796-19 притужба организације АА против Покрајинског секретаријата због дискриминације на основу сексуалне оријентације

бр. 07-00-337/2019-02  датум:  17. 9. 2019.

 

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. против Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, због дискриминације на основу сексуалне оријентације и пребивалишта. У притужби је између осталог наведено да је оцењивању пројекта А. А. приступљено са предрасудама јер је у питању пројекат намењен ЛГБТ популацији и зато што је подносилац пројекта из Београда, да није подржан ни један пројекат који је за циљну групу имао ЛГБТ популацију, као и да је подржан само један пројекат који је поднет од правног лица регистрованог ван територије Војводине. У изјашњењу и допуни изјашњења наведено је да су сви пројекти оцењивани на исти начин, без обзира ко је њихов предлагач и где му је седиште, а за подршку су предложени само они пројекти који су у целости испуњавали оба критеријума предвиђена Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања и то у свим елементима који се на основу тих критеријума посебно оцењују. Даље је наведено да пројекат А. А. није у потпуности задовољио први критеријум предвиђен правилником и то у елементима који се посебно оцењују: заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа, усклађеност планираних активности са циљем, очекиваним резултатима и потребама циљних група и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта. Такође је наведено да је утврђено да се једина активност пројекта А. А. заснива на објављивању 30 интервјуа у шест бројева часописа, што представља класичан новинарски метод, да је један од циљева пројекта смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини, а као примарна циљна група пројекта су предвиђени ЛГБТ организације, ЛГБТ популација и културни центри, кафић и места где се дистрибуира Оптимист магазин, а не део популације на чије ставове, свест и понашање је потребно деловати, односно који социјалну дистанцу према ЛГБТ популацији потенцијално успостављају. У току поступка је утврђено да је Покрајински секретаријат изнео аргументе који, на основу утврђеног чињеничног стања, доказују да је стручна комисија ценила испуњење критеријума прописане правилником. Повереник није улазио у оцену одлуке конкурсне комисије да ли пројекат А. А. испуњава критеријуме прописане Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, јер то није у надлежности Повереника већ других органа који врше надзор над применом ових прописа. С тим у вези у току поступка је утврђено да одлука Покрајинског секретаријата да не подржи пројекат А. А. заснована на оцени испуњености прописаних критеријума и да није у узрочно-последичној вези са било којим личним својством подносиоца притужбе. Због свега наведеног, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности се обратило удружење А. А. притужбом против Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине, због дискриминације на основу сексуалне оријентације и пребивалишта.
  • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине расписао 19. марта 2019. године Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години;
 • да су циљеви конкурса: производња ТВ програма који доприноси очувању српског културног и националног идентитета и језика, подстиче и доприноси развоју српске културе и афирмацији општег културног наслеђа; производња медијских садржаја у другим медијима која доприноси очувању српског културног и националног идентитета и језика и развоју српске културе; производња медијских садржаја који доприносе очувању и афирмацији културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања различитих група; унапређење социјалне заштите; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; развој науке, спорта и физичке културе; унапређење положаја и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економских или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи; борба против корупције; борба против сиромаштва; борба против говора мржње; развој медијског плурализма и унапређење медијског и новинарског професионализма; унапређење медијске писмености;
 • да су програмски приоритети: очување српског културног идентитета и језика, развој српске културе и афирмација општег културног наслеђа; очување и афирмација културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; превенција насиља у породици и вршњачког насиља; унапређење положаја и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економских или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи;
 • да је пројекат А. А. „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ у износу од 450 хиљада динара одбијен уз образложење: „Пројекат „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања. Пројекат, наиме није усклађен са чланом 18. став. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. алинеја 1. и 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања“;
 • да по мишљењу комисије, иако никада до сад није спроведен медијски пројекат који би био фокусиран на ЛГБТ популацију у Војводини, предложени пројекат није био довољно иновативан;
 • да су предложене активности објављивање шест бројева Оптимист магазина који би доносио интервјуе са личностима из ЛГБТ активизма, политичког и друштвеног живота, културе и уметности на ЛГБТ теме са посебним фокусом на Војводину и важне датуме за ЛГБТ популацију као што су Међународни дан борбе против хомофобије, Сећања на жртве трансфобије, Дан људских права, Дан поноса, Међународни дан борбе против ХИВ/АИДС… све у циљу оснаживања ЛГБТ заједнице у Војводини, бољег информисања ЛГБТ популације и смањење хомофобије у друштву;
 • да би предложени пројекат био јако једноставан за праћење јер су у питању шест бројева Оптимист магазина који излазе сваког другог месеца и сваки број је доступан на интернет адреси тако да се у сваком моменту може проверити да ли се пројекат реализује по плану, али је комисија сматрала да нема мерљивих индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • да су чланови комисије приступили оцењивању пројекта А. А. са предрасудама јер је у питању пројекат намењен ЛГБТ популацији;
 • да је пројекат А. А. дискриминисан јер је поднет од организације која је из Београда, односно није на територији Војводине. Од пријављених 20 пројеката апликаната који нису са територије Војводине, подржан је само један;
 • комисија није подржала ни један пројекат који је за циљну групу имао ЛГБТ популацију и подржала је само један пројекат који је поднет од правног лица регистрованог ван територије Војводине.
  • У прилогу притужбе достављени су: 1) образац пријаве А. А. за пројектно суфинансирање из области јавног информисања; 2) текст конкурса; 3) Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања; 4) решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење и допуна изјашњења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводина.
  • У изјашњењу и допуни изјашњења Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводина, између осталог, наведено је:

– да се приликом процене пројеката који су стигли на Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години стручна комисија, која је радила потпуно самостално, руководила једино и искључиво степеном у којем су ти пројекти испуњавали два критеријума за оцену пројеката предвиђена у члану 18.  став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања: 1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, 2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и медијским стандардима;

– да је Стручна комисија, у складу са чланом 18. Правилника, на основу оба наведена критеријума – за сваки пројекат појединачно – посебно оцењивала сваки од елемената предвиђен у ставу 2. тачке 1, 2, 3. и 4. и ставу 3. тачке 1. и 2. и за подршку предложила само оне пројекте који су, у свим елементима, у целости задовољили та два критеријума;

– према једногласној оцени стручне комисије, пројекат А. А. „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ није у целости задовољавао први критеријум предвиђен Правилником и то у следећим елементима који се посебно оцењују: заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 5.), усклађеност планираних активности са циљем, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 1.) и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 3.);

– да је Стручна комисија заузела став да овај пројекат у целости не задовољава први критеријум предвиђен Правилником о оцени пројеката и то је био једини разлог да покрајинском секретару предложи да се пројекат не подржи;

– када је реч о „недовољној заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарског истраживачког приступа, у пројекту „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ је предвиђено да ће, као једина и искључива новинарска форма његове реализације, бити објављен одређени број интервјуа у магазину Оптимист. Примена само једне, класичне новинарске форме какав је интервју, ни по оцени Стручне комисије, ни по мишљењу покрајинског секретаријата, није довољан да би овај или било који други пројекат добио позитивну оцену за „заступљеност иновативног елемента и новинарског истраживачког приступа“ као један од важних елемената за оцењивање његовог квалитета;

– када је реч о недовољној „усклађености планираних активности са циљем, очекиваним резултатима и потребама циљних група“ као разлогу да се овај пројекат не подржи, у пројекту су као примарне циљне групе наведени „ЛГБТ популација, ЛГБТ организације и културни центри, кафићи, клубови и организације где се Оптимист дистрибуира“, што је „суштински супротно и називу пројекта, и његовом циљу, и потребама циљних група“. Наиме, уколико је циљ пројекта смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини, онда примарне циљне групе прујекта треба да буду они на чије свести, понашања и став се жели, и треба, позитивно да се утиче, односно они који ту дистанцу потенцијално успостављају, а не они према којима се та дистанца успоставља, како је назначено у пројекту;

