91-21 Притужба против Основне школе због дискриминације на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-99/2021-02   датум: 27.9.2021.

                                            

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА из Београда поднео против Основне школе ББ, због дискриминације на основу брачног и породичног статуса. У притужби je између осталог наведено да је АА отац малолетне ћерке која похађа други разред Основне школе ББ, да није лишен родитељског права, као и да је малолетна ћерка, након развода брака, поверена мајци на самостално вршење родитељског права. У притужби је између осталог наведено да школа одбија да подносиоцу притужбе отвори налог на „Е – дневнику“ како би могао да прати ток образовања и напредак своје малолетне ћерке, као и да сматра да га је учитељица ВВ, неоправдано искључила из Вибер групе у којој комуницира са родитељима. У изјашњењу на наводе из притужбе је, између осталог, наведено да притужба АА није основана, „јер му је свакако омогућено остваривање права на увид у праћење тока образовања његове малолетне кћерке, да школа „једну шифру додељује родитељима“ за приступ Е – дневнику, коју могу заједно користити, уз напомену да је „програм Е – дневника на тај начин креиран“, да „Вибер група“ као званичан вид комуникације на нивоу школе не постоји, већ постоји незванично на нивоу одељења, као и да је АА свакако упућен у ток образовања и напретка своје малолетне ћерке у школи. О разлозима искључивања подносиоца притужбе из Вибер групе достављена је изјава учитељице ВВ. У току поступка је утврђено да је сагласно прописима школа била у могућности да на писани захтев подносиоца притужбе, отвори ауторизовани електронски налог за приступ Е – дневнику, под истим условима као и мајци детета, а што је у крајњем случају и учинила 7.6.2021. године, након подношења притужбе. Повереник је констатовао да је неспорно да родитељи могу користити један ауторизовани електронски налог, који је отворен на име једног родитеља, међутим, у ситуацији у којој су родитељи детета разведени и притом, како је подносилац притужбе навео, нису у „добрим односима“, не постоји разумно и легитимно оправдање школе, за поступање у виду одбијања отварања ауторизованог електронског налога подносиоцу притужбе на његов захтев. Такође, да је у конкретном случају школа неједнако поступала према родитељима, говори и чињеница да је школа, достављањем сагласности мајке детета Поверенику на увид, очигледно условљавала отварање налога на Е – дневнику подносиоцу притужбе, давањем сагласности мајке, чиме је стављен у неоправдано лошији положај, само због тога што мајка дета самостално врши родитељско право, односно због брачног и породичног статуса подносиоца притужбе. Што се тиче искључивања из Вибер групе, Повереник је уважио наводе из изјаве учитељице, да јој се подносилац притужбе није никада обратио за приступ Вибер групи, већ да је у групу укључен од стране једног од родитеља, те да га је из ове групе искључила тек након тражења мајке и презентовања пресуде о разводу брака. Наиме, мајка је изразила бојазан да би, имајући у виду да јој је ћерка рекла да подносилац притужбе долази у школско двориште и да се у Вибер групи деле информације о почетку и крају наставе, отац могао доћи по ћерку противно пресуди о разводу брака у којој је наведено да подносилац притужбе са својим дететом може искључиво остваривати лични контакт уз присуство мајке на јавном месту. Школа се тим поводом обратила Центру за социјални рад. На основу свега наведеног, може се закључити да се школа, у конкретном случају водила принципом заштите интереса детета док је у школи, односно спровођења одлуке суда, те се из тог разлога привремено искључивање подносиоца притужбе из Вибер групе не може сматрати неоправданим у датим околностима. Повереник је дао мишљење да је Основна школа ББ, повредила одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације, тако што није омогућила подносиоцу притужбе приступ Е – дневнику на начин на који је то било омогућено мајци детета, док није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације привременим искључивањем подносиоца притужбе из Вибер групе. Будући да је од 7.6.2021. године подносиоцу притужбе омогућен несметан приступ Е – дневнику, Повереник за заштиту равноправности дао је препоруку Основној школи ББ да убудуће води рачуна о антидискриминационим прописима приликом остваривања права родитеља на приступ информацијама значајним за праћење тока образовања детета.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА из Београда. Притужбу је поднео против Основне школе ББ (у даљем тексту: школа), због дискриминације по основу брачног и породичног статуса.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

