70-23 Притужба због дискриминације на основу сексуалне оријентације приликом пружања услуга

бр. 07-00-79/2023-02  датум:  18.1.2024.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, коју је поднела против ресторана „ББ“, због дискриминације по основу сексуалне оријентације. У притужби је описан догађај који је подноситељку притужбе и њену партнерку веома потресао, а који се десио током њиховог боравка у ресторану „ББ“. Наиме, конобар овог ресторана пришао је подноситељки притужбе и њеној партнерки указујући да су му отерале госта због тога што су се пољубиле. У изјави сведокиње ВВ наведено је да су девојке, након кратког пољупца у ресторану, негодовања госта због наведеног пољупца, и упућених критика конобара, практично избачене из ресторана. Ресторан „ББ“ је у изјашњењу истакао приговор недостатка пасивне легитимације јер је до описаног догађаја дошло између гостију, без учешћа лица из ресторана или особља, наводећи да је неспорно да је у ресторану дошло до ситуације која је описана у притужби, али да у конкретном случају не може бити речи о дискриминацији. Сведокиња коју је предложила подноситељка притужбе потврдила је притужбене наводе, док се из сведочења ГГ, потврђује да је његов колега конобар пришао и имао кратку конверзацију са подноситељком притужбе, те да су након тога девојке биле изнервиране и да су тражиле менаџере. Повереник овом приликом констатује да наводи ГГ и подноситељке притужбе нису противуречни, будући да сведок потврђује да се разговор између конобара и подноситељке притужбе догодио, али да он сâм није могао да потврди садржину овог разговора јер није био у близини да би могао да га чује, али је из његове изјаве неспорно да су након разговора девојке биле изнервиране и да су тражиле менаџере, што указује на њихово незадовољство разговором са конобаром. Имајући у виду да је конобар који се обратио подноситељки притужбе и њеној партнерки запослен у ресторану, односно да му је ресторан у тренутку спорног догађаја био послодавац, а да ресторан као послодавац ни на који начин након инцидента није реаговао нити је указано конобару на непримерено и дискриминаторно поступање, постоји објективна одговорност ресторана за поступање запослених. Особље ресторана није пружило заштиту подноситељки притужбе од узнемиравања и понижавајућег поступања. Повереник је донео мишљење да је ресторан „ББ“, повредио одредбе члана 12. у вези са чланом 21. став 2. Закона о забрани дискриминације. Ресторану је препоручено да упути писано извињење АА, те да убудуће води рачуна да не крши законске прописе о забрани дискриминације.

  1. ТОК ПОСТУПКА
    • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу АА, поднету против ресторана „ББ“, због дискриминације по основу сексуалне оријентације.
    • У притужби је, између осталог, навела:

– да је до инцидентне ситуације дошло у ресторану „ББ“ у који често долази, у који је тог дана прво дошла њена девојка, а након десетак минута и она сâма;

– да када је ушла и села за сто, пољубиле су се на „блиц“, а у међувремену су се држале за руку и причале;

– да је поред стола за којим су седеле, седео гост са две ћерке, који им се обратио када је кренуо да излази из ресторана речима: „Да сам мало већа будала сада би вам налупао шамаре“;

– да су биле врло збуњене, а он је наставио са питањем „Зашто то радите, видите да сам са децом?“, након чега га је подноситељка притужбе упитала шта то раде;

– да на то није имао одговор, него је само понављао „Па шта радите, шта радите, знате ви шта радите?!“, при чему се обраћао повишеним тоном, па му је девојка подноситељке притужбе рекла да не разговара на тај начин са њом, и да настави својим путем, али је он и даље говорио како „то“ треба да раде када су саме, а не пред његовом децом;

– да када је човек напустио ресторан, пришао им је конобар ресторана и рекао „На шта Вам ово личи, отерале сте ми госта“, због чега су биле веома непријатно изненађене оваквом његовом реакцијом, јер је дошао да их оптужује, иако им је други гост претио;

– да су упитале конобара на који начин су отерале госта, јер је гост свакако био на одласку, да их је он вређао и претио, на шта је конобар одговорио да „Па кад се љубите ту пред децом.“

– да су се изнервирале и кренуле напоље, тражећи менаџера, шефа или било које друго одговорно лице у ресторану, а конобар је том приликом одговорио да је он шеф смене, а да други шеф није ту, а особље ресторана није хтело да дâ број других одговорних лица у ресторану или неки њихов контакт.

