Иницијатива за измену Правилника о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом – Сенат универзитета у БГ

бр.  110-00-1/2022-02        датум: 18. 5. 2022. године

 

 

СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

11000 Београд

Студентски трг 1

 

 

Предмет: Иницијатива за измену Правилника о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом

 

 

Центар за студенте са хендикепом је Поверенику за заштиту равноправности доставио електронским дописом Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом[1] (даље: Правилник) и затражио од Повереника мишљење о усаглашености текста Правилника са препорукама које је Повереник дао Сенату Универзитета у Београду у Иницијативи за измену Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом број 07-00-294/2019-02 од 30. маја 2019. године. У допису је наведено да је Правилник усвојен на седници Сената Универзитета 23. марта 2022. године, да је његовим ступањем на снагу престао да важи Правилник о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом, као и да због кратких рокова за упис студената, мишљење Повереника није затражено пре усвајања Правилника.

Иницијативом за измену Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом број 07-00-294/2019-02 од 30. маја 2019. године, Повереник за заштиту равноправности је препоручио Сенату Универзитета у Београду: 1) коришћење општеприхваћеног термина – особе са инвалидитетом; 2) сагледавање назива и предмета самог правилника; 3) преиспитивање дефиниције појма инвалидитета у односу на опште прихваћени социјални приступ који посматра начин организације друштва, односно сагледавање потребе и одговарајуће мере подршке, а не врсту и степен ограничења, без потребе да се дефиниција инвалидитета даје правилником којим се афирмативна мера разрађује и утврђује начин и поступак остваривања права на упис ових лица; 4) усаглашавање круга лица која се могу уписати на студије применом ове афирмативне мере са кругом лица која су побројана  Стручним упутством за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину имајући у виду да је ово упутство у складу са Законом о високом образовању и 5) разматрање одредбе Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом којом је прописан рок за подношење захтева за упис у наредне школске године, имајући у виду да услове у погледу одговарајућег броја ЕСРП или инвалидитета студенти могу стећи и након 1. септембра текуће школске године.

Након упоредне анализе текста Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом који сте доставили и препорука Повереника за заштиту равноправности датих Иницијативом за измену Правилника о утврђивању права на упис лица са инвалидитетом број 07-00-294/2019-02 од 30. маја 2019. године, утврђено је да је Правилник о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом у складу са датим препорукама Повереника.

Увидом у Образац 1, који је у складу са одредбама члана 5. став 1. Правилника саставни део овог правилника, утврђено је да се под тачком 3. од кандидата односно студента тражи да наведе презиме и, евентуално, „девојачко презиме“. Израз „девојачко презиме“ асоцира на период живота жене пре закључења брака и имплицира да само жена мења презиме закључењем брака. Тим поводом указујемо да се коришћењем израза „девојачко презиме“ у неповољнији положај доводе сви они који су искористили право на промену личног имена (име и презиме) у складу са Породичним законом[2]. Нарочито се у неповољнијем положају налази мушкарац који је остварио законом прописану могућност да приликом закључења брака промени презиме (да своје презиме замени презименом брачног партнера, свом презимену дода презиме супружника односно презимену супружника дода своје презиме). Уколико је Универзитету из неких разлога потребно да повеже податке о кандидату односно студенту пре и после промене презимена, коришћењем израза „девојачко презиме“ не постиже се овај ефекат за сва лица која су променила презиме у складу са законом, већ само за жене. Такође, брачни статус кандидата односно студента није релевантан за остваривање статуса кандидата односно студента са инвалидитетом.

Тим поводом, а у складу са чланом 33. став 1. тачка 7) Закона о забрани дискриминације, Повереник подноси ову иницијативу за измену Правилника тако да се или избрише израз „девојачко презиме“ или да се у захтеву користи израз „презиме по рођењу“, „рођено презиме“ или слично.

[1] „Гласник Универзитета у Београду“, бр. 234/2022

[2] „Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и  6/2015

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconИницијатива за измену Правилника о начину утврђивања статуса кандидата и студента са инвалидитетом – Сенат универзитета у БГ Download


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top