1444-19 Притужба због дискриминације по основу сексуалне оријентације

бр. 07-00-761/2019-02  датум:  8. 3. 2021.

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела АА против ББ, запосленог у Угоститељској радњи, због дискриминације на основу сексуалне оријентације. У притужби и допуни притужбе је, између осталог, наведено да је подноситељка притужбе, 14.10.2019. године, у вечерњим сатима, отишла са другарицом ВВ у кафану, знајући да је ББ, запослени у кафани, претходно називао лезбејком. Том приликом је пред осталим гостима у кафани, током вербалне расправе вређао и назвао лезбејком, и позвао је да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, и то пред осталим гостима кафане, уз констатацију „да то сви већ знају“. Уз притужбу, АА је доставила и изјаву сведокиње ВВ, која је била присутна приликом вербалне расправе између подноситељке притужбе и ББ. Како се ББ није изјаснио на наводе из притужбе и допуне притужбе, Повереник за заштиту равноправности је, сходно члану 45. став 2. Закона о забрани дискриминације утврдио чињенично стање на основу навода из притужбе, допуне притужбе и приложеног доказа. Исказом сведокиње ВВ, у потпуности су потврђени сви наводи из притужбе. Након спроведеног поступка, Повереник за заштиту равноправности, утврдио је да је ББ, позивајући подноситељку притужбе да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији, и називајући је лезбејком током расправе пред осталим гостима, прекршио одредбе члана 21. став 1. и члана 12. Закона о забрани дискриминације.  На основу наведеног, ББ је препоручено да упути писано извињење подноситељки притужбе и да убудуће води рачуна да својим понашањем не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу АА, поднету против ББ, запосленог у Угоститељској радњи, због дискриминације по основу сексуалне оријентације.
  • У притужби и допуни притужбе, АА је, између осталог, навела:
 • да је, дана 14.10.2019. године, у вечерњим сатима, отишла са другарицом ВВ на пиће у Кафану, знајући да је ББ, претходно називао лезбејком, у комуникацији са другим лицима;
 • да је ББ, када је са другарицом дошла у кафану, „питао пар пута шта се дешава“, али да није желела да се расправља пред гостима;
 • да је ББ инсистирао да му каже у чему је проблем, а када је покушала да објасни у чему је проблем, ББ је „почео да галами“ да је вређа и назива лезбејком;
 • да је, након такве реакције ББ, изјавила да ће надаље снимати његово понашање телефоном, након чега је ББ „преокренуо причу“, и да је „потегао пикслу“ и захтевао да сви гости напусте кафану;
 • да је ББ и пре спорног догађаја „говорио“ да је лезбејка, те да је спорни догађај управо и настао због тога што је јавно износио њену сексуалну оријентацију, а која му није била позната;
 • да актом дискриминације сматра увреде на основу њене стварне сексуалне оријентације
 • да је ББ, након спорне расправе, позвао да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, уз констатацију да „сви већ знају то“.

 

 • У прилогу притужбе достављена је изјава сведокиње ВВ.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1]. ББ упућен је захтев за изјашњење на наводе из притужбе и допуне притужбе 21. јула 2020. године. Увидом у статус пошиљке на сајту ЈП „Пошта Србије“, Повереник за заштиту равноправности констатовао је да је захтев за изјашњење уручен ББ, дана 22.7.2020. године. С обзиром да се ББ у остављеном року није изјаснио на наводе из притужбе и допуне притужбе, Поверенику за заштиту равноправности били су доступни наводи из притужбе и исказ сведокиње.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у изјаву сведокиње ВВ, утврђено је да је ВВ, 14.10.2019. године, са АА отишла на пиће у Кафану, да је ББ више пута питао АА „да ли је нешто љута и шта се дешава“, да је АА првобитно одбила да уђе у вербалну расправу, будући да је у кафани било и других гостију, при чему је ББ наставио да инсистира да са АА расправи у чему је проблем. Даљим увидом у наводе из изјаве сведокиње, утврђено је да је, након започињања вербалне расправе, ББ устао од стола, да је почео да виче на АА, да је вређа и назива лезбејком, као и да је на крају захтевао од АА да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији.
 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је независни државни орган установљен Законом о забрани дискриминације. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[2].
 • Устав Републике Србије[3] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.
 • Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4], у члану 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације којим је дефинисано да узнемиравање и понижавајуће поступање, као посебан облик дискриминације, има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
 • Такође, чланом 21. став 1. Закона о забрани дискриминације прописано је да је сексуална оријентација приватна ствар и нико не може бити позван да се јавно изјасни о својој сексуалној оријентацији, док је ставом 2. истог члана прописано да свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторско поступање због таквог изјашњавања је забрањено

