602-22 Притужба због дискриминације по основу пребивалишта

07-00-402/2022-02 датум: 24.3.2023.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против Градске општине Врачар (у даљем тексту: општина Врачар). Подноситељка је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навела да су њена деца учествовала на градским такмичењима и освојила награде из различитих предмета – највиши ниво такмичења предвиђен важећим правилницима, на којима су представљали и афирмисали своју школу и општину Врачар на којој се школа налази. Даље, навела је да у складу са Одлуком о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде (у даљем тексту: Одлука) њена деца немају право на награду јер немају пребивалиште на овој општини. Наиме, појаснила је да је ранијом одлуком било прописано да право на награду имају и ученици основних школа који немају пребивалиште на територији општине Врачар али су се за такмичења која се овом одлуком награђују квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу, да је ова одлука промењена и да у складу са наведеном променом, ученици који немају пребивалиште на територији општине Врачар, а пласирали су се на једно од прва три места на такмичењу, односно освојили награду похађајући школу на овој општини, више немају могућност конкурисања за награду. С друге стране, како је даље навела, за остварене резултате на такмичењима на којима су учествовала, њена деца немају право на награду ни на општини Нови Београд на којој имају пребивалиште јер у складу са Одлуком о награђивању ученика из буџета, општина Нови Београд награђује ученике који похађају основне и средње школе са седиштем на подручју ове општине, без обзира на то где ученици имају пребивалиште. Истакла је да „до наведених проблема долази услед неуједначености прописа различитих општина на територији Града Београда, чије последице трпе деца“. У изјашњењу општине Врачар, између осталог, наведено је да су буџети градских општина ограничени, да их распоређује Град Београд као јединица локалне самоуправе према приходима које општине остварују и да сходно томе „пребивалиште као критеријум има оправдања“ с обзиром да награђивање за освојене награде на такмичењима представља додатни вид награђивања – новчано награђивање. Даље, појашњено је да је разлог измене претходне одлуке „био тај да се појединостављивањем критеријума пребивалишта, награде сви ученици који су житељи Врачара, а који можда похађају школе на територијама других општина, што је за резултат имало значајно повећан број поднетих и позитивно решених захтева за награђивање ученика“. Такође, истакнуто је да Град Београд, као јединица локалне самоуправе, „треба да донесе одлуку о јединственом критеријуму за награђивање ученика у градским општинама које имају такав вид награђивања деце, како би поступање у целом граду било уједначено, а да до тада свака скупштина градске општине има право да доноси сопствене одлуке засноване на циљевима које жели постићи на својој територији“. На крају, наведено је да уколико Град Београд уједначи критеријуме за награђивање ученика и општина Врачар ће предложити својој скупштини усвајање нових одлука у складу са одлуком Града „нарочито ако је циљ да се таквим поступањем избегне било који вид дискриминације“. У циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, Повереник се током поступка овим поводом обратио и Граду Београду. У изјашњењу Секретаријата за образовање и дечју заштиту Града Београда (у даљем тексту: Секретаријат), између осталог, наведено је актом број VII-01 број 31-197/2023 од 9. марта 2023. године свим градским општинама у граду Београду, указано да је потребно да са аспекта својих надлежности ускладе прописе којима регулишу критеријуме за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „на начин како би се избегла дискриминација деце према пребивалишту и омогућило да награде дођу до свих ученика због којих је овај начин награђивања установљен, и то тако што ће установити да критеријум за добијање награде буде да исту могу добијати ученици који похађају школе на територији градских општина“. Након спроведеног поступка и изведених доказа утврђено је да не постоји јединствена одлука о награђивању ученика на територији града Београда, као и да се критеријуми између општина које имају овакву одлуку, разликују у погледу тога да ли се награда додељује према пребивалиште ученика или према седишту основне или средње школе коју ученик похађа. У конкретном случају, општина Врачар донела је Одлуку у складу са којом се награде за освојено прво, друго и треће место на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима, односно друге награде на овим такмичењима, додељују искључиво ученицима који живе на територији ове општине без обзира на чињеницу да ли и похађају школе на овој општини. С обзиром да је критеријум за исту врсту награде општине Нови Београд седиште школе коју ученик похађа независно од тога где има пребивалиште, деца подноситељке притужбе, али и сва остала деца која су ученици основне школе на Врачару, а имају пребивалиште на територији Општине Нови Београд остала су без иједне награде упркос постигнутим резултатима на такмичењима која се овим одлукама награђују, јер су ове две општине установиле различите критеријуме за награђивање ученика. Анализом постојећих критеријума може се закључити да уколико би критеријум за доделу награде освојене на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу био седиште школе коју ученик похађа, ниједан ученик који има право не би остао без награде. С друге стране, одређивања пребивалишта као критеријума за награђивање ученика је спорно у ситуацији када дете не иде у школу на општини на којој има пребивалиште или када се, као у конкретном случају, општина на којој дете живи и општина на којој похађа школу разликују у погледу критеријума за доделу награде. У том случају сви ученици који не испуњавају услов пребивалишта општине на којој иду у школу остају без награде, па чак, када као у случају ученика средњих школа, похађају школу на територији друге општине из разлога што одређена средња школа постоји само на територији те општине, односно из разлога што на територији њихове општине уопште не постоји средња школа. Имајући у виду да су награде установљене ради резултата које су ученици постигли на највишим нивоима такмичења, представљајући истовремено и школу али и општину на којој се школа налази, може се констатовати да се прописивањем критеријума пребивалишта одређени број деце искључује из система награђивања искључиво из разлога који су у вези са њиховим личним својством – пребивалиштем. Такође, искључиви критеријум пребивалишта довео би потенцијално у неоправдано неједнак положај и децу која су интерно расељена лица са Косова и Метохије, али и избеглице и тражиоце азила која у складу са прописима имају пријављено боравиште. Повереник је дао мишљење да су одредбама члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, повређене одредбе члана 6.  у вези са чланом 19. став 2. Градској општини Врачар препоручено је да измени члан 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, тако да право на награду за постигнуте резултате на такмичењима која се овом одлуком награђују имају и ученици основних и средњих школа који немају пребивалиште на територији општине Врачар, а похађају школе на овој општини, као и да убудуће води рачуна да се у оквиру својих редовних послова и активности придржава прописa о забрани дискриминације.

