1238-19 Утврђено дискриминаторно поступање по основу личног својства – чланства у спортској организацији

бр. 07-00-682/2019-02  датум: 12. 2. 2021.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео адвокат АА из Ниша, у име и уз сагласност Спортског удружења „“ из Ниша, против Спортског клуба „“ из Ниша, због дискриминације по основу личног својства – чланства у спортској организацији. У притужби је, између осталог, наведено да је Спортско удружење „“ путем електронске поште 17. јула и 29. августа 2019. године упутило Спортском клубу „“ пријаве својих чланова за трке које је спортски клуб најавио за 19. јул и 1. септембар 2019. године, као и да је Спортски клуб „“ одбио пријаву чланова Спортског удружења „“ са образложењем да је „попуњен број такмичара који је лимитиран“. У изјашњењу Спортског клуба „“, наведено је да је Спортско удружење „“ електронским путем поднело пријаве за трке које су најављене за 19. јул и 1. септембар 2019. године и да су пријаве одбијене јер су поднете након попуњавања ограниченог броја такмичара. Даље је наведено да су Спортском удружењу „“ понудили да пријава за 19. јул 2019. године буде аутоматски прихваћена као пријава за следећу трку; да су финансијска средства за организовање трка добијена од града Ниша за реализацију спортског програма под називом „“ у износу троструко мањем од захтеваног, због чега су одлучили да ограниче број учесника на тркама, а да број трка остане исти, како би се остварио зацртани циљ реализације програма, а то је омасовљење бављењем ролер спортом. Такође, доставили су спискове учесника обе трке и фотографије са трке која је одржана у јуну 2019. године на којој су учествовали чланови Спортског удружења „“. У току поступка је утврђено да су чланови и чланице подноситеља притужбе учествовали на спортској манифестацији у организацији Спортског клуба „“ у јуну 2019. године, као и да им је 18. јула 2019. године понуђено да пријава од тог дана буде уједно и пријава за следећу трку. На основу утврђеног чињеничног стања Повереник је закључио да неучествовање чланова Спортског удружења „“ на тркама које су најављене за 19. јул и 1. септембар 2019. године у организацији Спортског клуба „“ није узроковано личним својством чланова удружења (чланство у организацији). Због свега наведеног, Повереник је дао мишљење да Спортски клуб „“ из Ниша у конкретном случају није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, анализа је такође показала да одређена поступања током организације такмичења из пројекта „, нису била довољно транспарентна у интересу развоја овог спорта у граду Нишу и његовог омасовљења. Наиме, позиви за учешће на тркама објављени су у изузетно кратком временском периоду у односно на само одржавање трка (пар дана пре одржавања трке на фејсбок страници клуба и у средствима јавног информисања). Имајући у виду циљеве пројекта који је финансирао град Ниш у жељи омасовљења и подстицања деце на бављење спортом, као и промоцијом здравијег начина живота, Повереник је користећи своје законско овлашћење из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, Спортском клубу „“ из Ниша даo препоруку мера за остваривање равноправности да убудуће приликом организовања спортских манифестација које имају за циљ омасовљење спорта на територији града Ниша, и веће учешће деце, а који се финансирају средствима јединице локалне самоуправе за развој спорта на територији града, у примереном року пре одржавања такмичења, обавести Спортски савез Ниша о датуму и месту одржавања планираних такмичења, како би Савез о томе правовремено упознао све клубове. Повереник је пошао од тога да је Спортски савез Ниша организација која окупља клубове са територије града Ниша те да би се у будућности ситуације као што је ова, могле избећи слањем обавештења и Савезу о манифестацијама сличног типа које су финансиране од стране града Ниша, како би Савез о томе правовремено обавестио све чланове.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио адвокат АА из Ниша, у име и уз сагласност Спортског удружења „…“ из Ниша, против Спортског клуба „…“ из Ниша, због дискриминације по основу личног својства – чланства у спортском удружењу.
  • У притужби и допуни притужбе је, између осталог, наведено:
 • да је Спортско удружење „…“ из Ниша путем електронске поште 17. јула 2019. године упутило Спортском клубу „…“ из Ниша пријаву својих чланова за такмичење под називом „…“, а које је најављено за 19. јул 2019. године и које је због временских услова одложено и одржано 26. јула 2019. године;
 • да је ова спортска манифестација финансирана од града Ниша након усвајања предложеног програма Спортског клуба „…“ из Ниша, а у оквиру Годишњег програма којим се остварују потребе и интереси у области спорта у Граду Нишу у виду организовања спортских такмичења од посебног значаја за град у 2019. години;
 • да у позиву за пријаву на ову манифестацију није наведено да је затвореног типа и да је ограничен број учесника;
 • да је Спортски клуб „…“, односно ББ, одбио пријаву чланова Спортског удружења „…“ са образложењем да је „попуњен број такмичара који је лимитиран“;
 • да је 1. септембра 2019. године одржана слична спортска манифестација „…“ у организацији Спортског клуб „…“, као и да је обавештење о овој манифестацији истакнуто 31. августа 2019. године;
 • да су подносиоци притужбе покушали да пријаве своје чланове и за ово такмичење, као и да су њихове пријаве одбијене са истим образложењем да је попуњена квота учесника;
 • да је извршена непосредна дискриминација чланова Спортског удружења „…“ јер им је онемогућено учествовање на спортским манифестацијама, односно да је извршена посредна дискриминација чланова овог удружења јер је дат изузетно кратак рок за пријаву, у коме су учесници других спортских манифестација могли да се пријаве;
 • да подносилац притужбе има сазнања да на поменутим тркама, осим чланова организатора, нико други није учествовао.

