1133-18 Мишљење по притужби Р.З. против Ниш експрес а.д. Ниш, због дискриминације на основу старосног доба

бр. 07-00-1327/2018-02   датум: 10.1.2019.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Р. З. из Н., поднете против Ниш-експрес а.д. Ниш, због дискриминације на основу старосног доба. Подносилац притужбе наводи да је студент мастер студија П. ф. У. у Н., те да је 26. септембра 2018. године био у пословници Ниш-експреса у Нишу, како би купио аутобуску карту. Међутим, иако је дао свој индекс на увид, није му одобрен студентски попуст, из разлога што Ниш-експрес одобрава право на попуст у износу од 15% цене карте само студентима млађим од 27 година. У изјашњењу Ниш-експрес а.д. Ниш, између осталог, наведено је да је овај превозник својом одлуком-упутством дефинисао услове за остваривање студентског и ђачког попуста, те да студент који жели да остварио попуст на куповину аутобуске карте мора да поседује као доказ један од следећих докумената: индекс за студенте који су млађи од 27 година, потврду са факултета да је студент, потписану и оверену печатом, која важи годину дана од датума издавања или ISIC, ETC или EYC-европску омладинску картицу са роком важења картице. Без обзира на документ који даје на увид, студент који жели да оствари право на попуст, не може бити старији од 27 година. У току поступка је утврђено да разликовање које је нaправио Ниш-експрес, прописивањем да право на студентски попуст при куповини карте могу остварити студенти до 27 године живота, представља посебну (афирмативну) меру младим људима који се школују. Наиме, Ниш-експрес, као привредно друштво које пружа услуге превоза путника, овлашћено је да одређеним категоријама корисника, у складу са својим финансијским могућностима, омогући коришћење услуге превоза путника под повољнијим условима. Увидом у интернет презентацију превозника Ниш–експрес, у одељку попусти, утврђено је да је овај превозник одредио поједине категорије корисника који остварују повластице у односу на цену услуге превоза, руководећи се одређеним околностима, које се углавном односе на радну и животну способност, здравствено стање и године старости корисника. Ценећи навод из изјашњења да је Ниш–експрес одредио студентски попуст у складу са законском одредбом према којој статус студента престаје када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, може се закључити да је Ниш-експрес, приликом прописивања права на студентски попуст, желео да пружи олакшице младим људима/студентима, који студије уписују после завршене средње школе. На овај начин, он је, заправо, пружио повластицу двема категоријама корисиника – младима и студентима. Стога, Повереник за заштиту равноправности дао је мишљење да доношењем одлуке којом је прописано да право на студентски попуст приликом куповине карте могу остварити само студенти до 27 година живота, Ниш-експрес а.д. није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације. Међутим, како је Законом о младима и Националном стратегијом за младе прописано да су млади особе од 15 до 30 година старости, Повереник за заштиту равноправност је, у складу са прописаном надлежношћу из члана 33. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, препоручио Ниш-експрес а.д. да размотри могућност обезбеђивања студентског попуста за куповину превозне карте студентима до 30 година живота.

