Притужба М. Ф. против ГО Вождовац због дискриминације по основу здравственог стања у поступку пред органом јавне власти

бр. 07-00-434/2014-02 датум: 24. 11. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднеo М. Ф. (M. F.) из Б. против Општинске управе ГО Вождовац. У притужби је наведено да је општинска управа одбила да одлучи по својеручно потписаном захтеву за упис у посебан бирачки списак националне мањине који је послат поштом и да је и након сазнања да подносилац захтева није у могућности да се креће услед здравствених проблема, инсистирала да је неопходно да захтев буде предат лично у просторијама општине. Како је у моменту подношења притужбе остало само 10 дана до закључења посебних бирачких спискова, Повереница за заштиту равноправности упутила је заменику начелника Општинске управе препоруку мера за остваривање равноправности да преиспита рад органа којим руководи како би се предупредила дискриминација у конкретном случају. Подносилац притужбе је након ове препоруке мера, обавестио Повереницу за заштиту равноправности да је трећи пут поднео захтев, овај пут преко пуномоћнице и да му је захтев за упис у бирачки списак националне мањине усвојен. Заменик начелника Општинске управе такође је обавестио Повереницу да је поступак позитивно завршен и изразио наду да ће бити установљено да Општинска управа ГО Вождовац није извршила акт дискриминације, с обзиром да је према подносиоцу притужбе поступљено на исти начин као и према свим подносиоцима захтева, уз стриктну примену прописа како би се избегле недозвољене радње. Међутим, Повереница за заштиту равноправности указује да до дискриминације не долази само када се лица која се налазе у истој или сличној ситуацији третирају различито (непосредна дискриминација), већ и када се, без разумног оправдања, једнако поступа према лицима које се налазе у битно различитим ситуацијама (посредна дискриминација). Повереница је става да је Општинска управа ГО Вождовац, инсистирајући на личном доласку у просторије општине због уписа у бирачки списак националне мањине, подносиоца притужбе третирала исто као и лица која су у могућности да лично поднесу захтев, чиме га је ставила у неравноправан положај на основу његовог здравственог стања. Општинској управи ГО Вождовац препоручено је да подносиоцу притужбе упути писано извињење, да о овом мишљењу обавести сва службена лица која предузимају радње и решавају у управном поступку, као и да убудуће у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности обратиo се М. Ф. (M. F.) из Б. 30. септембра 2014. године, притужбом против Градске општине Вождовац.

1.2. У притужби и допунaма притужби од 2. и 3. октобра 2014. године наведено је:

– да је препорученом поштом доставио уредно попуњен и својеручно потписан захтев за упис у посебни бирачки списак чешке националне мањине;
– да је од Градске општине Вождовац писаним путем обавештен да је у складу са Законом о националним саветима националних мањина, Правилником о начину вођења Посебног бирачког списка националне мањине и Законом о општем управном поступку, потребно да лично дође у просторије општине и поднесе захтев;
– да је још једном поднео писани захтев, уз напомену да се Законом о националним саветима националних мањина прописује обавеза својеручног потписа захтева, али не и личног достављања нити личног присуства;
– да је након поновљеног захтева, телефоном контактирао руководиоца Одељења за општу управу, Одсека за општу управу и да му је предочио да због здравственог стања није у могућности да лично дође у просторије општине, те да је предложио да обезбеди превоз за службеника/цу или да овласти некога да уместо њега поднесе захтев, али да је добио одговор да није прописана таква могућност;
– да се 2. октобра 2014. године консултовао са лекаром специјалистом који га је саветовао да не одлази у општину и да се не излаже великом здравственом ризику који би, према наводима другог лекара, могао бити опасан и по живот;
– да је до закључења посебног бирачког списка остало мало времена, а он жели да искористи своје пасивно бирачко право, те да из тог разлога моли за хитност приликом поступања по притужби;
– да сматра да су на овај начин дискриминисани сви грађани ГО Вождовац који су спречени да лично дођу у просторије општине;

1.3. Уз притужбу и допуне притужбе достављене су копије поновљеног захтева за упис у посебни бирачки списак од 25. септембра 2014. године, обавештења градске општине Вождовац VI-бр. 208-1738/2014/1 од 29. септембра 2014. године и извештаја лекара специјалисте од 1. октобра 2014. године.

1.4. Имајући у виду да је у моменту подношења притужбе остало 10 дана до закључења посебног бирачког списка, те да би у случају да подносилац притужбе не оствари своје право за њега настала ненадокнадива штета, у настојању да благовременим деловањем предупреди могућу дискриминацију, Повереница за заштиту равноправности дала је Општинској управи ГО Вождовац препоруку мера за остваривање равноправности бр: 07-00-434/2014-02 од 3. октобра 2014. године.

