Иницијатива Влади РС поводом регистрације моторних возила за време проглашеног ванредног стања

датум: 27.4.2020. године

 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

11000 БЕОГРАД

Немањина 11

 

Поштована госпођо Брнабић,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратило се више грађана и грађанки старијих од 65 година живота, који су власници моторних возила, а којима је регистрација истекла у време трајања ванредног стања. Због мера ограничења и забране кретања нису у могућности да лично обаве регистрацију возила. У притужбама се наводи да им је речено да са овлашћењем које не мора бити оверено, то уместо њих могу урадити само потомци. Грађани и грађанке који немају потомке, или им се потомци налазе ван земље, нису у могућности да региструју своја возила на тај начин.

Уредбом о мерама за време ванредног стања[1] прописано је да се ради сузбијања и спречавања ширења заразне болести Covid-19 и заштите становништва од те болести, забрањује кретање на јавним местима, односно ван станова, просторија и објеката за становање у стамбеним зградама и изван домаћинства (окућница), и то: 1) лицима са навршених 65 и више година живота – у насељеним местима преко 5000 становника; 2) лицима са навршених 70 и више година живота – у насељеним местима до 5000 становника, изузев петком од 04 до 07 часова, ради куповине намирница, као и сваког дана у периоду од 18 часова до 01 час наредног дана, у трајању од 60 минута, у пречнику до 600 m удаљености од места пребивалишта, односно боравишта.

Саопштењем Министарства унутрашњих послова од дана 27. марта 2020. године истакнутим на сајту Министарства унутрашњих послова, саопштено је да током трајања ванредног стања продужење регистрације возила на техничким прегледима уместо грађана старијих од 65 година могу обавити њихови потомци.

Користећи законом прописана овлашћења из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације Повереник за заштиту равноправности је 1. априла 2020. године указао на проблем са којим се сусрећу грађани старији од 65, односно 70 година живота, који немају потомке и препоручио Министарству унутрашњих послова да предузме мере из своје надлежности у циљу омогућавања поменутим власницима моторних возила да могу продужити регистрацију моторних возила и посредством других лица.

Министарство унутрашњих послова дописом број 01-2486/20-558 од 16. априла 2020. године обавестило је Повереника да у име лица старијег од 65, односно 70 година, који немају потомке или брачног друга који би то могао да учини уместо њих, захтев може поднети адвокат као пуномоћник или лице које има овлашћење оверено код нотара.

Имајући у виду наведено, власници возила, који су старији од 65 односно 70 година живота и који немају потомке, неоправдано су стављени у неједнак положај у односу на лица која имају децу и која имају исте године живота и подлежу поменутој наредби о ограничењу и забрани кретања. Наиме, ови грађани имају могућност да региструју возила једино на тај начин што ће овластити друго лица пуномоћјем овереним код нотара или посредством адвоката, што представља и финансијски издатак, па на тај начин може доћи до неједнаког третмана, односно дискриминације ових лица на основу породичног статуса[2]. Такође, велики број поменутих грађана и грађанки наћи ће се у неравноправном положају и након укидања ванредног стања, с обзиром да је Законом о безбедности саобраћаја на путевима[3]  у члану 274. став 1. предвиђено да власник, односно корисник регистрованог возила има рок од 60 дана од дана истека важења регистрационе налепнице да поднесе захтев за издавање нове, јер је у супротном дужан да врати регистрационе таблице органу који је исте издао, што такође представља додатни издатак.

Верујемо да ћете грађане и грађанке старије од 65, односно 70 година без потомака ставити у равноправан положај са осталим грађанима и грађанкама Републике Србије истог старосног доба, осносно да ће им се омогућити да могу продужити регистрацију моторних возила и посредством других лица, без излагања трошковма и да ћете омогућити да рок од 60 дана предвиђен Законом о безбедности саобраћаја на путевима из члана 274. став 1. почне да тече након укидања ванредног стања, за возила чији су власници старији од 65, односно од 70 година.

С поштовањем,

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 

[1] „Службени гласник РС“, бр. 31 од 16. марта 2020, 36 од 19. марта 2020, 38 од 20. марта 2020, 39 од 21. марта 2020, 43 од 27. марта 2020, 47 од 28. марта 2020, 49 од 1. априла 2020, 53 од 9. априла 2020, 56 од 15. априла 2020, 57 од 16. априла 2020, 58 од 20. априла 2020, 60 од 24. априла 2020.

[2] Закон о забрани дискриминације  („Службени гласник РС“, бр. 22/09) члан. 2. став 1. тачка 1.  изрази „дискриминација“ и „дискриминаторско поступање“ означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима

[3] „Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19

 

 


microsoft-word-iconИницијатива Влади РС поводом регистрације моторних возила за време проглашеног ванредног стања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top