623-21 Није утврђена дискриминација против Министарства просвете, науке и технолошког развоја по основу старосног доба

бр. 07-00-459/2021-02  датум: 2.3.2022. године

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднео против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство). Подносилац је у притужби, између осталог, навео да му је радни однос на научном институту, Астрономска опсерваторија (у даљем тексту: Опсерваторија), престао 6. јула 2021. године решењем директора института, у којем се, између осталог, констатује да „испуњава све услове за продужење радног односа прописане одредбом члана 100. Закона о науци и истраживањима, али да Министарство не наставља финансирање његовог рада након што је навршио 65. годину живота“.  Даље, навео је да се поводом захтева за продужење његовог радног односа, Министарству обратио директор института, а да је у одговору који је Министарство доставило Опсерваторији, наведено да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“. Подносилац је у притужби истакао да прекид његовог радног односа није био предвиђен програмом научноистраживачког рада Опсерваторије за период 2020-2023, као ни финансијским планом тог института за 2021. годину, на основу којих Министарство из буџета финансира рад научноистраживачких организација и њихових радника, због чега сматра да је одлуком Министарства дискриминисан на основу старосног доба. У изјашњењу Министарства, између осталог, наведено је да су реформом научноистраживачког система донета два нова закона у овој области, Закон о науци и истраживањима и Закон о фонду за науку Републике Србије, којима је промењен систем финансирања науке. Даље, наведено је да се у складу са наведеним променама, финансирање научноистраживачког рада истраживача врши на основу годишњих Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО, закључених између сваке појединачне НИО и Министарства, чији је саставни део списак истраживача и План, а исплата средства НИО за рад истраживача врши се месечним решењем уз који је приложен списак истраживача, који се ревидира сваког месеца у зависности од промена у односу на статус истраживача (избор у више звање, престанак радног односа и друге околности које су од утицаја на финансирање буџетским средствима преко раздела Министарства), као и да је с тим у вези, питање ангажовања истраживача са навршених 65 година живота у научноистраживачком раду на институтима и факултетима/универзитетима у 2021. години и надаље, могуће само на пројектима преко Фонда за науку Републике Србије, међународним пројектима или из ванбуџетских средстава, рачунајући и сопствене приходе НИО. Истакнуто је да законом није прописано да Министарство даје сагласност за продужење радног односа лица на радном месту истраживача који навршавају 65 година живота, већ се наступањем те законске околности ова лица више не евидентирају на списку истраживача уз месечно решење о исплати средстава НИО са раздела Министарства који се уредно доставља и НИО, као и да обавештење које је Министарство у конкретном случају доставило Опсерваторији не представља акт одбијања давања сагласности за наставак финансирања подносиоца притужбе, већ само писмено обавештење на захтев НИО, којим се та организација информише о „општепознатој чињеници за све НИО, заснованој на закону и закљученом Уговору (да буџетска средства за финансирање истраживача са навршених 65 година живота нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства и да НИО даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку)“. Током поступка утврђено је да је између Министарства и Опсерваторије закључен Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години, уз који је приложен План рада ове НИО и списак истраживача међу којима се налази и подносилац притужбе. Даље, чланом 1. Уговора прописано је да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези реализације и финансирања научноистраживачког рада НИО у 2021. години, као и начин и услови преноса средства за рад истраживача на основу достављеног годишњег Плана рада НИО, док је чланом 3. став 1. Уговора прописано да саставни део уговора, између осталог, чини и Прилог 2 „Списак истраживача са утврђеном накнадом за научноистраживачки рад у бруто износу“, као и Промене у прилогу 2 у односу на искључивање појединих истраживача, рачунајући и истраживаче који су навршили 65 година живота и/или укључивање нових истраживача у рад НИО. Увидом у достављене доказе, утврђено је да се подносилац притужбе налазио на списку истраживача који је, заједно са Планом рада Опсерваторија за 2021. годину, саставни део Уговора закљученог између те научноистраживачке организације и Министарства. Међутим, имајући у виду да је 6. јула 2021. године навршио 65 година живота, може се констатовати да је изостављање подносиоца притужбе са списка истраживача за месец јул 2021. године последица уговором постигнуте сагласности између Министарства и Опсерваторије да се истраживачи који су навршили 65 година живота искључују са списка оних чији се рад институционално финансира. С обзиром да је притужба поднета само против Министарства, Повереник се није упуштао у анализу наведене одредбе уговора имајући у виду да се према начину регулисања права и обавеза у конкретном случају не ради о једностраном акту. Даљом оценом доставаљених доказа утврђено је да је Опсерваторија 31. марта 2021. године донела одлуку да се АА, продужава радни однос на Астрономској опсерваторији на одређено време, најдуже до 30. јуна 2026. године, почев од 6. јула 2021. године. Такође, ставом II ове одлуке, између осталог, наведено је да дужина трајања продужетка радног односа АА зависи „искључиво од ангажовања именованог на научноистраживачком раду Астрономске опсерваторије у Београду и финансирања зараде именованог истраживача у оквиру програма институционалног финансирања зарада истраживача или по основу учешћа на пројектима преко Фонда за науку у складу са Законом о научноистраживачкој делатности“. С тим у вези, може се констатовати да је продужење радног односа подносиоца притужбе на институту, било условљено једним од алтернативно прописаних начина финансирања његовог рада након 65. године живота – или из програма институционалног финансирања, преко Министарства или по основу учешћа на пројектима које расписује Фонд за науку. С обзиром да је, како је у одлуци наведено, изостанак финансирања истраживача основ за престанак његовог радног односа јер „Опсерваторија нема сопствених средстава“, да су уговором закљученим између Опсерваторије и Министарства истраживачи који су навршили 65 година искључени из програма институционалног финансирања, као и да подносилац притужбе није учествовао на пројектима Фонда за науку, преко којег се у складу са законом реализују програми, пројекти и друге активности у области спровођења научноистраживачке политике, наведене чињенице представљале су разлог због којег је директор Опсерваторије донео решење којим подносиоцу притужбе престаје радни однос на том научном институту, због навршених 65 година живота. Полазећи од одредбе члана 23. став 3. Закона о забрани дискриминације, а  имајући у виду све напред наведео, као и циљеве прописане Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2021. до 2025. године „Моћ знања“, Повереник је дао мишљење да Министарство није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.      

