1255-19 Притужбa прoтив издaвaчa збoг дискриминaциje нa oснoву пoлa

бр. 07-00-697/2019-02  датум:  24. 2. 2020.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. против Издавачке куће Б. Б. због дискриминаторног текста у уџбенику „Географија за шести разред основне школе“ овог издавача. У притужби је наведено да је у уџбенику географије за шести разред наведена реченица „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан“ и да се на овај начин етикетира жена као главни узрок смањења стопе наталитета. У изјашњењу је наведено да је за све што је написано коришћена релевантна литература, пре свега званичне публикације УН, али и водећи међународни и домаћи часописи и да се наводи у уџбенику искључиво ослањају на савремена, релевантна, научна достигнућа. Приликом анализе текста уџбеника посебно се имало у виду да је уџбеник намењен деци узраста 11 и 12 година и да обрађује друштвену појаву на коју утиче више фактора. У току поступка утврђено је да, користећи узрочни везник „јер“ текст указује на жену као искључиво одговорну за смањење наталитета, а да се при том не указује на остале подједнако значајне факторе који утичу на број рођене деце, чиме доводи у негативан контекст промену положаја жене. Повереник је утврдио да се текстом: „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце“ подстичу дискриминаторни ставови према женама, јер се као једини узрок пада стопе наталитета наводи побољшање положаја жене у друштву и да се осуђују особа које живе на начин који је другачији од традиционалних образаца понашања мушкараца и жена у Србији. Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да је овим текстом, који је објављен у уџбенику „Географија за шести разред основне школе“, а који подстиче дискриминаторне ставове према женама и осуђује особе које живе на начин који је другачији од традиционалних образаца понашања у Србији, Издавачка кућа Б. Б. повредила одредбе члана 6. и 20. Закона о забрани дискриминације. Због тога је Повереник за заштиту равноправности дао препоруку Издавачкој кући Б. Б. да измени текст уџбеника „Географија за шести разред основне школе“ аутора С. С, П. П. и Д. Д. у наведеном делу, тако што ће отклонити дискриминаторне ставове према женама, као и да убудуће, води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши антидискриминационе прописе.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности се притужбом обратила А. А. против привредног друштва за издавачку делатност Б. Б. због дискриминације на основу пола.
 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да је у уџбенику за географију за 6. разред основне школе издавача Б. Б, наведена реченица „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан.“
 • да овај уџбеник подстиче стереотипна мишљења и понашања и дискриминаторне ставове према различитим друштвеним групама. Родно заснована дискриминација, ширење мизогиније, односно мржње према особама женског пола, које неретко доводи до различитих врста насиља према девојчицама и женама недопустиво је за образовни систем земље која се декларативно залаже да поштовање људских права и неговање европских вредности,
 • ова реченица и остатак текста у пасусу вишеструко су опасни за формирање ставова код деце узраста између 12 и 13 година. Цео пасус је написан тако да не пружа само статистичке чињенице, већ се вредносно одређује према стопи наталитета развијених западних земаља, тако што етикетира жене као главни узрок смањења стопе наталитета и наводи да је многима важнија каријера него формирање породице;
 • да је феномен фемицида веома изражен у Србији и да је само у 2019. години јавност упозната са 29 убистава жена;
 • да је деци кроз образовни систем потребно усадити неговање толеранције и поштовања различитости и права на избор, што захтева озбиљну и стручну контролу садржаја свих уџбеника који су званично одобрени за коришћење у настави;
 • услови опадања природног прираштаја становништва су бројни и то је један комплексан процес у којем биолошки, друштвено-економски, географски и други чиниоци имају одлучујућу улогу. Због тога се не може рећи да је данашњи положај жена довео до ниске стопе наталитета.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Издавачке куће Б. Б. доо Београд.
  • У изјашњењу директора Издавачке куће Б. Б, између осталог, наведено је:
 • да достављају објашњења аутора уџбеника;
 • да ће спорна реченица у следећем издању бити изостављена јер не желе да се било ко осећа повређеним.
  • У објашњењу аутора уџбеника др Д. Д. и др С. С., између осталог, наведено је:
 • да се као професори Универзитета у Београду више од две деценије баве регионалним и демографским проблемима у земљи и свету;
 • да су до сада објавили шест универзитетских уџбеника, неколико научних монографија везаних за демографске и насеобинске процесе у Србији, више десетина радова у домаћим и међународним часописима на тему демографских процеса, као и пет уџбеника за основну школу и гимназију;
 • да је за све што је написано у њиховим књигама коришћена релевантна литература, пре свега званичне публикације УН, али и водећи међународни и домаћи часописи;
 • да њихови уџбеници нису производ фантазије и фикције и да у њима не износе вредносне судове, већ се искључиво ослањају на савремена, релевантна, научна достигнућа, која су инкорпорирана у њихове садржаје;
 • да би елиминисали сваку сумњу да су њихове намере биле нечасне и да су урадили погрешну ствар дискриминишући жене, наводе најрелевантније радове (постоји више десетина радова) који директно потврђују тачност спорне реченице наведене у уџбенику.
