Мишљење на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

бр. 011-00-11/2015-02    датум: 26.6.2015.

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ

15000 ШАБАЦ

 

Поштована госпођо М,

Повереница за заштиту равноправности примила је 23. јуна 2015. године Ваш допис у којем тражите мишљење поводом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца којом је прописано право на накнаду трошкова превоза за ученике основних и средњих школа, финансирано из буџета града. Наводите да ова одлука омогућава бесплатан превоз од места становања до школе ученицима који имају пребивалиште на територији града Шапца, под условом па потичу из социјално-угрожених породица и да нису понављали ни један разред. Истичете да је разлог за увођење услова да ученик није понављао ни један разред жеља града Шапца да мотивише ученике да без обзира на материјалну ситуацију породице из које потичу, уложе бар минималан напор да редовно завшавају сваки разред. Наводите да град Шабац није имао намеру да врши било који облик дискриминације, те стога желите да знате да ли успех ученика у школи представља његово лично својство и да ли овом одлуком град Шабац врши дискриминацију.

Као што вероватно знате, Повереник за заштиту равноправности је самосталан и независан државни орган који има овлашћење да поступа у свим случајевима када је начело једнакости повређено, односно када је прекршена општа забрана дискриминације.

Акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Дакле, да би у конкретном случају био извршен акт дискриминације, потребно је да је неоправдано прављење разлике или неједнако поступање засновано на личном својству, као и да постоји узрочно последична веза између личног својства и учињеног акта дискриминације. Сагласно томе, Повереница за заштиту равноправности констатује да успех ученика у школи не представља њихово лично својство у смислу Закона о забрани дискриминације.

Међутим, Повереница за заштиту равноправности указује да се ученици који су понављали разред налазе у лошијем положају у односу на друге ученике већ самим тим што су понављали разред, те да су веома често због тога стигматизовани и друштво се према њима понаша вођено различитим предрасудама. Због тога, Повереница сматра да је управо овој групи ученика потребна посебна заштита и мотивација да заврше школу и напредују како би постали успешни грађани и били равноправни са осталом децом и младима.

Имајући све ово у виду, Повереница за заштиту равноправности Вам препоручује да преиспитате  Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца, те да и ученике који су понављали разред укључите у групу ученика који остварују право на накнаду трошкова превоза од куће до школе, како би их мотивисали да редовно похађају школу и буду укључени у вршњачке групе равноправно са другим ученицима, односно, како би се омогућило да наставе школовање.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ

РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Мишљење на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top