545-22 Притужба против јавног предузећа приликом пружања услуга због дискриминације на основу места пребивалишта

бр. 07-00-382/2022-02   датум: 17.2.2023.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. из П., због дискриминације на основу места пребивалишта.  У притужби је наведено да су рачуни које плаћа јавном предузећу Б.Б. а који се односе на закуп и одржавање гробног места и до десет пута већи у односу на рачуне које плаћају грађани који имају пребивалиште на територији  општине Опово.  Директор јавног предузећа доставио је изјашњење на притужбу у коме није оспорена разлика у висини накнаде. Наведено је да је чланом 12. Одлуке о сахрањивању и гробљима на територји општине Опово прописано да се лица која немају пребивалиште или боравиште на територији општине Опово могу сахранити само уколико је преминули за живота изразио такву жељу, уколико на гробном месту постоји могућност обезбеђивања новог гробног места или уколико постоји закупљено гробно место и ако је за ту намену прописана новчана надокнада према важећем ценовнику Б.Б.. Појашњено је да је цена формирана без дискриминаторног елемента јер лица која живе на територији општине Опово кроз порез на имовину, друге порезе и таксе локалног карактера учествују у формирању буџета јединице локалне самоуправе – општине Опово, која је оснивач јавног предузећа,  док лица која су са других територија плаћају нешто већу цену.  Даље је наведено да је цена увек иста за период обавезног почивања ( 10 година)  а уколико након тог периода лице жели да изврши резервацију гробног места односно уколико породица или сродници желе да посмртни остаци покојног почивају и даље на гробљу, плаћају износ од 400 односно 600 динара годишње зависно од места пребивалишта односно боравишта. У току поступка Повереник је анализирао важећи Ценовник комуналних услуга где је утврђено да грађанима са других општина није ускраћено право да користе комуналне услуге јавног предузећа чији је оснивач Ц.Ц., већ су тачком 3.3.1. важећег Ценовника комуналних услуга, утврђене олакшице за грађане са територије општине Опово. Приликом одлучивања у конкретном случају, Повереник је анализирао и члан 29. Закона о комуналним делатностима који прописује да јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге које плаћају субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију. Сагледавајући све чињенице и околности, Повереник је дао мишљење да важећим Ценовником комуналних услуга односно прописивањем ниже накнаде комуналних услуга за мештане општине Опово, нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, јер је одређивање повољнијих цена за одређену групу лица у конкретном случају оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. Сходно наведеном, ЈП Б.Б. није дискриминисало А.А.на основу његовог личног својства – место пребивалишта. Међутим, узимајући у обзир све околности случаја као и улогу завичаја и завичајности, као вредносне категорије врло значајне у изградњи идентитета односно да место рођења и одрастања представља значај део идентитета личности из чега проистиче и потреба лица да његови посмртни остаци буду сахрањени у родном месту односно месту одрастања, Повереник у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује јавном предузећу Б.Б. да преиспита могућност измене важећег Ценовника комуналних услуга, у смислу давања повластица и лицима која тренутно немају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово, али они или њихови преци потичу из те средине.

