490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом, али да је одбијен уз образложење да нема пребивалиште на територији Чачка и да му ауто није регистрован у Чачку, као и да је поменути услов прописан Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. У изјашњењу ББ, није оспорено да је Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима постављен услов да особа са инвалидитетом има пребивалиште на територији града Чачка како би могла да оствари право на бесплатну паркинг карту. Даље, да је Комисија за предлоге и притужбе Скупштине града Чачка констатовала да се одредбе Одлуке не могу мењати у појединачном случају али да је донела закључак којим се предлаже ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку да покрене иницијативу за допуну Одлуке како би бесплатно коришћење обележеног паркинг места омогућило особама са инвалидитетом која имају боравиште у Чачку, као и да се као власник или корисник моторног возила по основу уговора о лизингу уврсти брачни друг особа са инвалидитетом. У току поступка утврђено је да наизглед неутралан услов пребивалишта на територији града Чачка који је наведен у Одлуци, искључује особе са инвалидитетом које имају статус интерно расељених лица и које због свог статуса не могу испунити услов пребивалишта. Повереник је дао мишљење да су прописивањем услова пребивалишта за остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, у Одлуци о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, искључена интерно расељена лица са боравиштем на територији града Чачка, и повређене су одредбе члана 7. Закона о забрани дискриминације. Повереник за заштиту равноправности је дао препоруку ББ да предузме све мере из своје надлежности како би Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, била применљива и на особе са инвалидитетом која су интерно расељена лица, која имају боравиште на територији града Чачка.