1.5. Препоруком мера бр: 07-00-434/2014-02 од 3. октобра 2014. године, заменику начелника Општинске управе, као лицу одговорном да се стара о законитости рада општинске управе, препоручено је да хитно преиспита поступање Одељења за општу управу, Одсека за општу управу, којим је подносилац притужбе онемогућен да оствари своје право.

1.6. Подносилац притужбе обавестио је Повереницу за заштиту равноправности обавестио да је 3. октобра 2014. године још једном, преко пуномоћнице, предао захтев за упис у посебан бирачки списак, као и да је овај захтев усвојен. Навео је и да нада да поступак пред Повереником неће бити прекинут, иако је остварио своје право, јер је до дискриминације већ дошло, а постоји могућност да је било сличних случајева у којима грађанке и грађани нису умели или хтели да истрају у остваривању свог права.

1.7. Уз обавештење је доставио копије поднеска које је упутио ГО Вождовац од 3. октобра 2014. године са пратећим дописом, захтевом за упис у посебни бирачки списак, овлашћењем за упис, копијом личне карте, потврдом пријема и копију решења бр: 208-2136/2014 од 3. октобра 2014. године.

1.8. М. Д, заменик начелника Општинске управе ГО Вождовац, доставио је 8. октобра 2014. године обавештење број: Н-907/14, у ком је наведено:

– да је у складу са очекивањем које је изражено у препоруци мера за остваривање равноправности, у овом предмету исходован позитиван епилог;
– да су испитана поступања органа управе по захтеву М. Ф, као и да се нада и сматра да се радње које су у предмету предузете не могу окарактерисати као неједнако поступање према њему у односу на друга лица на основу његовог личног својства, имајући у виду да поступања органа нису била у вези са тим својством, односно, да није предузето ништа из чега би се могло закључити да је циљ био да се подносилац притужбе онемогући да оствари своја права;
– да су поступци који су предузети поводом поднетог захтева не само уобичајени у односу на сваког појединца или групу лица, већ да су законски регулисана правила поступања у складу са важећим прописима Републике Србије;
– да је на једнак начин поступљено у око 200 поднетих захтева за упис у посебне бирачке спискове различитих националних мањина и да не постоји ниједна друга притужба или примедба;
– да је подносилац притужбе све време инсистирао на оспоравању да је неопходно да захтев поднесе лично, док је податак о својим здравственим проблемима истакао тек 1. октобра 2014. године у телефонском разговору са руководиоцем одељења, када је добио савет и упутство на који начин и под којим околностима може овластити друго лице да у његово име и за његов рачин предузме све радње у конкретном поступку, што је он у свом допису од 3. октобра 2014. године и потврдио;
– да је имајући у виду дугогодишњи рад и искуство у вођењу бирачких спискова и узевши у обзир фреквентност лица, потребно указати да су принципи рада и поступања у Општинској управи ГО Вождовац везани за стриктну примену прописа, а да дугогодишња пракса у таквом начину њихове примене доприноси избегавању недозвољених радњи како овлашћених лица у Општинској управи, тако и странака по чијим захтевима се поступа;
– да је погрешно стављен акценат на то да је у питању дискриминација с обзиром на здравствено стање, и да је његово својство привремене спречености – болести, третирано као импулс овлашћеним лицима да му помогну да без тешкоћа оствари своја права;
– да изјава подносиоца притужбе да се налази у стању привремене спречености – болести није доведена у питање, нити су за то тражени било какви докази, с обзиром да то није чињеница од значаја за поступање и одлучивање у конкретној ствари (упис у посебан бирачки списак);
– да се нада да ће Повереница за заштиту равноправности из свега наведеног установити да у конкретном случају није било елемената дискриминације у односу на подносиоца притужбе, с обзиром да његова привремена спреченост да лично дође у просторије општине, услед болести, није од значаја нити има било какву везу са поступком који је пред овим органом покренут;
– да је неопходно да истакне да је поступак уписа у бирачке спискове који се води пред Општинском управом ГО Вождовац истоветно уређен за све учеснике поступка, а да је обавеза личног подношења захтева од значаја да се за све подносиоце захтева на идентичан и несумњив начин утврди идентитет.