 

Анализа навода притужбе са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду околности конкретног случаја, задатак Повереника за заштиту равноправности је да утврди да ли је, приликом расправе у Кафани, ББ, прекршио одредбе чланова и 21. став 1. Закона о забрани дискриминације.
 • Увидом у притужбу и допуну притужбе, Повереник за заштиту равноправности утврдио је да је 14.10.2019. године дошло до вербалне расправе у кафани између ББ и подноситељке притужбе, као и да је ББ, у одређеном тренутку назвао лезбејком, а након тога је и позвао да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, пред осталим гостима кафане, што је потврдила сведокиња ВВ у својој изјави. Повереник за заштиту равноправности утврдио је да је акт дискриминације учињен вероватним, у смислу члана 45. став 2. Закона о забрани дискриминације, те стога терет доказивања да у овом случају није повређено начело једнакости сноси ББ. Како се ББ није у остављеном року изјаснио на наводе из притужбе и допуне притужбе, Повереник за заштиту равноправности је утврдио  одлучујуће чињенице на основу навода из притужбе и изјаве сведокиње ВВ, у складу са правилом о прерасподели терета доказивања, које је прописано чланом став 2. Закона о забрани дискриминације.
 • С обзиром да је ББ јавно позвао АА да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, уз констатацију „да то сви већ знају“, Повереник за заштиту равноправности указује да је, таквим поступањем, ББ прекршио одредбе члана 21. став 1. Закона о забрани дискриминације, који прописује да је сексуална оријентација приватна ствар појединца и нико не може бити позван да се о томе јавно изјасни.
 • Са друге стране, околност да је то учинио пред гостима у кафани, као и да је назвао лезбејком током вербалног сукоба, у конфликтној и напетој атмосфери, стварајући непријатељско окружење за подноситељку притужбе, Повереник налази да ББ, на тај начин учинио и повреду члана 12. Закона о забрани дискриминације, којим је забрањено узнемиравање лица на основу било ког личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Овакво понашање ББ је, без сумње, код подноситељке притужбе изазвало узнемирење, а социјална дистанца и стигма коју још увек прати јавно изношење сексуалне оријентације, потврђена је и бројним истраживањима јавног мнења.
 • Извештај о истраживању јавног мњења „Однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“[5], коју је спровео Повереник током 2019. године, показује да су особе другачије сексуалне оријентације, друштвена група која је и даље у високом ризику од дискриминације. На директно питање о томе коју групу грађана виде као најугроженију, испитаници су најчешће одговарали да су то Роми (17%) и припадници ЛГБТ популације (13%). Такође, социјална дистанца грађана према ЛГБТ особама је веома изражена. После миграната и тражилаца азила, ова група грађана је друга по реду, према којој је социјална дистанца најизраженија. Уз то, 17% испитаника не жели припаднике ЛГБТ популације у својој држави, 23% њих не би желело ЛГБТ особе за комшије или за сараднике на послу (22%), а чак половина испитаних не жели ЛГБТ особу за васпитача своје деце.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

ББ, запослен у Угоститељској радњи, својим поступањем према АА 14.10.2019. године, прекршио је одредбе члана 21. став 1. и члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереница за заштиту равноправности препоручује ББ:

 

5.1. Да упути писано извињење АА.

 

5.2.  Да убудуће води рачуна да својим понашањем не крши законске прописе о забрани дискриминације.

 

Потребно је да ББ обавести Повереника за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

 

Уколико ББ не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење спроведе, Повереник за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други начин.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/2009

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06)

[4] „Службени  лист СЦГ”- Међународни уговори бр. 9/03

[5] https://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2019/11/izvestaj-o-istrazivanju-javnog-mnjenja.pdf

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1444-19 Притужба због дискриминације по основу сексуалне оријентације Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top