1.3. Повереник за заштиту равноправности упутио је захтев за допуну подноситељки притужбе, ради разјашњења појединих навода, а пре свега, да појасни против кога упућује притужбу, када је дошло до описног инцидентa, те доказе којима поткрепљује наводе из притужбе.

1.4. Поступајући по захтеву за допуну притужбе подноситељка притужбе је навела да:

 

– притужбу подноси против ресторана „ББ“;

 

– да је током боравка са својом девојком у ресторану, дошло до расправе са другим гостом, који их је вређао и „прозивао“ из разлога јер су се пољубиле на „блиц“ док је гост био присутан у ресторану са својим малолетним ћеркама;

 

– да им је, након што је гост напустио ресторан, пришао конобар ресторана и рекао да су му отерале госта, да су му објасниле како се гост понашао према њима, након чега им је конобар рекао да је разлог због којег је гост напустио ресторан чињеница да су се пољубиле у ресторану;

 

– да су због целе ситуације биле веома непријатно изненађене, да су тражиле да причају са менаџером, да им је конобар рекао да је он шеф смене, а да менаџер није ту, након чега су напустиле ресторан, испред ког се на кратко расправа наставила;

 

– да су покушале да добију телефоне надређених, као и да контактирају власника ресторана путем мејла и инстаграма, како би се пожалиле на конобара, али да нису добиле одговор.

1.5. У прилогу допуне притужбе, подноситељка притужбе доставила је предлог да на околности догађаја који се одиграо у ресторану „ББ“ Повереник за заштиту равноправности прибави изјаву од ВВ, девојке подноситељке притужбе, која има непосредна сазнања о спорном догађају поводом којег је притужба поднета.

1.6. У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања Повереник је у складу са чланом 37. став 2. упутио допис сведокињи ВВ да се изјасни на све околности  конкретног случаја о којим има непосредна сазнања. Повереник је примио изјаву ВВ.

1.7. Повереник за заштиту равноправности је спровео поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[1] Повереник је доставио притужбу на изјашњење ресторану „ББ“.

1.8. У изјашњењу и допуни изјашњења ДД, пуномоћника адвоката ресторана „ББ“ наведено је да:

 

– истиче приговор пасивне легитимације, с обзиром да је до описаног догађаја дошло између гостију, а без учешћа лица из ресторана или особља;

 

– да је неспорно да је у ресторану дошло до ситуације која је описана у притужби, али да у конкретном случају не може бити речи о дискриминацији;

 

– да правно лице нема сазнања о томе шта се тачно десило између гостију, односно шта је том приликом речено, јер је локал по својој структури простран, тако да се не може надзирати сваки гост у сваком тренутку;

 

– да је на основу гласног коментарисања, вике и брзог изласка из ресторана, притужби незадовољног госта, конобар наслутио да се нешто десило, због чега је и пришао столу за којим су седеле подноситељка притужбе и сведокиња;

 

– да конобар пре тог момента, није имао никакав увид у комуникацију која се одвијала између гостију нити директан контакт;

 

– да у конкретном случају не може постојати одговорност ресторана јер је проблем настао између гостију ресторана;

 

– да није спорно да је конобар након тога пришао подносиоцима притужбе са питањима која су наведена у самој притужби, али се у том случају не може говорити о дискриминацији у смислу позитивно правних норми;

 

– да је чланом 2. тачка 1. Закона о забрани дискриминације прописано да „дискриминaциja“ и „дискриминaтoрскo пoступaњe“ oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoду, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, пoлним кaрaктeристикaмa, нивooм прихoдa, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa (у дaљeм тeксту: личнa свojствa);

 

– да је чланом 21. истог закона прописано да је сексуална оријентација приватна ствар и да нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији као и да свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторно поступање због таквог изјашњавања је забрањено;

 