–  да је АА отац мал. ћерке, да није лишен родитељског права, као и да је мал. ћерка, након развода брака, поверена мајци на самостално вршење родитељског права;

–  да школа „не жели да комуницира“ са подносиоцем притужбе по питању тока школовања, напретка и образовања његове мал. ћерке, ученице другог разреда, те да га на тај начин дискриминише као оца са којим дете не живи у односу на мајку детета, којој је омогућен несметан увид у ток образовања детета;

–  да школа одбија да му отвори налог на „Е – дневнику“ како би могао да прати ток образовања и напретка свог мал. детета у школи, као и да сматра да га је учитељица ВВ, неоправдано и без образложења искључила из Вибер групе у којој комуницира са родитељима својих ђака, у вези са обавештењима о успеху и напретку својих ђака;

–  да се писаним путем обратио школи са захтевом да му се омогући приступ Е – дневнику, као и Вибер групи … како би могао да оствари увид у ток образовања и напретка свог мал. детета;

 • Уз притужбу достављени су следећи докази: 1) Копија молбе за омогућавање приступа Е – дневнику, упућене школи 13.3.2020. године; 2) Копија захтева за омогућавање приступа Вибер групи …, упућеног школи 4.9.2020. године; 3) Копија Пресуде Трећег основног суда у Београду бр. … од … године.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка затражено изјашњење од ГГ, директора школе.
 • У изјашњењу ГГ, директора школе, између осталог наведено је:

– да притужба АА није основана, „јер му је свакако омогућено остваривање права на увид у праћење тока његове малолетне кћерке“.

– да се АА обратио школи са писаним захтевом од 13.3.2020. године да му се омогући увид у Е – дневник.

– да школа „једну шифру додељује родитељима“ за приступ Е – дневнику, коју могу заједно користити, уз напомену да је „програм Е – дневника на тај начин креиран“.

– да се АА обратио дописом школи 4.9.2021. године, у којем је изразио негодовање због искључивања из Вибер групе, при чему треба имати у виду да „Вибер група“ као званичан вид комуникације на нивоу школе не постоји, већ постоји незванично на нивоу одељења, коју може да формира било који родитељ ради брже размене информација са осталим родитељима.

– да је АА свакако упућен у ток образовања и напретка своје мал. ћерке у школи, јер је присуствовао родитељским састанцима, а што се лако може утврдити увидом у евиденцију присуства, као и да је подносилац притужбе увек добио све информације о свом детету, кад год је дошао у школу, те да на основу тога „ни у једном сегменту не стоји да је ускраћен за било коју информацију“ о учењу и напредовању свог детета.

– да се школа, поводом конкретног проблема обратила надлежном центру за социјални рад.

1.6. Повереник за заштиту равноправности је подносиоцу притужбе је, ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања упутио захтев да прецизира у чему се конкретно састоји акт дискриминације, будући да је школа у свом изјашњењу навела да му је у потпуности омогућен увид у ток образовања и напредак његовог детета у школи.

1.7. У допуни притужбе, АА је, између осталог навео:

– да школа у свом изјашњењу није доставила нити један доказ о томе да му је омогућен несметан увид у Е – дневник, као ни било који други доказ о сарадњи школе са подносиоцем притужбе;

– да акт дискриминације представља неједнак третман школе према подносоцу притужбе у односу на мајку детета, будући да је мајци детета омогућен несметан приступ Е – дневнику, као и Вибер групи, и то од поласка његове ћерке у први разред, док подносиоцу притужбе то није омогућено, само зато што је родитељ са којим дете не живи;

– да је на почетку првог разреда своје мал. ћерке уредно доставио све податке, као и своју имејл адресу учитељици, како би му се отворио налог на Е – дневнику, али да му до дана подношења притужбе није отворен налог;