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

1.1.  Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА из Београда против Градске општине Врачар због дискриминације на основу личног својства – пребивалишта.

1.2.  Подноситељка је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навела:

 • да са породицом живи на територији Градске општине Нови Београд, а да њена деца похађају школу која се налази на територији Градске општине Врачар;
 • да су њена деца учествовала на градским такмичењима и освојила награде из различитих предмета – највиши ниво такмичења предвиђен важећим правилницима на којима су представљали и афирмисали своју школу и општину Врачар на којој се школа налази;
 • да такмичење представља „ваннаставну активност која се организује у циљу вредновања и рангирања знања, учења и способности ученика из предмета, односно области предмета“ и да је један од циљева такмичења „афирмација образовно-васпитног рада кроз постигнуће ученика, чиме се истовремено подиже квалитет образовања“;
 • да је „у конкретном случају успех ученика допринос унапређењу образовно-васпитног рада у врачарским али и свим другим школама“, да се такмичења организују на школском, општинском, окружном/градском/међуокружном (регионалном), републичком и међународном нивоу и да се различите врсте награда додељују ученицима, али и наставницима – менторима, школама и организаторима;
 • да је Одлуком о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, а коју је донела ГО Врачар, између осталог, било прописано да: „Награду из буџета Градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар и ученици основних школа са Врачара, који немају пребивалиште на територији Градске општине Врачар, али су се за такмичења која се овом одлуком награђују квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу“;
 • да су тачком 1. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, измењени критеријуми за доделу награда тако да наведена одредба гласи: „Награду из буџета Градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар и ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар“;
 • да, у складу са наведеном променом, ученици који немају пребивалиште на територији ГО Врачар, а пласирали су се на једно од прва три места на такмичењу, односно освојили награду похађајући школу на овој општини, више немају могућност конкурисања за награду у складу са наведеном Одлуком;
 • да ГО Нови Београд, у складу са Одлуком о награђивању ученика из буџета ГО Нови Београд награђује ученике који похађају основне и средње школе са седиштем на подручју Градске општине Нови Београд, без обзира на то где ученици имају пребивалиште, из чега произлази да уколико ученици похађају школу чије је седиште на територији ГО Врачар, нема основа да им се додели награда;
 • да услед неуједначености критеријума градских општина у погледу додељивање награда ученицима, „долази до грубог кршења дечјих права и дискриминације деце“;
 • да би „применом овако формулисаних критеријума градских општина, дете које има пребивалиште на ГО Врачар, а похађа основну или средњу школу на ГО Нови Београд, било награђено на обе општине, док у обрнутом случају, дете које похађа школу на ГО Врачар, а има пребивалиште на територији ГО Нови Београд остаје без иједне награде“;
 • да „уколико деца наставе да се школују на овој општини као и да учествују на такмичењима и освајају награде, остаће без могућности да буду награђена од стране градских општина за све време трајања свог основног и средњег образовања“;
 • да такође треба имати у виду да је „позиција ГО Врачар таква да школе које се налазе на њеној територији похађа велики број деце са суседних општина, а један од разлога је и то што су им врачарске школе локацијски ближе од школе на територији општине на којој имају пребивалиште, као и то да се у неким случајевима одређена улица граничи са територијом две општине“;
 • да су критеријуми за награђивање које градске општине додељују ученицима основних и средњих школа различити и да се у зависности од планираних средстава у буџету градских општина, разумљиво, награђују и различити нивои такмичења, као и да поједине општине награђују ученике већ од општинског нивоа, док неке награђују за републичка и међународна такмичења;
 • да се оваквим поступањем градских општина „код ненаграђене деце производи погрешан и непримерен осећај мање вредности, као и мање вредности награда које су освојила, као и јак утисак да их неко њихово лично својство, а не објективни резултати, доводе у дискриминисан положај“;
 • да „не залазећи у то који је критеријум поводом доделе награде релевантнији, критеријум награђивања ученика према седишту школе или пребивалишту ученика, уједначеност у примени критеријума градских општина мора постојати“;
 • да би „критеријум пребивалишта ученика имао оправдање да општине додељују награде до нивоа општинских такмичења, у ком случају би доделом награда из својих фондова показали бригу о деци, односно ученицима који живе на њеној територији, град евентуално за резултате постигнуте на градском такмичењу и тако редом у зависности од нивоа самог такмичења“;
 • да је потребно имати у виду да поједине школе као што су Математичка гимназија, Филолошка гимназија, Архитектонско техничка школа постоје само на територији једне општине „у ком случају би примена критеријума пребивалишта аутоматски дисквалификовала значајан број деце“;
 • да критеријум награђивања према седишту школе има своје оправдање јер је ученик на такмичењима представљао „искључиво своју школу“;
 • да „до наведених проблема долази услед неуједначености прописа различитих општина на територији Града Београда, посебно што се наведена права односе на резултате који су постигнути у оквиру школског система, на такмичењима где је присуство деце могло бити реализовано искључиво у својству представника одређене школске установе, а никако у приватном својству“;
 • да наведена такмичења нису организована од стране било које јединице локалне самоуправе на територији Града Београда у ком случају би могло да постоји одређено дискреционо право у прописивању услова учествовања, већ да се такмичења организују у оквиру школског система који је јединствен за целу територију Републике Србије, а услове учешћа прописују непосредни организатори такмичења у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја;
 • да су градске општине донеле одлуку о награђивању ученика, учесника на школским такмичењима различитог нивоа чије резултате непосредно признају;
 • да критеријума учествовања на такмичењу подразумевају да се ученик може такмичити на школском такмичењу само у оквиру школе коју похађа, а да би учествовао на „вишем ступњу“ мора да учествује на претходном нивоу такмичења и да покаже одређене резултате из чега произлази да се ученик једне основне школе не може такмичити на школском такмичењу неке друге школе на територији општине где има пребивалиште;
 • да је лично својство пребивалиште разлог да деца која су учествовала на такмичењима школе коју редовно похађају а која се налази на територији Градске општине Врачар, а имају пребивалиште на територији општине Нови Београд не добију награде за освојене резултате које је општина доделила осталој деци која имају пребивалиште на територији општине Врачар;
 • да наведена одлука Градске општине Врачар „директно дискриминише децу која су освојила награде као представници школе са територије општине Врачар, која су учествовала на општинском такмичењу општине Врачар, представљала општину Врачар на градском нивоу такмичења, али су од општине Врачар дискриминисани у поступку доделе награде за постигнуте резултате јер немају пребивалиште на овој општини“.