– да је нејасно, а имајући у виду наведене одредбе, у чему се састоји дискриминаторно поступање ресторана или особља;

 

– да комуникације између особља и подноситељке притужбе није ни било, осим површне комуникације, до које је дошло касније;

 

– да су подноситељка притужбе и сведокиња  услужене и угошћене на једнак начин као и остали гости, без обзира на њихову сексуалну опредељеност, која запослене не занима;

 

– да  их нико од особља није узнемиравао, да су оне платиле свој рачун и отишле;

 

– да чињеница да је конобар наводно изговорио речи „па кад се љубите ту пред децом“ нема елементе дискриминаторног поступања, а конкретне речи, уколико су и изречене представљају само осврт на речено од стране трећег лица и понављања његових речи;

 

– да се цео догађај одвијао између гостију ресторана, па је евентуална притужба могла бити поднета само против госта ресторана, а не и самог ресторана.

 

– да акт дискриминације није учињен вероватним тиме што је од стране подноситељке притужбе наведено шта је конобар рекао без других доказа;

 

– да је догађају присуствовао и други запослени ГГ, који је догађај посматрао непосредно.

 

1.9. У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Повереник за заштиту равноправности, у смислу члана 37. став 2. Закона о забрани дискриминације упутио је захтев сведоку ГГ да се изјасни о свим околностима у вези са догађајем који је предмет притужбе. Повереник је примио изјаву ГГ.

 

  1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1. У изјави ВВ, између осталог, наведено је: да је дана 2. фебруара 2023. године дошла у ресторан „ББ“, поручила храну, док је чекала партнерку АА, подноситељку притужбе; да је након десетак минута стигла и А, да је села за сто, да су се поздравиле и на кратко пољубиле и држале за руку; да је поред њих седео човек са две ћерке од 7-8 година који је када су завршили са јелом и кренули, пришао и рекао „Да сам мало већа будала, сад би Вам налупао шамаре“; да су оне биле изненађене тиме, на шта је он рекао „Шта то радите, зар не видите да сам са децом“; да су га неколико пута упитале шта то оне раде, на шта им је одговорио „Шта радите, знате ви шта радите!“, при чему је повисио тон, након чега су се његове ћерке расплакале, и молиле га да крену; да му је рекла да не може на тај начин да им се обраћа и да настави својим путем, али је он и даље викао да „то“ раде када су саме „прозивајући“ их и даље, након чега је отишао; да им је после пар минута пришао конобар и рекао „На шта вам ово личи, отерале сте ми госта“, да су биле изненађене таквом реакцијом, јер су му појасниле шта се догодило, да их је гост вређао и викао на њих, а да их сад он „фактички тера“ из ресторана; питале су га шта су то тачно урадиле па су отерале госта, на шта је конобар одговорио: „Па кад се љубите ту пред децом“; да су се због свега потресле, отишле до шанка, тражећи шефа/менаџера или било кога другог, да им је на то исти конобар одговорио да је он шеф смене, а да власник није ту; да нису хтели да им дају контакте власника, након чега је отворио врата и рекао да изађу напоље, а расправу су на кратко наставили испред ресторана при чему је он и даље потенцирао да су она и А криве јер је гост отишао; да су покушале да контактирају власника ресторана, путем инстаграма и мејла, да су замолиле да их контактирају, међутим није било одговора.

 

2.2. У изјави ГГ, између осталог, наведено је: да је упознат са конкретним догађајем јер је тог дана био на свом радном месту; да конкретном догађају није присуствовао из непосредне близине, имајући у виду величину ресторана, али је запазио комуникацију између гостију, која није била пријатна, и изгледала је као расправа; да из комуникације, а гледано са стране, током обављања својих радних задатака, није могао да стекне утисак да се ради о нечему битном; да се током трајања расправе нико од запослених ниједног тренутка није приближавао гостима; да је колега који није више у радном односу у ресторану, пришао и имао кратку конверзацију са подноситељком притужбе, али је све деловало безначајно и небитно; да након разговора девојке јесу биле изнервиране, тражиле су менаџере, али без разлога, јер су примљене и угошћене као и сви други гости, а ни у једном тренутку нису биле дискриминисане; да се спорни догађај одиграо између гостију, што као запослени не могу да контролишу и воде рачуна.

