411-22 Дискриминација на основу здравственог стања у области рада и запошљавања

бр. 07-00-253/2022-02  датум: 21.9. 2022.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. против Б.Б., вршиоца дужности директора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је, између осталог, наведено да подноситељ притужбе није позван на седницу Наставничког већа јер је био одсутан са рада због привремене спречености за рад и због околности да не прима редовно накнаду зараде по основу привремене спречености за рад односно да школа намерно „одуговлачи“ са упућивањем документације Републичком фонду за здравствено осигурање. Подносилац је  између осталог навео да га вршилац дужности директора није позвао на седницу наставничког већа на којој је предлаган и биран нови Школски одбор због чега му је ускраћено право на изражавање ставова и мишљења о битним питањима у области рада, право да предложе кандидате, право да коментарише избор предложених кандидата и право да гласа за оне које сматра да ће најбоље штити његов интерес. У изјашњењу вршиоца дужности директора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац наведено је да подносилац притужбе није дискриминисан и да познаје своја права, обавезе и одговорности у вези са радом односно да здравствено стање подносиоца притужбе није ни на који начин утицало на поступање Школе према подносиоцу притужбе. Даље је наведено да је подносилац притужбе непрекидно био спречен за рад у периоду од 24. јануара – 24. јуна 2022. године, те је у датом периоду одсуствовао са свих седница наставничког већа и Школског одбора, а све из разлога привремене спречености за рад. У изјашњењу је истакнуто да је на седници Школског одбора, одржаној 22. јуна 2021. године, председник Школског одобра навео да је уредно позвао све чланове али да је А.А. изричито навео да се више не зове на седнице одбора и да не жели да долази. Даље, у изјашњењу је наведено да је школа поступила у складу са Пословником који прописује поступак, предмет и начин рада, сазивање и припремање седница Наставничког већа и ничим није довела у неравноправан положај, нити дискриминисала А.А. као ни друге чланове истог већа који су оправдано били одсутни са седнице, због чега су сви наводи из притужбе неосновани. Вршилац дужности директора је даље, у свом изјашњењу, навео да, када је реч о исплати накнаде зараде запосленог за време привремене спречености за рад, сви наводи су неосновани  да је послодавац „крив“ и да „намерно одуговлачи“ јер је школа предузела све у погледу остваривања права из прописа Здравственог осигурања. Указано је да је филијала за Зајечарски округ Републичког фонда за здравствено осгиурање дописом обавестила Школу да се тражи оригинал образац О3-6 за март 2022. године, што је подносилац притужбе доставио послодавцу са закашњењем услгед чега је дошло до кашњења исплате зараде. Имајући у виду све наведено, Повереник je констатовао да је подноситељ притужбе учиниo вероватним да је у конкретном случају учињен акт дискриминације, те терет доказивања да у овом случају није повређено начело једнакости сноси Школа. Повереник констатује да је кашњење у испати накнаде зараде услед привремене спречености за рад односно обавеза Школе да Републичком фонду за здравствено осигурање у законском року достави комплетну документацију регулисана чланом 161. Закона о здравственом осигурању који прописује да се накнада исплаћује на основу захтева, уз подношење доказа у складу са прописом. Из доказа се може закључити да је А.А. са закашњењем Школи доставио оригинал обрасца О3-6 за март 2022. године  услег чега је дошло до кашњења у исплати накнаде зараде запосленог, како је и Филијала за Зајечар, Републичког фонда за здравствено осигурање указала у свом допису бр. 02/180.19-1472/22-2. У току поступка је даље утврђено да је Пословником о раду наставничког већа основне школе „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац дефинисан начин рада, сазивања и припремања седница, доношење одлука, гласање, вођење записника и сва друга питања од значаја за рад Наставничког већа ове основне школе. Наиме, одредбом члана 6. прописано је да се седнице Наставничког већа одржавају у просторијама Школе, по правилу, ван радног време као и то да су јавне; да седнице сазива и њима руководи директор, без права одлучивања као и да се седнице одржавају према динамици одређеној Програмом рада Наставничког већа који је саставни део Годишњег плана рада Школе. Даље, чланом 8. овог правилника  прописано је да се редовне седнице заказују најмање три дана пре одржавања седнице док се ванредне седнице заказују најмање 24часа пре одржавања, док се дан, час и место одржавања седнице, са предлогом дневног реда, објављује на огласној табли Школе. Применом правила о пребацивању терета доказивања, а посебно сагледавајући чињеницу да је Програм рада Наставничког већа саставни део плана рада Школе односно да је подносилац притужбе као запослено лице код послодавца био упознат са Годишњним планом рада Школе а самим тим и динаком одржавања редовних седница, а посебно чињеница да би позивање запосленог који се налази на одсуству због привреме спречености за рад представљало повреду Закона о раду, Повереник за заштиту равноправности је дао мишљење  да вршилац дужности диреткора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације, односно да није дискриминисао А.А. на основу његовог здравственог стања као личног својства.     

