Мишљење на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима

бр. 011-00-39/2021-02 датум:  23.11. 2021. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, електронским дописом од 22.11.2021. године, доставило  Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима – усаглашено са надлежним органима, ради давања мишљења.

 

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на нови текст Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности. Имајући у виду прихваћене делове мишљења Повереника, односно измене извршене након одржаног састанка у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, дана 17.11.2021. године, обавештавамо Вас да Повереник остаје при раније датим начелним примедбама у мишљењу број 011-00-30/2021-02, од 29.10. 2021. године, имајући у виду одредбе Закона о раду, односно области којима је уређено овакво радно ангажовање.

 

Такође, Повереник за заштиту равноправности остаје при датим примедбама на члан 4. став 2. тачка 3) Нацрта закона, као и члан 16. Нацрта закона који се односи на уговор о радном ангажовању.

 

Поред тога, Повереник сматра да је потребно још једном преиспитати и одредбе члана 6. ст. 2. и 3. Нацрта закона које се односе на радно ангажовање лица млађег од 18 година. Повереник указује да је као што је наведено у Нацрту закона посебним законом и подзаконским прописима детаљно уређено шта се сматра опасним радом за лица млађа од 18 година, услови под којима се рад обавља, списак штетности, опасних околности и опасних делатности за децу и др. Чланом 6. ст. 2. и 3. Нацрта закона уводи се изузетак од ових општих правила. С тим у вези, Повереник је мишљења да је наведене одредбе потребно још једном детаљно размотрити имајући у виду свеобухватност прописа који уређују шта се сматра под опасним радом за лица млађа од 18. година. Мишљења смо да је целисходније навести да се лица млађа од 18 година не могу радно ангажовати уколико такав рад представља опасан рад у смислу одредба закона и подзаконских аката који овај рад уређују.  У том смислу указујемо и на одредбу става 4. овог члана.

 

Такође одредбама ст. 5. – 9. овог члана уређено је радно ангажовање странаца којима у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију није потребна виза, на начин да се ова лица могу радно ангажовати на пословима у складу са овим законом, без обавезе прибављања дозволе за рад странаца у складу са законом којим се уређује рад странца, за време док краткотрајно борави у Републици Србији у складу са прописима којим се уређује боравак странаца ако поседује Евиденцијски број за странце. Повереник указује да наведене норме такође уводе изузетак од правила, при чему овај изузетак није довољно јасно образложен да би се могла сагледати његова оправданост.

 

Такође, мишљењем које је Повереник упутио на претходно достављени текст Нацрта закона указано је на одредбе чл. 29. и 30. Нацрта закона. Наведене одредбе су сада измењене, међутим Повереник указује да измена није адекватно спроведена. Уколико се шири надлежност Републичке агенције за мирно решавање радних спорова у односу на надлежност прописану Законом о мирном решавању радних спорова, онда таква одредба треба експлицитно да пропише да ова агенција има надлежност да решава спорове и у случајевима радно ангажованих лица у складу са одредбама овог закона. Повереник још једном указује да је одредбама Закона о мирном решавању радних спорова прописано шта се сматра колективним а шта индивидуалним радним спором, као и правила у погледу решавања ових спорова. Нацрт закона прописује изузетак при чему овај изузетак није довољно прецизно формулисан, нити јасан како у погледу страна у спору с обзиром да се став 4. Нацрта закона позива на став 3. овог члана који прописује могућност судске заштите и заштите уопште, тако ни у погледу терета доказивања из члана 30. став 1. Нацрта закона. Имајући у виду наведено мишљења смо да одредбе чл. 29. и 30. Нацрта закона потребно још једном добро размотрити.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр.  22/09 и 52/21, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о радном ангажовању на сезонским и другим повременим пословима у одређеним делатностима Download


 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top