Мишљење по притужби А.Д. против М. д.о.о. НС због дискриминације на основу сексуалне оријентације у области јавног информисања и медија

бр. 07-00-00336/2017-02  датум: 29.12. 2017.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.Д. из Ш. против „М.“д.о.о. из Н.С. , а због касније испоруке робе, коју је А.Д. купила у продајном објекту мегамаркета „Р.“у Ш. за потребе пројекта „……“ мисије ОЕБС-а у Србији. У притужби је између осталог наведено да је А.Д. уплату по фактури у корист рачуна „М“ д.о.о. из Н.С. извршила дана …… године у петак, електронским путем, а да је роба преузета тек ….. године, у понедељак, односно три дана након извршене уплате средстава. Подносилац притужбе сматра да је до одлагања у испоруци робе дошло из разлога што је куповина извршена за потребе пројекта који се односи на припаднике ЛГБТ заједнице. Повереник за заштиту равноправности је током поступка прибавио изјашњење „М“ д.о.о. из Н.С., у којем је наведено да роба од стране потрошача А.Д. није преузета истог дана када је извршена уплата јер је уплата извршена у петак …..2017. године, тачније у 20:58, односно последњег радног дана у недељи служби централе „М“ д.о.о. из Н.С.  и након завршетка радног времена за запослене у управној згради, у складу са Одлуком о радном времену. Потврда да су уплаћена средства легла на рачун се могла добити или до краја истог дана када је извршено плаћање или тек наредног радног дана, што је у конкретном случају био понедељак ….. године. Такође је наведено да се у овом случају радило о вирманском плаћању које подразумева преузимање купљене робе након што се добије потврда да су уплаћена средства легла на рачун. Појашњавајући процедуру плаћања вирманом, у изјашњењу је наведено, да продавац да би предао купцу робу, мора да има евидентирану уплату насталу преносом средстава са купчевог рачуна на рачун продавца. У супротном радило би се о куповини уз одложено плаћање које подразумева закључење уговора у писаној форми, што овде није био случај. У току поступка Повереник је анализирао само оне наводе који су од значаја за утврђивање дискриминације, а не и наводе који се односе на евентуалне друге пропусте у раду или поступању „М“ д.о.о. из Н.С. а који спадају у надлежност других државних органа. Увидом у прилоге достављене уз притужбу и изјашњење, а сагласно одредбама члана 2. став 1. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, члана 35. Закона о платним услугама и чл. 454. и 475. Закона о облигационим односима, утврђено је да су разлози због којих је дошло до одлагања испоруке робе били објективни и оправдани и нису у узрочно-последичној вези са било којим стварним или претпостављеним личним својством подносиоца притужбе. С тога је Повереник за заштиту равноправности дао мишљење да у поступку по притужби А.Д. из Ш. против „М“ д.о.о. из Н.С. нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, Повереник сматра да би у циљу упознавања свих запослених са начелом равноправности „М“ д.о.о као трговински ланац са дугом традицијом и са разгранатом мрежом објеката, који послује са великим бројем, како физичких тако и правних лица, требао да донесе Кодекс равноправности.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила А.Д. из Ш. против „М“ д.о.о. из Н.С. (у даљем тексту: „М“ д.о.о.), а поводом поступања „М“ д.о.о. приликом испоруке робе по плаћеној фактури А.Д. У притужби и допуни притужбе је наведено:
 • да се у недељу …. године, на сајтовима неких удружења, медија и на друштвеним мрежама, појавио текст под називом „Вучић ослободио хомосексуалце плаћања ПДВ-а“, а након обављене куповине у мегамаркету „Р“ у Ш.;