1.3.     Уз притужбу су достављени следећи прилози: 1) допис од 20. aприла 2022. године; 2) мајл преписке од  20. и 26. априла и 4. маја 2022. године.

 

1.4.     Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење Градске општине Врачар против које је поднета притужба.

 

1.5.      У изјашњењу Градске општине Врачар између осталог, наведено је:

 

 • да је Одлуком о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, а коју је донела Скупштина Градске општине Врачар, предвиђено да Градска општинa Врачар награђује ученике за освојено прво, друго и треће место односно награду на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу;

 

 • да награду из буџета Градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година и то: ученици основних школа који имају пребивалиште на територији градске општине Врачар и ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији градске општине Врачар;

 

 • да се као доказ о постигнутом резултату у обзир узимају дипломе у организацији или по овлашћењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а да се захтеви за награђивање достављају у писаној форми, са образложењем и доказима о постигнутом резултату;

 

 • да је чланом 10. Одлуке прописано да се награде за ученике за освојено прво, друго и треће место „могу додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу годину и за ту намену“;

 

 • да је веће Градске општине Врачар на основу Одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, донело Одлуку о утврђивању износа за награђивање ученика у 2022. години који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде;

 

 • да су буџети градских општина ограничени, да их распоређује град Београд као јединица локалне самоуправе и да је с тим у вези неопходно утврдити „јасне критеријуме за награђивање који је у случају новчаног награђивања ученика, као додатног вида награђивања, пребивалиште детета на територији општине Врачар“;

 

 • да градске општине јесу административни центри подељени по територијалном принципу и да их у Београду има укупно 17 „и у том смислу територијална припадност становника, њихово пребивалиште, не представља дискриминацију на основу личног својства“;

 

 • да сва деца која похађају основне и средње школе на Врачару, а која су носиоци признања Вукова диплома или Ђак генерације, од градске општине Врачар, сваке године добијају похвалницу, књигу и пропусницу за базен, а први 50-оро на завршном испиту (по подацима добијеним од школа) добијају и новчану награду, независно од пребивалишта;

 

 • да награђивање за освојене награде на такмичењима представља додатни вид награђивања – новчано награђивање, и то не само ученика који похађају врачарске школе, већ било коју школу у Београду, али који имају пребивалиште на Врачару;

 

 • да се буџети градским општинама додељују према приходима које градске општине остварују и од пореза на имовина и да сходно томе „пребивалиште као критеријум има оправдања у том смислу“;