– да га школа, од првог дана похађања првог разреда његове мал. ћерке није обавештавала о родитељским састанцима, већ је то „морао да ради“ преко огласне табле школе, док је мајка детета уредно обавештавана о терминима одржавања родитељских састанака;

– да школа није доставила доказ да му је на било који начин „дата шифра“ за приступ Е – дневнику;

– да је са мајком детета у специфичним и деликатним односима, те да из тог разлога није сврсисходно да путем налога мајке детета приступа Е – дневнику, користећи њену имејл адресу као корисничко име и њену шифру;

– да у приступ Вибер групи није имао ни током првог ни током другог разреда своје мал. ћерке;

– да га у Вибер групу није укључила учитељица, иако се више пута обраћао усменим путем учитељици да га укључи у Вибер групу, већ је то учинио један од родитеља;

– да је „након 4 сата проведених у Вибер групи“, искључен од стране учитељице, као администратора Вибер групе, без образложења;

– да му је, у неколико наврата, секретарка школе напомињала да му налог за Е – дневник не може бити отворен без писане сагласности мајке детета, оверене код нотара;

– да наводи школе да комуникација преко апликације Вибер не представља званичан вид комуникације школе са родитељима, није релевантна, будући да учитељица на тај начин, као запослено лице у школи, врши комуникацију са родитељима, те је школа свакако одговорна за поступање својих запослених, нарочито имајући у виду чињеницу да се у школској 2020/2021. години родитељски састанци нису одржавали због пандемије Корона вируса, већ управо путем апликације Вибер.

1.8. Уз допуну притужбе, достављени су и следећи докази: 1) Принтскрин почетне интернет стране „мој есДневник“, са порталом „Пријава налогом из есДневника“ 2) Фотографије преписке са Вибер групе …, од 31.8.2020. године, до 2.9.2020. године.

1.9. Повереник за заштиту равноправности упутио је директору школе захтев да, у року од 15 дана од дана пријема захтева, своје изјашњење допуни тако што ће, између осталог, доставити доказе о томе да је подносиоцу притужбе благовремено омогућен увид у Е – дневник, прецизирати да ли је учитељица ВВ у Вибер групи делила обавештења и информације са родитељима деце, у вези са образовањем и током напретка деце у школи, као и да ли је директор школе предузимао неке радње поводом искључења подносиоца притужбе из Вибер групе

1.10. У допуни изјашњења, директор школе је између осталог навео:

– да се додела шифре за приступ Е – дневнику врши на почетку школске године првог разреда, те је у складу са наведеним шифра тада додељена „породици …“, односно мајци ДД, као законском старатељу, а која је шифру проследила оцу, који је одбио да је користи, желећи да добије своју шифру;

– да је у сарадњи са техничким особљем школе, АА „додељена нова шифра“ и да сада има приступ Е – дневнику, што је АА и потврдио у писаној изјави;

– да комуникација преко апликације Вибер није иницирана од стране школе нити од стране учитељице, иако је Министарство просвете одобрило овакав начин комуникације;

– да се АА никада није обратио учитељици са захтевом да буде укључен у Вибер групу, већ да је укључен од стране другог родитеља – члана Вибер групе;

– да је учитељица АА искључила из Вибер групе, на молбу мајке, која јој је том приликом дала на увид пресуду о разводу брака у којој је регулисан и модел виђања подносиоца притужбе са малолетном ћерком, уз образложење да је то учињено „с обзиром на деликатне породичне односе“;

– да се подносилац притужбе ниједном у школској 2020/2021. години није обратио учитељици ради интересовања за напредовање своје мал.ћерке у школи.

1.11. У допуни изјашњења од 22.7.2021. године директор школе је доставио изајву подносиоца притужбе од 20.7.2021. године, којом потврђује да му је школа 7.6.2021. године омогућила приступ Е – дневнику доделом шифре, као и да је истог дана укључен у Вибер групу, копију сагласности мајке. мал. ћерке од 7.6.2021 године, да подносилац притужбе може имати приступ Е – дневнику, као и изјаву учитељице ВВ од 19.7.2021. године, на околности у вези са искључењем подносиоца притужбе из Вибер групе … .