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратило А.А. против ОШ„ Ц.Ц.“ из Малог Јасеновца, због дискриминације на основу здравственог стања.

 

 • У притужби је, између осталог, наведено:
 • да се дискриминација огледа у непозивању на седницу наставничког већа на којој је биран и предлаган нови школски одбор, чиме му је ускраћено право да кандидује и буде кандидован, а све под изговором да се налази на боловању;
 • да му је в.д. директор рекао да га нису звали на седницу како му не би угрозили здравље и узнемиравали га док је на боловању;
 • да га је дана 17. јуна 2022. године в.д. директор, Б.Б., мејлом обавестио да ће бити исплаћен преостали дуг који школа има пре њему;
 • да је Инспекција рада поднела прекршајну пријаву због неисплаћивања солидарне помоћи;
 • да није био позван ни на прославу дана школе на коме је „печење било масно а торта преслатка“;
 • да је директор био у обавези да га позове на „посебну седницу, која се одржва једном у четири године“;
 • да је в.д. директор заборавио да му је упутио 20. маја 2021. године позив за седницу школског одбора иако је и тада био на боловању;
 • да су га сада онемогућили да присуствује седници како се не би чуо глас разума и како не би могао да се кандидује;
 • да је његов интерес поштовање закона и заштита слобода и људских права;
 • да се дискриминација огледа и у томе што ОШ „Ц.Ц.“ онемогућава да редовно прима накнаду зараде по основу привремене спречености за рад, на начин да непоштују законски рок од 30 дана у којем РФЗО треба да доставе комплетну документацију и обрачуне;
 • да није у питању „почетничка грешка“ већ маневар да се одуговлачи са упућивањем документације како не би добио накнаду зараде на време, јер ако нема новца – нема ни лекова; ако нема лекова – има болова и погоршања здравственог стања.

У прилогу притужбе достављени су: 1) копија доставнице и статус пошиљке RE792376559RS;  2) мејл преписка са педагогом школе од 9. септембра 2021. године; 3) мејл преписка са в.д. директором школе од 17. јуна 2022. године;