  • У изјашњењу су наведене следеће референце: 1) Phan, L. (2013). Women’s Empowermant and Fertility Changes. International Journal of Sociology of the Family, 39(1-2), 49-75. са линком, цитатом и преводом; 2) Upadhyay, U.D., Gipson, J.D., Withers, M., Lewis, S., Ciaraldi, E.J., Fraser, A., … &Prata, N. (2014). Women’s empowerment and fertility: a review of the literature. Social Science & Medicine, 115, 111-120. са линком, цитатом и преводом; 3) Samari, G. (2019). Education and fertility in Egypt: Mediation by women’s empowerment. SSM-Population Health, 9, 100488 са линком, цитатом и преводом; 4) UN (2009). Completing the Fertility Transition. Population Bulletin of the Union Nations. Special Issue Nos. 48/49. New York: United nations, Department of Economic and Social Affairs. са линком, цитатом и преводом реченица са 156. стране; 5) Мирић, Н. (2019). Фертилитет високообразованих жена у Србији (докторска дисертација). Београд; Универзитет у Београду – Географски факултет, са линким и цитатом страна 1-2; 6) Nargund, G. (2009). Declining birth rate in Developed Countries: A radical policy re-think is required. Facts Views Vis Obgyn. 2009: 1(3): 191-193. са линком; 7) Ly Phan (2013). Women’s empowerment and fertility changes. Internetional Journal of Sociology of the Family Vol. 39, No. ½ (Spring-Autumn 2013), pp. 49-75. са линком; 8) линк https://woeldpopulationhistory.org/womens-status-and-fertility-rates/ ; 9) Fertility Levels and Trends in Countries with Intermediate Levels of Fertility Population Division. Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat са линком; 10) Lutz, Wolfgang (2007). The Future of Human Reproduction: Will Birth Rates Recover or Continue to Fall? Ageing Horizons, Issue No. 7, 15-21. са линком; 11) Atake, Esso-Hanam., Pitaloumani, Gnakou Ali (2019). Women’s empowerment and fertility preferences in high fertility countries in Sub-Saharan Africa. BMC Women’s Health, 19 (54): 1-14. са линком; 12) Saberi, T., Ehsanpour, S., Mahaki, B., and Sahnaz, K. (2018). Comparison of the Relationship between Women’s Empowerment and Fertility between Single-child and Multi-child Families. Iran J Nurs Midwifery Res. 23(2): 131-135. са линком.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у приложену фотографију уџбеника за 6. разред основне школе издавача Б. Б., утврђено је да се у уџбенику[2] налази следећи текст: „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце.“
 • Увидом у Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања[3] Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 650-02-271/2019-07 од 27. маја године, утврђено је да се у каталогу уџбеника за шести разред налази уџбеник „Географија за шести разред основне школе“, издавач Б. Б., аутора С. С., П. П. и Д. Д., одобрен решењем министра број … од 9. маја 2019. године.
 • Из рада Phan, L. (2013). Women’s Empowermant and Fertility Changes у изјашњењу је преведен цитат: „Однос између оснаживања жена и њиховог фертилитета био је главна/важна тема у родним студијама…Сматра се да побољшани статус жена повећава њихова образовна постигнућа и економске моћи, и доводи до веће моћи доношења одлука. Пад фертилитета је хипотетизиран као резултат таквог напретка у оснаживању жена (болдирано у изјашњењу). Било је много различитих предлога о томе како оснаживање жена покреће промене у нивоу фертилитета… Овај рад идентификује четири главна пута на које оснаживање жена утиче на њихов фертилитет. Четири аспекта оснаживања жена за које је генерално прихваћено да утичу на фертилитет жена укључује женско образовање, учешће жена у радној снази, учешће жена у процесу доношења одлука и женска употреба контрацепцијских средстава у комбинацији са демографским политикама… (болдирано у изјашњењу) Повећање оснаживања жена често је повезано са нижим нивоом фертилитета, док су патријархални културни фактори често повезано и са нижим нивоима оснаживања жена и већим фертилитетом.“
 • Из рада Upadhyay, U.D., Gipson, J.D., Withers, M., Lewis, S., Ciaraldi, E.J., Fraser, A., … &Prata, N. (2014). Women’s empowerment and fertility: a review of the literature, у изјашњењу је преведен цитат: „60 чланака на енглеском језику испитивало је оснаживање жена и фертилитет. Већина је користила одлучивање домаћинства као мерило оснаживања жена… Већина је нашла неке позитивне асоцијације између оснаживања и фертилитета. Обавили смо преглед литературе о студијама које испитују однос између оснаживања жена и неколико тема везаних за фертилитет… Свеукупно, велика већина студија је открила неке позитивне везе између оснаживања жена и нижег фертилитета, дужих интервала између порођаја и ниже стопе ненамерних трудноћа, (болдирано у изјашњењу) али било је и различитих варијација у резултатима…“
 • Из рада Samari, G. (2019). Education and fertility in Egypt: Mediation by women’s empowerment, у изјашњењу је преведен цитат: „Ниска образовна достигнућа повезана су са високим фертилитетом. Образовање је такође важно у процесу оснаживања жена, што сугерише да образовна постигнућа смањују фертилитет побољшањима у женској агенцији[4]…“ (болдирано у изјашњењу).
 • Из рада UN (2009). Completing the Fertility Transition. Population Bulletin of the Union Nations. Special Issue Nos. 48/49., у изјашњењу је преведен цитат: „Бројне студије су убедљиво показале утицај напретка у женским образовним постигнућима на смањење фертилитета…та студија потврдила је негативан однос између женског образовног постигнућа и фертилитета. Показала је да су главни путеви утицаја кроз које женско образовање смањује фетрилитет били повезани са каснијим ступањем у брак, жељом за мањим породицама и повећаном употребом контрацепције.“ (болдирано у изјашњењу).
 • Из докторске дисертације Н. Мирића, (2019). Фертилитет високообразованих жена у Србији, у изјашњењу је наведен цитат: „Стицање високог образовања подразумева дужи процес школовања што редовно повлачи касније ступање у брак и родитељство. Одлагање рађања, као примарна одредница репродуктивног понашања најобразованијих, резултује фертилитетом који је знатно нижи у односу на жене без завршеног терцијарног образовања. Поред тога, високообразованим женама типичне су вредносне норме, ставови и мотивација о породици и потомству који се разликују од осталих жена.“ (болдирано у изјашњењу).