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу А.А., поднету против јавног предузећа Б.Б., због дискриминације на основу места пребивалишта.
  • А.А. је у притужби и допунама притужбе, између осталог, навео:
 • да сматра да се налази у неравноправном положају односно да је дискриминисан и оштећен финансијски;
 • да се дискриминација огледа у накнади за плаћање закупа и одржавања гробних места коју становници Ц.Ц. плаћају по једној цени док грађани Панчева и других градова плаћају „десет пута више“;
 • да сматра нелогичним то што је ценовник комуналних услуга донет у августу а не почетком године, као и сва друга документа која су важна;
 • да је по договору са преставником ЈП Б.Б. извршио уплату закупа за једно гробно место на парцели бр. 1040, док за друго гробно место треба да изврши уплату у децембру 2022. године;
 • да не „види конкретно објашњење“ на основу чега му наплаћују накнаду од 660 динара по години за закуп гробног места;
 • да су му у директном разговору навели да се ради о посебној накнади за закуподавце који немају пребивалиште на општини Опово односно да за оне који не плаћају порез Општини закуп износи 1100 по гробном месту односно 2200 динара за заузету парцелу;
 • да су му родитељи, за које плаћа закуп гробних места на парцели бр.1040, живели на територији општине Опово;
  • Уз притужбу и допуну притужбе су достављени следећи докази: 1) Ценовник комуналних услуга Б.Б.; 2) Одлуку о сахрањивању и гробљима; 3) рачун ЈП Б.Б. бр. 1495 из 2009. године; 3) рачун ЈП Б.Б. бр. 1297 из 2012. године; 4) рачун ЈП Б.Б. Опово бр. 418/19-88274 из 2019. године. 5) рачун ЈП Б.Б. Опово бр. 232/22 од 23. новембра 2022. године; 6) фотокопију личних карата за преминуле родитеље.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење од јавног предузећа Б.Б..
  • У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:
 • да је А.А. у закупу од 2012. до 2022. године за два гробна места на гробљу у Опову, под бројем парцеле 1040;
 • да је на парцели бр. 1040 обавезан рок почивања за лица која су укопана истекао 1989. односно 1994. године те да сходно томе А,А, нема законску обавезу плаћања истих већ користи законско право закупа гробних места ( резервација по сопственој жељи);
 • да је сходно чл. 12. Одлуке о сахрањивању и гробљима на територји општине Опово прописано да лица која немају пребивалиште или боравиште на територији општине Опово могу сахранити само уколико је преминули за живота изразио такву жељу, уколико на гробном месту постоји могућност обезбеђивања новог гробног места или уколико постоји закупљено гробно место и ако је за ту намену прописана новчана надокнада према важећем ценовнику ЈП Б.Б..
  • У прилогу изјашњења достављени су следећи прилози: 1) Ценовник комуналних услуга ЈП Б.Б. Опово од 1. августа 2022. године; 2) Одлука о сахрањивањиу и гробљима од 29. априла 2014. године.

1.7. Ради правилног утврђивања чињеничног стања и даљег поступања по притужби, сагласно члану 37. став 1. и 2. Закона о забрани дискриминације, Повереник је од директора јавног предузећа Б.Б. Опово, затражио допуну изјашњења на околности из изјашњења. Том приликом, Повереник је затражио појашњење на који начин место пребивалишта закупца гробног места утиче на висину накнаде резервације гробног места. Такође, затражено је појашњење која је разлика у висини накнаде у ставкама 3.3.1. и 3.3.2. важећег ценовника ЈП Б.Б. односно шта подразумева гробно место за једну годину у износу од 400 динара тј накнада за гробно место на територији Ц.Ц. за једну годину по захтеву у износу од 600 динара.

1.8. У допуни изјашњења, између осталог, наведено је:

 • да је разлика између ставки 3.3.1. и 3.3.2. важећег ценовника у томе да ли је лице које сахрањено на неком од гробља на територији оштине Опово, са територије општине Опово или не, односно уколико је покојни имао пребивалиште или боравиште на територији општине Опово по години се плаћа износ од 400 динара, а уколико није, плаћа се износ од 600 динара;
 • да се у оба случаја ради о периоду почивања након што истекне обавезан рок почивања који траје 10 година;
 • да је цена формирана без икаквог дискриминаторног елемента јер лица која живе на територији општине Опово кроз порез на имовину, друге порезе и таксе локалног карактера учествују у формирању будџета јединице локалне самоуправе – општине Опово која је оснивац ЈП Б.Б.;
 • да је цена увек иста за период обавезног почивања а након тог периода уколико породица или сродници желе да посмртни остаци покојног почивају и даље на гробљу где је покојни сахрањен, плаћају износ од 400 односно 600 динара у зависности од места пребивалиштва односно боравишта;
 • да је надлежни орган предузећа, скупштина општине Опово, дала сагласност на предложени ценовник.

 

1.9. Сагласно члану 37. став 1. и 2. Закона о забрани дискриминације, Повереник је од Б.Б., затражио допуну изјашњења на околности из допуне изјашњења. Том приликом, Повереник је од директора затражио да појасни на основу ког критеријума је формирана цена за два гробна места, коју А.А. плаћа за своје преминуле родитеље, који су имали пребивалиште на територији општине Опово.

