1098-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-23/2023-02  датум: 8.09.2023. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје

 

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

 

 

Министарство здравља је дописом, број 110-00-68/2023-05 од 31. јула 2023. године,  обавестило Повереника за заштиту равноправности да је у току јавна расправа поводом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању (у даљем тексту: Нацрт закона). Тим поводом, Повереник је овом министарству упутио мишљење са примедбама, број 011-00-20/2023-02 од 4. августа 2023. године.

Након одржане јавне расправе, Министарство здравља је 6. септембра 2023. године у прилогу дописа доставило измењен текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању са Образложењем, ради давања мишљења.

Након анализе достављеног текста, са аспекта делокруга рада Повереника, дајемо следеће мишљење на Нацрт закона.

У претходном мишљењу указали смо да се поставља питање оправданости предложеног законског решења којим се број дана привремене спречености за рада коју може да утврди изабрани лекар, са досадашњих 60 дана скраћује на 15 дана. Имајући у виду да је у новом тексту Нацрта закона, овај број дана повећан на 30, Повереник је мишљења да је ово решење далеко оптималније од претходног.

Што се тиче члана 4. Нацрта закона којим се мења члан 143. Закона о здравственом осигурању, у погледу листе болести, односно стања код којих изабрани лекар има право да утврди привремену спреченост за рад до 60 дана без слања на комисију, и даље остајемо при датој примедби из нашег мишљења, број 011-00-20/2023-02 од 4. августа 2023. године. Наиме, предлагач Нацрта закона је оставио могућност да изабрани лекар може утврдити дужину трајања привремене спречености за рад осигураника и до 60 дана, тако што је у Нацрту закона прописао у којим случајевима је то могуће (код осигураника оболелих од малигних болести; осигураника који су привремено спречени за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, осигураника са инвалидитетом; осигураника код кога је непосредно обављена хируршка интервенција, осим у случају када је та интервенција обављена у дневној болници). Повереник је мишљења да је још једном потребно размотрити ову листу стања у смислу њеног проширења (нпр. у случајевима када се ради о неким тежим стањима (вишеструки преломи и сл) за која се на основу досадашње медицинске праксе основано може претпоставити да ће лечење трајати дуже од 30 дана и да би било целисходно уместо упућивања на комисију, законом предвидети могућност да изабрани лекар може да утврди већи број дана).

Имајући у виду да се предлажу измене и допуне Закона о здравственом осигурању, Повереник је мишљења да је то добра прилика и да се изменама обухвате и поједине одредбе на које је Повереник указивао у ранијем периоду. Наиме, имајући у виду да је Закон о финансијској подршци породици са децом, након више одлука Уставног суда, које су донете, поред осталог и на предлог Повереника, изједначио предузетнице са запосленим женама код послодавца када је у питању накнада по основу рођења и неге детета и посебне неге детета, сматрамо важним да се и у овом закону то учини. Повереник се овим поводом већ обраћао надлежним министарствима (Министарству за бригу о породици и демографију, али и Министарству здравља, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарству привреде..), указујући да је неопходно усагласити одредбе више закона (Закона о финансијској подршци породици са децом, Закона о здравственом осигурању, Закона о пензијском и инвалидском осигурању, Закона о привредним друштвима) у погледу права ових жена за време трудноће и породиљског одсуства и плаћања доприноса. На наведено смо указали Министарству здравља и у мишљењу на тада достављени текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, бр. 011-00-00020/2021-02 од 18.6.2021. године (ваш број 011-00-6/2021-05). Имајући у виду наведено, указујемо и на одредбу члана 85. став 1. Закона о здравственом осигурању којом је прописано да осигуранику из члана 11. став 1. тачка 18) овог закона (предузетници) не припада накнада зараде из средстава обавезног здравственог осигурања ако за време привремене спречености за рад није привремено одјавио обављање делатности, без обзира ко је исплатилац накнаде, као и став 2. којим је прописано да у случају из става 1. овог члана осигуранику који има запослене (једног или више) припада 50% од накнаде зараде која би му припадала да је одјавио обављање делатности.

Поред тога, Повереник подсећа на проблем на који је указао у свом допису који је упућен Министарству здравља (број 07-00-528/2022-05 од 5. децембра 2022. године – веза ваш број: 072-00-01148/2022-05), а који се односи на примену члана 78. Закона о здравственом осигурању и потребу да се размотри могућност утврђивања већег броја дана привремене спречености за рад ради неге члана уже породице услед тешког оштећења здравственог стања лица које више није дете и које је навршило 18 година живота. Мишљења смо да је потребно размотрити да се допуни односно измени члан 78. Закона о здаравственом осигурању, отварањем могућности да се у изузетним, изразито тешким и специфичним ситуацијама може предвиди утврђивање већег броја дана привремене спречености за рад запосленог који негује члана уже породице од стране изабраног лекара, односно комисије.

Како је у Образложењу Нацрта закона наведено да се измене Закона врше првенствено због уочених злоупотреба, мишљења смо да се морају осигурати и ојачати механизми контроле којима ће се спречити злоупотреба, као и одговарајуће санкције које ће деловати и превентивно.

Повереник поново указује да Образложење закона треба да садржи и процену утицаја прописа у складу са чланом 14. Закона о забрани дискриминације, како је указано у нашем мишљењу, број 011-00-20/2023-02 од 4. августа 2023. године.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09 и 52/21), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1098-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top