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у копију Пресуде Трећег основног суда у Београду бр. … од … године, утврђено је да се разводи брак између подносиоца притужбе и ДД, као и да се малолетна ћерка поверава мајци на самостално вршење родитељског права. Даљим увидом у пресуду, утврђено је да је начин одржавања личних односа подносица притужбе са мал. ћерком уређен на начин да ће се одвијати сваке среде од 17 до 19 часова и сваке друге суботе од 10 до 16 часова, тако што ће подносилац притужбе дете преузимати и враћати на адресу мајке и проводити време са малолетном ћерком на јавном месту у присуству мајке.

 

 • Увидом у Копију молбе за омогућавање приступа Е – дневнику, упућене школи 13.3.2020. године, утврђено је да се подносилац притужбе писаним путем обратио школи са молбом да му се омогући увид у електронски дневник како би могао да стекне потпуну слику о успеху и напретку свог детета у школи, као и са молбом да му се додели корисничко име и лозинка, како би могао да оствари приступ у порталу „мој есДневник“. Даљим увидом у предметну молбу, утврђено је да је подносилац притужбе у образложењу своје молбе навео да је благовремено доставио све неопходне податке учитељици ВВ на почетку првог разреда своје ћерке, као и да му је секретарка школе усмено саопштила да мора да прибави сагласност мајке оверену код нотара, како би му се отворио налог на Е – дневнику.
 • Увидом у копију захтева за омогућавање приступа Вибер групи, упућеног школи 4.9.2020. године, утврђено је да се подносилац притужбе писаним путем обратио директору школе са обавештењем да га је учитељица ВВ искључила из Вибер групе 3.9.2020. године, са захтевом да му се одговори из ког разлога је искључен из Вибер групе и да ли постоји други алтернативни вид комуникације на основу којег би могао да прати напредак и ток образовања своје ћерке.
 • Увидом у Принтскрин почетне интернет стране „мој есДневник“, са порталом „Пријава налогом из есДневника“, коју је АА доставио уз допуну притужбе, утврђено је да је за приступ Е – дневнику, неопходно да постоји отворен налог лица које жели приступити Е – дневнику, који подразумева уношење корисничког имена у виду имејл адресе и сопствене лозинке – шифре.
 • Увидом у фотографије преписке са Вибер групе …, од 31.8.2020. године, до 2.9.2020. године, утврђено је да су се у Вибер групи …, размењивале информације између родитеља деце и учитељице ВВ, као и да су се наведене информације најчешће односиле на термине и начин одржавања часова, информације о распореду часова за ученике, о плану одржавања тестова за ученике и сл. Увидом у фотографију преписке у Вибер групи, утврђено је да је учитељица, као администратор групе, искључили одређено лице из Вибер групе, 2.9.2020. године.
 • Увидом у изјаву подносиоца притужбе, дату школи дана 20.7.2021. године, утврђено је да је подносиоцу притужбе отворен налог на Е – дневнику 7.6.2021. године, те да му је омогућено праћење рада детета на овај начин. Даљим увидом утврђено је да АА 7.6.2021. године укључен у Вибер групу одељења, у којем његова мал. ћерка похађа наставу.
 • Увидом у копију сагласности од 7.6.2021. године, утврђено је да је мајка мал. ћерке дала сагласност школи да подносилац притужбе као отац заједничког детета има приступ е – дневнику.
 • У изјави учитељице ВВ, коју је директор школе доставио уз допуну изјашњења наведено је да се подносилац притужбе почетком септембра месеца прикључио Вибер групи, да га у Вибер групу није укључила она, већ неко од родитеља. У изјави је даље наведено да се подносилац притужбе у току школске 2020/2021. године никада није обратио учитељици са захтевом да буде укључен у Вибер групу. У изјави је напоменуто и да је тачан навод из притужбе да је учитељица као администратор Вибер групе искључила подносиоца притужбе, али да је то урадила на изричит захтев мајке. Учитељица је истакла да је мајка то захтевала јер се боји за безбедност своје ћерке, односно да би подносилац притужбе „могао доћи“ по ћерку у школу, будући да је ћерка рекла мајци да отац долази у школу и да прича са њом, а што