Информатор о раду

Назив органа: Повереник за заштиту равноправности
Адреса: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд
Адреса канцеларије за пријем грађана: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд
Регионална канцеларија Нови Пазар: Косанчићева бб, 36300 Нови Пазар
Електронска адреса: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
Шифра делатности: 84.11
Матични број: 17792440
ПИБ: 106685266
Адреса за пријем поднесака: Немањина 22-26, 11000 Београд (заједничка писарница републичких органа)
Адреса за пријем електронских поднесака: poverenik@ravnopravnost.gov.rs
Лицe одговорнo за тачност и потпуност података које садржи Информатор: Повереник за заштиту равноправности
Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и објављивањем Информатора: Гордана Симић, виша саветница, руководитељка Групе за људске ресурсе и опште правне послове, Сектор за опште послове, стара се о објављивању и ажурности информатора.

Мирослав Лазић, виши саветник, на радном месту за финансијске послове, у Групи за финансијско-материјалне послове, Сектор за опште послове, стара се за ажурност података који се односе на рад Повереника (приходе и расходе, јавне набавке, међународну помоћ, плате, средства рада, чување носача информација у вези са финансијским пословањем, и сл).

За постављање Информатора на веб-сајт Повереника стара се помоћница поверенице Ђурђа Јанићијевић.

Датум првог објављивања Информатора: 29. децембар 2010. године
Датум последњег ажурирања Информатора: 12. јул 2022. године
Датум последње провере ажурности података: 12. јул 2022. године
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија: Булевар краља Александра 84, 11111 Београд и 

Немањина 22-26, 11000 Београд

Интернет адреса Информатора (адреса сајта са кога се може преузети електронска копија): www.ravnopravnost.gov.rs

 

 

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа које је ступило на снагу 29. септембра 2010. године.


microsoft-word-icon Информатор о раду Повереника – јул 2022. Preuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top