 

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА, против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство).
  • Подносилац је у притужби и допунама притужбе, између осталог, навео:
 • да је у звању научног саветника запослен на научном институту Астрономска опсерваторија у Београду, чији је рад институционално финансиран „искључиво“ из буџета Републике Србије;
 • да му је радни однос на научном институту престао 6. јула 2021. године решењем директора института, у којем се, између осталог, констатује да „испуњава све услове за продужење радног односа прописане одредбом члана 100. Закона о науци и истраживањима, али да Министарство не наставља финансирање његовог рада након што је навршио 65. годину живота“;
 • да није ангажован ни на једном пројекту у оквиру Астрономске опсераваторије у Београду, као ни остали научни радници запослени на том институту, уз изузетак неколико млађих колега који су ангажовани на пројекту Фонда за науку и развој за младе: ПРОМИС, док је Јавни позив тог фонда намењен старијим истраживачима затворен 7. октобра 2020. године и до данас нису објављени резултати;
 • да се тим поводом обраћао Министарству и да је тражио појашњење одговора који је Министарство доставило Астрономској опсерваторији, а у којем се наводи да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“, с обзиром да „таква формулација“ не постоји у закону;
 • да је на основу члана 100. Закона о науци и истраживањима, Министарство наставило финансирање научног рада директора Опсерваторије који је такође навршио 65 година живота;
 • да је досадашња пракса била да су сви истраживачи Астрономске опсерваторије у Београду који су испуњавали услове тражене ранијим законима, у погледу продужења радног односа, финасирани од Министарства;
 • да би информација да Министарство не наставља финансирање рада истраживача који су навршили 65. година живота „морала да буде јавна како би се избегле одлуке Министарства којима се без законског образложења, и изненадно, укида финансирање рада најзаслужнијих српских научника, што их доводи у ситуацију да не могу да испуне претходно преузете радне обавезе, како на националном, тако и на међународном нивоу, као и у стање егзистенцијалне угрожености“;
 • да прекид његовог радног односа није био предвиђен програмом научноистраживачког рада Астрономске опсерваторије у Београду за период 2020-2023, као ни на финансијском плану тог института за 2021. годину, на основу којих Министарство из буџета финансира рад научноистраживачких организација и њихових радника;
 • да је одлука да Министарство не наставља финансирање истраживача који су навршили 65 година живота „подједнако дискриминаторна, као што би била одлука да буџетска средства за финансирање истраживача женског пола нису обезбеђена у буџету – раздео Министарства“.
  • Уз притужбу je у виду прилога достављена следећа документација:1) одлука од 31. марта 2021. године; 2) жалба на одлуку Министарства од 5. и 12. јула 2021. године; 3) решење о престанку радног односа од 6. јула 2021. године; 4) допис Министарства од 8. јула 2021. године и дописе Астрономске опсерваторије од 12. јула и 12. августа 2021. године и 5) захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 30. септембра 2021. године.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење од Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство).
  • У изјашњењу Министарства, између осталог, наведено је:
 • да је систем науке и истраживања према ранијим прописима доминантно почивао на пројектном финансирању рада истраживача, расписивањем јавног позива, као и да је у последњем циклусу истраживања, финансирање пројеката и истраживачких тимова из научноистраживачких организација (НИО), међу којима је Астрономска опсерваторија у Београду, по пројектима из Програма основних истраживања (ОИ), Програма истраживања у области технолошког развоја (ТР) и Програма суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ) у циклусу истраживања по јавном позиву, вршено у периоду почев од 2011. године, закључно са 31. децембром 2019. године;
 • да је финансирање пројеката преко Министарства, у горе наведеном периоду вршено у складу са тада важећим Законом о научноистраживачкој делатности, као и да су реформом научноистраживачког система која се спроводила у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије 2016-2020, донета два нова закона у овој области Закон о науци и истраживањима и Закон о фонду за науку Републике Србије, којима је промењен систем финансирања науке и то тако што се пројектно финансирање више не врши преко Министарства, већ је основан Фонд за науку Републике Србије преко којег ће се реализовати 11 различитих и свеобухватних Програма, а финансирање се врши пројектно, путем јавног позива Фонда;
 • да је одредбом члана 100. став 1. Закона о науци и истраживањима предвиђено да истраживачу у институту радни однос престаје по сили закона када наврши 65. годину живота и најмање 15 година стажа осигурања, као и да наведена одредба призводи правно дејство у односу на финансирање лица која су испунила наведени услов буџетским средствима преко раздела Министарства, односно финансирање накнада за рад истрживача, како у институтима, тако и на факултетима, почев од јануaра 2020. године;
 • да је доношењем Закон о фонду за науку Републике Србије и Закон о науци и истраживањима, а имајући у виду да је 31. децембра 2019. године престало пројектно финансирање текућег циклуса истраживања преко Министарства, питање ангажовања истраживача са навршених 65 година живота у научноистраживачком раду на институтима и факултетима/универзитетима у 2020. години и надаље могуће само на пројектима преко Фонда за науку Републике Србије у зависности од услова конкретног јавног позива, међународним пројектима или из ванбуџетских средстава, рачунајући и сопствене приходе НИО, уколико се закључи споразум између послодавца и запосленог у писаној форми, у складу са прописима о раду, а уз услове и процедуру предвиђену Законом о науци и истраживањима;
 • да се у складу са прелазним одредбама Закона о науци и истраживањима, финансирање научноистраживачког рада истраживача у 2020 и 2021. години (на институтима и факултетима) који свој научни рад спроводе у складу са Планом научноистраживачког рада НИО у односној (који је свака НИО доставила Министарству), врши на основу годишњих Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО, закључених између сваке појединачне НИО и Министарства, чији је саставни део списак истраживача и План, а исплата средства НИО за рад истраживача врши се месечним решењем уз који је приложен списак истраживача, који се ревидира сваког месеца у зависности од промена у односу на статус истраживача (избор у више звање, престанак радног односа и друге околности које су од утицаја на финансирање буџетским средствима преко раздела Министарства);
 • да се у прилогу изјашњења налази Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО за Астрономску опсерваторију у Београду за 2021. годину уз пропратне прилоге, као и основ за промене уз месечно решење;
 • да чланом 100. став 1. Закона о науци и истраживањима није прописано да Министарство даје сагласност за продужење радног односа лица на радном месту истраживача који навршавају 65 година живота, већ се наступањем те законске околности ова лица више не евидентирају на списку истраживача уз месечно решење о исплати средстава НИО са раздела Министарства који се уредно доставља и НИО;
 • да се на списку истраживача Астрономске опсерваторије у Београду за месец јул 2021. године не налазе запослени на радном месту истраживача који су старији од 65 година, укључујући и подносиоца притужбе;
 • да је „евидентно“ да допис Министарства од 25. јула 2021. године, не представља акт одбијања давања сагласности за наставак финансирања подносиоца притужбе, већ само писмено обавештење на захтев НИО, којим се та организација информише о „општепознатој чињеници за све НИО, заснованој на закону и закљученом Уговору“(да буџетска средства за финансирање истраживача са навршених 65 година живота нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства и да НИО даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку);
 • да је из решења о престанку радног односа подносиоца притужбе дел.бр.395/1 од 6. јула 2021. године, које је донела Астрономска опсерваторија као послодавац, у тачки 1. диспозитива недвосмислено констатовано да је до престанка радног односа дошло по сили закона (члан 100. став 1. Закона о науци и истраживањима) и да „раније донета условна одлука о продужењу радног односа од 31. марта 2021. године није ни могла произвести дејство због околности наступања силе закона“;
 • да је из приложеног списка који је достављен уз уговор и решење, евидентно да се на списку истраживача за 2021. годину не налази ни ББ, који је именован на радно место директора Астрономске опсерваторије на период од 4 године, у складу са чланом 62. Закона о науци и истраживањима, па је подносилац притужбе упућен да се „за та питања“ обрати Управном одбору Астрономске опсерваторије, чији је и сам био члан, као представник из реда истраживача, до разрешења решењем Владе Републике Србије из разлога престанка радног односа;
 • да се питање исплате режијских трошкова према утврђеним параметрима и на захтев НИО, у које спада и исплата плата административно-техничког и помоћног особља (у које спада и лице на радном месту директора до истека мандата или разрешења у складу са законом) је у надлежности НИО. То особље се не налази на списку истраживача из Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО, нити Министарство одређује бруто износе за рад тих лица, већ се она исплаћује у складу са општим актима института из свих прихода НИО, рачунајући и средства буџета;
 • да посебно истичу да Министарство у складу са стратешким документима Владе Републике Србије спроводи афирмативну меру са циљем задржавања младих кадрова у земљи, тако што се путем јавног позива укључују у научноистраживачки рад НИО. Афирмативна мера задржавања младих је у складу са Плановима НИО, имајући у виду њихову потребу за „занављањем кадра“, као и подстицање најталентованијих високообразованих младих људи да стичу стручну праксу највишег нивоа ефикасности и обучености, ради постизања резултата у својим научноистраживачким областима;
 • да је кроз 4 јавна позива (почев од 2018. године) у рад НИО укључено 1657 талентованих младих истраживача који на својој докторској дисертацији непосредно раде у НИО у складу са Планом рада НИО, а након докторирања и даљег избора у научно звање, своја знања примењују у развоју своје земље, што је био циљ, како раније Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2016-2020, тако и Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије 2011-2025. године „Моћ знања“;
 • да је истраживачима који су навршили 65 година старости, међу којима је и подносилац притужбе, преко Закона о фонду за науку Републике Србије, омогућено да равноправно учествују у пројектима по конкурсу које расписује тај фонд или међународним пројектима, јер је пројектно финансирање почев од 1. јануара 2020. године у надлежности Фонд за науку Републике Србије;
 • да из свега напред наведеног произлази да су неосновани наводи из притужбе да Министарство врши дискриминацију лица која су навршила 65 година живота по основу старосног доба, јер је Законом о фонду за науку Републике Србије омогућено да сви истраживачи преко тимова из акредитованих НИО (на институтима и факултетима), без обзира на године, могу учесвовати на пројетима за које фонд расписује јавни позив,  што неспорно проистиче из одредбе члана 2. став 2 и чл.6, 20 и 21. Закона о фонду за науку Републике Србије.
  • Уз изјашњење је у виду прилога достављен Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада закључен између НИО Астрономска опсерваторија и Министарства; План рада НИО Астрономска опсерваторија за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године; Списак истраживача ангажованих код НИО Астрономска опсерваторија за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године; решење о распореду буџетских средства за јул месец 2021. године и прилог уз наведено решење.