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Повереник за заштиту равноправности примио је притужбу Р. З. из Н., поднету против Ниш-експрес а.д. Ниш, због дискриминације на основу старосног доба. Подносилац је у притужби, између осталог, навео:
 • да је септембра 2018. године био у пословници Ниш-експреса у Нишу, како би купио аутобуску карту на релацији Н.-Б.;
 • да је студент мастер студија на П. факултету У. у Н., те је са собом понео индекс, како би остварио попуст на цену аутобуске карте. Међутим, шалтерска службеница му није одобрила попуст у износу од 15% на цену карте, са објашњењем да право на попуст остварују само студенти млађи од 27 година;
 • да је, након тога, на интернет страници Ниш-експреса видео обавештење да се право на студентски попуст остварује показивањем једног од следећих докумената: 1) индекс (за студенте који имају до 27 година), 2) потврда са факултета о уписаној години студија (оверена печатом и не старија од годину дана) и 3) важећа ИСИЦ, ЕТЦ или европска омладинска картица;
 • да је 2016. године уписао студијски програм мастер академских студија права унутрашњих послова на П. ф. у Н. и да према важећим законским и општим актима високошколске установе има статус студента мастер студија, те је логично да као студент остварује право на одређене повластице;
 • да Ниш-експрес својим општим актима уређује право студената на повлашћену цену карте само ако тај студент нема више од 27 година. Истакао је да превозник Ниш-експрес својим интерним актима дели студенте на оне који имају мање од 27 година и могу да остваре право на попуст и на оне који имају више од 27 година и то право не могу да остваре;
 • да је због старосног доба дискриминисан у могућности коришћења повластица које други студенти остварују и то искључиво због тога што су млађег старосног доба.
  • Уз притужбу су достављени следећи докази: 1) фотокопија повратне аутобуске карте на релацији Н.-Б.; 2) фотокопија индекса и 3) обавештење објављено на интернет презентацији Ниш-експреса.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење Ниш-експреса а.д. Ниш (у даљем тексту: Ниш-експрес).
  • У изјашњењу на притужбу, између осталог, наведено је:
 • да je општим условима превоза у међумесном друмском превозу путника прописано да врсту повластица за коришћење услуга превоза утврђује превозник својом одлуком или надлежни државни орган, у складу са законом;
 • да је сходно наведеном, Ниш-експрес утврдио попуст при куповини карте за одређене категорије путника (студенти, ђаци и сл);
 • да за студенте до 27 година старости, на свим релацијама у унутрашњем саобраћају, попуст износи 15%;
 • да је Ниш-експрес својим упутством дефинисао услове за остваривање студентског и ђачког попуста, као и поступак издавања аутобуских карата за ове категорије путника. Наведено је да студент може да оствари попуст на куповину аутобуске карте, уколико као доказ поседује један од следећих докумената: индекс за студенте који су млађи од 27 година; потврду са факултета да је студент, потписану и оверену печатом, која важи годину дана од датума издавања и ISIC, ETC или EYC-европску омладинску картицу са роком важења картице;
 • да су наведени услови за остваривање права на студентски попуст постављени алтернативно, али да Ниш-експрес одобрава право на попуст свим студентима до 27 године живота, што значи да студент који приликом куповине карте покаже потврду са факултета о уписаној години студија или важећу ISIC, ETC или EYC европску омладинску картицу, не може бити старији од 27 година;
 • да је Ниш-експрес право на студентски попуст омогућио студентима који имају до 27 година, а у складу са одредбом члана 109. став 4. Закона о високом образовању, којом је прописано да статус студента престаје када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма;
 • да је Ниш експрес својом одлуком-упутством утврдио врсту повластице и начин њеног коришћења и у свему поступио правилно, због чега није извршена дискриминација подносиоца притужбе.
  • У прилогу изјашњења достављени су Општи услови превоза у међумесном друмском превозу путника и упутство за издавање студентских и ђачких карата.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Међу странама је неспорно да је подносилац притужбе, Р. З., 26. септембра 2018. године био у пословници Ниш-експреса у Н. како би купио повратну аутобуску карту на релацији Н.-Б. Иако је студент мастер студија П. ф. У. у Н., није остварио студентски попуст у износу од 15% од цене аутобуске карте, јер је старији од 27 година.