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[5] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[6] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Република Србија је ратификовала Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена CEDAW[7] којом је прописано да државе чланице предузимају одговарајуће мере на промени културних образаца родних неједнакости, односно отклањању предрасуда и пракси заснованих на схватању у вези с инфериорношћу или супериорношћу једног или другог пола или традиционалном улогом мушкараца, односно жена, да породично васпитање обухвати и правилно схватање материнства као друштвене функције и признање заједничке одговорности мушкараца и жена у подизању и развоју деце (члан 5.), као и да обезбеди равноправност у браку и породичним односима и промовише једнака права и одговорности супружника у породичном животу (члан 16.).
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.[8] Одредбом члана 6. Закона о забрани дискриминације је прописано да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Даље је одредбама члана 20. овог закона прописано да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу равноправности полова, односно начелу поштовања једнаких права и слобода жена и мушкараца у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота, док је одредбама става 2 овог члана, између осталог, забрањено изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.
 • Одредбом члана Закона о равноправности полова[9] прописано је да је васпитање о равноправности полова саставни део предшколског, основног, средњег и високог образовања, као и трајног учења, да се у оквиру наставних планова и програма, односно студијских програма, обезбеђују васпитање о равноправности полова, у циљу превазилажења ограничавајућих улога заснованих на полу, ослобађања од стереотипа заснованих на полу и предрасуда заснованих на полу, као и да су органи државне управе надлежни за образовање, односно образовне установе, у поступку доношења наставних планова и програма, односно, студијских програма, и приликом утврђивања стандарда уџбеника, наставних метода и норматива школских простора и опреме, дужни су да омогуће спровођење политике једнаких могућности жена и мушкараца.
 • Одредбама члана 13. став 2 Закона о уџбеницима[10] прописано је да уџбеник, приручник, електронски додатак уз уџбеник, додатно наставно средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство својим садржајем или обликом не сме да дискриминишу или доведе у неравноправан положај групе и појединце или да подстичу на такво понашање, у складу са законом којим се уређује забрана дискриминације.

