађају средње школе чији је оснивач Република Србија.
 • У изјашњењу Фондације М.Т.Г.Б. посебно је истакнуто да су у условима Конкурса за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години детаљно и прецизно одређени критеријуми, међу којима се, поред талента, успеха у школовању и изузетности, налазе и социјално-економски статус, као и припадност осетљивој друштвеној групи. На основу наведеног, може се закључити да Фондација М.Т.Г.Б. жели да пружи помоћ и подршку изузетним, успешним и талентованим средњошколцима који су у таквој животној ситуацији да се суочавају са материјалним потешкоћама, што им отежава да максимално негују свој таленат. Како би фондација утврдила да ли је заиста реч о ученику слабијег имовног стања, оцењује се социјално-економски статус породице путем бодовања просека укупних месечних примања по члану породице, за оба родитеља кандидата за последњих дванаест месеци до дана расписивања конкурса. Стога, није јасно из ког разлога је постављен услов да ученик мора да похађа средњу школу чији је оснивач Република Србија, имајући у виду да је конкурсна комисија оцењивала имовински статус породице, те тако, уколико ученик које похађа приватну средњу школу живи у у породици која није материјално угрожена, он/она се свакако не би високо рангирао/ла на конкурсу и помоћ би припала ученику који је слабијег имовног стања без обзира на оснивача школе коју похађа. Такође, уклањањем услова везаног за оснивача школе коју кандидат похађа, Фондација М.Т.Г.Б. омогућила би и ученицима који похађају приватне средње школе да равноправно учествују на конкурсу, те би конкурсна комисија оценила материјално стање њихове породице и уколико би утврдила да су слабијег имовног стања, постојала би могућност да се високо рангирају и добију помоћ, чиме би се остварио циљ прописан у Одлуци о оснивању Фондације М.Т.Г.Б. С тим у вези, Повереник указује да у наведеној одлуци ни једном речју није споменуто да се учешће на конкурсима фондације онемогућава ученицима приваних средњих школа, већ да је један од циљева фондације да се пружи помоћ талентованим ученицима и студентима слабог материјалног стања. Такође, ни у Правилнику о додели новчаних средстава Фондације М.Т.Г.Б, у делу у којм се одређују корисници категорија за доделу средстава, нигде се не помиње оснивач образовних установа, већ се само наводи да су корисници – ученици средњих школа.
 • Стога, може се закључити да Конкурс за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години већ прописује критеријум везан за социјално-економски статус породице кандидата, те стога додатни услов да ученик похађа средњу школу чији је оснивач Република Србија је очигледно сувишан и ставља у неједнак положај ученике приватних средњих школа који потенцијално могу бити слабијег имовног стања од ученика државних средњих школа, посебно имајући у виду да трошкови њихових школарина могу бити покривени различитим стипендијама, као и да различите животне околности могу довести до тога да се ученици одлуче за похађање приватне средње школе (нпр. могућност бољег усклађивања школских и захтевних спортских активности, као што је то случај са кћерком подноситељке притужбе).
 • Због тога, постављањем услова да право учешћа на конкурсу имају само талентовани ученици који похађају средње школе чији је оснивач Република Србија, у неравноправан положај су стављени талентовани ученици који похађају приватне средње школе. Наиме, и у једном и у другом случају несумњиво су у питању талентовани ученици, што је јасно указано и у самом називу конкурса који акценат ставља на „талентоване“ ученике, међу којима је неоправдано направљена разлика на основу оснивача средње школе коју похађају. Имајући у виду последицу које овако постављен услов за учешће на конкурсу Фондације М.Т.Г.Б.  производи, може се закључити да се само на основу оснивача школе коју ученик похађа не може утврдити да ли је у питању породица чији су чланови слабијег имовног стања, већ у обзир треба узети целовиту слику о породици, односно, потребно је утврдити социјално-економски статус породице, који се свакако и оцењује приликом конкурса. Стога, анализа је показала да услов за учешће на Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години, а који искључује ученике приватних средњих школа, нема објективно и разумно оправдање, јер прописивање овог услова, без узимања у обзир њиховог социјално-економског статуса, није оправдан ни с аспекта сврхе, ни с аспекта последице коју производи.
 • Увидом у опште акте фондације, што се не спори ни у изјашњењу фондације може се закључити да не постоји никакво ограничење у општим актима Фондације М.Т.Г.Б. због којег ученици приватних средњих школа не би могли да добију помоћ фондације. Ово разликовање је направљено из разлога што фондација претпоставља да су породице ученика који похађају приватне средње школе бољег имовног стања од породица ученика који похађају средње школе чији је оснивач Република Србија. Стога, из свега до сада наведеног, може се закључити да је Фондација М.Т.Г.Б. имала могућност, прописану конкурсом, да провери имовно стање ученице С.С. и других ученика који похађају приватне средње школе, чиме би своју одлуку о рангирању кандидата засновала на чињеницама, а не на претпоставци да се ради о ученицима из породица које су доброг имовног стања. Стога, прављење разлике између ученика који су обухваћени конкурсом је заправо засновано на њиховом претпостављеном  личном својству – имовном стању. Наиме, прописујући услове конкурса, Фондација М.Т.Г.Б. претпоставила је да је имовно стање ученика приватних средњих школа боље него што је то случај са ученицима који похађају средње школе чији је оснивач Република Србија, те је вођена таквом претпоставком донела одлуку да ученике приватних средњих школа не обухвати конкурсом.
 • Повереник за заштиту равноправности ценио је и навод из изјашњења да се обавеза равноправног третмана у систему образовања и васпитања односи искључиво на установе образовања и васпитања, а Фондација М.Т.Г.Б. се бави пружањем неке врсте хуманитарне помоћи, те је јасно да у условима конкурса није повређен ни један општи пропис. Међутим, Повереник указује да је Законом о задужбинама и фондацијама прописано да циљеви и деловање задужбине и фондације не смеју бити у супротности са правним поретком, а нарочито не смеју бити усмерени на (…) изазивање и подстицање неравноправности, (…) заснованих на расној, националној, верској или другој припадности или опредељењу, као и полу, роду, физичким, психичким или другим карактеристикама и способностима. Имајући у виду овако постављену одредбу закона, може се закључити да и слобода деловања фондација није апсолутна, него да је, између осталог, ограничена заштитом људских права, односно, забраном дискриминације.
 • Имајући у виду све наведено, може се закључити да комисија Фондације М.Т.Г.Б. није разматрала пријаву ученице С.С. због тога што није испунила услов прописан конкурсом, а који је заснован на претпоставци да су породице ученика који похађају приватне средње школе доброг материјалног стања, чиме је неоправдано направљено разликовање на основу претпостављеног личног својства ученице С.С. и њене породице – имовног стања.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Прописивањем услова у Конкурсу за доделу новчаних средстава талентованим ученицима средњих школа са територије града Београда у 2017. години да су кандидати редовни ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, прекршене су одредбе члана 6. у вези са чланом 8. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, препоручује Фондацији М.Т.Г.Б. да:

 • Предузме све неопходне радње и мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања према подноситељки притужбе
 • У будуће у наредним конкурсима за пружање помоћи талентованим ученицима, студентима и особама које се истичу у научном и стваралачком раду као и у оквиру обављања других послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

Потребно је да Фондација М.Т.Г.Б. обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Фондација М.Т.Г.Б. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] УО-462/17

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[5] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[6] „Службени гласник РС“, број 88/10 и 99/11

[7] „Службени лист града Београда“, број 37/15

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на притужбу К.С. против Фондације М.Т.Г.Б. е.в. због дискриминације на основу имовног стања у области културе, уметности, спортаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top