 • да се у тексту помиње А.Д. из Ш. и њихова наруџбина за потребе пројекта Мисије ОЕБС-а у Србији за коју је А.Д. Ш. ослобођена плаћања ПДВ-а у складу са законом;
 • да се у поменутом тексту наводи: „да је радница Р. изјавила да су куповину обавила два мушкарца чудног изгледа и још чуднијег понашања и да је колегиници рекла да смо хомосексуалци, иако се ни у једном тренутку, ни колега који је са мном куповао робу, ни ја нисмо декларисали“;
 • да се наведеним текстом шире дезинформације о ослобођању од ПДВ-а припадника ЛГБТ популације, на основу сексуалне оријентације, а не у складу са законом;
 • поводом објављеног текста, 7. августа 2017. године, подносилац притужбе обратио се „Р.“ у Ш. , са захтевом да се пронађе особа која је изнела ове податке и дезинформације;
 • да су председник омладине А.Д. и председник А.Д.  ….. године за потребе реализације пројекта наручили робу у мегамаркету „Р“ у Ш. и том приликом одвојили робу која је прокуцана на каси;
 • да је потврда о ослобађању од ПДВ-а добијена 20. јула 2017. године;
 • да је ….. године по добијању потврде о ослобађању од ПДВ-а у складу са законом и међународним уговором између Владе Србије и ОЕБС-а, А.Д. извршила уплату без ПДВ-а за наручену робу. После провере и потврде да је уплата на рачуну „Р“ подносилац притужбе је позвао мегамаркет „Р“ међутим, запослени у „Р“ нису могли да утврде да је уплата легла на рачун „Р“ па су поставили питање да ли је уплата извршена са ПДВ-ом или уз ослобађење и који је разлог ослобађања;
 • да је роба могла бити подигнута тек ….. године и да је стајала 5 дана на неадекватном месту у магацину где је за један део производа температура била изнад прописане, услед чега су се поједини производи растопили, што је утврђено тек након пријема робе у магацин А.Д. али да подносилац притужбе није уложио  рекламацију;
 • да је истог дана, ….. године приликом преузимања робе, односно три дана после уплате средстава преузет и рачун и предата потврда о ослобађању од ПДВ-а на којој се могао видети назив пројекта: „………“. Назив пројекта су могли да виде само запослени мегамаркета „Р“ који су имали приступ потврди о ослобађању од ПДВ-а,
 • да је А.Д. и раније куповала у овом продајном објекту, на исти начин, узимањем предрачуна, плаћањем и преузимањем робе, некада уз плаћање ПДВ-а, а некада не;
 • да је први пут у потврди о ослобађању од ПДВ-а стајала скраћеница ЛГБТ, те да до тада подноситељ притужбе није имао проблема приликом куповине и да је роба преузимана на време;
 • да је уплата по предрачуну извршена …… 2017. године, а исплата средстава извршена ….. 2017. године, док је роба подигнута ….. 2017. године;
 • да је ово први пут да је роба преузета неколико дана касније, ….. 2017. године. Приликом раније куповине роба је увек могла да се преузме истог дана уколико је уплата извршена до 12:00 часова или сутрадан, чак и у ситуацијама када је био викенд, а имајући у виду да подносилац притужбе плаћање обави путем услуге интернет банкарства, на који начин је уплата одмах видљива примаоцу уплате, у конкретном случају „М.“
  • У прилогу притужбе достављени су: 1) фотокопија текста са насловом „Вучић ослободио хомосексуалце плаћања ПДВ-а“, са сајта ( http://www.vaseljenska.com/ ); 2) фотокопија facebook профила аутора текста; 3) потврда о пореском ослобођењу; 4) извод о стању и промени средстава на дан ….. године на рачуну А.Д. из Ш.; 5) фактура за међународне организације „М“ „Р“, Ш.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење „М“ д.о.о. Н.С. .У изјашњењу „М“ д.о.о. наведено је:
 • да је подносилац притужбе без резерве, из текста који се појавио на интернету, закључио да „Р“ прави разлику између хомосексуалаца и особа које то нису, иако је аутор спорног текста лице које нема апсолутно никакве везе са „Р“