 

 • Уз притужбу и допуну притужбе достављени су следећи докази: 1) Генерално пуномоћје Спортског удружења „…“ из Ниша од 30. децембра 2019. године, којим ово спортско удружење овлашћује АА, адвоката из Ниша, да га заступа; 2) Копија електронске преписке од 18. јула и 1. септембра 2019. године, између Спортског удружења „…“ из Ниша и ББ, одговорног лица за реализацију такмичења Спортског клуба „…“ из Ниша, у вези са електронском пријавом за учешће; 3) Копија апликационог формулара Спортском клубу „…“ из Ниша за доделу финансијских средстава Града Ниша, ради реализације програма „…“, а у оквиру Годишњег програма којим се остварују потребе и интереси у области спорта у Граду Нишу у виду организовања спортских такмичења од посебног значаја за град у 2019. години; 4) Принтскрин позива за учешће у тркама од 17. јула 2019. године и 29. августа 2019. године, објављених на Фејсбук страници Спортског клуба „…“.
 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], те је у току поступка затражио изјашњење Спортског клуба „…“ на наводе из притужбе и допуне притужбе.
 • У изјашњењу и допуни изјашњења Спортског клуба „…“ из Ниша, између осталог, наведено је:
 • да су тачни наводи подносиоца притужбе да је проследио електронске пријаве за учешће својих чланова/ца у тркама одржаним 26. јула 2019. године и 1. септембра 2019. године, те да су исте одбијене из разлога ограниченог броја учесника у трци, који је већ био попуњен;
 • да је ББ, као одговорно лице за реализацију целокупне спортске манифестације, а што се може видети из приложене електронске преписке подносиоца притужбе, обавестио Спортско удружење „…“ из Ниша, о разлозима одбијања пријаве за трку, која је одржана 26. јула 2019. године, као и да је том приликом понудио Спортском удружењу „…“ из Ниша, да све чланове овог спортског удружења, који су пријављени након попуњавања броја такмичара, одмах пријави за наредну трку, те да о тој понуди није добио никакав одговор;
 • да су тачни наводи да је Спортски клуб „…“ из Ниша поднео апликациони формулар граду Нишу – Секретаријату за омладину и спорт, ради доделе финансијских средстава за реализацију програма „…“, а у оквиру реализације годишњег програма којим се остварују потребе и интереси у области спорта у граду Нишу у виду организовања спортских такмичења од посебног значаја за град Ниш у 2019. години, као и да су финансијска средства, која су одобрена од града Ниша том приликом, била у износу три пута мањем од траженог односно неопходног за реализацију целокупног спортског програма;
 • да је Спортски клуб „…“ из Ниша услед мањка финансијских средстава за реализацију спортске манифестације, морао да се одлучи да ли да смањи број трка, предвиђених у апликационом формулару за реализацију пројекта, или да лимитира број учесника, односно да су одлучили да број трка остане непромењен, али да се број учесника ограничи, будући да је циљ реализације пројекта свакако био омасовљење овог вида бављења спортом;
 • да нису тачни наводи подносиоца притужбе да су само чланови/це Спортског клуба „…“ из Ниша учествовали у поменутим тркама, већ да су учешће узели и такмичари/ке из других градова и других спортских удружења;
 • да су чланови/це Сортског удуржења „…“ из Ниша њих 9, учествовали на трци од 21. јуна 2019. године, непосредно пре спорних трка од 26. јула 2019. године и 1. септембра 2019. године, а у склопу манифестације „…“, те да су добили медаље и „јели торту“, поводом прославе 15 година постојања Спортског клуба „…“, о чему најбоље сведоче фотографије са саме трке, при чему је изнет и захтев да се о свему наведеном, изјасни и подносилац притужбе;
 • да су тачни наводи подносиоца притужбе, да је временски период између објављивања позива за учешће у наведеним тркама, и одржавања самих трка, био веома кратак, али да је то проузроковано нестабилним временским условима, односно падавинама, те да је све учињено како се трке не би одлагале, будући да се одржавају на отвореном, те да после падавина мора да прође одређени временски период, како би се обезбедили сви неопходни услови за безбедно одржавање трке;
