Мишљење на нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама

дел. бр. 011-00-10/2018-02  датум:  19. априла 2018.год.

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-52/2017-26/24 од 17.4.2018. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигама (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Анализом достављеног новог текста Нацрта закона уочено је да су поједине примедбе Повереника дате у мишљењу бр. 011-00-6/2018-02 од 12. марта 2018. године усвојене и интегрисане у текст Нацрта закона, док поједине примедбе нису уважене. Поред наведеног напомињемо да одредбом чана 23. став 2. Нацрта закона прописано да „После уписа података о промени пола, право увида у матичну књигу рођених и списе за лице које је променило пол, имају само лице које је променило пол, дете и родитељи тог лица, као и надлежни органи за вршење послова у складу са законом.“ Повереник предлаже да се још једном размотрити круг лица која могу имати увид у матичну књигу рођених и списе за лице које је променило пол, како са аспекта да ли право на увид треба да имају родитељи у случају да је лице које је променило пол пунолетно, тако и са аспекта проширења круга лица и на усвојитеља. Повереник указује да је у члану 23. став 1. Нацрта закона прописано да увид  у матичне књиге као и списе између осталих има и усвојитељ. Поред тога, одредбама члана 104. Породичног закона, усвојитељ је изједначен са родитељем.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљење на нови текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о матичним књигамаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top