 • да је није било никаквих проблема, нити дискриминације од стране запослених у мегамаркету „Р“ приликом куповине и преузимања робе што је евидентно и из навода подносиоца притужбе;
 • да је подносилац притужбе предао потврду о ослобађању од ПДВ-а на инфо пулту, прометном месту где се задржавају не само потрошачи, већ и друга лица која су у пролазу, и да зато постоји велика вероватноћа да је било ко од њих могао непосредним опажањем да се упозна са садржином потврде;
 • да су приликом предаје потврде од стране подносиоца притужбе са садржином потврде о ослобађању од ПДВ-а били упознати шеф благајне, продавац касир и продавац специјалиста који су на инфо пулту у мегамаркету примили предметну потврду, а потом и менаџер мегамаркета;
 • да је менаџерка мегамаркета „Р“ Ш., након што је информисана од стране А.Д. о објављеном спорном тексту, одмах извршила провере код запослених о наведеном догађају и том приликом је утврђено да нико од запослених који су били упућени у предметну куповину није имао сазнање о објављеном тексту;
 • да предметна роба од стране потрошача А.Д. није преузета истог дана када је извршена уплата из следећих разлога: 1) уплата је извршена у петак 21. јула 2017. године последњег радног дана у недељи за службе централе „М“ д.о.о. 2) потврда о уплати средстава на рачун могла је бити добијена или до краја тог истог дана када је извршено плаћање или тек наредног дана, што је у конкретном случају био понедељак ….. 2017. године 3) свако вирманско плаћање подразумева преузимање купљене робе тек након што се добије потврда да су уплаћена средства легла на рачун и у том случају се роба која је склона одмрзавању чува у специјалним коморама са минусним режимом све до преузимања и да се 4) мегамаркет „Р“ први пут сусрео са куповином уз ослобађање од ПДВ-а, те је било неопходно да контактира службе у централи „М“ д.о.о. Н.С. и провери на који начин се поступа по потврди и врши ослобађање од ПДВ-а;
 • да је А.Д. и пре куповине у ….. 2017. године у више наврата обављала куповине у „Р“ мегамаркету и којом приликом није било никаквих притужби и рекламација;
 • да у конкретном случају А.Д. као потрошачу, од стране запослених у „Р“ нису ускраћена права, нити слободе, или наметнуте било какве обавезе, због чега не може бити говора о дискриминацији, у смислу Закона о забрани дискриминације;
 • да су средства уплаћена од стране потрошача А.Д. евидентирана на рачуну „М.“ д.о.о. дана ….. 2017. године у вечерњим сатима (20:58 часова);
 • да је због веома касне евиденције у вечерњим сатима у ….. 2017. године, који је последњи радни дан за службе из централе, предметна уплата могла бити књижена тек првог следећег радног дана што је у конкретном случају био ….. 2017. године, када је продајном објекту „Р“ дата потврда о предметној уплати. Одмах по пријему потврде о уплати, купац, А.Д. из Ш. преузела је поручену робу;
 • да је вирманско плаћање врста безготовинског плаћања које се врши налогом за пренос, при чему се средства са купчевог (налогодавчевог) рачуна преносе на рачун продавца, а купац преузима купљену робу по евидентирању – ауторизацији вирманског плаћања након књижења предметне уплате;
 • да, када купац изврши вирманско плаћање, да би продавац предао купцу робу, мора да има евидентирану уплату насталу преносом средстава са купчевог рачуна на рачун продавца, а свако другачије поступање подразумевало би преузимање робе од стране купца пре уплате, односно радило би се о куповини уз одложено плаћање која се другачије регулише, закључивањем уговора у писаној форми у којој су уговорне стране договориле одложено плаћање, те да овде свакако није било речи о куповини са одложеним плаћањем.