1.9. Уз обавештење су достављене копије решења бр: 208-2136/2014 од 3. октобра 2014. године којим је усвојен захтев М. Ф. за упис у посебан бирачки списак чешке националне мањине; поновљени захтев за упис у посебни списак од 25. септембра 2014. године; захтев бр: 208-2163/14 који је по овлашћењу, поднела С. Д; овлашћење Градске општине Нови Београд бр: 121677 од 3. октобра 2014. године којим је М. Ф. овластио С. Д. да у његово име и за његов рачун надлежном органу поднесе њехов за упис у посебан бирачки списак; захтев за упис у посебан бирачки списак чешке националне мањине који је М. Ф. поднео ГО Вождовац 2. октобра 2014. године; копију електронског писма које је упућено заштитници грађана ГО Вождовац; изјашњење ГО Вождовац заштитници грађана од 30. септембра 2014. године и обавештење VI-бр. 208-1738/2014/1-160 од 29. септембра 2014. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Утврђено је да је М. Ф, препорученом пошиљком која је примљена 26. септембра 2014. године, писаним путем поднео својеручно потписан захтев за упис у посебан бирачки списак чешке националне мањине;

2.2. Градска општина Вождовац обавестила је 29. септембра 2014. године М. Ф. да је у складу са чл. 47. ст 2. Закона о националним саветима националних мањина, чл. 3. Правилника о начину вођења Посебног бирачког списка националне мањине и чл. 58. Закона о општем управном поступку потребно да лично дође у просторије општине и поднесе захтев;

2.3. Међу странама није спорно да је након пријема обавештења, подносилац притужбе разговарао са руководиоцем Одељења за општу управу, Одсека за општу управу, као и да је у телефонском разговору указао на своје здравствено стање и немогућност да дође у просторије општине;

2.4. Утврђено је да је 3. октобра 2014. године, подносилац притужбе овластио С. Д, да у његово име и за његов рачун, надлежном органу поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак чешке националне мањине;

2.5. Утврђено је да је ГО Вождовац, након што је овлашћено лице поднело захтев, донела решење којим је захтев усвојен и подносилац притужбе је уписан у посебан бирачки списак.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и обавештења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устaв Рeпубликe Србиje у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.

3.4. Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у чл. 2. ст. 1. т. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa. Oдрeдбaмa чл. 4. Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje прoписaнo je дa да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно, забрану дискриминације. Непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај , а посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог, односно, њиховог личног својства ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забрани дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна . Овим законом је посебно зaбрaњeнa дискриминaциja лицa или групe лицa с oбзирoм нa њихoвo здрaвствeнo стaњe и прописано је да свако има право нa jeднaк приступ и jeднaку зaштиту свojих прaвa прeд oргaнимa jaвнe влaсти а да се дискриминaтoрскo пoступaњe oдгoвoрнoг лицa у oргaну jaвнe влaсти смaтрa тeжoм пoврeдoм рaднe дужнoсти.

Анализа навода из притужбе, обавештења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. У надлежности Повереника за заштиту равноправности је да спроводи поступак по притужбама које се односе на акте дискриминације, па је предмет анализе у овом поступку ограничен на оне делове притужбе који се односе на повреду прописа о забрани дискриминације, док евентуалне повреде других прописа не спадају у надлежност овог органа.

3.6. Имајући у виду околности конкретног случаја, за његово разматрање је релевантна одредба члана 7. Закона о забрани дискриминације којом је одређено да посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забрани дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна. При томе, треба имати у виду да до посредне дискриминације не долази само када се лица која се налазе у истој или сличној ситуацији, без објективног и разумног оправдања, третирају различито на основу њиховог личног својства, већ и онда када се лица која се налазе у битно различитим ситуацијама не третирају различито, изузев ако за то постоји објективно и разумно оправдање. Ово правило је истакнуто у одлуци Европског суда за људска права у предмету Тлименос против Грчке (Thlimmenos v. Greece, представка бр. 34369/97, пресуда од 6. априла 2000. године).

3.7. Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да је неопходно утврдити да ли су поступањем Општинске управе ГО Вождовац које се састоји у неодлучивању по поднетом захтеву, већ обавештавању подносиоца притужбе да је неопходно да непосредно преда захтев и након сазнања да он због здравствених проблема није у могућности да лично дође у орган управе, прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.8. С тим у вези, може се констатовати да је међу странама спорно да ли је руководилац одељења предложио подносиоцу притужбе да овласти особу за предузимање радњи и активности за упис у посебан бирачки списак, како је наведено у изјашњењу или је ово предложио сам подносилац притужбе, а руководилац одељења га обавестио да такво поступање није могуће. Међутим, несагласност између навода из притужбе и изјашњења није од кључне важности за одлучивање у овом предмету, с обзиром да је неспорно да је подносилац притужбе дао специјално пуномоћје за предузимање радњи у вези са уписом у посебан бирачки списак, које је и сам предузео у два наврата раније. За ову радњу наплаћена му је такса за оверу у износу од 1340 динара, чиме је он несумњиво стављен у неповољнији положај у односу на лица која су била у могућности да личним доласком, непосредно предају захтев, без плаћања таксе.