1.10.  У допуни изјашњења директора наведено је:

 • да се ценовник односи на период када посмртни остаци сахрањеног лица више не морају да почивају на гробљу и да готово увек неко од сродника/наследника плаћа наканду за гробно место, која се накнадно разликује зависно од тога да ли је покојни имао пребивалиште односно боравише на територији општине или не;
 • да овде разликујемо две ситуације и према томе две цене: 1) 400 односно 440 динара за лице које је већ сахрањено, а истекао је период обавезног почивања и лице је имало пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово. Цена је на годишњем нивоу и наплаћује се за наредних 10 година рачунајући од истека обавезног рока почивања; 2) 600 односно 660 динара за лице које је већ сахрањено, а истекао је период обавезног почивања а лице није имало пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово. Цена је на годишњем нивоу и наплаћује се за наредних 10 година рачунајући од истека обавезног рока почивања;
 • да лице за живота може изразити жељу да буде сахрањено на неком од гробља на територји Општине, у ком случају се разликују две ситуације у којима се примењују различите тарифе: 1) 400 односно 440 динара за лице које жели да буде сахрањено на неком од гробља Општине, а има пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово. Цена је на годишњем нивоу и наплаћује се за период од 10 година; 2) 600 односно 660 динара за лице које жели да буде сахрањено на неком од гробља Општине, а нема пребивалиште односно боравиште на територији Општине. Цена је на годишњем нивоу и наплаћује се за период од 10 година;
 • да је у конкретном случају цена формирана применом тарифних бројева 3.2.1. односно 440 динара за сваку годину почивања једног родитеља, односно 880 динара за две особе, на годишњем нивоу, што за период од 10 година износи 8.800 динара;
 • да је у току прошле године, подносилац притужбе урадио опсег на гробним местима, без чауре, односно оставио је могућност даљих укопа за још две особе на истом месту нао снову чега се примењује трафини број 3.3.2. односно 660 динара за сваку годину резервације по особи;
 • да је збиром 4.400 динара, који су обрачунати за једно гробно мест за једног родитеља који почива, и износа од 6.600 динара, на име резервације, формирана цена од 11.000 динара по гробном месту, односно 22.000 динара за два гробна места и две резервације;
 • да је наплата вршена према важећем ценовнику и једнако према свим корисницима.

1.11. Ради правилног утврђивања чињеничног стања, сагласно члану 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, Повереник је од Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за инспекцијски надзор, Одељење републичке комуналне инспекције, као органу надлежном да врши надзор над спровођењем закона и других прописа којима се уређују комуналне делатности, затражио да доставе записник о извршеном инспекцијском надзору у ЈП Б.Б.  као и да обавесте Повереника о било којим другим активностима које би могле да буду од значаја за поступање по поднетој притужби због дискриминације.

1.12. У изјашњењу в.д. помоћника министра, Ивана Дивца, између осталог, наведено је:

 • поступајући по захтеву Повереника достављају Записник о инспекцијском надзору бр. 352-10-00278/2017-18 од 16. новембра 2017. године, као и Обавештење о отклањању незаконитости бр. 352-3/18 од 5. марта 2018. године;
 • у Записнику о инспекцијском надзору наведено је да је предмет инспекцијског надзора контрола уређења општих услова и начина обављања комуналних делатности на територији општине Опово;
 • у Записнику, под тачком 4.6. „Констатација законитог пословања и поступања“ наведено је да је за обављање комуналне делатности Управљање гробљима и сахрањивање општина Опово основала је ЈП Б.Б. у складу са чланом 5. закона;
 • да цена комуналне услуге Управљање гробљима и сахрањивање није једнака за све категорије корисника што је супротно члану 25. Закона о комуналним делатностима;
 • да је у Записнику под тачком 5.1. „Несагласности“ наведено да Одлука о сахранивању и гробљима није усаглашена са чланом 2. став 3. тачке 6. и 6а., чланом 3. став 1. тачке 6. и 6а. и чланом 9. став 2. и 6. Закона о комуналним делатностима;
 • да је Записником наложено обављање комуналне делатности Управљање гробљима и сахрањивање у складу са чланом 25. Закона о комуналним делатностима тако што ће обезбедити непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача;

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 

2.1.  Увидом у прилог достављен уз притужбу, рачун јавног предузећа Б.Б. бр. 1297 издат на име А.А., утврђено је да је подносилац притужбе на име коришћења гробног места, за период 2012. – 2022. година, извршио уплату у износу од 21.600 динара.

2.2. Увидом у прилог достављен уз притужбу, рачун јавног предузећа „Б.Б.“ бр. 128-19 издат на име Д.Д., уврђено је да је Д.Д. на име коришћења гробног места, за период 2019. – 2029. година, извршила уплату у износу од 4.400 динара.