 

  1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

  • Повереник за заштиту равноправности је независни државни орган установљен Законом о забрани дискриминације. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[2].

3.2. Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4], у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације којим је дефинисано да узнемиравање и понижавајуће поступање, као посебан облик дискриминације, има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара застрашујуће, непријатељско, деградирајуће, понижавајуће или увредљиво окружење.

3.5. Такође, чланом 21. став 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторско поступање због таквог изјашњавања је забрањено.

Анализа навода притужбе са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Задатак Повереника за заштиту равноправности у овом поступку је да утврди да ли је ресторан „ББ“, правно лице против кога је притужба поднета, поступало противно начелу забране дискриминације и повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.7. Имајући у виду наводе из притужбе, изјашњења ресторана „ББ“ и исказа сведока, може се констатовати да су се спорном приликом у ресторану „ББ“ десиле две ситуације: прва у којој се гост ресторана, према наводима из притужбе, непримерено понашао према подноситељки притужбе због њене сексуалне оријентације; друга, у којој је конобар ресторана пришао подноситељки притужбе и њеној партнерки и изјавио да је разлог због чега је гост напустио ресторан чињеница да је другачије сексуалне оријентације и да их је упутио да напусте ресторан.

3.8. С тим у вези, Повереник констатује да је притужба поднета против ресторана „ББ“, а не против госта ресторана или конобара, те је у конкретном случају испитивао само да ли је правно лице против кога је притужба поднета поступало противно начелу забране дискриминације. Да би испитао да ли у конкретном случају постоји одговорност ресторана, потребно је испитати да ли је поступање конобара као запосленог било супротно одредбама Закона о забрани дискриминације.

3.9. Као неспорно се може закључити да је подноситељка притужбе, заједно са својом партнерком била у ресторану „ББ“, да је том приликом прво дошла ВВ, партнерка подноситељке притужбе, након чега је стигла и подноситељка притужбе АА, да су се на кратко пољубиле и држале за руке. Надаље је као неспорно утврђено да је у њиховој близини био гост, са којим су подноситељка притужбе и ВВ имале расправу, након чега је он заједно са децом напустио ресторан. Као неспорно је утврђено и да је након расправе са гостом, столу пришао конобар, који је такође разговарао са подноситељком притужбе и њеном партнерком.

3.10. Имајући у виду наведено, као и околност да је сведокиња ВВ потврдила притужбене наводе да је пришао конобар и рекао „На шта вам ово личи, отерале сте ми госта“, те да је на њихово питање шта су то тачно урадиле па су отерале госта, конобар одговорио „Па кад се љубите ту пред децом“, након чега је отворио врата и рекао да изађу напоље, Повереник за заштиту равноправности утврдио је да је акт дискриминације учињен вероватним, у смислу члана 45. став 2. Закона о забрани дискриминације, те стога терет доказивања да у овом случају није повређено начело једнакости сноси ресторан „ББ“.

3.11. Својом изјавом сведок ГГ је указао да је упознат са конкретним догађајем јер је тог дана био на свом радном месту, али да конкретном догађају није присуствовао из непосредне близине, већ да је запазио комуникацију између гостију, која није била пријатна, и изгледала је као расправа. Како је Г навео, колега који није више у радном односу у ресторану, пришао је и имао кратку конверзацију са подноситељком притужбе, те да након разговора девојке јесу биле изнервиране, тражиле су менаџере, али без разлога, јер су примљене и угошћене као и сви други гости. Наведена изјава ГГ указује да ово лице јесте било присутно у ресторану, да је његов колега имао кратку конверзацију са подноситељком притужбе, али да због удаљености није могао да чује садржај ове конверзације, али и да потврђује да су након разговора девојке биле изнервиране и тражиле менаџере. Повереник овом приликом констатује да наводи ГГ и подноситељке притужбе нису противуречни, будући да сведок потврђује да се разговор између конобара и подноситељке притужбе догодио, али да он сâм није могао да потврди садржину овог разговора јер није био у близини да би могао да га чује. Сведок је такође напоменуо да су након разговора девојке биле изнервиране и да су тражиле менаџере, што указује на њихово незадовољство разговором са конобаром.

