ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр.22/09), члана 68. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), члана 4. став 3, а у вези са чл. 5. став 3, чл. 6. и 7. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19) и члана 3. Правилника о попуњавању раднихместа у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, број: 110-00-12/2019-04 од 30. јануара 2020. године, Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

 

Орган у коме се попуњава положаj:

 

Стручна служба Повереника за заштиту равноправности

Положај који се попуњава:

  1. Помоћник Повереника – руководилац Сектора за притужбе у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности – положај у првој групи

Опис послова: Руководи радом Сектора, планира, организује и надзире рад ужих унутрашњих јединица у Сектору, одговара за благовремено и стручно  извршавање радних задатака запослених; пружа стручну помоћ запосленима у Сектору у вези са извршавањем послова; обезбеђује да се активности у Сектору одвијају по плану и утврђеним приоритетима и по потреби отклања слабости или недостатке који се појаве у раду и обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; организује стручне и консултативне састанке Сектора; израђује извештаје о раду Сектора и обавља и друге послове које одреди Повереник.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким   академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и компетенције за рад на радном месту.

 

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази

 

У изборном поступку проверавају се:

  1.  Опште функционалне компетенције, и то:

1.1.Организација и рад државних органа РС – провера ће се вршити путем теста.

1.2.Дигитална писменост – провера ће се вршити практичним радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару.

1.3.Пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера

 

  1. посебних функционалних компетенција, и то:

 

Посебне функционалне компетенције за област рада, и то:

2.1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски менаџмент; основе управљања људским ресурсима) – провера ће се вршити усменим путем.

2.2. Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови (законодавни процес; примена номотехничих и правно-техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему) – провера ће се вршити усменим путем.

 

Посебне функционалне компетенције за радно место, и то:

2.3. Посебне функционалне компетенције за радно место – релевантни прописи и акти из делокруга радног места (Закон о Народној скупштини, Закон о Влади, Устав РС, антидискриминациони закони, закони којима се регулишу кривични, прекршајни и парнични поступак, пракса Европског суда за људска права) – провера ће се вршити усменим путем.

 

  1. Понашајне компетенције (Управљање информацијама; Управљање задацима и остваривање

резултата; Оријентација ка учењу и променама; Изградња и одржавање професионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање)  провера ће се вршити путем интервјуа базираном на компетенцијама.

 

  1. Интервју са конкурсном комисијом Након провере компетенција Конкурсна комисија ће са

кандидатима обавити интервју у циљу процене мотивације за рад на радном месту и прихватања вредности државних органа.

 

Трајање рада на положају и место рада: рад на положају траје пет година, а место рада је Београд, ул. Булевар краља Александра бр.84.

 

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је интерни конкурс оглашен.

 

Рок почиње да тече од 6.04.2021. године и истиче 13.04.2021. године.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садржи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне едукације; радно искуство; право учешћа на интерном конкурсу; посебне услове; посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним органима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

Право учешћа на интерном конкурсу: право да учествују на интерном конкурсу имају само државни службеници из Стручне службе Повереника за заштиту равноправност за које је по основу вредновања радне успешности утврђено да су у последња два узастопна вредновања радне успешности превазишли очекивања, као и државни службеници који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут, ако су похађали програм обуке у складу са чланом 45. став 4. Закона о државним службеницима.

 

Пријава на интерни конкурс може се поднети путем поште или непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

 

Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Стручне службе Повереника за заштиту равноправности или у штампаној верзији у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 84.

 

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.

 

Остали докази које прилажу само кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: диплома о стручној спреми; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима достављају уверење о положеном правосудном испиту); исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решење о радној успешности којим је утврђено да су у последња два узаступна вредновања радне успешности превазишли очекивања, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају, да су похађали програм обуке из члана 45. став 4. Закона о државним службеницима).

 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу у тексту конкурса.

 

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу пријаве на конкурс наведе за коју се од предвиђених могућности опредељује, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

 

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту  Службе за управљање кадровима, https://www.suk.gov.rs/tekst/90/primeri-testova.php .

 

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Стручна служба Повереника за заштиту равноправности, 11000 Београд, Булевар краља Александра бр. 84, са назнаком „За интерни конкурс – попуњавање положаја ”.

 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу, у периоду од 10–12 часова: Даворка Јовичић, тел. 011/2438020.

 

Датум оглашавања: 5.04.2021. године.

 

Датум и место провере компетенција учесника у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 15. априла 2021. године, у просторијама Повереника за заштиту равноправности у Београду, Булевар краља Александра бр.84, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона и електронску адресу), које наведу у својим пријавама. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим пријавама.

 

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној табли Стручне службе Повереника за заштиту равноправности. У Стручној служби Повереника за заштиту равноправности може се извршити увид у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуњава положај који је предмет овог конкурса.

 

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

 


microsoft-word-iconИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconОбразац конкурсне пријавеPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top