1.5. Повереник за заштиту равноправности је у циљу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања упутио захтев „М“ д.о.о. да достави доказе о томе када су уплаћена средства легла на рачун (дан и час); односно, да достави потврду о моменту када су уплаћена средства легла на рачун; да ли постоји интерни акт којим је прописан поступак испоруке робе у случајевима вирманског плаћања; да ли постоји неки интерни акт којим је регулисана куповина уз ослобађање од ПДВ-а, и на који начин је поступано у случајевима такве куповине. У допуни изјашњења наведено је следеће:

 • да је у конкретном случају накнадно преузимање робе било разумно и оправдано, те апсолутно није имало никакве везе са личним својством потрошача, у конкретном случају, сексуалном оријентацијом;
 • да се продајне јединице „М“ д.о.о. ретко сусрећу са куповином уз ослобађање од ПДВ-а, углавном када робу купују амбасаде, и да је у тим случајевима поступано у складу са Обавештењем за представнике дипломатских и конзуларних представништва и међународних организација;
 • да је А.Д. и пре конкретне куповине обављала куповине у продајном објекту мегамаркет „Р“ у Ш. и да никад од наведеног потрошача није имала рекламације нити притужбе у било ком погледу;
 • да из свега наведеног произлази да у конкретном случају „М“ д.о.о. ни једном радњом, нити пропуштањем својих запослених није довео до повреде права подносиоца притужбе у смислу Закона о забрани дискриминације, те да је са наведеним потрошачем поступано апсолутно једнако као и са свим осталим потрошачима. Истакнуто је да продавац „М“ д.о.о. настоји да свима излази максимално у сусрет, имајући у виду да је задовољство потрошача њиховом услугом увек на првом месту.

1.6. У прилогу изјашњења и допуне изјашњења достављено је: 1) извод о уплати са рачуна А.Д. из Ш. на рачун „М“ д.о.о.; 2) преглед промета на рачуну „М“ д.о.о.; 3) одлука о радном времену „М“ д.о.о.; 4) Обавештење за представнике дипломатских и конзуларних представништва и међународних организација за куповину уз ослобођење од ПДВ-а у „М“ д.о.о. Н.С.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Потврду о пореском ослобођењу за обвезника ПДВ који врши промет добара или услуга односно увоз добара уз пореско ослобођење, број 1701 од ….. године, утврђено је да је издавалац потврде А.Д. из Ш., на основу Меморандума о разумевању између Савезне Владе СРЈ и Организације за Европску Безбедност и сарадњу (ОЕБС) о успостављању Мисије ОЕБС-а у Савезној Републици Југославији из 2001. године, за потребе пројекта „…..“ да је порески обвезник ПДВ-а у конкретном случају „М“ и да је наведена потврда оверена од стране Пореске управе.
 • Увидом у Извод о стању и промени средстава на ….. дан ….. године на рачуну А.Д. из Ш. отвореном код „БИ“ утврђено да је евидентиран одређени износ, као задужење у корист „М“ д.о.о. Н.С. Такође је утврђено да је датум пријема налога ….. 2017. године, а да је датум књижења ….. 2017. године.
 • Увидом у Фактуру за међународне организације од 2017. године утврђено је да је издавалац фактуре „М“ д.о.о. Н.С. организациона јединица Рода Шабац. Фактура на одређени износ је издата А.Д. Ш. , у којој је назначен и износ ПДВ-а.
 • Увидом у Електронски извод о уплати банке „БИ“ А.Д. утврђено је да је платилац А.Д. из Ш.  из Шапца у 20:55 извршио уплату ….. 2017. године у одређеном износу у корист рачуна примаоца „М“ д.о.о. а која уплата је прокњижена у 20:58, ….. 2017. године.
 • Увидом у преглед промета на рачуну „М“ отвореног код „БИ“ од ….. 2017. године, утврђено је да је А.Д. извршила улату у корист рачуна „М“ д.о.о, ….. 2017. године, и да је истог дана уплата прокњижена.
 • Увидом у Одлуку о радном времену од фебруара 2015. године утврђено је да је радно време запослених у управној згради „М“ д.о.о. од 8:00 часова до 16:30 часова, као и да су субота и недеља нерадни дани.
 • Увидом у Обавештење за представнике дипломатских и конзуларних представништва и међународних организација за куповину уз ослобођење од ПДВ-а у „М“ д.о.о. утврђено је да су наведеним обавештењем предвиђени услови за реализацију пореског ослобођења. У условима је, између осталог наведено, да је потребно да представници међународних организација један дан пре прве куповине доставе податке о институцији (назив, адреса, ПИБ број, поштански број, место, контакт особа и телефон), да приликом доласка на касу, а пре скенирања првог артикла обавесте продавца/касира о намери да остваре пореско ослобођење, и да продавцу/касиру поднесу три оригинална примерка обрасца СНПДВ оверена и потписана од стране овлашћеног лица. Такође је утврђено да је иста процедура предвиђена у случају да се реализација пореског осолобођења врши за личне потребе.
 • Увидом у web страницу „БИ“ а.д. банке „Banca Intesa“ а.д. утврђено је да је време пријема налога за пренос путем e-bankinga у случају плаћања у корист рачуна у „БИ“ а.д. (Интерни платни промет) до 19:30 часова, у ком случају је датум извршења налога исти дан.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења као и антидискриминационе прописе