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу АА, поднету против ББ због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији.
  • У притужби и допуни притужбе АА, између осталог, наведено је:
 • да је особа са инвалидитетом која болује од мултипле склерозе и да је интерно расељено лице са Косова и Метохије;
 • да је у претходних 15 година био корисник бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом;
 • да је поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом, али да је одбијен уз образложење да нема пребивалиште на територији Чачка и да му ауто није регистрован у Чачку;
 • да од 2003. године има пријављено боравиште у Чачку и да уредно плаћа порез и измирује све остале грађанске обавезе;
  • Уз притужбу и допуну притужбе доставио је: 1) легитимацију расељеног лица Комесаријата за избеглице Републике Србије; 2) потврду о чланству у Удружењу Мултипле склерозе Моравичког округа; 3) решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Чачак 20-02/бр.181.-11695/09 од 26. августа 2009. године; 4) потврда ПУ Чачак о пријави боравишта од 22. јула 2019. године; 5) очитану личну карту; 6) захтев за остваривање бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом упућен председнику Скупштине града Чачка од 11. марта 2021. године.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка од ББ затражено да се изјасне о наводима из притужбе.
  • У изјашњењу ББ, између осталог, наведено је:
 • да је Комисија за притужбе и предлоге Скупштине града Чачка на седници одржаној 22. марта 2021. године разматрала предлог АА у вези издавања картице за бесплатно коришћење обележених паркинг места те да је затражила појашњење од присутних представника ЈКП „Паркинг сервис“;
 • да је донет Закључак којим је од ЈКП „Паркинг сервис“ затражено да обавести Комисију о спроведеном поступку по захтеву АА и да о истом достави документацију;
 • да је Комисија по добијеном одговору ЈКП „Паркинг сервис“ разматрала документацију и утврдила да је захтев АА одбијен у складу са чланом 11. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, односно да исти није испунио услов да има пребивалиште у Чачку и да возило није регистровано у Чачку;
 • да је Комисија констатовала да се одредбе Одлуке не могу мењати у појединачном случају али да је донела закључак којим се предлаже ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку да покрене иницијативу за допуну Одлуке како би се бесплатно коришћење обележеног паркинг места омогућило особама са инвалидитетом која имају боравиште у Чачку, као и да се као власник или корисник моторног возила по основу уговора о лизингу уврсти брачни друг особа са инвалидитетом;
 • да је ЈКП „Паркинг сервис“ поступало у складу са важећом Одлуком о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима коју је донела Скуппштина града Чачка 11, 12 и 13. јула 2018. године.
  • У прилогу изјашњења Скупштине града Чачка достављени су: 1) фотокопија Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима („Сл. лист града Чачка“ бр.14/18); 2) фотокопија предлога – притужбе АА; 3) фотокопија документације ЈКП „Паркинг сервис“ у вези предмета АА; 4) фотокопија Закључка Комисије за притужбе и предлоге са седнице одржане 13. маја 2021. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у допис АА који је упућен 11. марта 2021. године ББ утврђено да се обратио са захтевом да утиче на ЈКП „Паркинг сервис“ како би могао да оствари право на коришћење бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом.
 • Увидом у легитимацију интерно расељеног лица коју је 24. септембра 2003. године издао Комесаријат за избеглице Републике Србије утврђено је да је подносилац притужбе 16. јуна 1999. године напустио Косово и Метохију, те да је даном регистрације стекао статус интерно расељеног лица.
 • Увидом у потврду Удружења мултипле склерозе Моравичког округа од 22. априла 2004. године утврђено је да је АА члан oвог удружења.
 • Увидом у решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, филијала Чачак 20-02/1 бр. 181.3-1-1695/09 од 26. августа 2009. године утврђено је да АА има I степен телесног оштећења и да му се не признаје право на новчану накнаду.
 • Увидом у потврду Полицијске управе у Чачку бр. 205-115 од 22. јула 2018. године, утврђено је да је АА пријављен на адреси ВВ. 3 од јула 2019. године до 22. јула 2021. године.
 • Увидом у читач електронске личне карте АА коју је 24. децембра 2016. године издала ПУ Пећ утврђено је да исти има пребивалиште на адреси И. бб.
 • Увидом у закључак Комисије за притужбе и предлоге Скупштине града Чачка бр. 06-75/21-I од 17. маја 2021. године утврђено је да ЈКП „Паркинг сервис“ применио одредбе Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и одбио захтев за издавање картице за бесплатно коришћење обележеног паркинг места, јер је Одлуком поред осталих услова прописано да се картица издаје лицу које има пребивалиште у Чачку и да је регистровано возило у Чачку, а подносилац захтева не испуњава ове услове.
 • Увидом у члан 11. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима прописано је да је предузеће дужно да на паркиралиштима одреди и посебно обележи паркинг места за возила лица са инвалидитетом, која ова лица користе без плаћања накнаде. Ставом 2. истог члана да паркинг места из става 1. овог члана могу да користе: лица којима су трајно оштећени екстремитети битни за управљање возилом, најмање 80%; лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, лица која имају губитак вида на оба ока – 100%, односно смањење обостраног вида најмање 90%; лица која имају право на пратиоце или право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа; лица која имају обољење бубрега које захтева трајну хемодијализу; војни инвалиди (ратни и мирнодопски) од I до IV групе и цивилни инвалиди рата од I до IV групе. Предузеће лицу из става 2. овог члана издаје картицу за бесплатно коришћење обележених паркинг места, до краја текуће године, на основу писаног захтева, приложене медицинске документације и решења надлежног органа или комисије о утврђивању категорије инвалидности, степена оштећења органа или другог права. Лицу из става 3. овог члана издаје се картица за бесплатно коришћење обележених паркинг места ако има пребивалиште у Чачку, власник је или корисник возила по основу уговора о лизингу и ако је возило регистровано у Чачку. Изузетно од става 4. овог члана, картица за бесплатно коришћење обележеног паркинг места издаће се лицу из става 3. овог члана и ако је власник или корисник возила по основу уговора о лизингу родитељ, старатељ, хранитељ или дете овог лица.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе садржане у притужби и изјашњењу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

3.1. Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности је да поступа по притужбама због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима и изриче мере у складу са чланом 40. овог закона.

3.2. Устав Републике Србије[3] прописује да је забрањена дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета[4].

3.3. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[5], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима (у даљем тексту: лична својства). Чланом 7. Закона о забрани дискриминације прописано је да посредна дискриминација постоји ако на изглед неутрална одредба, критеријум или пракса лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства, у неповољан положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако је то објективно оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.

 

Анализа навода из притужбе, изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.4. Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је приступити анализи услова који су прописани за остваривање права на картицу за бесплатно коришћење обележених паркинг места за возила лица са инвалидитетом, са аспекта Закона о забрани дискриминације, како би се утврдило да ли је ББ, прописивањем услова да право на картицу за бесплатно коришћење обележених паркинг места за возила остварују само лице са инвалидитетом која имају пребивалиште у Б., повредила одредбе Закона о забрани дискриминације и подноситеља притужбе самим тим ставила у неоправдано неповољнији положај.