су и остали ученици видели. Свој захтев мајка је образложила пресудом о разводу брака, у којој је изричито наведено да подносилац притужбе са својом ћерком може остваривати лични контакт једино у присуству мајке. На основу наведеног, учитељица истиче да је подносиоца притужбе искључила из Вибер групе, искључиво водећи се заштитом безбедности детета док је у школи, а узимајући у обзир да је пресудом у коју је имала увид, јасно наведено да отац детета не може одржавати лични однос са дететом без присуства мајке и то на јавном месту. Учитељица је у изјави потврдила да је у просторијама школе дана 7.6.2021. године договорено да се подносиоцу притужбе отвори налог за приступ Е – дневнику, као и да се прикључи Вибер групи, са чим се и сагласила мајка детета.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, достављене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.[2] Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере.
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Одредбама члана 65. Устава прописано је да родитељи имају право и дужност да издржавају, васпитавају и образују своју децу и да су у томе равноправни, као и да сва или поједина права могу једном или обома родитељима бити одузета или ограничена само одлуком суда, ако је то у најбољем интересу детета, у складу са законом.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[4], који у члану 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је прописано да ће се поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончати по одредбама Закона о забрани дискримнације („Службени гласник РС“, број 22/09) и општих аката по којима су започети.
 • Чланом став 1. Породичног закона[5] прописано је да је свако дужан да се руководи најбољим интересом детета у свим активностима које се тичу детета. Чланом 77. став 3. овог закона прописано је да један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о вршењу родитељског права. Чланом 78. став 3. прописано је да родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да издржава дете, да са дететом одржава личне односе и да о питањима која битно утичу на живот детета одлучује заједнички и споразумно са родитељем који врши родитељско право. Ставом 4. истог члана прописано је да се питањима која битно утичу на живот детета, у смислу овог закона, сматрају нарочито: образовање детета, предузимање већих медицинских захвата над дететом, промена пребивалишта детета и располагање имовином детета велике вредности.
 • Чланом 110. Закона о основама система образовања и васпитања[6] прописано је да су у установи (установи образовања и васпитања) забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Одредбама члана 48. Закона о основном образовању и васпитању[7], између осталог прописано је да школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења, као и да Програмом сарадње са породицом, школа дефинише области, садржај и облике сарадње са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика, који обухватају детаљно информисање, саветовање, укључивање у наставне, и остале активности школе и консултовање у доношењу одлука око безбедносних, наставних, организационих и финансијских питања, с циљем унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања свеобухватности и трајности васпитно-образовних утицаја.
 • Чланом 5. став 1. Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи[8] прописано је да се дневник образовно-васпитног рада разредна књига води за сваку школску годину, посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком ученику, евиденцију о успеху у учењу и владању у првом и другом полугодишту… Чланом 25а став 2. овог Правилника прописано је да уколико школа води дневник образовно-васпитног рада у електронском облику, на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика. Ставом 4. истог члана прописано је да се електронски приступ из става 2. овог члана обезбеђује преко приступних параметара које школа доставља подносиоцу захтева – родитељу, односно другом законском заступнику ученика, на адресу електронске поште наведене у захтеву.

