Притужба С. б. Б. против ЈП Суботица транс због дискриминације на основу места пребивалишта у области пружања услуга

дел. бр. 673 датум: 8. 6. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе С. б. Б. из С. против ЈП „Суботица транс“ из Суботице, Повереница за заштиту равноправности доноси

 

МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби С. б. Б. из С., против ЈП „Суботица транс“ из Суботице, поводом одлуке Управног одбора о праву коришћења бесплатног градског превоза за све грађане старије од 65 година, утврђено је да није извршена дискриминације грађана Суботице на основу места пребивалишта (градско или приградско), па се поступање ЈП „Суботица транс“ из Суботице не може квалификовати као дискриминаторно.

О б р а з л о ж е њ е

М. Б, председник С. б. Б. из С. поднео је притужбу 6. марта 2012. године против ЈП „Суботица транс“ из Суботице. У притужби је наведено да је Градско већe града Суботице донело одлуку којом је прописано да грађани старији од 65 година имају право на бесплатан превоз на територији града Суботице. Подносилац притужбе сматра да ЈП „Суботица транс“ из Суботице дискриминише грађане Суботице који живе у приградским насељима, јер спроводи одлуку тако да је превоз бесплатан само за становнике градских насеља. У притужби је, поред осталог, наведено:

– да jе Градско веће града Суботице донело одлуку којом прописује бесплатан превоз за грађане старије од 65 година који живе на територији града Суботице;
– да јавни превоз у граду обавља ЈП „Суботица транс“, па је самим тим ово предузеће надлежно за спровођење одлуке;
– да је применом ове одлуке ЈП „Суботица транс“ ускратило право на бесплатан превоз грађанима старијим од 65 година који живе у приградским насељима, тако што је одредило да се бесплатан превоз односи само на грађане који имају пребивалиште у градским насељима;
– да Скупштина града финансијски помаже ово јавно предузеће средствима из градског буџета, а да се градски буџет односи на све грађане без обзира у ком насељу живе;
– да сматрају да оваквим начином примене градске одлуке, ЈП „Суботица транс“ дискриминише велики број грађана, и то тако што им ускраћује право на бесплатан превоз и поред чињенице да испуњавају прописану старосну границу.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка прибављено изјашњење директора ЈП „Суботица транс“ Т. Ф, у којем је наведено следеће:

– да је град Суботица оснивач ЈП „Суботица транс“, да је ово предузеће вршилац комуналне делатности, па у складу са тим обавља јавни превоз у градском и приградском саобраћају на територији града Суботице;
– да је Управни одбор овог јавног предузећа донео одлуку којом се прописује бесплатан превозу у градском саобраћају за лица старија од 65 година, која се примењује од 1. марта 2012. године;
– да је Градско веће донело решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Суботица транс“ за превоз путника у градском и приградском саобраћају;
– да није тачна тврдња из притужбе да се бесплатан превоз односи само на грађане старије од 65 година који живе на територији градских насеља, већ да се право на бесплатан превоз примењује на све грађане са територије града Суботице, а да je одлуком одређено да се бесплатан превоз односи само на превоз у градским насељима;
– да право на бесплатан превоз припада једнако свим становницима града Суботице и да у примени Одлуке за превоз путника у градском и приградском саобраћају нису правили разлику према месту становања;
– да је једини услов за коришћење бесплатног превоза поред прописане старосне границе, поседовање одговарајуће легитимације коју су у обавези да изваде сви грађани Суботице како би могли да користе градски превоз бесплатно;
– да су легитимације за превоз издаване како лицима са пребивалиштем на територији градских насеља, тако и лицима са пребивалиштем на територији приградских насеља;
– да становници градских насеља нису фаворизовани у односу на грађане приградских насеља, и да није примењиван дискриминаторан критеријум у примени ове одлуке;
– да се мора обратити пажња да се овде ради о једној врсти линијског превоза путника и то само у градском превозу, те да се одлуке донете за градски превоз не примењују аутоматски и на линију приградског превоза;
– да је цена карте и пртљага у приградском саобраћају одређена посебном одлуком, као и да приградски саобраћај плаћају сва лица, без обзира на пребивалиште;
– да је Одлуку о превозу путника у градском и приградском саобраћају града Суботице, ЈП „Суботица транс“ спровело на време и у свему према назначеном.