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у одлуку од 31. марта 2021. године утврђено је да је, између осталог, директор Астрономске опсерваторије, ББ, донео одлуку да се АА, истраживачу у звању научног саветника запосленом на Астрономској опсерваторији у Београду, продужава радни однос на Астрономској опсерваторији на одређено време, најдуже до 30. јуна 2026. године, почев од 6. јула 2021. године. Даљим увидом, утврђено је да је у ставу II одлуке, између осталог, наведено да дужина трајања продужетка радног односа АА зависи „искључиво од ангажовања именованог на научноистраживачком раду Астрономске опсерваторије у Београду и финансирања зараде именованог истраживача у оквиру програма институционалног финансирања зарада истраживача или по основу учешћа на пројектима преко Фонда за науку у складу са Законом о научноистраживачкој делатности“. У образложењу одлуке, између осталог, наведено је да се радни однос др АА, истраживача запосленог на Астрономској опсерваторији у Београду у звању научног саветника, продужава до навршених 70 година живота, почев од 6. јула 2021. године, када навршава 65 година живота. Даљим увидом, утврђено је да је, између осталог, наведено да је Матични одбор за геонауку и астрономију дао позитивно мишљење о испуњености услова за продужетак радног односа истраживача АА, „који је потребан ради наставка рада на основним истраживањима Астрономске опсерваторије, што подразумева планирање научних пројектних задатака и организовање научноистраживачког рада, усмеравање истраживања и увођење у рад младих истраживача, с обзиром да је именовани истраживач у току радне каријере постигао врхунске међународно признате научне резултате“. Даљим увидом, утврђено је да је констатовано да је одлука о продужењу донета у складу са одредбом члана 100. став 3. Закона о науци и истраживањима и појашњено да дужина трајања радног односа зависи искључиво од ангажовања истраживача на научноистраживачким задацима у чијој реализацији учествује и обезбеђење плате и осталих примања именованог, било у оквиру програма институционалног финансирања преко министарства, или по основу учешћа на пројектима Фонда за науку. Такође, утврђено је да је наведено да „како Опсерваторија нема сопствених средстава, изостанак финансирања именованог истраживача је основ за престанак његовог радног односа и пре рока наведеног у овој одлуци“.
 • Увидом у допис од 5. јула 2021. године, утврђено је да је подносилац притужбе уложио жалбу на одлуку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, коју је то министарство упутило директору Астрономске опсерваторије, поводом захтева за продужење радног односа АА у којем их обавештава да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства. Институт даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку“. Даљим увидом, утврђено је да је подносилац притужбе тражио од Министарства да образложе из којих разлога „различито третирају продужење радног односа подносиоца притужбе и ББ (које финансирају), с обзиром да обојица продужавају радни однос након навршених 65 година живота по идентичном законском основу“. Даљим увидом утврђено је да подносилац притужбе истакао: „Скрећем вам пажњу да оваквом одлуком не прекидате само мој научни рад, него и рад у Управном одбору Астрономске опсерваторије у Београду, као и у многобројним националним и међународним телима, а такође и рад на међународним пројектима, што ће ми онемогућити да испуним обавезе које сам преузео под претпоставком да ћу продужити радни однос јер испуњавам све услове из члана 100. Закона о науци и истраживањима. Обавезе о којима говорим сам преузео не претпостављајући да бих могао да будем једини радник Опсерваторије који је испуњавао услове, а да му радни однос није продужен“.
 • Увидом у Решење о престанку радног односа број 395/1од 6. јула 2021. године, утврђено је да је директор Астрономске опсерваторије, ББ, донео решење којим АА, престаје радни однос „по сили закона због навршених 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања у складу са чланом 100. став 1. Закона о науци и истраживањима, док у ставу II решења наведено да запосленом престаје радни однос 6. јула 2021. године. Увидом у образложење наведеног решења, утврђено је да је, између осталог, наведено да се директор Астрономске опсерваторије обратио ресорном министарству са захтевом за давање сагласности за наставак финансирања АА, као и да је Министарство обавестило Опсерваторију да „неће обезбедити средства за финансирање истраживача АА научног саветника, након навршених 65 година живота“.
 • Увидом у допис Министарства од 8. јула 2021. године, утврђено је да је поводом захтева за продужење радног односа АА након навршених 65 година живота, Министарство обавестило Астрономску опсерваторију да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“. Даљим увидом, утврђено је да је Министарство навело да „институт даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку“.
 • Увидом у допис од 12. јула 2021. године, утврђено је да је поводом захтева за продужење радног односа АА након навршених 65 година живота, Министарство обавестило Астрономску опсерваторију да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“. Даљим увидом, утврђено је да је Министарство навело да „институт даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку“.
 • Увидом у допис од 12. јула 2021. године, утврђено је да је у допису који је упутио Министарству, АА, између осталог, навео да улаже жалбу на одлуку Министарства о престанку финансирања његовог рада на Астрономској опсерваторији у Београду, која га је довела у „изузетно тешку ситуацију и онемогућила да настави рад у многобројним националним и међународним радним телима и на међународним пројектима, као и да испуни обавезе које је преузео под претпоставком да ће продужити радни однос јер испуњава све услове прописане одредбом члана 100. Закона о науци и истраживањима“.
 • Увидом у допис од 12. јула 2021. године, утврђено је да је у допису који је упутио Министарству, АА између осталог, навео да је „незаконита и противуставна пракса обуставе буџетског финансирања истраживача који испуњавају услове за наставак радног односа након навршених 65 година живота на основу члана 100. Закона о науци и истраживањима, а која неизбожно доводи до престанка радног односа најзаслужнијих научника запослених на институтима чији се рад финансира искључиво из буџета Републике Србије“.
 • Увидом у допис од 12. августа 2021. године, утврђено је да је у допису који је упутио Министарству, АА између осталог, навео да није добио одговор на жалбу коју је 12. јула 2021. године упутио Министарству, а да одлука Министарства по наведеном питању непосредно утиче на састав Управног одбора Астрономске опсерваторије у Београду, а самим тим и на регуларност контроле рада директора, чије буџетско финансирање је Министарство одобрило „упркос томе што је и он навршио 65 година живота“.
 • Увидом у захтев за приступ информацијама од јавног значаја утврђено је да је 30. септембра 2021. године, АА тражио од Министарства копију и достављање документа који садржи информацију да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“.