3.12. Анализом навода из притужбе, изјашњења и исказа сведока, може се закључити да је ток догађаја и разговор подноситељке притужбе са конобаром текао на начин описан у притужби. Из свега наведеног произлази да конобар као запоослени ресторана „ББ“ није пружио адекватну и ефикасну заштиту подноситељки притужбе од узнемиравања које се догодило у просторијама овог ресторана, већ је подржао поступање госта према подноситељки притужбе и њеној партнерки изговорши речи „па кад се љубите ту пред децом“. Подноситељки притужбе је сугерисано да је проблем у њој, а не у госту који ју је напао, с обзиром да је његову реакцију на неки начин изазвала јавним испољавањем своје сексуалне оријентације. При томе, треба имати у виду да из навода притужбе произлази да се понашање подноситељке притужбе и њене партнерке није разликовало од понашања особа хетеросексуалне оријентације у погледу испољавања блискости и да није прелазило границе пристојности, што је Повереник прихватио имајући у виду да ресторан „ББ“ није пружио доказе који би потврдили супротно.

Повереник за заштиту равноправности је сагласан са наводима изјашњења да ресторан „ББ“ не може да буде одговоран за понашање госта. Међутим, послодавац одговара трећим лицима за понашање својих запослених. У том смислу, описано понашање конобара ресторана је било на једнак начин дискриминаторно према подноситељки притужбе, јер је и конобар приговорио подноситељки притужбе и њеној партнерки због испољавања блискости у просторијама ресторана. Такође, он је подноситељку притужбе и њену партнерку упутио да напусте ресторан, чиме им је ускратио могућност да у обиму у ком желе користе услуге овог угоститељског објекта.

3.13. Поступањем конобара ресторана „ББ“, дошло је до повреде члана 12. у вези са чланом 21. став 2. Закона о забрани дискриминације. Имајући у виду да је конобар који се обратио подноситељки притужбе и њеној партнерки запослен у ресторану, односно да му је ресторан у тренутку спорног догађаја био послодавац, постоји и објективна одговорност ресторана.

3.14. Предрасуде према ЛГБТИ+ особама су и даље распрострањене, што потврђују недавно спроведена истраживања. Резултати Годишњег истраживања које су спровели Центар за истраживање и развој друштва ИДЕАС и Геј лезбејски инфо центар ГЛИЦ указују да 82% испитаника сматра да Република Србија није добро место за живот ЛГБТИ особа и да се тек 14% њих осећа слободно да изрази свој идентитет.[5] Према закључцима истраживања о породичном животу ЛГБТИ+ особа у Републици Србији које је спровео ИДЕАС, живот ових особа се одвија у претежно негативној и повремено непријатељски настројеној друштвеној атмосфери карактерисаној негативним и на предрасудама заснованим ставовима. Своју сексуалну оријентацију и родни идентитет чак и од својих родитеља крије свака друга ЛГБТИ+ особа. Као доминантан разлог за то наводи се страх од прекида односа и негативних реакција породице ових лица.[6]

 

  1. МИШЉЕЊЕ

Поступањем запосленог ресторана „ББ“ према подноситељки притужбе дана 2. фебруара 2023. године повређене су одредбе члана 12. у вези са чланом 21. став 2. Закона о забрани дискриминације.

 

  1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује ресторану „ББ“:

 

5.1. Да упути писано извињење подноситељки притужбе.

 

5.2. Да убудуће води рачуна да не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да ресторан „ББ“ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Уколико ресторан „ББ“ не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење спроведе, Повереник за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други начин.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[3] „Сл. гласник РС“, бр. 98/06 и 115/21

[4] „Службени  лист СЦГ”- Међународни уговори бр. 9/03

[5] Доступно на: https://ideje.rs/rezultati-godisnjeg-lgbti-istrazivanja-2020-2/

[6]Доступно на: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://ideje.rs/wp-content/uploads/2023/05/Mit-o-cetiri-zida.pdf

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon70-23 Притужба због дискриминације на основу сексуалне оријентације приликом пружања услуга Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top