 

 • да је разлог измене претходне одлуке која је допуштала, под одређеним условима, награђивање и појединих ученика који немају пребивалиште на територији општине Врачар, али која су се за такмичења која се општинском одлуком награђују квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу, био тај да се повећа број деце за награђивање, појединостављивањем критеријума пребивалишта на Врачару, не ограничавајући се на похађање само школе на Врачару;

 

 • да су на овај начин обухваћени сви ученици који су житељи Врачара, „а који можда похађају школе на територијама других општина“ и да се резултат такве измене огледа у „значајно већем броју поднетих и позитивно решених захтева за награђивање ученика“;

 

 • да Град Београд, као јединица локалне самоуправе, треба да донесе одлуку о јединственом критеријуму за награђивање ученика у градским општинама које имају такав вид награђивања деце, како би поступање у целом граду било уједначено;

 

 • да „до тада свака скупштина градске општине има право да доноси сопствене одлуке засноване на циљевима које жели постићина својој територији у складу са својим надлежностима“;

 

 • да уколико Град Београд уједначи критеријуме за награђивање ученика и Градска општина Врачар ће предложити својој скупштини усвајање нових одлука у складу са одлуком Града „нарочито ако је циљ да се таквим поступањем избегне било који вид дискриминације“;

 

 • да је Градска општина Врачар „препозната као пример добре праксе посебно на пољу приступачности због чега је освајала бројна признања и награде од релевантних институција у земљи и иностранству, као и залагању за једнака права свим грађанима са посебним нагласком на осетљиве друштвене групе“.

1.6.      Ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације током поступка од Града Београда је затражено да изјасни на околности које се односе на критеријуме за додељивање награде ученицима.

1.7.      У изјашњењу Града Београда – Секретаријат за образовање и дечју заштиту, између осталог, наведено је:

–   да је Секретаријат за образовање и дечју заштиту својим актом број VII-01 број 31-197/2023 од 9. марта 2023. године упућеним свим градским општинама у граду Београду, указао да је потребно да са аспекта својих надлежности ускладе прописе којима регулишу критеријуме за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „на начин како би се избегла дискриминација деце према пребивалишту и омогућило да награде дођу до свих ученика због којих је овај начин награђивања установљен и то тако што ће установити да критеријум за добијање награде буде да исту могу добијати ученици који похађају школе на територији градских општина“;

–     да је установањавање критеријума да се награде додељују према критеријуму седишта школе „целисходнији и праведнији и из разлога што на територијама појединих градских општина нема образованих средњих школа“;

–  да је од општина затражено да обавесте Секретаријат о предузетим активностима усклађивања критеријума за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате у складу са датом препоруком, како би се пратила усклађеност у раду градских општина по овом питању.

 1.8.     У прилогу дописа достављена је препорука коју је Секретаријат за образовање и дечју заштиту општинама града Београда.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

2.1.  Увидом у мејл од 20. априла 2022. године утврђено је да је са мејла АА на usluzbigradjana@vracar.rs послат мејл, у којем се између осталог наводи: „Занима ме да ли општина Врачар награђује ученике основних школа који су освојили награде на градским и општинским такмичењима? Наиме, деца похађају школу на Врачару, а имају пребивалиште на Новом Београду и освојила су награде. Обратили смо се општини Нови Београд у вези са наведеним и добили осговор да они награђују децу која похађају основну школу са седиштем на подручју ГО Нови Београд“.

2.2.     Увидом у мејл од 4. маја 2022. године утврђено је да је са мејла ББ на АА послат мејл, у којем се између осталог наводи: „Градска општина Врачар награђује ученике за освојено прво, друго и треће место, односно награду на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу. Као доказ о постугнутом реултату узимају се у обзир дипломе у организацији или по овлашћењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа Министарство доноси Годишњи календар такмичења основних и средњих школа за текућу годину. У такмичења на која се односи ова Одлука не убрајују се: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови, купови, колоније, лиге и друге ваннаставне активности, као и екипне (тимске) награде. Одлуком о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, предвиђено је да награду из буџета Градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година и то: ученици основних школа који имају пребивалиште на територији градске општине Врачар и ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији градске општине Врачар.“

2.3.    Увидом у допис Секретаријата за образовање и дечју заштиту број VII-01 број 31-197/2023 од 9. марта 2023. године утврђено је да је наведени допис упућен градским општинама града Београда поводом усклађивања прописа градских општина града Београда којима се регулишу критеријуми за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате. Даљим увидом утврђено је да је Секретаријат за образовање и дечју заштиту указао општинама да је потребно да аспекта своје надлежности ускладе прописе којима регулишу критеријуме за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „на начин како би се избегла дискриминација деце према пребивалишту и омогућило да награде дођу до свих ученика због којих је овај начин награђивања установљен и то тако што ће установити да критеријум за добијање награде буде да исту могу добијати ученици који похађају школе на територији ваших градских општина“. Такође, утврђено је да је у препоруци наведено да је установаљавање овог критеријума за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „целисходније и праведније и из разлога што на територијама појединих градских општина нема образованих средњих школа“. Повереник такође констатује да је у допису наведено: „ У циљу избегавања дискриминације и довођења ученика школа са ваше територије у неравноправан положај молимо да предузмете наведене активности као и да Секретаријат за образовање и дечју заштиту обавестите о предузетим активностима усклађивања критеријума за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате у складу са датом препоруком“.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени током поступка, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

3.2.  Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Одредбама члана 190. Устава прописано је да се општина, преко својих органа, у складу са законом:
  стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе. Ставом 2. исте одредбе прописано је да општина, између осталог, самостално, у складу са законом, доноси свој буџет и завршни рачун, да се стара о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права и да самостално управља општинском имовином, у складу са законом (став 3.).