– када је реч о „мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта“, став је да за потпуно испуњење тог елемента за оцену квалитета пројекта, посебно у контексту погрешно дефинисаних примарних циљних група, није, а само се то наводи у пројекту, довољно „преко 4000 читања магазина на интернету“ нити „дистрибуција целог тиража“, као ни хипотетички „извештаји о посећености ЛГБТ догађаја који указују на повећање у односу на прошлу годину“, односно „смањење социјалне дистанце у наредном истраживању јавног мњења“, без навођења извора тог истраживања, односно референце које би гарантовале његову релевантност;

– на идентичан начин Стручна комисија је оцењивала и све друге пројекте, без обзира ко је њихов предлагач и где му је седиште, а за подршку су предложени само они пројекти који су, у целости, испуњавали оба критеријума предвиђена Правилником и то у свим елементима који се на основу тих критеријума посебно оцењују;

– да ни у случају пројекта А. А, ни у случају било ког другог пројекта који није добио подршку, нема дискриминације ни на основу сексуалне оријентације ни на на основу места где су подносиоци пројекта регистровани.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс) Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводина број 137-401-26/2019-07 од 19. марта 2019. године, утврђено је да је конкурс расписан ради остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана АП Војводине, како припадника српског народа, тако и припадника националних мањина – националних заједница. Даље је утврђено да су циљеви конкурса: производња ТВ програма који доприноси очувању српског културног и националног идентитета и језика, подстиче и доприноси развоју српске културе и афирмацији општег културног наслеђа; производња медијских садржаја у другим медијима која доприноси очувању српског културног и националног идентитета и језика и развоју српске културе; производња медијских садржаја који доприносе очувању и афирмацији културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања различитих група; унапређење социјалне заштите; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; развој науке, спорта и физичке културе; унапређење положаја и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економских или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи; борба против корупције; борба против сиромаштва; борба против говора мржње; развој медијског плурализма и унапређење медијског и новинарског професионализма; унапређење медијске писмености.
 • Конкурсом су прописани програмски приоритети: очување српског културног идентитета и језика, развој српске културе и афирмација општег културног наслеђа; очување и афирмација културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; превенција насиља у породици и вршњачког насиља; унапређење положаја и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економских или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи. Прописано је и да ће пројекти који се баве наведеним темама имати предност приликом оцењивања, али учесници Конкурса могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.
 • Конкурсом су прописани критеријуми за оцену пројеката, и то: I Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања: 1) значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурс; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група и заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа; 2) утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта и степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка); 3) капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта и стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта и 4) буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. II Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује: да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.
 • Увидом у Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години (у даљем тексту: Решење) Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама број 137-451-26/2019-07 од 30. маја 2019. године, утврђено је да је подржано укупно 136 пројеката, као и да није подржано укупно 116 пројеката. У образложењу пројеката који нису подржани, под редним бројем 95, наведено је А. А, …., издавач медија ОПТИМИСТ: ВОДИЧ КРОЗ ГЕЈ СРБИЈУ. Пројекат „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ у складу је са наменом средстава из Јавног конкурса, али није у потпуности у складу са првим критеријумом из члана 18. став 1. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС, бр. 16/16 и 8/17): „мера у којој је пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања“. Пројекат, наиме, није усклађен са чланом 18. став 2. тачка 1. алинеја 5. и тачка 2. алинеја 1. и 3. Правилника о суфинансирању пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
 • Увидом у Пријаву за пројектно суфинансирању из области јавног информисања А. А, утврђено је да је назив пројекта „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“, да је у одељку 3.1. опис пројекта наведено следеће: за годину дана трајања пројекта биће објављено 30 интервјуа са личностима из ЛГБТ активизма, политичког и друштвеног живота, културе и уметности на ЛГБТ теме у шест бројева Оптимист магазина са циљем побољшања информисања ЛГБТ популације у Војводини и смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији. Даље је наведено да су циљне групе пројекта припадници ЛГБТ популације и млади који живе у АП Војводини где је Оптимист магазин доступан као интернет издање и Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Сремској Митровици и Кикинди где се Оптимист магазин бесплатно дистрибуира у штампаном издању. У делу 3. 6. циљ пројекта наведено је следеће: циљ пројекта је оснаживање ЛГБТ заједнице у Војводини, боља информисаност ЛГБТ популације и смањење хомофобије у друштву и већа прихваћеност ЛГБТ популације, што се огледа кроз повећање броја корисника услуга ЛГБТ организација и повећању броја учесника на ЛГБТ манифестацијама, повећање броја сарадника и волонтера на ЛГБТ пројектима, повећање броја посетилаца на ЛГБТ сајтовима, смањење хомофобичног и трансфобичног насиља и повећање подршке за ЛГБТ права у друштву. Такође је утврђено да у одељку пријаве број 3.7 примарне циљне групе су наведене ЛГБТ популација, ЛГБТ организације и културни центри, кафићи, клубови и организације где се Оптимист дистрибуира. У одељку пријаве 3.11 као резултати дефинисани као конкретни исходи пројекта, наведено је: побољшана информисаност ЛГБТ популације, повећан број корисника услуга ЛГБТ организација и учесника на ЛГБТ догађајима и смањење хомофобије у друштву, док су као индикатори резултата наведени: преко 4000 читања магазина на интернету, дистрибуиран цео тираж, извештаји о посећености ЛГБТ догађаја који указују на повећање у односу на прошлу годину и смањење социјалне дистанце у наредном истраживању јавног мњења.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[4]