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је од в.д. директора ОШ „Ц.Ц.“ из Малог Јасеновца, Б.Б., затражио изјашњење о основаности навода притужбе.
 • У изјашњењу в.д. директора ОШ „Ц.Ц.“ Б.Б. између осталог, наведено је:
 • да је решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 119-01-00067/2021-07/756 од 18. маја 2021. године именован за в.д. директора Основне школе „15. мај“ у Малом Јасеновцу; и да је мејлом обавестио све запослене да је ступио на дужност;
 • да је подносилац притужбе непрекидно био спречен за рад у периоду од 24. јануара – 24. јуна 2022. године, те је у датом периоду одсуствовао са свих седница наставничког већа и Школског одбора, а све из разлога привремен спречености за рад, односно болести;
 • да је подносилац притужбе био члан Школског одбора, у четворогодишњем мандату, у периоду, од јула 2018. године до јуна 2022. године, од чега у једном периоду као записничар, а потом и као председник;
 • да је на седници Школског одбора, одржаној 22. јуна 2021. године, председник Школског одобра навео да је уредно позвао све чланове али да је А.А. изричито навео да се више не зове на седнице одбора и да не жели да долази;
 • као члан Школског одбора, подносилац притужбе остаје до краја мандата односно до дана разрешења решењем Скупштине града Зајечара бр. 02-102-2022 од 22. јуна 2022. године;
 • да је подносиоцу притужбе постављена дијагноза М544 – Lumboischialgia, spondilylosis cum radiculopathia; L2-L3 et L5-S1 Discus hernia; М51.1 prolapsus disci intervertebralis lumb. et. disc. intervert aliorum cum radiculopathia о чему је Повереник обавештен у ранијем предмету о чему је донео закључак бр. 07-00-726/2021-02 од 7. фебруара 2022. године;
 • да подносилац притужбе одлично познаје своја права, обавезе и одговорности у вези са радом али свесно селективно и делимично бира када ће и на који да се одазива, а када неће, манипулишући подацима и догађајима као и паушалним тумачењем;
 • да је према Пословнику о раду Наставничког већа ОШ „Ц.Ц.“ у Малом Јасеновцу члану 8. ст. 1. и 2. предвиђено да се редовне седнице заказују најмање три дана пре одржавања седнице као и да се дан, час и место одржавања седнице са предлогом дневног реда објављује на огласној табли школе;
 • да је школа поступила у складу са Пословником који прописује поступак, предмет и начин рада, сазивање и припремање седница Наставничког већа и ничим није довела у неравноправан положај, нити дискриминисала А.А. као ни друге чланове истог већа који су оправдано били одсутни са седнице, због чега су сви наводи из притужбе неосновани;
 • да су јасно примењене одредбе Пословника те да А.А. или није најбоље разумео одредбе истог или намерно манипулише својевољним тумачењем;
 • када је реч о делу притужбе где се ради о исплати накнаде зараде запосленог за време привремене спречености за рад, дописом РФЗО, филијала за Зајечарски округ – Зајечар дел. бр. 02-180.19-1472/22 од 6. маја 2022. године јасно и недвосмислено се може утврдити да као допуну документације траже да им се достави оригинал обрасца О3-6 за март 2022. године, дакле извештај о привременој спречености за рад Бојана Тимића, а не обрачун зараде како подносилац притужбе наводи у притужби;
 • да је подносилац притужбе оригинал извештаја о привременој спречености за рад за месец март 2022. године школи доставио са закашњењем, чиме је себе довео у неповољнију ситуацију;
 • да су неосновани наводи да је послодавац „крив“ и да „намерно одуговлачи“ јер је школа предузела све у погледу остваривања права из прописа Здравственог осигурања.

У прилогу изјашњења достављен је: 1) Пословник о раду Наставничког већа ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац дел. бр. 171/1 од 24. маја 2021.године; 2) Решење о разрешењу и именовању чланова школксог одбора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац од 22. јуна 2022. године; 3) фотокопија са седнице Школског одбора одржана 22. јуна 2021. године; 4) обавештење од 7. априла 2022. године; 5) списак чланова Наставничког већа са седнице одржане 11. априла 2022. године у 18часова; 6) Решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 119-01-00067/2022-07/756 од 18. маја 2022. године; 7) мејл обавештење од 20. маја 2022. године; 8)допис Републичког фонда за здравствено осигурање – филијала за Зајечарски округ, Зајечар бр. 021/180.19-1472/22-2 од 6. маја 2022. године; 9) Извештаји о привременој спречености за рад; 10) мејл преписка од 9. маја и 29. априла 2022. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ
  • Увидом у решење Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2022-07/756 од 18. маја 2022. године утврђено је да се за вршиоца дужности директора ОШ „Ц.Ц.“ у Малој Јасеновцу, именује професор историје, Б.Б..
  • Увидом у решење о разрешењу и именовању чланова Школског одобра основне школе „Ц.Ц.“ у Малом Јасеновцу од 22. јуна 2022. године, Скупштина града Зајечара разрешила је чланове Школског одбора ОШ „Ц.Ц.“ у Малом Јасеновацу, и то под тачком 6. А.А.. У образложењу решења наведено је да је дописом бр. 183 од 5. маја 2022. године, директор школе обавестио Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата свим члановима Школског одбора, благовремено покренула поступак за именовање новог сазива органа управљања у школи.
  • Увидом у Пословник о раду наставничког већа основне школе „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац, утврђено је да члан 6. Пословника прописује да се седнице Наставничког већа одржавају у просторијама Школе, ван радног времена, и да су по правилу јавне. Даље, одредбом члана 8. прописано је да се редовне седнице заказују најмање три дана пре одржавања седнице, док се ванредне седнице заказују најмање 24 сата пре одржавања седнице. Став 3. наведеног члана прописује да се дан, час и место одржавања седнице, са предлогом дневног реда, објављује на огласној табли Школе.
  • Увидом у мејл преписку подносиоца притужбе и в.д. директора школе, Б.Б., од 17. јуна 2022. године утврђено је да је вршилац дужности директора обавестио подносиоца притужбе „ нисте позвани на седнице како не бисмо угрозили Ваше здравље и узнемиравали Вас док сте не боловању“ и потом у наредном мејлу „у ранијим поднесцима сте навели да пут до Малог Јасеновца штети Вашем здрављу, с обзиром да сте спречени за рад, нисмо у обавези да Вас позивамо на седнице, све док не прекинете боловање“.
  • Увидом у допис Републичког фонда за здравствено осигурање, филијала за Зајечарски округ- Зајечар, бр. 02/180.19-1472/22-2 од 6. маја 2022. године, утврђено је да је Филијала поступајући по захтеву Школе ради признавања права на исплату накнаде зараде за време привреме спречености за рад из средстава обавезног здравственог осигурања, за А.А., утврдила да је потребно допунити документацију и то за период спречености за рад за месец март 2022. године тако што је потребно доставити оригинал дознаке, односно обрасце О3-6 за март 2022. године.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