3.4.  Законом о забрани дискриминације[3] прописано је да акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Члана 6. овог закона прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај.

Одредбама члана 19. став 2. овог закона, између осталог, прописано је да је забрањено разврставати ученике по личном својству и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.

 • Законом о основама система образовања и васпитања[4] у члану став 1. прописано је да система образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле: 1) једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације; 3) поштовање људских права и права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање људског достојанства; образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог. Одредбама члана 187. прописано је да се у буџету Републике Србије обезбеђују средства за стицање образовања и васпитања деце и ученика и одраслих у установи коју оснива Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У ставу 2. тачка 6. исте одредбе закона прописано је да се у буџету Републике Србије обезбеђују средства, између осталог, за такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, у складу са утврђеним средствима, а према програмима и критеријумима које прописује министар, као и подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи коју министар прописује посебним актом сваке године (тачка 8.).
 • Закон о главном граду[5] у члану 6. став 2. прописује да се ради ефикаснијег и економичнијег обављања одређених надлежности града Београда, у оквиру законом утврђене територије града Београда, Статутом града образују градске општине. Градска општина има својство правног лица и има свој печат (став 3.). Статутом града се одређују послови из надлежности града Београда које врше градске општине (став 4.). Одредбама члана 8. овог закона прописано је да Град Београд врши надлежности општине и града, утврђене Уставом и законом.
 • Закон о локалној самоуправи[6] у члану 5. став 1. прописује да у вршењу своје надлежности, јединица локалне самоуправе доноси прописе самостално, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и статутом. Oдредбама члана 15. овог закона прописано је да се финансирање локалне самоуправе, као и услови и поступак под којима се јединице локалне самоуправе могу задуживати, уређују законом. Јединица локалне самоуправе има своју имовину (став 2). Имовином јединице локалне самоуправе самостално управљају органи јединице локалне самоуправе, у складу са законом (став 3.). Одредбама члана 20. став 1. тачка 4. прописано је да се општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом, стара о задовољавању потреба грађана у области просвете (предшколско васпитање и образовање и основно и средње образовање и васпитање), научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе.
 • Закон о буџетском систему[7] у члану 25. став 1. прописује да за финансирање надлежности јединице локалне самоуправе, буџету јединице локалне самоуправе припадају јавни приходи и примања, и то: 1) порези у делу утврђеном законом: (1) порез на доходак грађана; (2) порез на имовину; (3) порез на наслеђе и поклон; (4) порез на пренос апсолутних права; (5) други порез, у складу са посебним законом; 2) таксе: (1) локалне административне таксе; (2) локалне комуналне таксе; (3) боравишна такса; 3) накнаде у складу са законом; 4) самодопринос; 5) донације и трансфери; 5а) финансијска помоћ Европске уније; 6) приходи настали употребом јавних средстава: (1) приходи од камата; (2) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета; (3) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом; (4) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље; (5) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе и одузета имовинска корист у том поступку; (6) приходи од концесионе накнаде у складу са законом. 7) примања: (1) примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе; (2) примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; (3) примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе; (4) примања од продаје робних резерви; (4а) примања од продаје драгоцености; (4б) примања од продаје природне имовине; (5) примања од задуживања; (6) примања од продаје финансијске имовине. Ставом 3. исте одредбе прописано је да се Статутом града, односно града Београда утврђује део прихода из става 1. овог члана који припада буџету градске општине, а који буџету града, односно града Београда.
 • Статут града Београда[8] у члану 4. прописује да ради ефикаснијег и економичнијег остваривања својих надлежности и остваривања права грађана, град образује градске општине. Овим статутом одређују се послови из надлежности града које врше градске општине у његовом саставу. Одредбама члана 74. Статута прописано је да градска општина на свом подручју врши послове из надлежности града одређене овим статутом. Ставом 2. исте одредбе прописано је да се у вршењу послова из става 1. овог члана, градска општина стара о потребама и интересима грађана са свог подручја, истовремено уважавају и интерес грађана са подручја других градских општина и града у целини. Ставом 3. исте одредбе прописано је да градска општина има својство правног лица. Градска општина има статут као највиши правни акт градске општине (став 4.). Статутом градске општине, у складу са овим статутом, уређују се нарочито: права и дужности градске општине и начиин, услови и облици њиховог остваривања, симболи и празник градске општине, број одборника скупштине градске општине, организација и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности градске општине, оснивање и рад месне заједнице и других облика месне самоуправе и друга питања од значаја за градску општину. Одредбама члана 98. прописано је да се послови града финансирају из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом. Приходи из става 1. овог члана су општи приход буџета града и буџета градских општина, осим оних чији је наменски карактер утврђен законом. Средства буџета града, односно градске општине, користе се у складу са законом и одлуком о буџету града, односно градске општине (став 3.).Одлука о буџету градске општине доноси се сходном применом закона којим се уређује доношење буџета јединице локалне самоуправе.
 • Одлуком о промени Статута града Београда[9] између осталог, прописано је да се у члану 31. Статута града којим је уређена надлежност скупштине града после тачке 14. додаје нова тачка која гласи: „14а) утврђује критеријуме и мерила за обим буџета градских општина”.
 • Одлуком о промени Статута града Београда[10] у члану 47. прописано је да се члан 98. става 2. мења и гласи: „Приходи и примања из става 1. овог члана су општи приход, односно примање буџета Града и буџета градских општина, осим оних чији је наменски карактер утврђен законом којим се уређује буџетски систем.”
 • Статутом градске општине Врачар[11] у члану 1. став 4. прописано је да се Статутом Општине у складу са законом и Статутом Града Београда уређују нарочито, између осталог: положај Општине, симболи Општине, награде и друга јавна признања, сарадња са другим општинама, док је одредбом члана прописано да општина, посебном одлуком Скупштине, установљава награде и друга јавна признања. Одредбама члана 18. став 1. тачка 12. прописано је да Скупштина Општине одлучује о додељивању награда и других признања. Одредбама члана 49. став 1. Статута прописано је да за обављање послова утврђених овим Статутом Општини припадају приходи и примања утврђени одлуком Скупштине Града, која се доноси за календарску годину. Приходи и примања су општи приход, односно примање буџета Општине, осим оних чији је наменски карактер утврђен законом којим се ypeђyje буџетски систем (став 2.), док је ставом 3. одредбе прописано да се средства буџета Општине користе у складу са законом, Одлуком Града и Одлуком о буџету Општине. Ставом 4. исте одредбе прописано је да се Одлука о буџету Општине доноси сходном применом закона којим се уређује доношење буџета јединице локалне самоуправе, док је ставом 6. прописано да Општина самостално располаже приходима и примањима који јој припадају у складу са Одлуком о буџету Општине. Одредбама члана 50. став 2. Статута прописано је да се буџет Општине израђује на начин предвиђен законом и Одлуком Града и доноси се за једну календарску годину, а ставом 4. исте одредбе прописано је да је наредбодавац за извршење буџета и лице овлашћено за управљање ликвидним средствима (готовином) председник Општине.
 • Одлуком о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде[12] у члану 1. било је прописано да се овом одлуком ближе уређују критеријуми за награђивање ученика из буџета Градске општине Врачар који су на на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили прво, друго и треће место односно награду на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу. Одредбама члана 3. ове одлуке, између осталог, било је прописано да награду из буџета градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар; ученици основних школа са Врачара, који немају пребивалиште на територији Градске општине Врачар, али су се за такмичења која се овом одлуком награђују квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу, ученици средњих школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији градске општине. Одредбама члана 5. став 2. било је прописано да износ награде која ће се додељивати у новцу утврђује веће градске општине Врачар почетком календарске године, а у складу са Одлуком о буџету градске општине Врачар за ту календарску годину. Чланом 10. Одлуке било је прописано да се награде за ученике за освојено прво, друго и треће место, односно награде могу додељивати само до висине средстава планираних у буџету за текућу годину за ту намену.
 • Одлуком о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде[13] у члану 1. прописано је да се у Одлуци о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, члан 3. мења и гласи: Награду из буџета градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар; ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар.