Одредбама члана 18. овог закона прописано је да ради постизања квалитетног и уравнотеженог образовања и васпитања, заснованог на тековинама и достигнућима савремене науке, прилагођеног психофизичким, узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог, уџбеник мора да буде усклађен са Стандардима квалитета уџбеника (у даљем тексту: Стандарди). Стандарди представљају услове који се односе на садржину, педагошко-психолошке захтеве, дидактичку и методичку обраду, језичке захтеве, израду, графичку, ликовну и техничку опремљеност уџбеника, зависно од облика, медија и намене. Испуњеност Стандарда представља основ за доношење стручне  оцене квалитета рукописа уџбеника и експертског мишљења.

 • Одредбама члана 1. Закона о издавању публикација[11] утврђени су услови за издавање публикација и дефинисано је да је публикација, у смислу овог закона, књига, брошура, часопис, спис, штампано музичко дело, репродукција уметничке слике и цртежа, амблем и заштитни знак, разгледница, фотографија, географска карта, плакат, план насељеног места, дијапозитив, грамофонска плоча и компакт диск, аудио и видео касета, образац као и друго дело које се умножава штампањем или на сличан начин (у даљем тексту: публикација). Истим чланом прописано је да се неће сматрати публикацијом, у смислу овог закона, штампани и на други начин умножени примерци службеног материјала који служе искључиво за рад државних органа, друштвених организација, предузећа, установа и других организација, као ни оригинална ликовна дела која настају умножавањем. Одредбама члана 5. овог закона прописано је да издавач мора имати уредника за сваку публикацију и да уредник публикације врши избор дела који предлаже за објављивање, даје или прибавља стручно мишљење о њему и одговара за издату публикацију.
 • Националном стратегијом за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године[12] указано је да тренутно, образовни процес у Србији није родно осетљив, као и да је анализа урађена 2010. године показала да и наставници и наставнице, и ученици и ученице, имају изграђене родне стереотипе. Стратегијом је одређен Општи стратешки циљ бр. 1: Промењени родни обрасци и унапређена култура родне равноправности са Посебним циљем 1.2: Родно осетљиво формално образовање. У овом делу Стратегије указано је да је Комитет УН за елиминисање дискриминације жена исказао забринутост због постојања родних стереотипа у наставним материјалима и уџбеницима и препоручио Републици Србији да подигне ниво свести о важности образовања као људског права и као основе за оснаживање жена и девојчица. Једна од предвиђених мера за остваривање овог циља је ревизија наставних садржаја и уџбеника ради елиминисања родних стереотипа, дискриминаторних садржаја и дискриминаторног језика.