 • Повереник за заштиту равноправности је приликом одлучивања у овом предмету имао у виду наводе из притужбе и изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир  

 • Повереник за заштиту равноправности установљен je Законом о забрани дискриминације[1] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[2] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 6. овог закона прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Чланом 27. став 1. овог закона, забрањена је дискриминација лица или групе лица с обзиром на њихово здравствено стање, као и чланова њихових породица.

 

 • Закон о раду[3] у члану 18. забрањује непосредну и посредну дискриминацију лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидитет, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуалну оријентацију, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовно стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство. Такође, одредбом члана 17. овог закона прописано је да су послодавац и запослени дужни да се придржавају права и обавеза утврђених законом, општим актом и уговором о раду. Одредбама члана 20. дискриминација је забрањена, између осталог, у односу на услове рада и сва права из радног односа.

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду садржину притужбе, у конкетном случају потребно је испитати да ли је вршилац дужности директора основне школе „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац поступањем према подносиоцу притужбе повредио одредбе Закона о забрани дискриминације, на основу здравственог стања подносиоца притужбе као личног својства.
 • Предмет анализе ограничен је на повреде антидискриминационих прописа, односно Повереник за заштиту равноправности није анализирао наводе који се односе на евентуалне друге повреде права које нису у надлежности овог државног органа.
 • У поступку по притужби од значаја је и примена правила о прерасподели терета доказивања из члaна Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, у конкретном случају, подноситељ притужбе треба да учини вероватним да је претрпео акт дискриминације, а уколико то учини, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнакости, односно, начела једнаких права и обавеза, лежи на Школи.
 • На почетку, Повереник је анализирао наводе из притужбе и изјашњења где је подносилац притужбе указао на кашњење у исплати накнаде зараде услед привремене спречености за рад односно обавезе послодавца да Републичком фонду за здравствено осигурање у законском року достави комплетну документацију. Одредбом члана 161. Законa о здравственом осигурању[4] прописано је да се накнада зараде исплаћује на основу захтева, уз подношење доказа у складу са прописом. У изјашњењу Школе наведено је да је дописом Републичког фонда, филијала за Зајечар бр. 02/180.19-1472/22-2 од 6. маја 2022. године послодавац обавештен да је потребно да допуни документацију односно достави оригинал обрасца О3-6 за март 2022. године. Разлог кашњења, како наводи Школа, лежи у подносиоцу притужбе који је оригинал извештаја о привременој спречености за рад послодавцу доставио са закашњењем. Увидом у достављене доказе утврђено је да је подносилац притужбе 29. априла 2022. године дознаке послао на адресу школе односно да је послодавац 9. маја 2022. године исте примио. Имајући у виду све наведено, кашњење у исплати накнаде зараде није у узрочно последичној вези са здравственим стањем подносиоца притужбе.
 • Даље, Повереник констатује да је међу странама у поступку неспорно да је подносилац притужбе запослен у ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац, на радном месту – наставник српског језика и књижевности. Даље, неспорно је да је А.А. био привремено спречен за рад због здравствених проблема, почевши од 24. јанура до 24. јуна 2022. године. Такође, међу странама је неспорно да је седница наставничног већа одржана 11. априла 2022. године и да на наведеној седници није присуствовао подносилац притужбе.
