Jaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних мeстa у Стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  чл. 61. ст 1. и чл. 75. ст. 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09 и 99/14), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 4. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

I Орган у коме се попуњавају радна места:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радна места која се попуњавају:

 

  1. Радно место за подршку у нормативним и другим правним пословима, у звању млађег саветника – Одсек за нормативно-правна питања, Сектор за заштиту равноправности – 1 извршилац.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање светског  језика, знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

Опис послова: Учествује и пружа помоћ у изради извештаја из делокруга рада Одсека; прикупља податке од значаја за рад Одсека коришћењем свих расположивих ресурса (библиотека, интернет, публикације, директне консултације и др.); пружа помоћ у припреми материјала за израду извештаја и анализа из делокруга рада Одсека; пружа помоћ осталим запосленим у припреми и изради нацрта аката Повереника; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, Закона о општем управном поступку, прописа о организацији и раду државних органа – усмено – разговором; знање светског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. 2. Радно место за припрему и израду пројеката, у звању самосталног саветника – Група за пројекте, Сектор за унапређење равноправности – 1 извршилац

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области   друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5  година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

Опис послова: Припрема и израђује самосталне пројекте Повереника; непосредно учествује у припреми и изради заједничких пројектима са представницима државних органа, организација цивилног друштва, међународних владиних и невладиних организација, и других институција и организација; анализира потребу израде нових пројеката  и израђује извештај о томе;  прати реализацију пројеката; припрема и израђује извештај о завршеним пројектима;  води базу података о припремљеним и реализованим пројектима; припрема појединачне извештаје из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа и познавање процеса припреме и управљања пројектима – усмено – разговором; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина комуникације – усмено – разговором.

 

  1. Радно место за подршку пословима сарадње, у звању млађег саветника – Група за сарадњу, Сектор за унапређење равноправности – 1 извршилац.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области   друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година радног стажа у државним органима, знање енглеског  језика и знање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

 

Опис послова: Учествује у пословима свих облика сарадње Повереника; учествује у пословима припреме, израде и реализације сарадње Повереника у земљи и иностранству; припрема и прикупља грађу за материјале потребне за реализацију послова сарадње; води записнике о реализованим облицима сарадње; учествује у вођењу  евиденције о облицима сарадње и њиховој реализацији; учествује у изради извештаја и анализа из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

.У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, познавање прописа о организацији и раду државних органа – усмено – разговором; знање енглеског језика – увидом у сертификат или било који други доказ; знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; вештина  комуникације – усмено.

 

III Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

IV Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

V Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  јавни конкурс”.
VI Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова и на e-mail: davorka.jovicic@ravnopravnost.gov.rs.

 

VII Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њих; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању светског односно енглеског језика (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника: www.ravnopravnost.gov.rs, линк:https://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15).

 

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 16. јануара 2017. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени телеграмом на адресе које наведу у својим пријавама.

 

Напомене: Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа.
Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општинском односно градском органу управе, суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурсне комисије.

 

Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

Број: 111-00-150/1/2016-04

У Београду, 21. децембар 2016. год.

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconJaвни кoнкурс зa пoпуњaвaњe извршилaчких рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoстиPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top