 • да постоје докази, у виду спискова, у вези са редоследом пристиглих пријава за учешће на тркама од 26. јула 2019. године и 1. септембра 2019. године, на којима се јасно види да су пријаве чланова/ица подносиоца притужбе, стигле после попуњавања дозвољеног броја учесника;
 • да су на спорним тркама, поред чланова/ица Спортског клуба „…“ из Ниша, учествовала и друга деца, односно чланови Клуба „…“ из Ниша и Ски клуба „…“;
 • да су такмичења рекреативног карактера, не бодују се за неки куп јер спорт још није признат у такмичарском делу, и због тога немају обавезу чувања документације за трке које организују, као и да „за трке у слалому немамо ограничења јер је другачији систем такмичења у питању.“
 • да није тајна да Спортски клуб „…“ из Ниша има највећи број чланова/ница који се баве ролер спортом, из разлога што је највећи по чланству и први регистровани клуб у Србији за ролер спорт.
  • Уз изјашњење и допуну изјашњења достављени су: 1) прилози у виду фотографија, као доказ навода из изјашњења, да су чланови Спортског удружења „…“ из Ниша, учествовали на једној од шест трка, која је организована у склопу реализације програма „…“, чији је реализатор био Спортски клуб „…“ из Ниша; 2) електронска адреса Фејсбук странице Спортског удружења „…“ из Ниша, на којој су објављене фотографије чланова овог клуба са трке одржане 21. јуна 2019. године; 3) копија списка пристиглих пријава за трку од 19. јула 2019. године; 4) копија списка пристиглих пријава за трку од 1. септембра 2019. године; 5) копија Одлуке Спортског клуба „…” из Ниша бр. … од 12. априла 2019. године; 6) фотографије пријава чланова/ница Спортског удружења „…“ за трку од 21. јуна 2019. године; и 7) фотографије са трка од 21. јуна 2019. године, 26. јула 2019. године и 1. септембра 2019. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у објаве на Фејсбук страници Спортског клуба „…“ из Ниша на електронској адреси и принтскрин позива који су достављени уз притужбу, утврђено је да је Спортски клуб „…“ из Ниша упутио 17. јула 2019. године следећи позив: „У петак 19. јула са почетком у 17:30 у … одржаћемо Ролеријаду … 2019. Биће више категорија до 13 година, број учесника је ограничен, пријава је већ у току. Трка је брзинског карактера. За сву децу из нашег клуба су обезбеђене медаље без обзира на место које освоје. Битно је да се учествује у спорту. Видимо се.“ Даље је утврђено да је 24. јула 2019 године у 15:23 објављено: „Трка: …! У петак 26. јула са почетком у 17:30 одржаћемо трку коју смо због невремена одложили претходне недеље. Све пријаве и даље важе, а тог дана немамо тренинг у …. Видимо се.“ Такође је утврђено, да је 29. августа 2019. године објављено: „Најава активности за викенд, тренинг и трка, Ролер викенд у Нишу: – Субота 31. август у 9 часова тренинг слалома у Тврђави, мерење времена и акција за све чланове, позивамо и оне који нису возили да дођу. Ово је акција у оквиру спортског дана који радимо са …. – Недеља 1. септембар у 17 брзинска трка у …, сви наши такмичари добијају медаље за учествовање. Обавезно обуците мајице клуба. Ограничен је број учесника. Видимо се за викенд.“ Све објаве су биле у категорији јавних објава (са ознаком public) на Фејсбук страници организатора, која је тзв. отвореног типа, што значи да је свако могао да приступи објавама са ове странице, без ограничења или додатних обавеза.
 • Увидом у електронску преписку од 18. јула 2019. године између ББ и Спортског клуба „…“, утврђено је да је Спортско удружење „…“ из Ниша обавештено да су пријаве овог удружења, која је послата 17. јула 2019. године у 22:04 часова, пристигле после лимита који имају за трку у …; да су остали такмичари и клубови већ попунили број такмичара који је лимитиран, као и да ће сву децу која су на пријави, пријавити као прву за следећу трку која ће бити у наредних месец дана, уколико је подносилац пријаве сагласан са тим.
 • Увидом у електронску преписку од 29. августа 2019. године, утврђено је да је пријава чланова/ица Спортског удружења „…“ из Ниша за учешће на трци од 1. септембра 2019. године, одбијена 1. сепембра 2019. године због, како је наведено, попуњеног броја учесника.