 

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, задатак Повереника био је да испита да ли спорни текст у уџбенику Географија за 6. разред који је издала издавачка кућа Б. Б. представља дискриминаторни садржај.
 • Повереник за заштиту равноправности је стога прво приступио анализи наведеног текста, како би утврдио да ли је дискриминаторан, односно да ли подстиче стереотипна мишљења и понашања и дискриминаторне ставове. У тексту је наведено: „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце.“
 • У току анализе Повереник је посебно имао у виду да се спорни текст налази у уџбенику за основну школу, за децу узраста 11 и 12 година и да обрађује сложену друштвену појаву коју треба приближити дечијем узрасту. Узроци смањења стопе наталитета и фертилитета су бројни и у питању је комплексан процес у којем више чинилаца има своју улогу. Неспорно је да су до смањења стопе наталитета у развијеним земљама у 20. веку довеле сложене друштвене промене, економски, географски, културни и здравствени чиниоци и незахвално је издвајати било који као претежан. Тако, на пример, проф. др Слободан Мишовић у раду „Узроци опадања природног прираштаја становништва Србије после Другог светског рата и његове последице“[13] указује: „На промене наталитета утицали су бројни фактори, најзначајнији су: ратни догађаји и њихове последице; економско стање; друштвено-политичке промене; социјални статус становништва; историјске и културне традиције; задржани патријархални односи у породици; индустријализација и урбанизација; миграције и други. Утицаји наведених фактора морају се разматрати у њиховој међузависности, јер би парцијална разматрања могла довести до заблуда о стварном стању ове компоненте природног кретања становништва у Републици Србији, њеним регијама и административним јединицама.“
 • Повереник је пре свега анализирао реченицу: „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан.“ Употреба узрочног везника „јер“ указује да је појава из другог дела реченице узрок појави наведеној у првом делу реченице, односно да је побољшање положаја жене узрок ниске стопе наталитета. Овако формулисана реченица пасуса поједностављује узроке смањене стопе наталитета правећи узрочно-последичну везу само између наталитета и побољшања положаја жене у 20. веку, занемарући остале врло значајне факторе.
 • Иако следећа реченица почиње речима „парови ступају у брак касније…“ та и следећа реченица у пасусу се могу тумачити у контексту прве реченице – услед побољшања положаја жене парови касније ступају у брак, самачки живот је чест и многима су каријера и материјалне ствари важније од породице и деце. Тумачењем целог пасуса у контексту прве реченице, могуће је закључити да се друге две реченице (о самачком животу и каријери) односе само на жене, а не и на мушкарце и жене.
 • Израз „побољшање положаја жене у 20. веку“ подразумева оснаживање жена у остваривању права и слобода из корпуса загарантованих људских права. Оснаживање жене у смислу повећања нивоа образовања жена, већег учешће жена у привредном животу друштва, односно процесу рада, образовање о репродуктивном здрављу и контрацепцији и оснаживање жена да самостално доносе одлуке о својој репродуктивној улози, промена вредносних ставова о величини породице и друго, неспорно је довео до промене положаја жене у друштву, поготово у патријархалном друштву и утицао на фертилитет. То значи да констатација да је промена положаја жене у друштву утицала на промену стопе наталитета није нетачна. Међутим, указујући на жену као искључиво одговорну за смањење наталитета, а да се при том не указује на остале подједнако значајне факторе који утичу на број рођене деце, доводи у негативан контекст промену положаја жене. Имајући у виду да је уџбеник намењен деци узраста 11 и 12 година, последице до којих овакав став доводи изузетно су опасне јер утичу на формирање става деце да би стопа наталитета била већа да положаја жене није побољшан. Учење деце да је остваривање основних загарантованих људских права искључив узрок смањења броја рођене деце, представља врло озбиљно угрожавање права жена, поготово у патријархалном друштву и потенцијално развија неприхватљив став према женама и њиховом остваривању људских права.
 • Повереник указује да је Комитет УН за елиминисање дискриминације жена у својим Закључним запажањима у вези Четвртог периодичног извештаја Републике Србије од 8. марта 2019. године исказао забринутост због извештаја о високом нивоу дискриминаторних родних стереотипа који ометају унапређење права жена у Србији и повећаног броја примера антиродног дискурса у јавности и реакције јавности у перцепцији родне равноправности. Такође, Комитет је изразио забринутост што је образовање у Србији, између осталог и под утицајем све доминантније политичке агенде против родне равноправности која се преводи у стереотипне садржаје наставног материјала и због широко распрострањених дискриминаторних родних стереотипа међу, претежно мушким, наставним особљем. Из тог разлога Комитет је препоручио Републици Србије да, између осталог, развије садржаје о родној дискриминацији и родној равноправности и уведе у наставне планове и програме и уџбенике на свим нивоима образовања родно осетљиве садржаје прилагођене узрасту.