 

 • Увидом у упутство бр. 240918 Ниш-експреса а.д. Ниш од 24. септембра 2018. године, дефинисани су услови за остваривање студентског и ђачког попуста, као и поступак издавања аутобуских карата за ове категорије путника. Наиме, овим упутством прописано је да студент, приликом куповине карте, да би остварио право на попуст мора да поседује као доказ један од докумената: 1) индекс за студенте који су млађи од 27 година (годиште 1991 и млађи за карте издате у 2018. години и до 30.9.2019. године); 2) потврду са факултета да је студент, потписану и оверену печатом, која важи годину дана од датума издавања и 3) ISIC,ETC или EYC-европску омладинску картицу на основу датума и рока важења картице. Наведени услови су постављени алтернативно, али без обзира на врсту документа коју показује на увид, студент, да би остварио право на повластицу за куповину аутобуске карте, не сме бити старији од 27 година.
 • Увидом у интернет презентацију Ниш-експреса, утврђено је да, поред студентског попуста, Ниш-експрес одобрава и ђачки попуст, дечији попуст, попуст за пензионере и лица старија од 65 година, породични попуст, групни попуст, попуст за повратне карте, као и повластице за особе са инвалидитетом.
 • Увидом у студентску књижицу – индекс, утврђено је да је подносилац притужбе, Р. З., рођен… , односно, да је у време куповине аутобуске карте имао 29 година.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, достављене прилоге, као и антидискриминационе прописе.

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[3].

 

 • Устав Републике Србије[4] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.[5]
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 8. овог закона прописано је да до повреде начела једнаких права и обавеза долази ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћује или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Даље, одредбом члана 14. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности лица или групе лице која се налазе у неједнаком положају.
 • Одредбом члана 109. став 1. тачка 4. Закона о високом образовању[6] прописано је да статус студента престаје када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад. Ставом 2. истог члана прописано је да студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.
 • Одредбом члана 3. став 1. тачка 1. Закона о младима[7] прописано је да су омладина или млади лица од навршених 15 година до навршених 30 година живота.
 • Национална статегија за младе[8] за период од 2015. до 2025. године, утврђује основне принципе деловања, правце деловања и очекиване резултате деловања свих субјеката омладинске политике ка унапређењу друштвеног положаја младих и стварању услова за остваривање права и интереса младих у свим областима. Један од стратешких циљева, прописан наведеном стартегијом, је унапређено активно учешће младих жена и мушкараца у друштву.
 • Општим условима превоза у међумесном друмском превозу[9] путника, уређују се, између осталог и повластице за превоз одређених категорија путника. Одредбом члана 36. овог прописа одређено је да врсту повластице за коришћење услуга превоза, утврђује превозник, својом одлуком или надлежни државни орган, у складу са законом.

Анализа навода из притужбе и изјашњења и достављених прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је испитати да ли је Ниш-експрес, одређивањем да право на студентски попуст за куповину аутобуске карте имају студенти до 27 година старости, извршио акт дискриминације подносиоца притужбе на основу његовог старосног доба.

 

