Иницијатива за измену члана 8. Одлуке о такси превозу („Службени гласник Града Пожаревца“, број 9/15)

бр. 011-00-00040/2021-02 датум: 25.11.2021. године

 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Саша Павловић, градоначелник

 

12000 ПОЖАРЕВАЦ

ул. Дринска бр. 2

 

Предмет: Иницијатива за измену члана 8. Одлуке о такси превозу („Службени гласник Града пожаревца“, број 9/15)

 

Поштовани господине Павловићу,

У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[1], којим је, поред осталог, прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа у циљу унапређења равноправности и заштите од дискриминације, подносимо иницијативу за измену Одлуке о такси превозу Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/15), и то члана 8. којим су поред општих услова утврђених законом, прописани услови које треба да испуни физичко лице да би обављало такси превоз као предузетник на територији Града Пожаревца.

Наиме, Поверенику за заштиту равноправности обратио се грађанин Пожаревца наводећи да је одредбама члана 8. Одлуке о такси превозу коју је донела Скупштина Града Пожаревца предвиђено да се физичко лице не може бавити делатношћу такси превоза као предузетник, уколико остварује „било која друга редовна месечна примања по било ком основу“, док се такав услов не намеће правним лицима – привредним друштвима као подносиоцима захтева.

Повереник је извршио увиду у наведену одлуку и утврдио да је чланом 8. ове одлуке прописано да физичко лице може обављати такси превоз као предузетник, ако поред општих услова утврђених законом, испуњава и услове утврђене овом одлуком и то, поред осталих, и услов да није у радном односу или не остварује друга редовна месечна примања по било ком основу, да није оснивач друге радње или правног лица. У Одлуци је наведено да се испуњеност овог услова доказује потврдом издатом од стране надлежне службе тржишта рада, овереном фотокопијом радне књижице, потврдом или изводом АПР-а, потврдом фонда ПИО и слично.

Анализом наведеног услова може се претпоставити да је циљ његовог прописивања био запошљавање лица која фактички немају приходе. Међутим постављањем услова да се физичко лице не може бавити делатношћу такси превоза уколико остварује било која друга редовна месечна примања по било ком основу могло би довести до ускраћивања права на обављање такси превоза и оним физичким лицима – подносиоцима захтева која, по основу неког свог личног својства, остварују било каква друга редовна месечна примања (нпр. различите субвенције, стипендије, права по основу инвалидитета, права из социјалне заштите, као и пензијско инвалидске заштите и сл.). Чињеница да ли неко остварује или не остварује редовна месечна примања не указује нужно на лоше имовино стање физичког лица које жели да обавља такси превоз, а потенцијално може довести до неоправданог прављења разлике по неком од личних својстава наведених у члану 2. Закона о забрани дискриминације.

Повереник такође указује да одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају[2] није прописан овакав искључујући услов за обављање такси делатности[3]. Чланом 94. став 1. овог закона прописано је да јединица локалне самоуправе прописује ближе, а не додатне услове за обављање такси превоза.

 

Имајући у виду ову одредбу Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Повереник је извршио увид у одредбе једног броја одлука о такси превозу које су донеле јединице локалних самоуправа. Том приликом је констатовано да, примера ради, Одлука о такси превозу Скупштине Града Београда („Службени лист Града Београда“, бр. 126/16, 29/21 и 71/21), Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/19, 13/19 – испр, 20/19 – испр, 31/19, 61/19, 1/20 – испр, 55/20 и 24/21) и Одлука о такси превозу путника на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 105/15 и 138/17) не прописују овакав услов као што је то прописано Одлуком о такси превозу Града Пожаравца.

 

Имајући у виду све наведено, а полазећи од одредаба Закона о локалној самоуправи[4], којима је прописано да Градско веће предлаже одлуке и акте које доноси Скупштина града, Повереник упућује ову иницијативу градоначелнику Града Пожаревца, као председнику Градског већа, у циљу предузимања мера из своје надлежности у погледу измене одредаба члана 8. Одлуке о такси превозу Скупштине Града Пожаревца.

[1] „Службени гласник РС”, бр. 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20

[3] Закон о превозу путника у друмском саобраћају, члан 87б. став 1

[4] „Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconИницијатива за измену члана 8. Одлуке о такси превозу („Службени гласник Града Пожаревца“, број 9/15) Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top