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[4]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[5] Такође, одредбама члана 8. прописано је да до повреде начела једнаких права и обавеза долази ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћује или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

3.4. Законoм о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност[6] у члану 2. став 1. прописује да су правна лица дужна да отворе текући рачун код пружаоца платних услуга који, у складу са законом којим се уређују платне услуге, може да води текући рачун (банка, односно Управа за трезор), да воде новчана средства на том рачуну и врше платне трансакције преко тог рачуна.

3.5. Законом о платним услугама[7], у члану 4. став 1. тачка 3. прописано је да платне услуге обухватају услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то трансфером одобрења, док је ставом 2. истог члана прописано да се под трансфером одобрења подразумева платна услуга код које платилац код свог пружаоца платних услуга иницира извршење једне или више платних трансакција, укључујући и издавање трајног налога. Такође, чланом 35. став 1. овог закона прописано је да се сматра да је пружалац платних услуга примио платни налог када му је тај налог достављен на начин утврђен уговором о платним услугама, без обзира на могуће претходно учешће пружаоца платних услуга у процесу израде и издавања тог платног налога. Ставом 2. овог члана прописано је да време пријема платног налога означава моменат када је платиочев пружалац платних услуга примио платни налог који је издао платилац, прималац плаћања или платилац преко примаоца плаћања. Ставом 3. овог члана прописано је да ако платни налог није примљен у току пословног дана пружаоца платних услуга – сматра се да је примљен наредног пословног дана. Ставом 4. овог члана прописано је да пружалац платних услуга може утврдити моменат пред крај пословног дана тако да се за све платне налоге које прими након тог момента сматра да су примљени наредног пословног дана тог пружаоца.

3.6. Законом о облигационим односима[8], у члану 454. став 1. прописано је да се уговором о продаји обавезује продавац да пренесе на купца право својине на продату ствар и да му је у ту сврху преда, а купац се обавезује да плати цену у новцу и преузме ствар. Чланом 475. став 1. овог закона прописано је да у случају да није нешто друго уговорено или уобичајено, продавац није дужан предати ствар ако му купац не исплати цену истовремено, или није спреман да то истовремено учини, али купац није дужан исплатити цену пре него што је имао могућност да прегледа ствар.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.7. Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да је у конкретном случају притужба поднета против „М“ д.о.о., због чега је предмет анализе у овом поступку било поступање овог привредног друштва у вези са куповином А.Д. у мегамаркету „Р“ Ш. А.Д. у мегамаркету „Р“ Ш. , за потребе пројекта „…..“, са аспекта антидискриминационих прописа.