Анализа навода из притужбе и изјашњења, као и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је анализирати да ли је Одлуком о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде (у даљем тексту: Одлука) коју је донела Скупштина општине Врачар, извршена дискриминација ученика који похађају основне и средње школе на територији ове општине, на основу личног својства – пребивалиште.

 

 • Полазећи од наводе притужбе и изјашњења као и достављених доказа, може се најпре констатовати да није спорно да на територији Града Београда не постоји јединствена одлука о награђивању ученика који су на такмичењима освојили прво, друго и треће место, као и да се критеријуми између општина које имају овакву одлуку, разликују у погледу тога да ли се награда додељује према пребивалишту ученика или према седишту основне или средње школе коју ученик похађа. Такође, није спорно да се у складу са Одлуком о додељивању награда из буџета Градске општине Нови Београд награде додељују ученицима који похађају основне или средње школе на овој општини, без обзира на то да ли на њој имају пребивалиште Даље, неспорно је да су критеријуми за награђивање ученика из буџета Градске општине Врачар који су на на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили прво, друго и треће место односно награду на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу били уређени Одлуком о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде. Неспорно је да је одредбама члана 3. ове одлуке, између осталог било прописано да награду из буџета градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар; ученици основних школа са Врачара, који немају пребивалиште на територији Градске општине Врачар, али су се за такмичења која се овом одлуком награђују квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу, као и ученици средњих школа са Врачара, који имају пребивалиште на територији градске општине. Такође, неспорно је да је одредбама члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде наведени (у даљем тексту: Одлука), који је и даље на снази, члан 3. промењен. Наиме, у складу са наведеним изменама награду из буџета градске општине Врачар могу добити ученици који нису старији од 19 година, и то: ученици основних школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар и ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији Градске општине Врачар. Имајући у виду овако прописане критеријуме, Повереник је анализирао да ли су у поступку доделе награда ученици који похађају основне и средње школе на територији Градске општине Врачар (у даљем тексту: општина Врачар), а немају пребивалиште на њеној територији, стављени у неоправдано неповољнији положај на основу личног својства – пребивалиште.