 • Увидом у Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години, бр.451-03-9/2021-14/200002/1 од 5. фебруара 2021. године, поред осталог, утврђено је да је уговор закључен између Републике Србије – Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Астрономске опсерваторије у Београду. Даљим увидом, утврђено је да је чланом 1. наведеног уговора прописано да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези реализације и финансирања научноистраживачког рада НИО у 2021. години, као и начин и услови преноса средства за рад истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања на основу достављеног годишњег Плана рада НИО. Чланом 3. став 1. овог Уговора прописано је да саставни део овог уговора чине следећи прилози: Прилог 1 – „План рада НИО“ који, између осталог, садржи: опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној години; опис планираних истраживања и очекиваних резултата; наставна активност (учешће истраживача у настави, организовање наставе, менторство, учешће у комисијама за одбрану докторских и мастер теза), очекиване промене броја и статуса истраживача и др; Прилог 2 – „Списак истраживача са утврђеном накнадом за научноистраживачки рад у бруто износу“, која садржи: нето износ за исплату и износ припадајућег пореза и доприноса. Део додатних средстава за време проведено на раду, Министарство уплаћује за истраживаче у истраживачком, научном и сарадничком звању под условом да нису ангажовани у настави, а запослени су на институтима и факултетима чији је оснивач Република Србија. За истраживаче у наставном звању који су ангажовани у настави, Министарство не уплаћује део додатних средстава за време проведено на раду. Промене у прилогу 2 у односу на искључивање појединих истраживача, рачунајући и истраживаче који су навршили 65 година живота и/или укључивање нових истраживача у рад НИО, као и на избор/реизбор у звање су саставни део овог уговора, односно месечних решења о распореду НИО; Прилог 3 – „Одобрени износи режијских и материјалних трошкова истраживања“. Даљим увидом утврђено је да је чланом 4. овог уговора, између осталог, прописано да је руководилац НИО по овом уговора обавезан, између осталог, да: тачка 1) обезбеди да се научноистраживачки рад НИО одвија у складу са Прилогом 1; тачка 2) обезбеди трошење средстава примљених по овом уговору у складу са законом и за намене утврђене чланом 2. овог уговора; тачка 5) писаним путем обавести Министарство о променама и/или проблемима у вези са реализацијом овог уговора у року од 15 дана од сазнања о било којој промени која је од утицаја на финансирање буџетским средствима, а нарочито исплате накнаде за рад истраживача, као и престанак радног ангажовања истраживача по било ком основу. Руководилац НИО, уколико је то неопходно за научноистраживачки рад, може у 2021. години да ангажује истраживаче у статусу спољњег сарадника уз обавезу подношења образложеног захтева Министарству ради прибављања претходне сагласности у складу са ликвидним могућностима буџета. Спољњи сарадник је истраживач запосленој у другој акредитованој НИО под условом да плату не прима из буџетских средстава и који је био укључен у научноистраживачки рад НИО у било ком својству. Истраживач у статусу спољног сарадника уврштава се у списак истраживача из Прилога 2. Даљим увидом утврђено је да је чланом 5. овог уговора прописано да руководилац НИО потписивањем овог уговора преузима обавезу да, између осталог, све истраживаче ангажоване у НИО, благовремено и потпуно обавештава о садржини и евентуалним променама овог уговора и прилога који чине његов саставни део, о обавезама и одговорностима у току његове реализације, као и последицама непоступања у складу са истим. Одредбом члана 6. Уговора између осталог прописано је да је обавеза руководиоца НИО да сачини, потпише и до 20. јануара 2022. године достави Министарству, у писаној и електронској форми, извештај о раду НИО (укључује и извештај о законитом и наменском располагању буџетским средствима примљеним у 2021. години), кога чине између осталог и документација којом се доказује законито и наменско трошење буџетских средстава примљених са раздела Министарства по овом уговору, а нарочито тачка 2.2.1. потписани документ истраживача да су примили накнаде за научноистраживачки рад исплаћене НИО за те намене на основу овог уговора; затим писану изјаву у односу на трошкове приказане/документоване у извештају као финансиране буџетским средствима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (нпр. накнаде за научноистраживачки рад или поједине истраживачке активности), наводе да за исте намене ни у једном делу нису обезбеђена друга средства из буџета Републике Србије или других извора, односно наводе о висини, извору, структури и начину учешћа других средстава у суфинансирању научноистраживачког рада НИО у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године (нпр. по другим програмима из Закона или Закону о фонду за развој Републике Србије и Закона о иновационој делатности и сл.). Даље, чланом 7. овог уговора, између осталог, прописано је да се Министарство обавезује да средства намењена за остваривање научноистраживачког рада НИО у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године уплати НИО према одредбама овог уговора, посебним решењима, а у складу са ликвидним могућностима буџета Републике Србије-раздео Министарство; одлучи о прекиду или обустави финансирања по основу овог уговора, делимично или у целини, на основу резултата контроле наменског трошења буџетских средстава, због незадовољавајућих резултата научноистраживачког рада или са неког другогоправданог и образложеног основа. Одредбом члана 8. Уговора прописано је да Министарство прати реализацију научноистраживачког рада НИО на основу годишњег извештаја о раду. Министарство ће вршити проверу спровођења овог уговора непосредним увидом на терену у свакој појединачној НИО са или без посебне најаве, а с чим у вези може захтевати и додатне извештаје за одређени временски период који одреди у свом писаном захтеву. Извештаји обухватају реализацију научноистраживачке делатности финансиране из буџета, Фонда за науку Републике Србије, међународних пројеката, пројеката сарадње са привредом и других извора. Надлежни матични научни одбор разматра Извештај о раду научноистраживачке организације и даје мишљење Министарству. Повереник констатује да је увидом утврђено да су наведени уговор потписали: за Астрономску опсерваторију у Београду директор, ББ а за Министарство министар Бранко Ружић.
 • Увидом у прилог 1 који је саставни део Уговора, утврђено је да је у њему садржан План рада НИО – Астрономска опсерваторија у Београду у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2021. године. Саставни део прилога 1 је „Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној години (СВОТ)“. У овом делу је, између осталог, констатовано да: нема средстава за нове инструменте који су неопходни за квалитетан и разноврстан рад на станици; да немају средства за плаћање одлазака сарадника на станицу; да је неопходно повећање броја оператера; да се очекује да Министарство покуша да системски реши проблем допунског финансирања Опсерваторије у циљу набавке опреме; да се треба изборити за што већи број међународних и европских пројеката, као и пројеката Фонда за науку, као и да је констатовано да „без обзира на дугу традицију и постигнуте успехе, реална слабост у краткорочном периоду је потенцијално осипање кадрова који одлазе у боље плаћен информатички сектор. Зато је од виталног значаја да се изборима за пројекте Фонда за науку и европске пројекте, како би се с једне стране поправила финансијска ситуација истраживача, а са друге страни се млади сарадници укључили у савремена истраживања, европске и светске токове модерне астрономије. Планира се велики број пројакта, а део кадра одлази у иностранство, што је поготово изражену код студентске популације, тако да је проблем добити докторанта. Но део кадрова се враћа, што је свакако позитивно јер са собом доноси нове идеје и правце истраживања. То већ даје видљиве резултате и свакако треба подржати повратак наше научне дијаспоре, за шта је Министарство увек имало пуно разумевање. Чим прилике дозволе порадиће се на новој унутрашњој организацији Опсерваторије“.
 • Увидом у „Прилог 2“ утврђено је да представља списак истраживача ангажованих код НИО за уговорени период од 1. јануар до 31. децембар 2021. године. Даљим увидом, утврђено је да се на списку научноистраживачке организације Астрономска опсерваторија у Београду, налазе укупно 51 истраживач/истраживачица, као и да се међу њима налази име подносиоца притужбе.
 • Увидом у Решење о распореду средстава, број 451-03-1/2021-16/25 од 4. августа 2021. године, утврђено је да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило пренос средстава са рачуна извршења буџета Републике Србије 840-1620-21 са конта 424621 у износу од 7.313.633,00 динара, кориснику Астрономска опсерваторија у Београду, за намену „бруто накнада за рад истраживача за јул 2021. године“. Даљим увидом утврђено је да је тачком 2. наведеног решења констатовано да се пренос средстава врши под условима утврђеним Законом о науци и истраживањима и Уговором о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години. Увидом у прилог уз решење о распореду средстава, утврђено је да представља списак истраживача којима се исплаћује накнада у бруто износу за месец јул 2021. години, као и да се на њему не налази име подносиоца притужбе.