2.3. Увидом у Ценовник комуналних услуга ЈП Б.Б. од 15. јула 2022. године утврђено је да је одељку „3. Управање гробљима и сахрањивање“ под тачком 3.3. наведено „Гробнице – резервације“ док је под тачком 3.3.1. наведено „гробно место за 1 годину – 400 динара“ односно под тачком 3.3.2. наведено „ Накнада за гробно место на територији општине Опово за 1 годину по захтеву – 600 динара „.

2.4. Увидом у Одлуку о сахрањивању и гробљима Скупштине општине Опово од 29. априла 2014. године утврђено је да члан 12. прописује да се преминула лица сахрањују на гробљу према месту свог последњег пребивалишта или боравишта. Ставом 2. наведеног члана прописано је да лица која нису имала последње пребивалиште или боравиште на територији општине Опово, а преминула су на територији општине Опово, сахрањују се према месту свог последњег пребивалишта или боравишта. Сагласност за сахрањивање преминулог чије последње пребивалиште односно боравиште није било на територији општине Опово, ЈП може издати само уколико је преминули за живота писмено изразио такву жељу и уколико на гробљу постоји могућност обезбеђења новог гробног места или уколико постоји закупљено гробно место и ако је за ту намену плаћена прописана новчана накнада према важећем ценовнику ЈП ( став 3.)

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

3.1. Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени током поступка, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2.  Повереник за заштиту равноправности установљен je Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом.  Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације[2] прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устaв Рeпубликe Србиje[3]  у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.

3.4. Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у члану 2. став 1. тачка. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, роду, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, полним карактеристикама, нивоом прихода, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.  Одредбом члана 8.  прописано je да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, осим ако је то оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.

3.5. Чланом 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи[4] прописано је да општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, локални превоз, коришћење грађевинског земљишта и пословног простора.

3.6. Законом о комуналним делатностима[5] одређују се комуналне делатности и уређују општи услови и начини њиховог остваривања. Одредбом члана 13. став 1. прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и псоебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на својој територији, укључујући и начин плаћања цене комуналне услуге, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге и овлашћења вршиоца комуналне делатности у вршењу контроле и мере које су контролори овлашћени да предузимају. Чланом 3. став 1. тачка 6. прописано је да управљање гробљима и сахрањивање подразумева:управљање и одржавање гробља, одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља; одржавање пасивних гробаља и спомен-обележја. Одредбом члана 25. став 1. тачка 5. Закона прописано је непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге

3.7. Законом о гробљима[6] чланом 1. прописано је да се сахрањивање умрлих, одређивање и стављање ван употребе гробља, одржавање и уређење гробља и крематоријума врши на начин утврђен прописом скупштине општине, донетим ускладу са начелима овог закона и других прописа који се односе на сахрањивање и гробља. Одредбом члана 17. организација удруженог рада која врши послове погребне делатности и уређивања и одржавања гробља или месна заједница којој је поверено вршење тих послова даје на коришћење гробна места ( парцеле) под условима и на начин утврђен одлуком скупштине општине.

3.8. Одредбом члана 40. став 1. тачка 18. Статута општине Опово[7] уређују се услови и начин обављања комуналних делатности, обим и квалитет комуналних услуга и начн вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснивање јавних предузећа за обављање комуналних делатности, односно поверавање обављање тих делатности друштву капитала или предузетника, прописују општи услови одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење.

3.9. Статутом јавног предузећа „Младост“ Опово[8], одредбом члана 1. прописано је да је јавно предузеће основано Одлуком Скупштине општине Опово ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће, као и управљања гробљима и погребних услуга, одржавања улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина. Одредбом члана 2. став 1. прописано је да јавно предузеће има статус правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом, Одлуком оснивача и овим Статутом. Одредбом члана 18. прописано је начело за одређивање цене услуга док је ставом 2. прописана висина накнаде за испоручене комуналне производе, односно пружене комуналне услуге формирана у складу са начелима прописаним законом и то: 1) начелом „потрошач плаћа“; 2) начелом „загађивач плаћа“; 3) начелом довољности цене да покрије пословне расходе; 4) начелом усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности; 5) начелом непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења и достављених прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.10. Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је јавно предузеће Б.Б. доношењем Ценовника комуналних услуга, којим је прописана, између осталог, висина накнаде за одржавање и резервацију гробног места – гробнице, извршило дискриминацију на основу места пребивалишта. Стога, Повереник је разматрао да ли су подносиоцу притужбе ускраћена права или неоправдано наметнуте обавезе које се у истој или сличној ситауцији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица. У конкретном случају, потребно је утврдити да ли је оправдано да цена комуналне услуге за лица која имају пребивалиште на територији општине Опово буде нижа.

