Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-36/2021-02 датум:  10.11. 2021. године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, дописом број 011-00-493/3-11/2021-03, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању, са образложењем и Прегледом одредаба које се мењају (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

У вези са чланом 1. Нацрта закона, којим се мења члан 4, предлажемо да се став 6. члана 4. који гласи:“…..уз сагласност родитеља“, преформулише и усагласи са чланом 12. Нацрта закона којим се мења члан 34, који гласи: „….у сагласност родитеља, односно другог законског заступника“,  тако што ће на крају става 6. бити додато „односно другог законског заступника“.

У вези са чланом 7. Нацрта закона којим се мења члан 27. и дефинише настава за ученике на кућном и болничком лечењу, настава код куће и настава на даљину, Повереник је мишљења да одредбе овог члана нису довољно прецизне, нити је разграничено значење термина (појмова) које ове одредбе треба да дефинишу.

Закон о основама система образовања и васпитања прописује да школа може да остварује образовно васпитни рад као посебан облик рада за ученике на дужем кућном и болничком  лечењу, као и да настава може да се остварује и као настава код куће и настава на даљину у складу са посебним законом[2]. С тим у вези, мишљења смо да одредбе Нацрта закона треба додатно разрадити уз прецизно дефинисање и разграничење појмова, као и терминолошки ускладити са Законом о основама система образовања и васпитања. Како није дато детаљније образложење овог члана остало је нејасно зашто се само када је у питању организација образовно-васпитног рада као посебног облика рада за ученике на дужем кућном и болничком лечењу захтева сагласност Министарства.

Такође је изостало и детаљније образложење члана 11. Нацрта закона којим се мења члан 33. став 5. Закона а којим је, између осталог, прописано да лице које се уписује у школу ради стицања специјалистичког или мајсторског образовања мора да има претходно завршено одговарајуће средње образовање и васпитање и најмање две године радног искуства. Повереник указује да поједине групе теже запошљивих радника могу да имају проблем са стицањем радног искуства као и његовим доказивањем, те је са тог аспекта још једном потребно размотрити наведену одредбу.

У вези са чланом 15. Нацрта закона, којим се мења, између осталог и став 7. члана 38. Закона о средњем образовању и васпитању, Повереник сматра да предложена одредба у делу који се односи на упис ученика у школу без полагања пријемног испита, и то: „..уколико је број ученика у одељењу после распоређивања мањи од тридесет у складу са подзаконским актом којим се уређује упис ученика у школу“ представља будућу неизвесну околност те самим тим треба размотрити и целисходност оваквог услова.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр.  22/09 и 52/21, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.  88/2017 и 27/2018 – др.закон,10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020), члан 14.став 3 и 4.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама закона о средњем образовању и васпитању Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top