 

 • Повереник констатује да је подносилац притужбе у допуни навео да остаје при наводима да притужбу подноси само против Министарства, а не и против НИО Астрономска опсерваторија у Београду.

 

 

 1. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[2].
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4] у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних у овој конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], који прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 23. став 1. прописано је да је забрањено дискриминисати лица на основу старосног доба, док је ставом 3. овог члана прописано да се не сматра дискриминацијом уколико је различито поступање на основу старосног доба објективно и разумно оправдано легитимним циљем, а посебно легитимно утврђеном политиком запошљавања, циљевима тржишта рада, додатног образовања и обуке, односно стручног усавршавања, и ако су начини остваривања тог циља примерени и нужни.
 • Закон о науци и истраживањима[6] у члану 7. став 1. прописује да науку и истраживања као делатност од општег интереса (у даљем тексту: научноистраживачка делатност) реализују акредитоване научноистраживачке организације кроз програме утврђене овим законом, као и програме утврђене законом којим се уређује рад Фонда за науку Републике Србије. Одредбом члана 12. став 1. наведеног закона прописано је да се општи интерес у научноистраживачкој делатности, остварује путем програма институционалног финансирања и других програма од општег интереса у складу са овим законом, као и путем пројектног финансирања преко Фонда за науку Републике Србије у складу са законом којим се уређује рад тог фонда. Одредбом члана 100. став 1. овог закона прописано је да истраживачу у институту радни однос престаје по сили закона када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Истраживачу из става 1. овог члана може се продужити радни однос уговором са институтом на одређено време у трајању до пет година, ако има најмање 20 година радног искуства у научноистраживачкој делатности, пет година рада у том институту и ако је након стицања звања научни саветник испунио услове који су потребни за стицање научног звања научни саветник, у складу са овим законом. Статутом института се могу прописати додатни критеријуми које истраживач мора да испуни да би му се продужио радни однос. Одлуку о продужењу радног односа истраживача из става 2. овог члана доноси директор института, а одлуку о продужетку радног односа истраживача који је на дужности директора института доноси управни одбор института. Одлука из става 3. овог члана доноси се на предлог научног већа и прибављено позитивно мишљење надлежног матичног научног одбора. Истраживач у научном звању коме је престао радни однос због одласка у пензију задржава звање које је имао у тренутку пензионисања. Одредбом члана овог закона прописано је да се средства за финансирање научноистраживачке делатности обезбеђују из: 1) средстава оснивача; 2) буџета Републике Србије; 3) буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе; 4) средстава Фонда за науку Републике Србије; 5) средстава привредних друштава, удружења и других организација; 6) сопствених прихода научноистраживачких организација; 7) средстава домаћих фондова и задужбина и поклона правних и физичких лица; 8) средстава страних фондација, правних и физичких лица и донација; 9) других извора, под условом да се не угрожава аутономија и достојанство научноистраживачког рада, док члан 105. у ставу 1. прописује да се финансирање научноистраживачке делатности састоји из програма институционалног финансирања, других програма од општег интереса, пројектног финансирања у складу са законом којим се уређује рад Фонда за науку Републике Србије и финансирања из других извора. Ставом 2. исте одредбе прописано је да се институционално финансирање може обезбедити из: 1) средстава оснивача; 2) буџета Републике Србије; 3) буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе. Одредбом члана 106. овог закона прописано је да ће се пројектно финансирање реализовати у складу са законом којим се уређује рад Фонда за науку Републике Србије. Одредбама члана 108. прописано је да институционално финансирање акредитованих института, који су основани као установе, а чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, као и института чији је оснивач Српска академија наука и уметности обухвата: 1) средства за плате и друга примања истраживача у научним звањима; 2) средства за плате административно-техничког, стручног и помоћног особља; 3) средства за режијске трошкове; 4) средства за материјалне трошкове истраживања; 5) средства за набавку, одржавање, амортизацију и осигурање опреме; 6) средства за друге трошкове научноистраживачког рада, док је ставом 2. исте одредбе прописано да се средства за плате истраживача у истраживачким звањима обезбеђују се у складу са чланом 129. овог закона. Чланом 129. став 1. прописано је да ће Министарство надлежно за послове научноистраживачке делатности наставити да финансира научноистраживачке активности свих истраживача у истраживачким звањима ангажованих у научноистраживачкој организацији и иновационим центрима до стицања звања доктора наука, односно до истека истраживачких звања која су стекли у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06 – исправка, 18/10 и 112/15). Ставом 3. исте одредбе прописано је да ће Министарство надлежно за послове научноистраживачке делатности финансирати све истраживаче у научним звањима ангажоване на факултетима и иновационим центрима, на дан ступања на снагу овог закона. Финансирање ће се односити и на све истраживаче ангажоване на факултетима и иновационим центрима, чији поступак за избор у звање научног сарадника буде покренут током трајања финансирања пројеката у циклусу истраживања од 2011. године, закључно са 31. децембром 2019. године, под условом да по том поступку стекну звање научног сарадника, док је ставом 4. ове одредбе прописано да факултети и иновациони центри могу ангажовати нове истраживаче у научним звањима само у оквиру међународних пројеката, пројеката Фонда за науку, Фонда за иновациону делатност, сопствених средстава као и из свих других буџетских средстава ван раздела министарства надлежног за послове научноистраживачке делатности. Одредбом члана 135. став 2. истог закона прописано је да Министарство може финансирати научноистраживачки рад прерасподелом средстава за реализацију научноистраживачког рада тако што ће се средства са свих пројеката у којима учествује појединачна научноистраживачка организација чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе као и Српска академија наука и уметности и институти чији је она оснивач, збирно исплаћивати тој научноистраживачкој организацији, а на нивоу исплате за децембар месец претходне године, уз сва припадајућа увећања према прописима о буџету односно буџетском систему. Финансирање у складу са овим чланом ће се реализовати најдуже у трајању од две године од почетка примене прописа којим се уређује рад запослених у јавним службама.