 • Увидом у копију апликационог формулара Спортског клуба „…“ из Ниша, утврђено је да је наведени спортски клуб аплицирао ради добијања финасијских средстава за реализацију програма „…“, а у оквиру реализације Годишњег програма којим се остварују потребе и интереси у области спорта у граду Нишу у виду организовања спортских такмичења од посебног значаја за град Ниш у 2019. години. Даље је, увидом у део II апликационог формулара, утврђено да су наведене следеће информације: као локација реализације такмичења наведено је: …, сва погодна места на територији Ниша; да је планирано шест трка (четири слалом и две брзинске трке); као учесници у реализацији програма: сва деца и одрасли, који су сагледани категоризацијом на распису трка. Такође, утврђено је да као очекиван број спортиста на такмичењу наведено да је до сада на тркама било између 80 и 100 учесника, да је клуб 2018. године организовао у току једног викенда две трке у две дисциплине, да клуб има капацитете и опреме за овакве активности, које је организовао укупно око 35 пута до сада, као и да очекивани резултати по реализацији програма, представљају, како је наведено, „омасовљење, промоцију спорта и здравих начина провођења времена у Нишу“.
 • Увидом у копију Одлуке Спортског клуба „…“ из Ниша бр. …, која је достављена уз допуну изјашњења, утврђено је да је Спортски клуб „…“, на седници Управног одбора, одржаној 12. априла 2019. године, одлучио да, услед смањеног износа средстава за финансирање спортске манифестације „…“, број учесника на тркама ограничи, на првих 80 пријављених учесника, а да број трка у оквиру манифестације остане непромењен. Као разлог је наведено „немогућност сагледавања свих учесника на (а)декватан начин а све због великог броја трка“.
 • Увидом у копију документа „Стартни списак пристиглих пријава за трку 19. јула 2019. у …“, достављеног у допуни изјашњења, утврђено је да документ чини листа од укупно 131 имена. Уз име под бројем 42. рукописом је забележена „…“, уз имена под редним бројем од 60. до 64 наведена је забелешка „…“. Даље је утврђено да је испод имена под редним бројем 80. подвучена црта на којој је написано „лимит за трку“. Такође, поред имена под редним бројам од 96. до 103. начињена је белешка „… пријаве“. Даљим увидом у документ, утврђено је да на списку нема других података на основу којих би било могуће утврдити редослед пристизања пријава.
 • Увидом у копију документа „Стартни списак пристиглих пријава за трку 1. септембра 2019. у …“, достављеног у допуни изјашњења, утврђено је да документ чини листа од укупно 135 имена. Уз име под бројем 6. рукописом је забележено „…“, уз имена под редним бројем од 70. до 74 наведена је забелешка „Спортски клуб …, Ниш“. Даље је утврђено да је испод имена под редним бројем 80. подвучена црта на којој је написано „лимит“. Такође, поред имена под редним бројам од 99. до 109. начињена је белешка „С. К. … пријаве“. Даљим увидом у документ, утврђено је да на списку нема других података на основу којих би било могуће утврдити редослед пристизања пријава.
 • Прикупљањем доступних и релевантних информације на интернету у вези са организацијом и реализацијом програма „…“, извршен је увид у објаве на медијском порталу „…“[2]. У објави од 18. јула 2019. године, под насловом „…“, наведено је да ће се надметање у брзинској вожњи ролера одржати у петак, 19. јула и да, „иако су пријаве отворене, број такмичара је ограничен“. Даље је наведено да су медаље обезбеђене за победнике, „као и за све чланове клуба организатора који се буду надметали“ и да је циљ трке омасовљење. У објави од 30. августа 2019. године, под насловом „Два дана викенда за две трке ролерима у парку …“, наведено је да ће у суботу 31. августа бити организован отворени час, а дан касније брзинска трка и да је број учесника ограничен.
 • Увидом у фотографије достављене у уз допуну изјашњења, а које су сачињене поводом трке одржане 21. јуна 2019. године, утврђено је да се идентичне фотографије, као доказ о учешћу у трци, налазе на Фејсбук страници подносиоца притужбе. Увидом у достављене слике, утврђено је да се на фотографијама налази пуно деце на ролерима, обучена у различите мајице, као и да нека деца носе мајице на којима пише ….