 • Наиме, током поступка је утврђено да подносилац притужбе, иако је студент, није могао да оствари попуст на куповину аутобуске карте, само зато што је старији од 27 година. У изјашњењу на притужбу нису оспорени ови наводи, већ је истакнуто да је Ниш-експрес донео упутство за издавање студентских и ђачких карата, којим је одређено да попуст приликом куповине карата, у износу од 15% од цене карте, остварује студент који је млађи од 27 година. Стога, како би се испитало да ли је наведена одлука (мера) превозника Ниш-експрес дискриминаторна, потребно је испитати: да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан и да ли се циљ (или циљеви) могу постићи прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циља који се том мером остварује.
 • С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности најпре констатује да је Ниш–експрес привреднo друштво, чија је основна делатност превоз путника градским, међуградским и међународним линијама. Имајући у виду одредбу члана 36. Општих услова превоза у међумесном друмском превозу путника, којом је између осталог прописано да превозник својом одлуком утврђује врсту повластица за коришћење услуга превоза, неспорно је да је Ниш-експрес овлашћен да одреди одређене категорије корисника, којима ће, у складу са својим финансијским могућностима, омогућити коришћење услуге превоза путника под повољнијим условима. Увидом у интернет презентацију превозника Ниш–експрес, у одељку „попусти“, утврђено је да је овај превозник одредио поједине категорије корисника који остварују повластице у односу на цену услуге превоза, руководећи се одређеним околностима, које се углавном односе на радну и животну способност, здравствено стање и године старости корисника. Сагледавајући изнете чињенице, Повереник за заштиту равноправности сматра да је овај циљ допуштен и оправдан.
 • Даље је потребно утврдити да ли се овај циљ може постићи прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циља који се мером остварује. У току поступка утврђено је да је Ниш-експрес својим упутством за издавање студентских и ђачких карата дефинисао услове за остваривање студентског и ђачког попуста и поступак издавања аутобуских карата за ове категорије путника. Утврђено је, такође, да право на попуст могу остварити и друге категорије путника, односно, да Ниш-експрес одобрава и дечији попуст, попуст за пензионере и лица старија од 65 година, породични попуст, групни попуст, попуст за повратне карте, као и повластице за особе са инвалидитетом. Према томе, неспорно је да је Ниш-експрес, у складу са својим овлашћењима и могућностима, одредио категорије корисника/путника које могу остварити право на попуст. Наиме, у конкретном случају који је предмет притужбе, право на попуст при куповини аутобуске карте, омогућено је студентима који су млађи од 27 година, из чега произлази да је Ниш-експрес прописао посебну меру подршке младим људима који се школују.
 • С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности указује да према законским прописима у области заштите од дискриминације није свако прављење разлике истовремено и дискриминаторно поступање. У конкретном случају, Ниш-експрес, који пружа услуге превоза путника може, у складу са својим могућностима, да пропише одређене повластице појединим групама корисника који се налазе у неједнаком положају са осталим грађанима, тј. да према тим групама корисника установи посебне (афирмативне) мере. Овакве мере се не сматрају дискриминацијом, јер на овај начин Ниш-експрес ни једном кориснику није ускратио право да користи услуге овог привредног друштва, већ је одредио посебне повластице за одређене категорије својих корисника за које сматра да се налазе у посебно неповољном положају и да им је потребна посебна подршка. Ценећи навод из изјашњења да је Ниш–експрес одредио студентски попуст у складу са законском одредбом према којој статус студента престаје када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, може се закључити да је Ниш-експрес, приликом прописивања права на студентски попуст, желео да пружи олакшице младим људима/студентима, који студије уписују после завршене средње школе. На овај начин, он је, заправо, пружио повластицу двема категоријама корисиника – младима и студентима. Приликом заузимања става у овом предмету, Повереник је посебно имао у виду да је у Националној стратегији за младе посебно истакнуто да је према подацима за 2014. годину незапосленост младих узраста 15-24 године у Републици Србији износила 41,7%, односно 33,27% за младе узраста 15-30 година. Поред тога, проблем преставља и то што су млади у Републици Србији неактивни на тржишту рада. У августу 2014. године, стопа неактивности младих узраста 15-24 године износила је 71,2%, док је за узраст 15-30 година стопа неактивности износила 52,87%. Такође, у Републици Србији, према подацима Републичког завода за статистику, у 2013. години забележено је да 19,7% младих узраста 15-24 припада NEET[10] категорији младих. Наведени подаци недвосмислено показују да се млади у Републици Србији сусрећу са бројним баријерама, да су у повећаном ризику од сиромаштва, те да углавном припадају издржаваној категорији становништва. Са друге стране, Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године истакнуто да је делатност високог образовања од посебног значаја за Републику Србију, и део је међународног, а посебно европског, образовног, научног, односно уметничког простора, чија је мисија да кроз организоване студије и истраживања непрекидно обавља трансфер и креирање научних знања и стручних компетенција којима се омогућава, у првом реду, социјални, културни, економски и други напредак наше земље и њених грађана, у стално променљивим околностима живота и развоја[11].
 • Имајући у виду све претходно наведено, Повереник за заштиту равноправности сматра да разликовање које је нaправио превозник Ниш–експрес, одређивањем попуста за студенте до 27 година живота, има објективно и разумно оправдање, те да, сходно томе, постоји сразмера између прописане мере и циља који се мером постиже.
 • С тим у вези, Повереник за заштиту равноправности указује да је Уставом Републике Србије прописано да су пред уставом и законом сви једнаки, да је дискриминација забрањена, док је Законом о забрани дискриминације забрањено искључивање, ограничавање и давање првенства у односу на неко лично својство. Потребно је напоменути да формална једнакост, сама по себи, не значи да постоји и фактичка равноправност грађана и грађанки у погледу могућности уживања права. Многе друштвене групе налазе се у неједнаком положају јер постоје извесне околности које су препрека постизању суштинске једнакости. Зато Устав Републике Србије и Закон о забрани дискриминације прописују могућност увођења посебних (афирмативних) мера ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају и утврђује да се оне не сматрају дискриминацијом. Дакле, суштина посебних (афирмативних) мера је да су усмерене само на одређене категорије лица којима је друштвени положај неповољнији и којима се применом ових мера омогућава достизање пуне равноправности. С тим у вези, одређивањем права на попуст за куповину карте студентима до 27 година живота, Ниш-експрес је, фактички, спровео посебну (афирмативну) меру за ову категорију својих корисника који се, услед различитих баријера са којима се сусрећу, налазе у тежем положају у односу на лица старије животне доби и особе које не студирају.
 • Међутим, на самом крају, Повереник за заштиту равноправности указује на још неколико чињеница. Најпре, Законом о младима и Националном стратегијом за младе прописано је да су млади особе од 15 до 30 година старости. Затим, ценећи навод из изјашњења да је прописивање повластице за студенте до 27 година у складу са одредбом члана 109. став 4. Закона о високом образовању, којом је прописано да статус студента престаје када студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, Повереник указује да је потребно имати у виду да се у одређеним околностима статус студента може задржати и након 27-ме године живота, иако је студент уписао факултет одмах након завршетка средње школе. Наиме, поједине основне студије трају дуже од 4 године, док је законодавац за поједине категорије студената (студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери, студент који има статус категорисаног врхунског спортисте) прописао да ова лица задржавају статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма. Имајући у виду ове чињенице, Повереник за заштиту равноправности сматра да би Ниш-експрес, у складу са својим финансијским могућностима, требало да размотри одобрење студентског попуста за студенте до 30 година старости, сагласно усвојеним стратегијама и одредбама Закона о младима и Закона о високом образовању.

