Притужба Удружења жена Ф. против привредног друштва А. због дискриминације по више основа у области рада и запошљавања

бр. 07-00-130/2014-02 датум: 9. 6. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднелo Удружење жена Ф. из С. П. против привредног друштва „А.“ а.д. Б, због онлајн формулара за запослење који је постављен на сајту овог привредног друштва, с обзиром да се поједина питања односе на осетљиве податке и лична својстава кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао код овог послодавца, и то: а) брачни статус, б) деца и ц) слика. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да постављање ових питања у формулару за запослење представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације и да лична својства лица која подносе пријаву за запослење овом послодавцу никако не представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла, имајући у виду природу и особеност посла и делатност коју обавља ово привредно друштво. Утврђено је, такође, да је привредно друштво „А.“ а.д. Б, након достављања изјашњења на притужбу, уклонило из формулара за запослење спорна питања која су била предмет ове притужбе. Повереница је дала мишљење да је постављањем онлајн формулара за запослење на свом сајту, у којем се од кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, „А.“ а.д. Б. извршила акт дискриминације у области запошљавања и рада на основу брачног и породичног статуса и изгледа. Имајући у виду да су наведена питања током поступка уклоњена из формулара за запослење, Повереница за заштиту равноправности је препоручила привредном друштву „А.“ а.д. Б. да убудуће, приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао, не понавља акт дискриминације постављањем недопуштених питања која се тучу њихових личних својстава, супротно законским прописима који забрањују дискриминацију.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратило Удружење жена Ф. из С. П, против привредног друштва „А.“ а.д. из Б.

1.2. У притужби је наведено:

– да се у онлајн формулару за запослење на сајту привредног друштва „А.“ а.д. из Б, поједина питања односе на осетљиве податке и лична својства кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао код овог послодавца;

– да су посебно осетљива питања: датум и место рођења, брачни статус, деца и слика.

1.3. Уз притужбу је достављена фотокопија онлајн формулара за запослење, постављеног на сајту www…

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење привредног друштва „А.“ а.д. Б.

1.5. У изјашњењу Б. Р, директора „А.“ а.д. Б, наведено је:

– да је ово привредно друштво, поступајући у складу са Законом о забрани дискриминације, уклонило из онлајн формулара за запослење спорна питања која се односе на следеће податке: брачни статус, деца и слика;
– да је податак о години рођења и даље остао у упитнику за запослење, с обзиром да послодавац има право, у складу са другим законима Републике Србије, да користи одређене повластице за пријем у радни однос особа које су нпр. млађе од 30 година, због чега се датум рођења не може сматрати дискриминаторним питањем.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. На основу навода из притужбе, изјашњења и онлајн формулара за запослење привредног друштва „А.“ а.д. Б, утврђено је да су у формулару, између осталих, постављена и следећа питања: датум и место рођења, брачни статус, деца и слика.

2.2. Увидом у онлајн формулар за запослење привредног друштва „А.“ ад. Б, на сајту www…, утврђено је да су из формулара, након достављања изјашњења на притужбу, уклоњена питања која се односе на место рођења, брачни статус, децу и слика.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устaв Рeпубликe Србиje у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.

Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у чл. 2. ст. 1. т. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.

Одредбом чл. 4. прописано је начело једнакости, тако што је регулисано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Oдрeдбaмa чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације дефинисани су посебни случајеви дискриминације. Одредбама чл. 16. забрањена је дискриминација у области рада, односно, нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, као што су право на рад, на слободан избор запослења, на напредовање у служби, на стручно усавршавање и професионалну рехабилитацију, на једнаку накнаду за рад једнаке вредности, на правичне и задовољавајуће услове рада, на одмор, на образовање и ступање у синдикат, као и на заштиту од незапослености. Одредбом чл. 15. Закона о равноправности полова, прописано је да приликом јавног оглашавања послова и услова за њихово обављање и одлучивање о избору лица која траже запослење ради заснивања радног односа или другог вида радног ангажовања, није дозвољено прављење разлике по полу, осим ако постоје оправдани разлози утврђени у складу са законом којим се уређује рад. Наведена одредба чл. 15. Закона о равноправности полова у вези је са чл. 26. ст. 2. Закона о раду , према којем послодавац не може од кандидата приликом заснивања радног односа да захтева податке о породичном, тј. брачном статусу и планирању породице, односно, достављање других доказа који нису од непосредног значаја за обављање послова за које заснива радни однос.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.4. На основу навода из притужбе и изјашњења утврђено је да је формулар за запослење, постављен на сајту привредног друштва „А.“ а.д. Б, између осталих, садржао и питања: датум и место рођења, брачни статус, деца и слика.

3.5. Утврђено је, такође, да је у међувремену, у периоду након достављања изјашњења на притужбу, измењен формулар за запослење који је био постављен на сајту овог привредног друштва, и то тако што су питања: место рођења, брачни статус, деца и слика уклоњена из формулара за запослење.