 • Полазећи од предмета притужбе, потребно је анализирати да ли су наведене чињенице у узрочно-последичној вези са здравственим стањем као личним својством подносиоца притужбе. Повереник констатује да је подносилац притужбе, између осталог, навео да га вршилац дужности директора није позвао на седницу наставничког већа на којој је предлаган и биран нови Школски одбор. Даље је навео да није обавештен да ће се „таква седница“ одржати због чега му је ускраћено право на изражавање ставова и мишљења о битним питањима у области рада, право да се кандидује за члана Школског одбора, право да предложи кандидате, право да коментарише избор предложених кандидата и право да гласа за оне које сматра да ће најбоље штити његов интерес.
 • Повереник најпре истиче да је одредбама Пословника о раду наставничког већа основне школе „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац прописан начин рада, сазивања и припремања седница, доношења одлука и гласања, вођење записника као и сва друга питања од значаја за рад Наставничког већа основне школе „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац. Наиме, одредбом члана 6. прописано је да се седнице Наставничког већа одржавају у просторијама Школе, по правилу, ван радног време као и то да су јавне; да седнице сазива и њима руководи директор, без права одлучивања као и да се седнице одржавају према динамици одређеној Програмом рада Наставничког већа који је саставни део Годишњег плана рада Школе. Даље, одредбом члана 8. наведеног Пословника дефинисано је да се редовне седнице сазивају најмање три дана пре одржавања седнице док се ванредне заказују најмање 24сата пре одржавања седнице. Дан, час и место одржавања седнице, са предлогом дневног реда, објављује се на огласној табли Школе.
 • С тим у вези, Повереник је анализирао наводе изјашњења в.д. диреткора школе да подносилац притужбе није дискриминисан, да одлично познаје своја права, обавезе и одговорности, али да свесно и делимично бира „када ће и на која да се позива, а када неће“ манипулишући подацима и догађајима. У изјашњењу је наведено да је подносилац притужбе био спречен за рад у периоду од 24. јануара до 24. јуна 2022. године због чега је у датом периоду одсуствовао са свих седница како Наставничког већа тако и Школског одбора. Даље, истакнуто је да је А.А. био члан Школског одбора ОШ „Ц.Ц.“ у Малом Јасеновцу у четворогодишњем мандату, у периоду од јула 2018. године до јуна 2022. године када су Решењем Скупштине града Зајечара бр. 02-102-2022 од 22. јуна 2022. године разрешени сви чланови школског одбора Основне школе „15. мај“ Мали Јасеновац, укључујући и подносиоца притужбе. Даљим увидом у достављене доказе, утврђено је да је на седници Школског одбора број 231 од 22. јуна 2021. године, у записнику под тачком 5. председник одбора истакао да су сви чланови Школског одобра обавештени али да је А.А. изричито навео „да се више не зове на седнице Школског одбора и да не жели да долази…“. Даље, указано је да је школа поступала у свему у складу са одредбама Пословника о раду Наставничког већа ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац.
 • Полазећи од свега наведеног, а посебно сагледавајући чињеницу да је Програм рада Наставничког већа саставни део плана рада Школе односно да подносилац притужбе као запослено лице код послодавца био упознат са Годишњим планом рада Школе а самим тим и динамиком одржавања редовних седница, као и чињеницу да су седнице јавне односно да се дан, час и место одржавања седнице објављују на огласној табли Школе односно да се на седнице не зове, као и околност да је А.А. изјавио „да не жели више да долази на седнице“, а пре свега да би позивање запосленог који се налази на одсуству због привреме спречености за рад представљало повреду Закона о раду, Повереник је мишљења да вршилац дужности директора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације, односно није дискриминисао  А.А. на основу његовог здравственог стања као личног својства.

 

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

У поступку који је спроведен по притужби А.А. утврђено је да да вршилац дужности диреткора ОШ „Ц.Ц.“ Мали Јасеновац није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21

[1] „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21, члан 1. став 2.

[2] „Службени гласник РС”, број 98/06, члан 21.

[3] „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18

[4] „Службени гласник РС“, бр. 25/19

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon411-22 Дискриминација на основу здравственог стања у области рада и запошљавања Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top