3.11. Сагласно томе, Повереник је приступио анализи важећег Ценовника комуналних услуга ЈП Б.Б.. У одељку 3. важећег Ценовика „Управљање гробљима и сахрањивање“ прописана је висина накнаде за гробна места – гробнице, па је тако под тачком 3.3.1. прописано да висина накнаде за гробно место за 1 годину износи 400 динара односно тачком 3.3.2. накнада за гробно место на територији општине Опово за 1 годину по захтеву износи 600 динара.

3.12. С обзиром на утврђено чињенично стање, Повереник констатује да је са аспекта Закона о забрани дискриминације, потребно утврдити да ли је прописивањем ниже цене комуналних услуга за лица која имају пребивалиште на територији општине Опово у супротности са императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Анализом важећег Ценовника којим је одређено да лица која живе на територији општине Опово плаћају једну цену комуналних услуга у односу на лица која немају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово, утврђено је да су прописивањем оваквог услова очигледно стављена у неједнак положај лица која немају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово. Да би се испитало да ли је прописивањем оваквог услова повређено начело једнаких права и обавеза, потребно је размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање да се особама које имају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово пропише нижа накнада за комуналне услуге. То подразумева да се испита да ли је мера оправдана легитимним циљем а средства за постизање тог циља примерена и нужна.

 

3.13. Повереник најпре констатује да према Закону о комуналним делатностима, скупштина јединице локалне самоуправе одлукама прописује начин обављања комуналне делатности, као и општа и посебна права и обавезе вршилаца комуналне делатности и корисника услуга на територији. У складу са тим, Скупштина општине Опово основала је јавно предузеће Б.Б. ради управљања гробљима и погребним услугама односно ради редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга. Имајући у виду наведено, Повереник је од јавног предузећа Б.Б. затражио да се изјасни на наводе из притужбе.

 

3.14. У изјашњењу директора јавног предузећа није оспорена разлика у висини накнаде. Наведено је да је цена формирана без дискриминаторног елемента јер лица која живе на територији општине Опово кроз порез на имовину, друге порезе и таксе локалног карактера учествују у формирању буџета јединице локалне самоуправе – општине Опово, која је оснивач јавног предузећа,  док лица која су са других територија плаћају нешто већу цену. Даље је појашњено да се Ценовник комуналних услуга односи на период након обавезног почивања покојника који траје 10 година односно појашњено је да се након тог периода, уколико лице жели да изврши резервацију гробног места односно уколико породица или сродници желе да посмртни остаци покојног почивају и даље на гробљу, плаћа накнаду за гробно место у ком случају се накнада разликује зависно од тога да ли је лице имало пребивалиште односно боравиште на територији Општине. Другим речима, јавно предузеће сматра да постоји оправдани интерес грађана и грађанки који имају пребивалиште у овој општини, да поједине комуналне услуге користе по привилегованим ценама, с обзиром да животом и радом у овој општини, свакодневно доприносе, између осталог и раду јавних предузећа.

 

3.15. Приликом заузимања става о оправданости и легитимности циља, Повереник је имао у виду и члан 29. Закона о комуналним делатностима који прописује да јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге које плаћају субвенционисану цену комуналне услуге, као и износ субвенција за сваку категорију. Према закону и Статуту, Општина Опово у складу са својим надлежностима, доноси и реализује програме за подстицање локалног економског развоја, унапређује опште услове пословања и обавља друге послове од локалног значаја[9]. У складу са наведеним, Повереник констатује да општина Опово има право да из свог буџета издваја средства за различите облике помоћи и подршке грађанима, да утврђује правила за расподелу тих средстава и да их у складу са прописима распоређује. Иако сама Општина није донела акт којим се субвенционишу одређене комуналне услуге локалном становништву,  наведена могућност је заснована на Закону о комуналним услугама, што важећи Ценовник комуналних услуга, за који је Општина дала своју сагласност, чини легитимним.