 

3.8. Повереник за заштиту равноправности, анализирао је да ли је „М“ д.о.о. дискриминисао А.Д. односно да ли је испоруком робе након неколико дана у односу на дан поручивања робе и уплате ставио подносиоца притужбе у неоправдано неједнак положај само из разлога што је у питању организација која се бави заштитом права ЛГБТ популације. Наиме, потребно је утврдити да ли је том приликом повређено начело једнаких права и обавеза или су постојали оправдани разлози за каснију испоруку робе, односно да ли је такво поступање „М“ д.о.о.  у узрочно-последичној вези са стварним или претрпостављеним личним својством подносиоца притужбе.

 

3.9. Да би се одговорило на питање да ли је у конкретном случају поступање „М“ д.о.о. било дискриминаторно, од кључне важности је правилна примена правила о прерасподели и пребацивању терета доказивања, из члана 45. Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, у конкретном случају, подноситељ притужбе треба да учини вероватним да је „М“ д.о.о. извршио акт дискриминације, а уколико у томе успе, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза лежи на „М“ д.о.о.

 

3.10. Представници А.Д. у притужби су истакли да нису могли да преузму робу ….. 2017. године у мегамаркету „Р“ у Ш. одмах по уплати средстава по фактури за купљену робу, као и да су том приликом вршили куповину уз ослобађање од плаћања ПДВ-а, о чему су доставили потврду о пореском ослобођењу, у којој је могао да се види назив пројекта, а који се односи на припаднике ЛГБТ заједнице. Имајући у виду наведено, А.Д. је учинила вероватним акт дискриминације, због чега је терет доказивања да у овом случају није повређено начело једнакости сноси „М“ д.о.о, а у складу са чланом 45. Закона о забрани дискриминације. Сагласно томе, мора се оценити да ли чињенице и докази које је „М“ д.о.о. Н.С. понудио у прилог тврдње да није извршио акт дискриминације пружају довољно основа за закључак да постоје објективни разлози због којих А.Д. није било омогућено да преузму робу истог дана када су извршили  уплату по фактури.

 

3.11. Повереник за заштиту равноправности у конкретном случају најпре констатује да  међу странама у поступку није спорно да је А.Д. уплатила износ по фактури ….. 2017. године, односно да је исплату извршила уз ослобађање од ПДВ-а. Такође је неспорно да је ослобађање у конкретном случају извршено уз одговарајућу потврду коју је издала надлежна Пореска управа, као и да је роба испоручена ….. 2017. године. Такође је неспорно да је А.Д. и раније куповала у продајном објекту у Ш. без икаквих проблема.

 

3.12. А.Д. је електронским путем уплатила одређени износ, који је прокњижен у ….. петак  ….. 2017. године, а који износ је у вечерњим часовима у 20:58 био пренет на рачун „М“ д.о.о.  што је утврђено увидом у електронски извод рачуна отвореног код „БИ“ А.Д. Такође је према Одлуци о радном времену запослених у управној згради „М“ д.о.о. Т.п. бр… радно време запослених је од 8:00-8:30 до 16-16:30, да радна недеља траје пет радних дана, а да су субота и недеља нерадни дани. Дакле, из наведеног се може констатовати да је уплата А.Д. легла на рачун у петак ….. 2017. године након завршетка радног времена, као и да је уплата била запосленима видљива на рачуну „М“ тек у понедељак, ….. 2017. године, када је роба и преузета. Такође је утврђено да је А.Д. приликом куповине предала и Потврду о ослобођењу од ПДВ-а. Увидом у Обавештење „М“ д.о.о. за представнике допломатских и конзуларних представништва и међународних организација за куповину уз ослобађање од ПДВ-а прописана је процедура у случајевима када се куповина врши уз ослобађање од ПДВ-а. Према процедури организација, дан пре обављања куповине, обавештава продајни објекат, а пре отпочињања куповине купац обавештава продавца/касира о намери да купује уз ослобађање од ПДВ-а, којом приликом купац је у обавези да достави три оригинална обрасца која су оверена и потписана од стране овлашћеног лица, у сваком случају приликом куповине уз пореско ослобођење, и то без обзира о којој организацији или дипломатском представништву је реч, као и без обзира на намену саме куповине.  Дакле, имајући у виду наведено, неопходно је да купац, у овом случају А.Д. извести продавца о намери да купује уз ослобођење од плаћања ПДВ-а, пре отпочете куповине, а како би од укупне вредности куповине могао да се одбије део који представља ПДВ, а које одбијање се врши на основу потврде о ослобођењу од ПДВ-а, на посебно прописаном обрасцу кога издаје пореска управа у складу са прописима који регулишу пореску област.