Анализа навода притужбе, допуне притужбе, изјашњења, допуна изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Узимајући у обзир наводе из притужбе и изјашњења, као и достављене доказе, потребно је утврдити да ли је школа својим поступањем у неоправдано лошији положај ставила АА по основу брачног и породичног статуса, на тај начин што му није омогућен приступ Е- дневнику, под једнаким условима као и мајци детета, као и да ли је повредила одредбе Закона о забрани дискриминације искључивањем АА из Вибер групе од стране учитељице ВВ.
 • Повереник прво констатује да је поступак по притужби започео подношењем притужбе пре ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације, због чега ће бити окончан по одредбама Закона о забрани дискримнације („Службени гласник РС“, број 22/09). Наиме, чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[9] је прописано да ће се поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончати по одредбама Закона о забрани дискримнације („Службени гласник РС“, број 22/09) и општих аката по којима су започети.
 • Пре упуштања у анализу, неопходно је истаћи да је за поступање у конкретном предмету важна примена правила о терету доказивања из члана 45. став 2. Закона о забрани дискриминације. Наиме, према овом правилу, подносилац притужбе треба да учини вероватним да је лице против кога подноси притужбу извршило акт дискриминације због неког његовог личног својства, а уколико то учини, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно начела једнаких права и обавеза, лежи на лицу против кога је притужба поднета.
 • Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да подносилац притужбе, на основу свих достављених доказа није учинио вероватним да је школа, од почетка школовања његове ћерке ускраћивала сарадњу са подносиоцем притужбе, тако што га није обавештавала о родитељским састанцима, односно тако што је „одбијала сваку сарадњу“ са подносиоцем притужбе поводом добијања информација о току образовања и напретка малолетне ћерке у школи. Такође, подносилац притужбе није учинио вероватним да је од почетка школовања своје ћерке захтевао од школе и учитељице ВВ да буде укључен у Вибер групу. Даље Повереник констатује да је подносилац притужбе учинио вероватним да му није био омогућен приступ Е – дневнику, тако што је доставио доказе у виду писаног захтева упућеног школи од 20.3.2020. године да му се омогући увид у овај дневник, као и да је искључен из Вибер групе. Стога, терет доказивања да у наведеним ситуацијама није повређено начело једнакости лежи на школи.
 • Узимајући у обзир наводе из притужбе, допуне притужбе, изјашњења, допуна изјашњења, као и изведене доказе, неспорно је да је мајци детета омогућен несметан приступ Е – дневнику, отварањем ауторизованог електронског налога са доделом корисничког имена и шифре. Даље, узимајући у обзир пресуду о разводу брака између подносиоца притужбе и мајке детета, као и друге изведене доказе, неспорно је и да је малолетна ћерка подносиоца притужбе поверена мајци на самостално вршење родитељског права, као и да подносилац притужбе није лишен родитељског права. Пресудом је уређен и начин одржавања личних односа подносица притужбе са малолетном ћерком сваке среде од 17 до 19 часова и сваке друге суботе од 10 до 16 часова, тако што ће подносилац притужбе дете преузимати и враћати на адресу мајке и проводити време са малолетном ћерком на јавном месту у присуству мајке.

 