 

3.16. С обзиром на легитимност циља, потребно је извршити анализу да ли су средства за постизање тог циља примерена и нужна. У наводима из изјашњења истакнуто је да је циљ прописивања субвенционисане цене комуналних услуга за мештане општине Опово допринос развоја заједнице кроз порез на имовину, друге порезе и таксе локалног карактера. Да би се наведени циљ остварио нужно је направити извесну разлику у цени услуга за становнике Опова. Утврђено је да  разлика у цени услуге износи 200 динара на годишњем нивоу, па је оцена Повереника, да тако мала разлика јесте примерено средство, јер не онемогућава пружање услуге лицима које немају пребивалиште на територији Општине. Такође, не постоји разлика у цени у периоду од првих 10 година, који је обавезни рок почивања. Дакле, наведеним Ценовником није ускраћено право грађанима са других општина, да користе комуналне услуге јавног предузећа чији је оснивач Општина Опово, нити им је наметнут несразмерни терет, већ су очигледно тачком 3.3.1. важећег Ценовника комуналних услуга, утврђене олакшице за грађане са територије општине Опово.

 

3.17. Повереник указује да није свако прављење разлике аутоматски и дискриминација, већ само прављење разлике које није оправдано легитимним циљем, као и уколико не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварују. Другим речима, уколико постоји интенција да се одређена група људи издвоји односно привелигује, потребно је да постоје оправдани разлози за такво поступање.

 

3.18. Сагледавајући све чињенице и околности, Повереник за заштиту равноправности констатује да важећим Ценовником комуналних услуга односно прописивањем ниже накнаде комуналних услуга за мештане општине Опово, нису прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, јер је одређивање повољнијих цена за одређену групу лица у конкретном случају оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. Сходно наведеном, ЈП Б.Б. није дискриминисало А.А. на основу његовог личног својства – место пребивалишта.

3.19. Са друге стране, важно је чињенице у овом предмету сагледати и са културолошког аспекта. Улога завичаја и завичајности, као вредносне категорије врло је значајна у изградњи идентитета и тој теми се у социолошким, демографским и етнолошким круговима придаје велика пажња јер представља релевантан културолошки феномен, будући да је неодвојив од емоција, традиције и успомена. Осећање идентитета почиње да се формира још у детињству и може се тумачити као емотивна повезаност са завичајем.

3.20. Варијетети обичајне праксе у Србији нарочито долазе до изражаја када је у питању култ мртвих. Култ мртвих уобличаван је у више фаза које су оставиле дубок траг у обичајима и веровањима, где је, између осталог наглашено да сваки човек још за живота, може да одреди место где жели да буде сахрањен. Место рођења и одрастања представља значајан део идентитета личности из чега проистиче и потреба лица да његови посмртни остаци буду сахрањени у родном месту односно месту одрастања. С тим у вези, Повереник указује да је потребно уважити осећај припадности одређеног лица са породицом и средином из које потиче, без обзира на његово тренутно место пребивалишта односно боравишта.

3.21. С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности, у складу са чланом 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује јавном предузећу Б.Б. да преиспита могућност измене важећег Ценовника комуналних услуга, у смислу давања повластица и лицима која тренутно немају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово, али они или њихова преци потичу из те средине.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку по притужби А.А. против ЈП Б.Б. утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације, на основу места пребивалишта као личног својства.

 1. ПРЕПОРУКА

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује јавном предузећу Б.Б.:

 

5.1. да у сарадњи са Ц.Ц. размотри могућност да право на субвенционисану цену комуналних услуга имају, поред лица која имају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово имају и лица која нужно немају пребивалиште односно боравиште на територији општине Опово односно лицима чија породица и преци потичу из те средине.

 

Јавно предузеће Б.Б. обавестиће Повереника за заштиту равноправности о мерама које су предузете у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења.

Против овог мишљења и препоруке није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21

[3] Устав Републике Србије („Сл. гласник  РС“, бр. 98/06)

[4] „Службени гласникс РС“, бр. 129/17, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21-  др. закон

[5] „Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18

[6] „Службени гласник РС“, бр. 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 101/05 – др. закон, 120/12 – УС, 84/13 – УС

[7] „Општински службени гласник општине Опово“, број 18/12, 3/13 и 5/14

[8] Доступно на:  https://www.jpmladostopovo.rs/images/STATUT.pdf

[9] Статут општине Опово, чл. 15. став 7. и 15.

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon545-22 Притужба против јавног предузећа приликом пружања услуга због дискриминације на основу места пребивалишта Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top