3.9. Даље је потребно утврдити да ли је овакво прављење разлике објективно оправдано законитим циљем, као и да ли су средства за постизање тог циља примерена и нужна. Имајући у виду наводе из изјашњења, може се закључити да је циљ ГО Вождовац био да се избегну недозвољене радње овлашћених лица у Општинског управи и странака по чијим захтевима се поступа, како би се за све подносиоце захтева на идентичан и несумњив начин утврдио идентитет. Повереница за заштиту равноправности констатује да овакво поступање ГО Вождовац није утемељено на законима. Наиме, Законом о националним саветима националних мањина прописано је да се припадник националне мањине уписује у посебан бирачки списак искључиво на лични захтев . Законом о општем управном поступку прописано је да се поднесцима, између осталог, сматрају и захтеви а да се поднесци предају непосредно или шаљу поштом писмено , а да је подносилац дужан да својеручно потпише поднесак . Из наведеног произлази да се под личним захтевом може сматрати писани захтев који је својеручно потписан и послат поштом. Органи управе не могу својеручно потписане захтеве послате поштом сматрати поднесцима који садрже формалне недостатке, односно, не могу идентитет подносилаца проверавати прописивањем правила која нису утемељена на закону. Последице таквог поступања очигледне су у овом случају, јер је оваквим тумачењем прописа Општинска управа поступила супротно антидискриминационим прописима. Додатно, треба имати у виду да је подносилац притужбе успео да се упише у посебан бирачки списак тек из трећег покушаја, као и да ГО Вождовац није омогућила подносиоцу захтева да овлашћени службеник/ца изађе на терен и у кући подносиоца захтева обави неопходно потписивање захтева. Овакво поступање је дискриминаторно према подносиоцу притужбе, али и према другим подносиоцима захтева који због здравственог стања или инвалидитета нису у могућности да лично дођу у просторије општине.

3.10. Повереница за заштиту равноправности имала је у виду да је дискриминација пред органима јавна власти широко распрострањена у Србији. Како би се остварио увид у актуелно стање у заштити равноправности у октобру 2013. године спроведено је истраживање „Однос представника јавне власти према дискриминацији у Србији“ . Истраживање је показало да чак 22% представника извршне и законодавне власти у Србији не зна да је дискриминација забрањена законом, а да од броја испитаних који су упознати са постојањем Закона о забрани дискриминације, само 47% представника законодавне и 62% представника извршне власти је упознато са садржајем овог закона. Посебно забрињава чињеница да посредну дискриминацију препознаје само 41% испитаних представника органа јавне власти.

Дискриминација пред органима јавне власти може имати далекосежне последице из разлога што ови органи имају јавна овлашћења да одлучују о правима и обавезама грађана и грађанки, те је забрана дискриминације пред органима јавне власти додатно наглашена, дефинисана као тежак облик дискриминације, а прописано је и да ће се службено, односно одговорно лице, који буде дискриминаторски поступало казнити за тежу повреду радне дужности.

4. МИШЉЕЊЕ

Позивањем М. Ф. да лично и непосредно поднесе захтев који је претходно поднео писаним путем и након сазнања да је услед здравствених проблема спречен да то учини, Општинска управа ГО Вождовац прекршила је одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности, на основу чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, препоручује Општинској управи ГО Вождовац да:

5.1. Упути писано извињење М. Ф. због дискриминаторног поступања приликом одлучивања по његовом захтеву;

5.2. Мишљeњe бр: 07-00-434/2014-02 од 24. новембра 2014. године истакне нa oглaсној тaбли Општинске управе ГО Вождовац у трајању од најмање 15 дана;

5.3. Копију мишљeња бр: 07-00-434/2014-02 од 24. новембра 2014. године достави свим службеним лицима у Општинској управи ГО Вождовац овлашћеним за решавање у управним стварима и за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења;

5.4. Убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши одредбе Закона о забрани дискриминације, односно, да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.

Потребно је да Општинска управа градске општине Вождовац обавести Повереницу за заштиту равноправности о предузетим мерама у циљу спровођења ове препоруке, као и да достави писане доказе о томе, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.
Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Општинска управа Градске општине Вождовац не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба М. Ф. против ГО Вождовац због дискриминације по основу здравственог стања у поступку пред органом јавне власти Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top