Публикације настале у оквиру Прогрес пројекта

 

У оквиру пројекта „Више од закона: Промовисање и спровођење антидискриминационог законодавства и равноправности у Србији“ (Програм Европске уније PROGRESS), Повереник за заштиту равноправности објавио је више публикација. Све публикације, на српском и енглеском језику, доступне су у електронској форми на интернет презентацији Повереника, у одељку Извештаји и публикације.

 

Спроведено истраживање представља првo истрaживaњe стaвoвa мeдиja o дискриминaциjи, нe сaмo у Србиjи вeћ и у рeгиoну. Истрaживaње би требало дa упoтпуни слику друштва у коме је дискриминација и даље распрострањена, a кoje je дeлoм истрaжeнo у студиjaмa стaвoвa мaргинaлизoвaних групa и писaњa мeдиja, aли нe нa нaчин кojи би oбухвaтиo њихoву пeрцeпциjу прoблeмa, изaзoвa, знaњa и кaпaцитeтa дa инфoрмишу и извeштaвajу jaвнoст o тoм вaжнoм сeгмeнту наше свaкoднeвицe.

Циљeви истрaживaњa су вишeструки. Оно првенствено треба да допринесе дa сe идeнтификуjу oнe oблaсти у кojимa пoстoje нajчeшћe грeшкe у извeштaвaњу мeдиja, aли и oблaсти гдe пoстoje нeдoумицe у вeзи сa извeштaвaњeм, прeнoшeњeм гoвoрa пojeдинaцa и групa кojи у свojим нaступимa кршe прaвилa o рaвнoпрaвнoсти. Taкoђe, истрaживaњe трeбa дa oдгoвoри и нa питaњe нa кojи нaчин би трeбaлo унaпрeдити сaрaдњу нoвинaрa и нoвинaрки сa пoвeрeницoм и нaчинимa нa кoje сe тa сaрaдњa мoжe дaљe рaзвити и унaпрeдити.

Публикација је преведена на енглески језик.

 

Овај приручник представља резултат наставка активности на Прогрес пројекту „Више од закона: Промовисање и спровођење антидискриминационог законодавства и равноправности у Србији“, чији је један од циљева повећање сензибилисаности и ангажованости медија у борби против дискриминације. Имајући у виду значај и утицај који медији данас имају, Повереник за заштиту равноправности, спровођењем пројектних активности, настојао је да повећа разумевање медија о феномену дискриминације, као и о узроцима и последицама ове веома негативне друштвене појаве, о којој се много прича али мало зна. Креирање приручника за медије био је само један корак у правцу остваривања овог циља.

 

Публикација обухвата међународне стандарде, национално законодавство и судску праксу у области сузбијања дискриминације на раду. У изради публикације учествовало је четири аутора. Штампу публикације подржала је Европска унија кроз Програм за запошљавање и социјалну солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013).

Публикација је преведена на енглески језик.

 

Публикација је превасходно намењена судијама, али може бити од користи и адвокатима, корпоративним правницима и свим другим правним професионалцима. Имајући у виду потребу да се правним професионалцима понуди релевантан едукативни материјал који ће им помоћи да разумеју и правилно тумаче прописе којима је регулисана судска грађанскоправна заштита од дискриминације, институција Повереника за заштиту равноправности иницирала је припрему публикације.

Публикација се састоји из 12 целина, а у њеној изради учествовало је 13 домаћих ауторки/аутора. Она пружа релевантна сазнања о дискриминацији као друштвеном и правном феномену, о различитим облицима и случајевима дискриминације, као и о међународним и домаћим антидискриминационим стандардима. Поред тога, читаоцима пружа и сазнања о садржини и видовима грађанскоправне заштите од дискриминације, као и о специфичностима у погледу доказивања дискриминације и самог поступка у парницама за заштиту од дискриминације.

Публикација је преведена на енглески језик.

Print Friendly, PDF & Email
back to top