 • Да би се дао одговор на питање да ли је у конкретном случају повређен Закон о забрани дискриминације, неопходно је појаснити појам посредне дискриминације, коју забрањује члан Закона о забрани дискриминације. Наиме, посредна дискриминација постоји ако на изглед неутрална одредба, критеријум или пракса лице или групу лица ставља или би могла ставити, због њиховог личног својства, у неповољнији положај у поређењу са другим лицима у истој или сличној ситуацији, осим ако је то објективно оправдано легитимним циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. Код посредне дискриминације поступање је исто према свима, оно се не разликује, већ се разликују последице које су несразмерно неповољне у односу на одређену групу лица, односно појединца. У складу са тим, приликом прописивања одређеног правила, постављања критеријума, услова који важе за све, треба узети у обзир да одређена група лица, због свог личног својства има другачију позицију или ситуацију. Ако се та чињеница занемари, онда је прописно правило, критеријум или услов дискриминаторан, јер искључује целу групу лица.

3.6. Анализом Одлуке, односно услова који се односи на пребивалиште а у вези са остваривањем права на картицу за бесплатно коришћење обележених паркинг места, са аспекта Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа, показала је да су очигледно стављене у неједнак положај интерно расељене особе са инвалидитетом којe немају пребивалиште на територији града Чачка, већ у неким од општина на Косову и Метохији. Наиме, ова наизглед неутрална одредба, искључује интерно расељена лица са територије која имају боравиште на територији града Чачка, док им је пребивалиште у општинама на Косову и Метохији са којих су расељени.

 

3.7. С тим у вези, Повереник напомиње да приликом прописивања одређеног услова који важи за све, треба узети у обзир да одређена група лица, због свог личног својства има другачију позицију или ситуацију, те да уколико се та чињеница занемари, онда је прописан услов дискриминаторан, јер искључује целу групу лица.

 

3.8. Поједина интерно расељена лица имају боравиште на територији града Чачка и доприносе развоју заједнице и њихов статус не сме бити ограничавајући фактор за остваривање било којих права која остали грађани имају. Њихов положај се разликује од положаја других држављана Републике Србије који имају пријаву боравишта у Чачку, а пријаву пребивалишта у неком другом месту.

 

3.9. Наиме, интерно расељена лица су, у складу са дефиницијом коју УН користи у својим извештајима, лица или заједнице која су присиљена да напусте своје домове и места становања као последица ратних сукоба или да би избегли ефекте оружаног конфликта, општег насиља, кршења људских права, природних катастрофа или несрећа изазваних људским фактором, а која нису прешла међународно признате државне границе.

 

3.10. Међународни стандарди заштите интерно расељених лица, засновани су на примени важећег међународног хуманитарног права, права у области људских права и права избеглица. Најважнији извор међународног права који се односи на интерно расељена лица су Водећи принципи УН о интерном расељењу. Водећи принципи Уједињених нација о интерном расељењу, као принцип 1. прописују да интерно расељена лица уживају, потпуно једнако, иста права и слободе по међународном и домаћем праву као и сви други појединци у њиховој земљи. Они не смеју бити дискриминисани у уживању било којих права и слобода због чињенице да су интерно расељени.

 

3.11. На крају, Повереник за заштиту равноправности похваљује одлуку ББ у којој је предлажио ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку да покрене иницијативу за допуну Одлуке како би бесплатно коришћење обележеног паркинг места омогућило особама са инвалидитетом која имају боравиште у Чачку, као и да се као власник или корисник моторног возила по основу уговора о лизингу уврсти брачни друг особа са инвалидитетом. Међутим, имајући у виду да наведена одлука још увек није промењена, Повереник је донео мишљење да су наведеном одлуком повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Прописивањем услова пребивалишта за остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места за особе са инвалидитетом, у Одлуци о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, искључена су интерно расељена лица са боравиштем на територији града Чачка, у остваривању овог права и повређене су одредбе члана 7. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности препоручује ББ да:

 

5.1. Предузме све мере из своје надлежности како би Одлука о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, била применљива и на особе са инвалидитетом која су интерно расељена лица са боравиштем на територији града Чачка.

 

Потребно је да ББ обавести Повереника за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ББ не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Сл. гласник РС“, бр. 22/2009 и 52/2021

[2] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21), члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС“, број 98/06

[4] Члан 21. Устава Републике Србије

[5] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top