 • Повереник за заштиту равноправности разуме намеру аутора уџбеника да једну врло комплексну појаву поједностави, приближи и објасни ученицима 6. разреда, односно деци узраста од 11 и 12 година, међутим неопходно је имати у виду да се у овом узрасту формирају и вредносни ставови о друштву. У дубоко патријархалном друштву какво је наше, није прихватљиво, а може бити и опасно, наводити као основни узрок смањења броја становника побољшање положаја жене и тиме пребацивати одговорност искључиво на жене, иако је у одржавању и повећању стопе наталитета подједнако важна и улога мушкараца, а међу пресудним факторима је и подршка коју држава обезбеђује за родитеље и децу.
 • Чланом 8. Закона о основама система образовања и васпитања[14] дефинисани су циљеви образовања и васпитања, међу којима су и циљеви који се односе на развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. Оваквим садржајима у уџбенику основне школе коју користе ученици узраста од 11 и 12 година не развија се толеранција, поштовање различитости и поштовање права на избор, поготово када је у питању право избора на рађање деце, које је загарантовано Уставом Републике Србије. Националном стратегијом за родну равноправност[15] указано је да је основни кључ за промену родног режима и поштовање родне равноправности отклањање негативних родних стереотипа и дискриминаторских пракси према женама и пракси које омогућавају и репродукују неједнак однос моћи жена и мушкараца, што укључује мењање родних образаца који почивају на стереотипима и предрасудама патријархалног друштва.
 • Повереник је анализирао и реченицу „Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце.“ И овде се коришћењем узрочног везника „јер“ ствара узрочно-последична веза између две појаве које нису нужно у узрочно-последичној вези и код деце се изграђују ставови непоштовања различитости и осуде. Ова реченица садржи вредносни суд који осуђује појединце и појединке који немају породицу и потомство и доводи се у контекст са друштвено неприхватљивим вредностима (материјализам и каријеризам). Такође, осуђују се и особе којима је професионално остваривање важан сегмент живота. С обзиром да је наше друштво патријархално и да су распрострањени стереотипи о родној улози жене као мајке, домаћице и неговатељице, овакав став директно погађа жене, поготово жене које немају породицу.
 • С обзиром на све наведено, Повереник за заштиту равноправности констатује да се у уџбенику Географија за 6. разред основне школе Издавачке куће Б. Б, у тексту „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце“ подстичу дискриминаторни ставови према женама јер се као једини узрок пада стопе наталитета наводи оснаживање жене у остваривању загарантованих људских права и слобода и побољшање положаја жене у друштву чиме се жена приказује као једина и искључиво одговорна за пад стопе наталитета у друштву. Такође дискриминаторни садржај текста огледа се и у осуђивању особа које живе на начин који је другачији од традиционалних образаца понашања мушкараца и жена у Србији.
 • Затим, поводом навода из изјашњења аутора уџбеника да нису имали намеру да дискриминишу жене, Повереник за заштиту равноправности указује да у случајевима дискриминације намера није правно релевантна, односно, да за утврђивање да ли је неко извршио акт дискриминације, није од значаја да ли је постојала намера да се друго лице дискриминише. Дискриминација се може извршити и без постојања намере, дакле и у незнању да је акт који се врши дискриминаторан и без постојања свести да се неко дискриминише. То значи да приликом испитивања да ли је одређен акт супротан императивним прописима о забрани дискриминације, намера извршиоца дискриминаторног акта није правно релевантна.
 • С обзиром да је одредбама члана 5. Закона о издавању публикација прописано да уредник публикације врши избор дела који предлаже за објављивање, даје или прибавља стручно мишљење о њему и одговара за издату публикацију, Повереник констатује да је, издавачка кућа Б. Б., односно одговорни уредник, објављивањем уџбеника са дискриминаторним садржајем повредила одредбе члана 6. и 20. Закона о забрани дискриминације. Одговорност Министарства просвете, науке и технолошког развоја које је својим решењем одобрило употребу уџбеника „Географија за 6. разред основне школе“ издавача Б. Б. у образовном процесу, разматрана је одвојено, с обзиром да је Поверенику поднета посебна притужба против Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Текстом „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце“ који је објављен у уџбенику „Географија за шести разред основне школе“, а који подстиче дискриминаторне ставове према женама и осуђује особе које живе на начин који је другачији од традиционалних образаца понашања мушкараца и жена у Србији, Издавачка кућа Б. Б. је повредила одредбе члана 6. и 20. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, препоручује Издавачкој кући Б. Б. да:

 • Измени текст уџбеника „Географија за шести разред основне школе“ аутора С. С., П. П. и Д. Д., у делу „У развијеним земљама стопа наталитета је ниска, јер је положај жене у друштву у 20. веку знатно побољшан. Парови ступају у брак касније, па је мања могућности да имају већи број деце. Чест је и самачки начин живота, јер су за многе каријера и материјалне ствари често важније од породице и деце.“, тако што ће отклонити дискриминаторне ставове према женама.

 

 • Убудуће, води рачуна да у оквиру својих редовних послова и активности не крши антидискриминационе прописе.

 

Потребно је да Издавачка кућа Б. Б. обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Издавачка кућа Б. Б. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] лекција Природно кретање становништва, стр. 50-55.

[3] http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/

[4] У друштвеним наукама, агенција се дефинише као капацитет појединца да делује независно и слободно доносе своје властите изборе (примедба даваоца изјашњења)

[5] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[6] „Службени гласник РС“, број 98/06, члан 21.

[7] „Службени гласник СФРЈ – Међународни уговори“, број 11/81

[8] Закон о забрани дискриминације, члан 2. став 2.

[9] „Службени гласник РС“, бр. 104/2009

[10] „Службени гласник РС“, бр. 27/2018

[11] „Службени лист РС“, бр. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94, 135/2004 и 101/2005 – др. закон

[12] „Службени гласник РС“, бр. 4/2016

[13] проф. др Слободан Мишовић: Узроци опадања природног прираштаја становништва Србије после Другог светског рата и његове последице; Војно дело 3/2009, http://www.odbrana.mod.gov.rs/odbrana-stari/vojni_casopisi/arhiva/VD_2009-3/09.%20Uzroci%20i%20posledice%20opadanja%20prirodnog%20prirastaja%20u%20Srbiji.pdf

[14] „Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19

[15] Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године, „Службени гласник РС“, бр. 4/16

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon697-19 Притужбa прoтив издaвaчa збoг дискриминaциje нa oснoву пoлa Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top