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе, допуне притужбе и изјашњења, достављене доказе, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[4].
 • Устав Републике Србије[5] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета[6].
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[7] где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 6. Закона о забрани дискриминације прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај, док је чланом 7. овог закона прописано да посредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства, ставља у неповољнији положај актом, радњом или пропуштањем које је привидно засновано на начелу једнакости и забране дискриминације, осим ако је то оправдано законитим циљем, а средства за постизање тог циља су примерена и нужна.
 • Чланом 4. став 2. Закона о спорту[8] прописано је да бављење спортом мора бити хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева који су супротни спортском духу и доступно свим грађанима под једнаким условима, без обзира на узраст, ниво физичких способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство, док је ставом 3. истог члана прописана забрана сваке непосредне и посредне дискриминације, укључујући и говор мржње, по било ком основу, спортиста, спортских стручњака, спортских организација и других лица учесника у систему спорта, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на неком стварном или претпостављеном личном својству.

 

Анализа навода притужбе, изјашњења и достављених доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду садржину притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају задатак Повереника је да испита да ли је Спортски клуб „…“ из Ниша, приликом организовања спортских манифестација 17. јула (која је одржана 26. јула) и 1. септембра 2019. године у оквиру пројекта „…“, дискриминисао чланове и чланице Спортског удружења „…“ из Ниша, на основу чланства у организацији.
 • Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе, допуне притужбе и изјашњења, као и достављени докази који су од значаја за утврђивање дискриминације.
 • На основу утврђеног чињеничног стања из притужбе, изјашњења и прилога, неспорно је да је Спортски клуб „…“ из Ниша организовао спортске манифестаци у оквиру пројекта „…“, као и да су финансијска средства за реализацију овог пројекта додељена од града Ниша.
 • Даље је неспорно да је на позивима за пријаву такмичара, који су објављивани на фејсбук страници спортског клуба и у медијима, назначено да је број пријава ограничен. Увидом у притужбу и прилог уз притужбу, неспорно је да су се чланови Спортског удружења „…“ из Ниша 17. јула 2019. године пријавили за учешће за трку која је планирана за 19. јул (а одржана 26. јула 2019. године) и да су њихове пријаве одбијене из разлога да је попуњен лимит такмичара за ову трку. Такође, неспорно је и да се иста ситуација догодила и приликом пријаве такмичара за трку која је 29. августа 2019. године најављена да ће се одржати 1. септембра 2019. године. У пријави за трку, која је достављена у прилогу притужбе, неспорно је да су се чланови Спортског удружења „…“ пријавили 29. септембра 2019. године, а да су 1. септембра 2019. године добили одговор да су њихове пријаве пристигле после испуњења квоте.
 • У складу са Законом о забрани дискриминације да би постојао акт дискриминације у складу са Законом о забрани дискриминације, потребно је да је конкретан акт заснован на личним својствима, односно да постоји узрочно-последична веза између личног својства и учињеног акта. Због тога је Повереника посебно анализирао да ли је неучествовање чланова Спортског удружења „…“ на наведенима тркама условљено њиховим личним својством (чланство у организацији) или су у питању неки други разлози.
 • Анализом навода из притужбе, изјашњења и достављених прилога, неспорно је да је организатор такмичења у електронском допису од 18. јула 2019. године, поводом пријаве Спортског удружења „…“ за трку планирану за 19. јул 2019. године, понудио да се ова пријава чланова спортског удружења одмах региструје као пријава за следеће такмичење које је планирано неодређеног дана у наредних месец дана и затражио потврду подносиоца притужбе о томе.
 • Такође, увидом у фотографије које су достављене уз допуну изјашњењана, а које се налазе и на страници подносиоца притужбе, утврђено је да су чланови спортског удружења подносиоца притужбе учествовали на спортској манифестацији коју је Спортски клуб „…“ организовао у јуну 2019. године.