 

3.13. Повереник за заштиту равноправности ценио је наводе из изјашњења „М“ д.о.о.. да се у конкретном случају ради о вирманској продаји, односно о врсти безготовинског плаћања које се врши налогом за пренос, при чему се средства са купчевог рачуна преносе на рачун продавца, а купац преузима купљену робу по евидентирању ауторизације вирманског плаћања, а након књижења предметне уплате, као и да вирманско палаћање није уређено неким посебним интерним актом, неко се ради о начину плаћања и преузимања робе који су опште познати и као такви се примењују свуда на исти начин. Трансфер новца се врши посредством пружаоца услуга платног промета, банке, која, у складу са чланом 35. став 4. Закона о платном промету може да утврди моменат пред крај пословног дана тако да за све платне налоге које прими након тог момента сматра да су примљени наредног радног дана. Увидом у web страницу „БИ“ а.д.  утврђено је да је време пријема налога за пренос путем e-bankinga у случају плаћања у корист рачуна у „БИ“ (Интерни платни промет) до 19:30 часова, у ком случају је датум извршења налога исти дан, односно да је до 19:30 моменат до ког ће сви примљени платни налози бити извршени истог дана. Такође, Повереник за заштиту равноправности указује на то да се у конкретном случају ради о куповини и продаји између удружења и правног лица, у ком случају се трансакције међу тим правним субјектима врше искључиво безготовински, односно уплатом средстава на рачун продавца од стране купца, а како је прописано чланом 2. став 1. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, као и да моменат књижења, односно видљивости трансфера на рачуну зависи и од трећег лица, односно пружаоца услуга платног промета, банке, на чије пословање „М“ д.о.о. не може да утиче. Такође, код уговора о продаји купац се обавезује да продавцу плати цену, а продавац да ствар преда купцу, у тренутку исплате цене, ако уговором није другачије одређено, односно да уколико се купцу даје могућност да прво преузме робу, а да исплату цене изврши касније, неће бити речи о овом уговору, него о другој врсти уговора – продаји са одложеним плаћањем. Анализом је утврђено да се у конкретном случају ради о правима и обавезама који проистичу из уговорног односа страна у поступку и која су за њих обавезујућа, а имајући у виду да сваки уговор представља сагласност воља уговорних страна. Са друге стране, обавезе у погледу начина плаћања између правних лица прописана су законом и обавезујућа су за све правне субјекте једнако.

 

3.14. Повереник за заштиту равноправности, на основу оцене доказа и достављених прилога констатује да је уплата А.Д. прокњижена на рачуну „М“ д.о.о.  ….. године у вечерњим сатима, тачније у 20:58, након завршетка радног времена управне зграде „М“ д.о.о. , док је испорука робе извршена у понедељак ….. 2017. године, односно првог радног дана када су запослени у управној згради „М“ д.о.о. имали увид у извршену уплату средстава од стране А.Д. на свом рачуну. Имајући у виду наведено, а нарочито полазећи од члана 2. став 1. Закона о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност, члана 35. Закона о платним услугама и чл. 454. и 475. Закона о облигационим односима, разлози због којих је дошло до одлагања испоруке робе, су били објективни и оправдани и нису у узрочно-последичној вези са било којим стварним или претпостављеним личним својством подносиоца притужбе.