3.5. Одредбом члана 15. став 1. тачка 6. Закона о јавном информисању и медијима[5], прописано је да је јавни интерес у области јавног информисања информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група, док је ставом 2. истог члана прописано да се Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе стара о остваривању јавног интереса подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, што доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. Одредбом члана 16. став 1. тачка 4. овог закона прописано је да Република Србија остварује јавни интерес у области јавног информисања искључиво  суфинансирањем пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса, док је одредбом члана 17. став 1. прописано да Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и распоређује их на основу спроведених јавних конкурса (у даљем тексту: конкурс) и појединачним давањима, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације. Надаље чланом 23. овог закона прописани су критеријуми за оцену пријава на конкурс, и то на тај начин што се пријаве на конкурс оцењују према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. овог закона и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима, док је ставом 2. истог члана прописано да се ближи критеријуми за сваки расписани конкурс објављују у јавном позиву за учешће на конкурсу.

3.6. Чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања[6], који је донет на основу Закона о јавном информисању и медијима, прописани су критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти. Ови критеријуми су: 1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања; 2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима. У ставу 2. овог члана прописано је да се на основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана, посебно оцењује: 1. Значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа. 2. Утицај и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка). 3. Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта. 4. Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. Истим чланом прописано је и да на основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује: 1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије); 2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити. Ставом 3. истог члана прописано је да за сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити и ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

Анализа навода притужбе, изјашњења и достављених прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 

3.7. Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, задатак Повереника био је да испита да ли је Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине, одлуком да не подржи пројекат А. А. „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години, дискриминисао А. А. на основу сексуалне оријентације циљне групе на коју се пројекат односи, као и на основу седишта удружења А. А.

3.8. Повереник за заштиту равноправности анализирао је наводе изјашњења да пројекат А. А. „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ није подржан јер није у целости задовољавао први критеријум предвиђен Правилником и то у елементима који се посебно оцењују: заступљеност иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 5.), усклађеност планираних активности са циљем, очекиваним резултатима и потребама циљних група (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 1.) и мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта (члан 18. став 2. тачка 2. алинеја 3.). Наиме, у изјашњењу је наведено да је пројектом предвиђено да ће, као једина и искључива новинарска форма његове реализације, бити објављен одређени број интервјуа, што је класична новинарска форма и не испуњава критеријум „заступљеност иновативног елемента и новинарског истраживачког приступа“. Увидом у пријаву за пројектно суфинансирање пројекта А. А., која је поднета уз притужбу, утврђено је да је као једина пројектна активност планирано да се за годину дана трајања пројекта објави шест бројева Оптимист магазина са 30 интервјуа са различитим личностима о питањима која се односе на ЛГБТ популацију.