 

 

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

Одређивањем да право на студентски попуст приликом куповине карте остварују студенти до 27 година живота, Ниш-експрес а.д. Ниш није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[12] да препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности, Повереник за заштиту равноправности препоручује Ниш-експрес а.д. да размотри могућност обезбеђивања студентског попуста за куповину превозне карте студентима до 30 година живота.

 

Потребно је да Ниш-експрес а.д. Ниш обавести Повереника за заштиту равноправности о  мерама које су предузете у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења са препоруком.

 

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] Закон о забрани дискриминације, члан 1. став 2.

[3] Закон о забрани дискриминације, члан 33.

[4] „Службени гласник РС“, бр. 98/06

[5] Устав Рeпублике Србије, члан 21. ст. 2. и 3.

[6] Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др. закон и 73/18), члан 4. став 1. тачка 7.

[7] „Службени гласник РС”, број 50/11

[8] „Службени гласник РС”, број 22/15

[9] Општи услови превоза у међумесном друмском превозу („Службени гласник РС“, бр. 102/09, 120/12, 2/14, 3/14-испр. и 143/14), члан 2.

[10] NEET – Not in employment, education or training (нису запослени, у образовању или обуци)

[11] Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године, Део трећи – Стратегија високог образовања

[12] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), члан 33. став 1. тaч.  9.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1133-18 Мишљење по притужби Р.З. против Ниш експрес а.д. Ниш, због дискриминације на основу старосног доба Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top