 • Закон о фонду за науку Републике Србије[7] у члану 1. прописује да је у циљу обезбеђивања услова за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању основан Фонд за науку. Одредбама члана 2. овог закона прописано је да Фонд кроз своје деловање омогућава развој научних истраживања и примену њихових резултата ради бржег друштвеног, технолошког, културног и економског развоја Републике Србије, док је ставом 2. истог члана прописано да Фонд обезбеђује финансијска средства и пружа стручну подршку истраживачима из акредитованих научноистраживачких организација у реализацији научних пројеката у оквиру програма Фонда утврђених овим законом. Чланом   став 1. овог закона прописано је да је оснивач Фонда Република Србија, док је ставом 5. став 1. прописано да се средства за оснивање и рад Фонда обезбеђују из буџета Републике Србије. Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и других активности у области спровођења научноистраживачке политике (члан 6). Одредбама члана 8. прописано је да средства Фонда омогућавају финансирање реализације програма Фонда и користе се за финансирање научноистраживачке делатности, као и да у обављању својих послова, а нарочито у планирању и коришћењу средстава, Фонд примењује принципе објективности и одговорности, међународно признате стандарде добре праксе и јавности у раду и доношењу одлука. Одредбама члана 20. став 1. прописано је да програми Фонда морају бити довољно разноврсни да одговоре на различите друштвене изазове – технолошки развој, подршку напредним идејама, развој кадрова, изградњу научне инфраструктуре, интеграцију у међународне научне токове, сарадњу науке и привреде и др. Министарство надлежно за научноистраживачку делатност по претходно прибављеном мишљењу Научног савета Фонда доноси одговарајући пропис за реализацију програма Фонда.
 • Закон о запосленима у јавним службама[8] у члану 137. став 1. тачка 1. прописује да запосленом престаје радни однос независно од његове воље и воље послодавца (по сили закона): 1) када наврши 65 година живота ако има најмање 15 година стажа осигурања (навршење радног века), односно навршењем година живота и стажа осигурања у складу са одредбама закона којим се уређује рад јавне службе.
 • Уредбом о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама[9] у члану 1. утврђени су нормативи и стандарди расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и Српска академија наука и уметности, а у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19), док је чланом 2. прописано да се под нормативом и стандардом, у смислу ове уредбе, подразумева скуп општих правила и смерница за расподелу средстава за плате истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања. Одредбом члана 3. став 1. прописано је да ће се средства за плате истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања исплаћивати на основу годишњег плана рада научноистраживачке организације и уговора између министарства надлежног за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: министарство) и научноистраживачке организације, док је ставом 3. исте одредбе прописано да се годишњи план рада научноистраживачке организације подноси најкасније до 15. децембра текуће године за наредну годину у писаном и електронском облику преко наменске странице на сајту министарства. Рок за подношење годишњег извештаја о раду је 31. јануар текуће године за претходну годину у писаном и електронском облику. Одредбом члана 5. ове уредбе прописано је да годишњи план рада научноистраживачке организације садржи следеће: 1) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној години; 2) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата; 3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре; 4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу; 5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача, студијски боравци страних истраживача); 6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским институцијама, учешће у реализацији програма других министарстава и организација); 7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата; 8) Издавачка и библиотечка делатност; 9) Наставна активност (учешће истраживача у настави, организовање наставе, менторство, учешће у комисијама за одбрану докторских и мастер теза); 10) Очекиване промене броја и статуса истраживача. Одредбом члана 7. Уредбе прописано је да ће се финансирање научноистраживачког рада у 2020. години вршити на нивоу исплате за децембар 2019. године, уз сва припадајућа увећања према прописима о буџету односно буџетском систему, а у складу са чланом 135. став 2. Закона о науци и истраживањима.
 • Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2021. до 2025. године „Моћ знања”[10] утврђене су мере и програми за унапређење изврсности у науци и циљно усмерена истраживања за развој привреде и друштва у целини, у петогодишњем периоду. Један од циљева прописаних стратегијом представља подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Републици Србији. Наиме, како је наведено, „напредак Републике Србије није могућ без сталног приступа новим научним знањима. Значајан допринос пружају основна и примењена истраживања чији је примарни циљ систематично трагање за новим знањима којима се решавају нови или постојећи научни проблеми, доказују нове идеје и развијају нове теорије. Нови производи, нове индустрије, и нова радна места подразумевају континуирано ширење нашег знања о природним и друштвеним процесима, као и примену тог знања у практичне сврхе. Слично овоме, и одбрана и безбедност државе захтевају нова знања без којих није могућ развој нових и побољшање постојећих система. До ових кључних нових знања Република Србија може доћи искључиво кроз неговање врхунских научних истраживања. Пружањем свих облика подршке талентованим и даровитим студентима формирала би се нова генерација истраживача оспособљених да развију нове производе и нове технологије. Посебним програмима подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад суфинансирају се научноистраживачке активности младих истраживача, докторанада и најбољих надарених ученика завршних разреда средњих школа. Основни циљ програма је остваривање услова за очување и развој научноистраживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова. Уз стипендирање докторанада и ученика финансијски се подржава и низ активности у вези са њиховим студирањем и усавршавањем: одлазак на научне скупове у земљи и иностранству, учешће на међународним научним олимпијадама и такмичењима знања, студијски боравци, финансирање учешћа стипендиста на пројектима МНТР-а и други облици усавршавања.