3.9. Даље су анализирани наводи из изјашњења да овај пројекат није подржан јер су као примарне циљне групе у пројекту наведени ЛГБТ популација, ЛГБТ организације и културни центри, кафићи, клубови и организације где се Оптимист магазин дистрибуира, што је супротно и називу пројекта, и његовом циљу, и потребама циљних група. У изјашњењу је наведено да пројекат није подржан јер је као циљ пројекта одређено смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини, у ком случају примарне циљне групе пројекта треба да буду они на чије свести, понашања и став се жели, и треба, позитивно да се утиче, односно они који ту дистанцу потенцијално успостављају, а не они према којима се та дистанца успоставља, како је назначено у пројекту. Увидом у пријаву пројекта А. А. утврђено је да су као примарне циљне групе (групе, организације, појединци који су под директним позитивним утицајем пројектних активности) наведени ЛГБТ популација, ЛГБТ организације и културни центри, кафићи, клубови и организације где се Оптимист магазин дистрибуира, док су као секундарне циљне групе, које ће на било који начин имати користи од пројектних активности, наведена удружења грађана, медији, медијска удружења и млади. Такође, као циљ пројекта (очекивана позитивна промена за циљну групу до које ће довести реализација пројекта) наведено је оснаживање ЛГБТ заједнице у Војводини, боља информисаност ЛГБТ популације и смањење хомофобије у друштву, већа прихваћеност ЛГБТ популације повећањем броја корисника услуга ЛГБТ организација и учесника на ЛГБТ манифестацијама, повећање броја сарадника и волонтере на ЛГБТ пројектима, смањење хомофобичног и трансфобичног насиља и повећање подршке за ЛГБТ права у друштву.

3.10. Такође, анализиран је и навод из изјашњења да пројекат А. А. није подржан, између осталог, и јер индикатори који су наведени у пројекту нису мерљиви у мери која омогућава праћење реализације пројекта. У пројекту је наведено да су индикатори резултата (квалитативни и квантитативни показатељи/критеријуми којима се мери напредак пројекта и остваривање циља и резултате пројекта) преко 4000 читања магазина на интернету, дистрибуиран цео тираж, извештај о посећености ЛГБТ догађаја који указују на повећање у односу на прошлу годину и смањење социјалне дистанце на наредним истраживању јавног мњења. У пројекту нису наведене референце о ком истраживању јавног мњења је реч, које би гарантовале релевантност истраживања.

3.11. Имајући у виду наведено, може се констатовати да Покрајински секретаријат није подржао суфинансирање пројекта А. А. ценећи објективне и прописане критеријуме који нису у узрочно-последичној вези са неким личним својством ни носиоца пројекта ни ЛГБТ популације. Покрајински секретаријат је изнео аргументе који, на основу утврђеног чињеничног стања, доказују да је стручна комисија ценила испуњење критеријума прописане правилником. Повереник није улазио у оцену одлуке конкурсне комисије да ли пројекат А. А. испуњава критеријуме прописане Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, јер то није у надлежности Повереника већ других органа.

3.12. Из свега наведеног, може се закључити да одлука Покрајинског секретаријата да не подржи пројекат А. А. није у узрочно-последичној вези са било којим личним својством подносиоца притужбе (сексуалном оријентацијом циљне групе на коју је пројекат усмерен, местом где је регистровано седиште А. А, односно чињеницом да место седишта удружења није у Војводини). Због свега наведеног, а не улазећу у оцену правилности и законитости рада конкурсне комисије, Повереник за заштиту  равноправности је донео мишљење да Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама АП Војводине, одлуком да не подржи пројекат А. А. „Смањење социјалне дистанце према ЛГБТ популацији у Војводини“ на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2019. години, није прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06

[4] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[5] Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење)

[6] „Службени гласник РС“, бр. 16/16, 8/17

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon796-19 притужба организације АА против Покрајинског секретаријата због дискриминације на основу сексуалне оријентације Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top