 

 • У изјашњењу Градске општине Врачар, између осталог, наведено је да је разлог измене претходне одлуке о награђивању ученика која је допуштала, под одређеним условима, награђивање „и појединих ученика који немају пребивалиште на територији општине Врачар, али која су се за такмичења која се општинском одлуком награђују, квалификовали резултатом постигнутим на општинском такмичењу, био тај да се повећа број деце за награђивање, појединостављивањем критеријума пребивалишта на Врачару, не ограничавајући се на похађање само школе на Врачару“. Такође, појашњено је да сва деца која похађају основне и средње школе на Врачару, а која су носиоци признања Вукова диплома или Ђак генерације, од градске општине Врачар, сваке године добијају похвалницу, књигу и пропусницу за базен, а први 50-оро на завршном испиту (по подацима добијеним од школа) независно од пребивалишта добијају и новчану награду. У изјашњењу се такође наводи да награђивање за освојене награде на такмичењима представља додатни вид награђивања – новчано награђивање, и то не само ученика који похађају врачарске школе, већ било коју школу у Београду, али који имају пребивалиште на Врачар и да с тим у вези критеријум пребивалишта „има своје оправдање“ с обзиром да су буџети градских општина ограничени. Такође, наведено је да Град Београд треба да донесе одлуку о јединственом критеријуму за награђивање ученика у градским општинама које имају такав вид награђивања деце како би поступање у целом граду било уједначено, а да до тада „свака скупштина градске општине има право да доноси сопствене одлуке засноване на циљевима које жели постићи на својој територији“. На крају, у изјашњењу се наводи да „уколико Град Београд уједначи критеријуме за награђивање ученика и општина Врачар ће предложити својој скупштини усвајање нових одлука у складу са одлуком Града нарочито ако је циљ да се таквим поступањем избегне било који вид дискриминације“.

 

 • Имајући у виду наведено може се констатовати да није спорно да све општине на територији града Београда имају својство правног лица, свој буџет и имовину којима самостално располажу, као и право да самостално доносе прописе у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законом, другим прописом и статутом. Даље, препознајући значај подршке талентованим ученицима и ученицима који постижу значајне резултате, већина општина на територији града Београда, међу којима је и општина Врачар, део средстава из свог буџета определиле су у сврхе награђивања ученика за постигнуте резултате, на основу критеријума које су самостално утврдиле и процене циљева и потреба становника на својој територији. Међутим, чињеница да општине немају уједначене критеријуме за награђивање у погледу тога да ли се као критеријум узима пребивалиште ученика или седиште школе коју ученик похађа, довела је до тога да за исти оставарен резултат неки ученици добију више награда, док други остају без иједне награде. У конкретном случају, општина Врачар донела је Одлуку у складу са којом се награде ученицима основних и средњих школа који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили прво, друго и треће место, односно друге награде на овим такмичењима, додељују искључиво ученицима који живе на територији ове општине без обзира на чињеницу да ли и похађају школе на овој општини. С обзиром да је критеријум за исту врсту награде општине Нови Београд седиште школе коју ученик похађа независно од тога где има пребивалиште, у конкретном случају, деца подноситељке притужбе која су ученици основне школе на Врачару, а имају пребивалиште на територији Општине Нови Београд остала су без иједне награде упркос постигнутим резултатима на такмичењима која се овим одлукама награђују јер су ове две општине установиле различите критеријуме за награђивање ученика.

 