 

Анализа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је анализирати да ли је Министарство повредило одредбе Закона о забрани дискриминације, тиме што је подносиоцу престао радни однос на научном институту на којем је био запослен, због навршених 65 година живота.
 • Међу странама у поступку није спорно да је подносилац притужбе био запослен на Астрономској опсерваторији у Београду и да му је радни однос престао јула 2021. године, због навршених 65 година живота. Даље, неспорно је да је поводом захтева за продужење радног односа АА, који је Астрономска опсерваторија упутила Министарству, Министарство навело да „буџетска средства за финансирање истраживача након навршених 65 година живота, нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства“. С тим у вези, а имајући у виду предмет притужбе, Повереник је анализирао да ли је чињеница да у буџету Министарства нису обезбеђена средства за финансирање истраживача/ица који су навршили 65 година живота, онемогућила подносиоца притужбе да, због година живота, настави рад у научноистраживачкој организацији, односно да настави бављење научноистраживачком делатношћу.
 • У изјашњењу Министарства, између осталог, наведено је да је доношењем Закона о фонду за науку Републике Србије и Закона о науци и истраживањима, извршена промена система финансирања науке, која је поред осталог обухватала прелазак са пројектног на институционално финансирање истраживача преко Министарства. Даље, наведено је да се у складу са прелазним одредбама Закона о науци и истраживањима, финансирање научноистраживачког рада истраживача у 2020 и 2021. години (на институтима и факултетима), врши на основу годишњих Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО (у даљем тексту: Уговор), који се закључују између сваке појединачне НИО и Министарства, а чији саставни део чини списак истраживача и План рада НИО. Такође, појашњено је да Министарство исплаћује средства за рад истраживача научноистраживачкој организацији са којом је закључен Уговор, месечним решењем уз који је приложен списак истраживача, који се ревидира сваког месеца у зависности од промена у односу на статус истраживача (избор у више звање, престанак радног односа и друге околности које су од утицаја на финансирање буџетским средствима преко раздела Министарства). Имајући у виду наведено, Повереник констатује да је увидом у достављене доказе утврђено да је између Министарства и Астрономске опсерваторије у Београду закључен Уговор о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години, уз који је приложен План рада ове НИО и списак истраживача међу којима се налази и подносилац притужбе. Даље, Повереник констатује да је чланом 1. прописано да се овим уговором уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези реализације и финансирања научноистраживачког рада НИО у 2021. години, као и начин и услови преноса средства за рад истраживача на основу достављеног годишњег Плана рада НИО, док је чланом 3. став 1. Уговора прописано да саставни део уговора, између осталог, чини и Прилог 2 „Списак истраживача са утврђеном накнадом за научноистраживачки рад у бруто износу“, као и Промене у прилогу 2 у односу на искључивање појединих истраживача, рачунајући и истраживаче који су навршили 65 година живота и/или укључивање нових истраживача у рад НИО. Увидом у достављене доказе, утврђено је да се подносилац притужбе налазио на списку истраживача који је заједно са Планом рада НИО Астрономска опсерваторија за 2021. годину саставни део Уговора закљученог између те научноистраживачке организације и Министарства. Међутим, имајући у виду да је 6. јула 2021. године навршио 65 година живота, очигледно је да је изостављање подносиоца притужбе са списка истраживача НИО Астрономска опсерваторија за месец јул 2021. године последица уговором постигнуте сагласности између Министарства и Астрономске опсерваторије да се истраживачи који су навршили 65 година живота искључују са списка оних чији се рад институционално финансира. С обзиром да је притужба поднета само против Министарства, Повереник се није упуштао у анализу наведене одредбе уговора имајући у виду да се према начину регулисања права и обавеза у конкретном случају не ради о једностраном акту.
 • Даље, Повереник је такође имао у виду наводе подносиоца притужбе да му је одлуком Министарства о престанку финансирања његовог рада на Астрономској опсерваторији у Београду, „онемогућено да настави рад у многобројним националним и међународним радним телима и да испуни обавезе на међународним пројектима које је преузео под претпоставком да ће продужити радни однос јер испуњава све услове прописане одредбом члана 100. Закона о науци и истраживањима“. С тим у вези, неопходно је најпре истаћи да је подносиоцу притужбе радни однос престао решењем о престанку радног односа које је 6. јула 2021. године донела Астрономска опсерваторија, због испуњења услова из члана 100. став 1. Закона о науци и истраживањима. Даље, Повереник такође констатује да је у изјашњењу истакнуто да Министарство не даје сагласност за продужење радног односа лица на радном месту истраживача који навршавају 65 година живота, већ се наступањем те законске околности ова лица не евидентирају на списку истраживача уз месечно решење о исплати средстава НИО са раздела Министарства који се уредно доставља и НИО. С тим у вези, допис који је Министарство упутило Астрономској опсерваторији, како се даље у изјашњењу наводи, не представља акт одбијања давања сагласности, за наставак финансирања подносиоца притужбе, већ само писмено обавештење на захтев НИО, којим се та организација информише о „општепознатој чињеници за све НИО, заснованој на закону и закљученом Уговору да буџетска средства за финансирање истраживача са навршених 65 година живота нису обезбеђена у буџету, раздео Министарства и да НИО даље одлучује о евентуалном наставку ангажовања уколико поседује сопствене приходе или приходе са међународних пројеката или пројеката Фонда за науку“. Ценећи ове наводе из изјашњења, Повереник констатује да одредбама Закона о науци и истраживањима није прописано да Министарство даје сагласност за наставак финансирања истраживача након 65 година живота, већ је чланом 100. став 3. овог закона прописано да одлуку о продужењу радног односа истраживача доноси директор института.

