Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона o просветној инспекцији

бр. 011-00-29/2021-02 датум:  21.10. 2021. године

 

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона o просветној инспекцији

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 019-01-62/2021-12, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о просветној инспекцији, са образложењем (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

У вези са чланом 10. Нацрта закона којим се мења члан 15. Закона о просветној инспекцији, указујемо на недовољно јасно формулисану тачку 5). Сугеришемо да се ова тачка преформулише и појсани у другом делу норме. Наиме, ова тачка је прецизна и јасна у делу који се односи на подношење пријаве надлежном органу због постојања сумње да је учињено кривично дело, привредни преступ, као и у погледу подношења захтева за покретање прекршајног поступка, док у преосталом делу норма није јасна и може изазвати недоумице.

Закон о просветној инспекцији представља посебан закон којим је уређен рад просветне инспекције а којим су истакнуте посебности поступка и положаја инспекције у области образовања.

Чланом 1. став 2. Нацрта закона предвиђена је измена члана 2. став 2. Закона о просветној инспекцији тако што је прописано да просветна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност. Повереник сматра да је ова измена важна имајући у виду овлашћења просветне инспекције установљена другим законима, као што је примера ради Закон о родној равноправности[2]. Тим законом је између осталог, у члану 72. прописан надзор министарстава и инспекцијских органа, те је у ставу 3. овог члана прописано да надзор над применом овог закона у делу који се односи на области образовања, васпитања, науке и технолошког развоја врши министарство надлежно за образовање, васпитање, науку и технолошки развој, а инспекцијски надзор у овим областима врши просветна инспекција. Имајући у виду комплексност надзора који ће у складу са Законом о родној равноправности вршити просветна инспекција, мишљења смо да је потребно, опреза ради, још једном размотрити да ли је довољна овако дата начелна одредба у Нацрту закона (члан 1. став 2. Нацрта закона) или је потребно извршити још неке допуне Нацрта закона, са аспекта законом прописаних послова и мера које предузима просветна инспекција.

Повереник за заштиту равноправности нема других сугестија, ни коментара.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, бр.  22/09 и 52/21, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник РС“, бр. 52/21

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона o просветној инспекцији Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top