 • Анализом постављених критеријума за награђивање ученика за остварене резултате може се закључити да уколико се као критеријум за доделу награде освојене на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу узима седиште школе коју ученик похађа, ниједан ученик који испуњавања услове за награђивање не би остао без награде. С друге стране, одређивања пребивалишта као искључивог критеријума за награђивање ученика може бити спорно у ситуацији када дете не иде у школу на општини на којој има пребивалиште или када се, као у конкретном случају, општина на којој дете живи и општина на којој похађа школу разликују у погледу критеријума за доделу награде. У том случају сви ученици који не испуњавају услов пребивалишта општине на којој иду у школу остају без награде, па чак, када као у случају ученика средњих школа, похађају школу на територији друге општине из разлога што одређена средња школа постоји само на територији те општине, односно из разлога што на територији њихове општине уопште не постоји средња школа. Такође, искључиви критеријум пребивалишта довео би потенцијално у неоправдано неједнак положај и децу која су интерно расељена лица са Косова и Метохије, али и избеглице и тражиоце азила која у складу са прописима имају пријављено боравиште. Неспорно је да се у складу са Одлуком награде за ученике могу додељивати само до износа средстава планираних у буџету за ту намену у текућој години и да општина има право да одлучи о начину на који ће та средства расподелити. Међутим, с обзиром да су награде установљене ради резултата које су ученици постигли представљајући истовремено и школу али и општину на којој се школа налази, може се закључити да искључиви критеријум пребивалишта у овом случају није сразмеран циљу који се жели постићи, а то је награђивање ученика са запаженим резултатима на највишим нивоима такмичења постигнутим на градским (окружним), републичким, регионалним и међународном такмичењу. Осим тога, Статутом града Београда у члану 74. став 2. прописано је да се у вршењу послова из своје надлежности градска општина стара о потребама и интересима грађана са свог подручја, истовремено уважавају и интерес грађана са подручја других градских општина и града у целини.

 

 • Приликом доношења мишљења у овом предмету Поверник је имао у виду и допис који је Секретаријат за образовање и дечју заштиту упутио препоруку градским општинама града Београда ради усклађивања прописа којима се регулишу критеријуми за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате. Наиме, у допису општинама Секретаријат је навео да је потребно да са аспекта своје надлежности ускладе прописе којима регулишу критеријуме за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „на начин како би се избегла дискриминација деце према пребивалишту и омогућило да награде дођу до свих ученика због којих је овај начин награђивања установљен и то тако што ће установити да критеријум за добијање награде буде да исту могу добијати ученици који похађају школе на територији тих градских општина“. Такође, Секретаријат је навео да је установљавање овог критеријума за награђивање ученика основних и средњих школа који постижу најбоље резултате „целисходније и праведније и из разлога што на територијама појединих градских општина нема образованих средњих школа“.

 

 • На крају, не треба занемарити ни чињеницу да ускраћивање права на награду талентованим ученицима из разлога који нису ни у каквој вези са њиховим знањем, може дестимулативно утицати на њихово даље школовање, усавршавање и развијање потенцијала. С тим у вези, Повереник истиче да Национална стратегија за младе за период 2015-2025. године прописује да Република Србија препознаје младе и њихову посебну и важну улогу у друштву и предвиђа континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се повећало њихово активно учешће у друштву, у свим областима друштвеног живота. Такође, у Стратегији се наглашава да млади имају подршку друштва, стварају боље услове за живот и активно доприносе општем напретку друштва због чега им је неопходно омогућити да у потпуности развијају свој потенцијал и доприносе личном и друштвеном развоју и добробити.

 

 • Имајући у виду све напред наведено, а пре свега чињеницу да је систем награђивања установљен ради ученика који су на на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили прво, друго и треће место односно награду на градском (окружном), републичком, регионалном и међународном такмичењу постигнутим на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима, као и одредбу члана став 2. Статута града Београда којом је прописано да се у вршењу послова из своје надлежности градска општина стара о потребама и интересима грађана са свог подручја, истовремено уважавају и интерес грађана са подручја других градских општина и града у целини, Повереник је дао мишљење да су одредбама члана 1. Одлуке, ученици основних и средњих школа који немају пребивалиште на територији општине Врачар, а похађају школе на овој општини доведени у неповољнији положај на основу личног својства – пребивалиште.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби АА из Београда утврђено је да су одредбом члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, коју је донела Скупштина општине Врачар повређене одредбе члана 6.  а у вези са чланом 19. став 2. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. 5. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности препоручује Градској општини Врачар:

5.1. Да иницира измену члана 1. Одлуке о измени одлуке о утврђивању критеријума за награђивање ученика који су на градским (окружним), републичким, регионалним и међународним такмичењима освојили награде, тако да право на награду за постигнуте резултате на такмичењима која се овом одлуком награђују имају и ученици основних и средњих школа који немају пребивалиште на територији општине Врачар, а похађају школе на овој општини.

5.2. Да убудуће води рачуна да се у оквиру својих редовних послова и активности придржава прописa о забрани дискриминације.

Потребно је да Градска општина Врачар обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Градска општина Врачар не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] Закон о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21, члан 33.

[2] „Службени гласник РС“, број 98/06

[3] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр 22/09 и 52/21), члан 2. став 1. тачка 1.

[4] „Службени гласник РС”, бр . 88/17, 27/18, 10/19, 27/18, 6/20 и 129/21

[5] „Службени гласник РС”, бр . 29/07, 83/14, 101/16 , 37/19 и 111/21

[6] „Службени гласник РС”, бр . 29/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21

[7] „Службени гласник РС”, бр . 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/21

[8] „Службени лист града Београда”, број 39/08

[9] „Службени лист града Београда”, број 23/2013

[10] „Службени лист града Београда”, број 60/2019

[11] „Службени лист града Београда” 77/2019. године

[12] „Службени лист града Београда”  31/2017

[13] „Службени лист града Београда”, 6p. 31/17 и 114/I8

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon602-22 Притужба због дискриминације по основу пребивалишта Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top