 • Иако се притужба односи на учествовање на тркама које су одржане у 19. јула и 1. септембра 2019. године, Повереник је става да чињенице да су чланови и чланице подноситеља притужбе учествовали на ранијој спортској манифестацији у организиацији Спортског клуба „…“ и да им је 18. јула 2019. године понуђено да пријава од тог дана буде уједно и пријава за следећу трку, указују да лично својство (чланство у организацији) није било разлог неучествовања чланова и чланица Спортског удружења „…“ на тркама 19. јула и 1. септембра 2019. године.
 • С обзиром да је утврђено да не постоји узрочно-последичне везе између личног својства чланова Спортског удружења „…“ и поступања Спортског клуба „…“ поводом прихватања пријава, Повереник није даље анализирао друге наводе и прилоге из притужбе и изјашњења. Поред тога, приликом анализе предмета Повереник је имао у виду да су трке организоване са циљем омасовљења спорта, односно да нису имале утицај на евентуални ранг такмичара, односно нису имале за последицу да неучествовањем члан одређеног клуба буде онемогућен да учествује на неком вишем рангу такмичења.
 • Због свега наведеног, на основу утврђеног чињеничног стања може се закључити да неучествовање чланова Спортског удружења „…“ на тркама које су најављене за 19. јул и 1. септембар 2019. године у организацији Спортског клуба „…“ није узроковано личним својством чланова удружења (чланство у организацији). Евентуалне неправилности у спровођењу програма организовања манифестација или другим обавезама према локалној самоуправи као донатору средстава, Повереник није разматрао јер нису у надлежности овог органа.
 • Анализа навода притужбе и изјашњења, као и прилога, је показала да лично својство (чланство у организацији) није било разлог неучествовања чланова и чланица Спортског удружења „…“ на тркама 19. јула и 1. септембра 2019. године. Међутим, анализа је такође показала да одређена поступања током организације такмичења из пројекта „…“, нису била довољно транспарентна у интересу развоја овог спорта у граду Нишу и његовог омасовљења. Наиме, позиви за учешће на тркама објављени су у изузетно кратком временском периоду у односно на само одржавање трка (пар дана пре одржавања трке на фејсбок страници клуба и у средствима јавног информисања), чиме су учесници трка претежно били чланови и чланице организатора трка. Имајући у виду циљеве пројекта који је финансирао град Ниш у жељи омасовљења и подстицања деце на бављење спортом, као и промоцијом здравијег начина живота, Повереник је користећи своје законско овлашћење из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације Спортском клубу „…“ из Ниша даo препоруку мера за остваривање равноправности. Повереник је пошао од тога да је Спортски савез Ниша организација која окупља клубове са територије града Ниша те да би се у будућности ситуације као што је ова, могле избећи слањем обавештења и Савезу о манифестацијама сличног типа које су финансиране од стране града Ниша, како би Савез о томе правовремено обавестио све чланове.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку по притужби против Спортског клуба „…“ из Ниша, утврђено је да нису повређене одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручује Спортском клубу „…“ из Ниша да:

– Убудуће приликом организовања спортских манифестација које имају за циљ омасовљење спорта на територији града Ниша, и веће учешће деце, а који се финасирају средствима јединице локалне самоуправе за развој спорта на територији града, у примереном року пре одржавања такмичења обавести Спортски савез Ниша о датуму и месту одржавања планираних такмичења, како би Савез правовремено о томе упознао све клубове.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Сл. гласник РС“, бр. 22/09

[2] … , приступљено 5. маја 2020. године

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[4] Закона о забрани дискриминације, члан 33.

[5] „Сл. гласник РС“, бр. 98/06

[6] Устав Републике Србије, члан 21.

[7] Закон о забрани дискриминације, члан 2.

[8] „Сл. гласник РС“, бр. 10/16

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1238-19 Утврђено дискриминаторно поступање по основу личног својства – чланства у спортској организацији Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top