3.6. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да су питања у формулару за запослење која су се налазила на сајту овог привредног друштва, и то: брачни статус, деца и слика недозвољена, јер се односе на лична својстава кандидата и кандидаткиња и немају непосредног значаја за обављање посла, с обзиром на делатност овог привредног друштва.

3.7. Формулисана питања која гласе: брачни статус и деца, указују да послодавац у конкретном случају, пре свега од кандидаткиња које конкуришу за посао, захтева да се изјасне о брачном и породичном статусу и планирању породице, што је изричито забрањено антидискриминационим прописима. Повереница напомиње да је послодавац дужан да приликом јавног оглашавања послова и избора кандидата утврђује и узима у обзир објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да захтева податке о њиховом брачном и породичном статусу и планирању породице. Питања постављена на овај начин у супротности су са одредбом чл. 26. став 2. Закона о раду и представљају акт дискриминације на основу брачног и породичног статуса, забрањен чл. 16. Закона о забрани дискриминације.

3.8. Постављањем услова да кандидати уз биографију доставе и фотографију, послодавац заправо поручује кандидатима који конкуришу за посао да ће и њихов физички изглед бити вреднован као услов за запослење. Постављање оваквог услова, који се односи на физички изглед за обављање радних задатака било ког посла је крајње непримерено и недопуштено, а представља и посредну дискриминацију свих оних који по мишљењу послодавца нису „пријатног изгледа“. Стога, не постоји оправдан разлог да се тражи достављање фотографије, јер физички изглед није релевантан за добро обављање посла, нити је стварни и одлучујући услов за обављање посла.

3.9. Повереница за заштиту равноправности истиче да могућност заснивања радног односа и уживање свих права у области рада под једнаким условима, не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао или учествују у раду по било ком основу, имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу било ког личног својства. Према одредбама чл. 16. ст. 3 Закона о забрани дискриминације и чл. 22. ст. 1. Закона о раду, искључивање или давање првенства за обављање одређеног посла може бити оправдано, односно, неће представљати дискриминацију само у оном случају када неко лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, имаjући у виду природу и особеност конкретног посла, а сврха која се тиме жели постићи је оправдана. У конкретном случају, лична својства особа које желе да конкуришу код овог послодавца, која се односе на брачни статус, децу и изглед, никако не представљају стварни и одлучујући услов обављања посла, имајући у виду делатност коју обавља ово привредно друштво. Повереница напомиње да „А.“ а.д. Б, приликом јавног оглашавања послова и самог поступка пријема у радни однос, може да утврђује и узима у обзир само објективне услове које кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за обављање конкретног посла, а не може да тражи и прикупља податке о брачном статусу, планирању породице и изгледу кандидата.

3.10. У вези питања из формулара за запослење који се односе на датум и место рођења, може се констатовати да ови подаци, такође, не представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла, али само постављање ових питања у формулару за запослење није изричито забрањено антидискриминационим прописима. Повереница је при томе имала у виду да за остваривање одређених повластица приликом запошљавања нових радника, послодавцу може бити битно старосно доба особа које конкуришу, али само у смислу посебних мера које се примењују на одређене, теже запошљиве категорије становништва.

3.11. Неспорно је да послодавци могу да прописују услове који кандидати и кандидаткиње треба да испуњавају за рад на одређеним радним местима, као и да се при томе руководе потребом боље и ефикасније организације рада и професионалним стандардима рада, чија је сврха настојање да се обезбеде адекватни кадрови за обављање послова. Неспорно је, такође, да послодавац има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима и на основу објективних критеријума, одлучује о избору лица које ће запослити или радно ангажовати, процењујући њихова стручна знања, компетенције и способности. Повереница за заштиту равноправности, међутим, констатује да остваривање легитимног циља не сме да доведе до дискриминације. Оно што послодавац не сме да чини јесте да приликом јавног оглашавања послова захтева податке који се тичу личних својстава кандидата и кандидаткиња, а који нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља. Такво понашање је противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте.

4. МИШЉЕЊЕ

Постављањем онлајн формулара за запослење, у којем се од кандидата и кандидаткиња који конкуришу за посао захтева да се изјасне о подацима који се тичу њихових личних својстава, и то: брачни статус, деца и слика, Привредно друштво „А.“ а.д. Б. прекршило је одредбе Закона о забрани дискриминације.

Повереница за заштиту равноправности, на основу чл. 33. ст. 1. тач. 1. Закона о забрани дискриминације, имајући у виду да је привредно друштво „А.“ а.д. Б. уклонило питања из формулара која су била предмет ове притужбе, даје следећу препоруку:

5. ПРЕПОРУКА

Приликом оглашавања радних места и разговора са лицима која конкуришу за посао, привредно друштво „А.“ а.д. Б. убудуће неће постављати недопуштена питања која се тичу њихових личних својстава, а која нису стварни и одлучујући услов за обављање посла.

Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или приговора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Удружења жена Ф. против привредног друштва А. због дискриминације по више основа у области рада и запошљавања Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top