 • Повереник није уважио наводе из изјашњења школе да је подносиоцу притужбе омогућен приступ Е – дневнику, „тако што је шифра додељена мајци као законском старатељу“, те да је мајка проследила шифру подносиоцу притужбе, посебно имајући у виду захтев подносиоца притужбе да му се омогући приступ Е – дневнику. Одредбама члана 25а. Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи, прописано је да, уколико школа води дневник образовно – васпитног рада у електронској форми на захтев родитеља, односно другог законског заступника ученика, школа може да обезбеди ауторизовани електронски приступ подацима о успеху и владању тог ученика, родитељима или другим законским заступницима. На основу наведеног, очигледно је да је школа била у могућности да на писани захтев подносиоца притужбе, отвори ауторизовани електронски налог за приступ Е – дневнику, под истим условима као и мајци детета, а што је у крајњем случају и учинила 7.6.2021. године. Повереник указује да је неспорно да родитељи могу користити један ауторизовани електронски налог, који је отворен на име једног родитеља, међутим, у ситуацији у којој су родитељи детета разведени и притом, како је подносилац притужбе навео, нису у „добрим односима“, не постоји разумно и легитимно оправдање школе, за поступање у виду одбијања отварања ауторизованог електронског налога подносиоцу притужбе на његов захтев.
 •  Даље, Повереник нарочито указује да родитељи, у складу са одредбама члана 78. Породичног закона, имају право и дужност да заједнички и споразумно одлучују о питањима која битно утичу на живот детета. Полазећи од наведене одредбе Породичног закона, неспорно је да је установа образовања коју похађа заједничко дете, дужна да једнако третира родитеље, у погледу приступа информацијама из Е дневника, без обзира да ли један од родитеља самостално врши родитељско право.
 • Да је у конкретном случају школа неједнако поступала према родитељима, говори и чињеница да је школа, достављањем сагласности мајке детета Поверенику на увид, очигледно условљавала отварање налога на Е – дневнику подносиоцу притужбе, давањем сагласности мајке, а што је АА и навео у допуни притужбе, као и у писаном захтеву школи. Захтевање достављања сагласности мајке у конкретном случају није имало законског оправдања, те је на такав начин подносилац притужбе очигледно стављен у неоправдано лошији положај у односу на мајку детета, само због чињенице што мајка детета самостално врши родитељско право над заједничким дететом, односно због брачног и породичног статуса подносиоца притужбе.
 • Повереник користи прилику и да укаже на одредбе члана 48. Закона о основном образовању и васпитању, којима је између осталог прописано да школа треба да подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно другим законским заступницима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. Ускраћивање приступа Е – дневнику једном од родитеља, односно условљавање омогућавања приступа давањем сагласности другог родитеља, свакако не представља партнерски однос родитеља и школе, заснован на принципу поверења, међусобног разумевања и поштовања.
 • Међутим, Повереник користи ову прилику да похвали поступање школе након подношења притужбе, а којим је 7.6.2021. године подносиоцу притужбе омогућен несметан приступ Е – дневнику, отварањем ауторизованог електронског налога. На тај начин школа је показала да је ипак привржена поштовању начела једнакости.
 • У погледу искључивања из Вибер групе, током поступка је утврђено да наведену чињеницу, учитељица, која је администратор групе, није оспоравала у својој изјави. Повереник није узео у обзир наводе из изјашњења школе да комуникација преко Вибер групе не представља званичан вид комуникације школе и родитеља, будући да је из изведених доказа утврђено да је учитељица, као лице запослено у школи, иницирала овакав вид комуникације са родитељима, услед епидемиолошке ситуације у земљи и уведених мера заштите.
 • Међутим, Повереник је уважио наводе из изјаве учитељице ВВ, да се подносилац притужбе није никада обратио учитељици за приступ Вибер групи, већ да је у групу укључен од стране једног од родитеља, те да га је из ове групе искључила тек након тражења мајке и презентовања пресуде о разводу брака, при чему је мајка истакла да је подносилац притужбе долазио у школско двориште што јој је саопштила ћерка, а да су то виделе и другарице из одељења. Наиме, мајка је изразила бојазан да би отац могао доћи по ћерку противно пресуди о разводу брака у којој је наведено да подносилац притужбе са својим дететом може искључиво остваривати лични контакт уз присуство мајке на јавном месту. Због тога се и школа обратила Центру за социјални рад.
 • На основу свега наведеног, може се закључити да се школа, у конкретном случају водила принципом заштите интереса детета док је у школи, односно спровођења одлуке суда, те се из тог разлога привремено искључивање подносиоца притужбе из Вибер групе не може сматрати неоправданим у датим околностима.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Основна школа ББ, повредила је одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације, тако што није омогућила подносиоцу притужбе приступ Е – дневнику на начин на који је то било омогућено мајци детета, док није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације привременим искључивањем подносиоца притужбе из Вибер групе.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује Основној школи ББ да убудуће води рачуна о антидискриминационим прописима приликом остваривања права родитеља на приступ информацијама значајним за праћење тока образовања детета.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09), а у вези члана 28. Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“; бр. 52/21)

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, број 98/06)

[4] Закон о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09)

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15

[6] „Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20

[7] „Сл. гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 10/19 и 27/18 – др. закон

[8] „Сл. гласник РС“, бр. 66/18, 82/18, 37/19, 56/19, 112/20, 6/21 и 85/21

[9] „Сл. гласник РС“, бр. 52/21

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon91-21 Притужба против Основне школе због дискриминације на основу брачног и породичног статуса Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top