С тим у вези, увидом у достављене доказе утврђено је да је Астрономска опсерваторија 31. марта 2021. године донела одлуку да се АА, истраживачу у звању научног саветника запосленом на Астрономској опсерваторији у Београду, продужава радни однос на Астрономској опсерваторији на одређено време, најдуже до 30. јуна 2026. године, почев од 6. јула 2021. године. Даљим увидом, утврђено је да је у ставу II одлуке, између осталог, наведено да дужина трајања продужетка радног односа АА зависи „искључиво од ангажовања именованог на научноистраживачком раду Астрономске опсерваторије у Београду и финансирања зараде именованог истраживача у оквиру програма институционалног финансирања зарада истраживача или по основу учешћа на пројектима преко Фонда за науку у складу са Законом о научноистраживачкој делатности“. Дакле, имајући у виду наведену одлуку Астрономске опсерваторије, може се констатовати да је продужење радног односа подносиоца притужбе на том институту, било условљено једним од алтернативно прописаних начина финансирања његовог рада након 65. године живота – или из програма институционалног финансирања, преко Министарства или по основу учешћа на пројектима које расписује Фонд за науку. С обзиром да је, како је у одлуци наведено, изостанак финансирања истраживача основ за престанак његовог радног односа јер „Опсерваторија нема сопствених средстава“, а да су уговором закљученим између Астрономске опсерваторије и Министарства истраживачи који су навршили 65 година искључени из програма институционалног финансирања, као и да подносилац притужбе није учествовао на пројектима Фонда за науку, Астрономска опсерваторија је донела решење којим подносиоцу притужбе престаје радни однос на том научном институту.

Такође, Повереник констатује да је у изјашњењу истакнуто да је истраживачима који су навршили 65 година старости, међу којима је и подносилац притужбе, преко Закона о фонду за науку Републике Србије, омогућено да равноправно учествује у пројектима по конкурсу које расписује тај фонд или на међународним пројектима. Наиме, реформом научноистраживачког система установљен је Фонд за науку Републике Србије. Одредбом члана 2. Закона о фонду за науку, прописано је да Фонд обезбеђује финансијска средства и пружа стручну подршку истраживачима из акредитованих научноистраживачких организација у реализацији научних пројеката у оквиру програма Фонда утврђених овим законом и обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и других активности у области спровођења научноистраживачке политике (члан 6. истог закона).

 • Повереник је такође, ценио и наводе подносиоца притужбе да је „упркос томе што је и директор Астрономске опсерватрије навршио 65 година живота, Министарство наставило финансирање његовог рада“. Поводом ових навода, у изјашњењу је наведено да се на списку истраживача чији се рад финансира са раздела Министарства, не налази директор тог научног института, што је потврђено увидом у достављене доказе. Даље, имајући у виду околности конкретног случаја, неопходно је истаћи да је за постојање дискриминације неопходно да се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица. Argumentum a contrario уколико се лица са истим личним својством не налазе у истој или сличној ситуацији, као што произлази из навода притужбе, у конкретном случају, а сагласно одредбама Закона о забрани дискриминације, не би се могло сматрати да је старосно доба подносиоца притужбе представљало разлог због којег је искључен са списка истраживача чији рад финансира Министарство, јер се директор института који има исто лично својство као подносилац притужбе налази у другачијем положају (његов рад финансира Министарство).
 • Такође, Повереник истиче да је одредбом члана 23. став 3. Закона о забрани дискриминације, између осталог, прописано да се не сматра дискриминацијом уколико је различито поступање на основу старосног доба објективно и разумно оправдано легитимним циљем, а посебно легитимно утврђеном политиком запошљавања, циљевима тржишта рада, додатног образовања и обуке, односно стручног усавршавања. С тим у вези, неопходно је истаћи да је Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2021. до 2025. године „Моћ знања“, као један од основних циљева Стратегије прописано финансирање научноистраживачке активности младих истраживача, докторанада и најбољих надарених ученика завршних разреда средњих школа са циљем очувања и развоја научноистраживачког подмлатка и спречавање њиховог одлива ван Републуке Србије. Имајући у виду све наведено, а нарочито чињеницу да је престанак радног односа подносиоца притужбе у узрочној вези са променом правног основа финансирања пројеката преко Министарства, почев од јануара 2020. године, као и чињеницу да је постојала могућност да се подносиоцу притужбе радни однос продужи тако што би наставак његовог рада на институту био финансиран из неког од алтернативно прописаних извора финансирања, може се констатовати да у конкретном случају Министарство није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби АА, утврђено је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, није повредило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06)

[4] „Службени лист СЦГ – Међународни уговори“, бр. 9/03, 5/05 и 7/05 – испр. и „Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 12/10 и 10/15)

[5] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21), члан 2. став 1. тачка 1.

[6] Службени гласник РС”, број 49/19

[7] „Службени гласник РС”, број 95/18

[8] „Службени гласник РС”, бр. 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21

[9] „Службени гласник РС”, број  90/19

[10] „Службени гласник РС”, број 10/21

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon623-21 Није утврђена дискриминација против Министарства просвете, науке и технолошког развоја по основу старосног доба Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top