 

3.15. Повереник за заштиту равноправности ценио је и наводе из притужбе и допуне притужбе да је испоручена роба била растопљена. С тим у вези, Повереник је оценио да подносиоци притужбе нису учинили вероватним да им је роба у таквом стању заиста била и испоручена, при чему је нарочито цењена чињеница да након испоруке робе нису уложили рекламацију продавцу. У складу са чланом 481. Закона о облигационим односима прописано је да је купац дужан да примљену ствар на уобичајени начин прегледа или да је да на преглед чим је то према редовном току ствари могуће и да о видљивим недостацима обавести продавца у року од осам дана, а код уговора у привреди без одлагања иначе губи право које му по том основу припада.

 

3.16. Повереник за за заштиту равноправности ценио је и наводе из притужбе који се односе на то да је неко од запослених у продајном објекту у Ш., открио податке из потврде о ослобађању од ПДВ-а лицу које је објавило текст ….. на друштвеној мрежи Facebook, али указује на то да је евентуално откривање података из Потврде о ослобађању од ПДВ-а коју је А.Д. поднела приликом обављене куповине у продајном објекту у Ш., у надлежности органа који се бави заштитом података о личности. Чланом 1. став 1. Зaкона о заштити података о личности[9] прописано је да је предмет закона уређење услова за прикупљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за заштиту података о личности, обезбеђење података, евиденција, изношење података из Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона. У ставу 2. овог члана прописано је да Заштита података о личности обезбеђује се сваком физичком лицу, без обзира на држављанство и пребивалиште, расу, године живота, пол, језик, вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, социјално порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени положај или друга лична својства, док је у ставу 3. прописано да послове заштите података о личности обавља Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности.

 

3.17. Повереник за заштиту равноправности, овом приликом указује на положај ЛГБТ заједнице, као једне од најмаргинализованих и најстигматизованијих друштвених група. На основу истраживања јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“[10] које је спровео Повереник за заштиту равноправности, као једна од група према којој још увек постоји социјална дистанца издваја се управо и ЛГБТ популација.[11] У циљу унапређења равноправности у пословном окружењу, како међу запосленима тако и према трећим лицима Повереник за заштиту равноправности донео је Смернице за израду Кодекса равноправности[12], који представља оперативни приручник намењен послодавцима у Републици Србији. Повереник је препоручио послодавацима у Србији израду кодекса равноправности, као примера добре пословне праксе. Иако не постоји законом прописана обавеза послодаваца у Републици Србији да усвоје овакав акт, успостављање оваквог механизма наглашава опредељеност и посвећеност креирању радног окружења, као и односа према клијентима, заснованог на начелима равноправности и толеранције, као основних начела људских права, гарантованих међународним и домаћим правом. С тим у вези Повереник сматра да би у циљу упознавања свих запослених са начелом равноправности и забраном дискриминације „М“ д.о.о. као трговински ланац са дугом традицијом и са разгранатом мрежом објеката, који послује са великим бројем, како физичких тако и правних лица, требао да донесе Кодекс равноправности.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби А.Д. из Ш. против „М“ д.о.о. из Н.С., Повереник за заштиту равноправности није утврдио да је „М“ д.о.о. Н.С. прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06

[4]  Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06), члан 21.

[5] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09), члан 2. став 2.

[6] Закон о обављању плаћања правних лица, предузетника и физичких лица која не обављају делатност („Службени гласник РС“, број 68/15)

[7] Закон о платним услугама („Службени гласник РС“, број 139/14)

[8] „Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99

[9] Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09, 68/12 – Одлука Уставног суда, 107/12)

[10] Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“ , Повереник за заштиту равноправности, Београд, децембар 2016. године, стр.48

[11] Извештај о истраживању јавног мњења, „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“, Повереник за заштиту равноправности, децембар 2016. године, Београд

[12] http://ravnopravnost-5bcf.kxcdn.com/wp-content/uploads/2017/06/kodeks-ravnopravnosti-smernice-za-izradu-kodeksa-antidiskriminacione-politike-poslodavaca-u-srbiji-pojmovnik.pdf

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconМишљење по притужби А.Д. против М. д.о.о. НС због дискриминације на основу сексуалне оријентације у области јавног информисања и медијаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top