Уз изјашњење је достављено: решење Градског већа о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Суботица транс“ за превоз путника у градском и приградском саобраћају бр. III-022-62/2012 од 22. марта 2012. године.

Поред изјашњења директора ЈП „Суботица транс“, достављено је и изјашњење С. П, председника Скупштине града Суботице, у којем је наведено следеће:

– да је Градско веће донело Решење о давању сагласности на цене превоза путника и пртљага у приградском саобраћају;
– да је Градско веће на седници која се одржала 22. марта 2012. године донело Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора јавног предузећа за превоз путника у градском саобраћају ЈП „Суботица транс“ којом се прописује бесплатно коришћење градског превоза за лица старија од 65 година која имају пребивалиште на територији града Суботице;
– да се бесплатан превоз односи само на градски, а не и на приградски саобраћај;
– да право на бесплатан превоз у градским насељима остварују сви грађани без обзира да ли живе на територији градског или приградског насеља.

Уз изјашњење је достављено: решење о давању сагласности на цене превоза путника и пртљага у градском саобраћају („Сл. лист града Суботице“, бр. 35/12), решење о давању сагласности на цене превоза путника и пртљага у приградском саобраћају („Сл. лист града Суботице“, бр. 35/12), решење о давању сагласности на цене превоза путника и пртљага у градском саобраћају („Сл. лист града Суботице“, бр. 35/12), извод из записника са 56. седнице Управног одбора и 23. седнице надзорног одбора ЈП „Суботица транс“ бр. 01/1-2900/16 од 27. децембра 2011. године.

Повереница за заштиту равноправности анализирала је наводе садржане у притужби и изјашњењима, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Увидом у извод из записника са 56. седнице Управног одбора и 23. седнице Надзорног одбора ЈП „Суботица транс“ из Суботице бр. 01/1-2900/16 од 27. децембра 2011. године, утврђено је да је Управни одбор овог јавног предузећа донео одлуку којом се уводи услуга превоза у градском саобраћају без накнаде, са ограниченим временом трајања од једне године, за сва лица старија од 65 година са пребивалиштем на територији града Суботице. Такође, прописано је да се уз испуњавање наведених услова, услуга бесплатног градског превоза остварује уз приказивање одговарајуће легитимације која се издаје на Аутобуској станици у Суботици, уз накнаду од 300,оо динара.

Увидом у решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП „Суботица транс“ за превоз путника у градском и приградском саобраћају бр. III-022-62/2012 од 22. марта 2012. године, утврђено је да је Градско веће града Суботице дало сагласност на одлуку којом се одређује бесплатан превоз у градском саобраћају за сва лица старија од 65 година са пребивалиштем на територији града, уз приказ одговарајуће легитимације.

Увидом у решење о давању сагласности на цене превоза путника и пртљага у приградском саобраћају од 30. јуна 2011. године, прописана је методологија за утврђивање висине месечних карата за превоз, висина казне за вожњу без возне карте и цене превоза путничког пртљага.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06) у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/09), којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. ст. 1. т. 1, дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације предвиђени су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 17. ст. 1. прописано да дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи лица.

Повереница за заштиту равноправности испитала је чињеничне наводе из притужбе и изјашњења са аспекта Закона о забрани дискриминације, како би утврдила да ли је у конкретном случају ЈП „Суботица транс“ различито третирало становнике града Суботице који су старији од 65 година при остваривању права на бесплатан превоз, у односу на то да ли имају пребивалиште у градском или приградском насељу.

Статутом града Суботице (чл. 12. ст. 1. т. 5.) уређене су надлежности града, те је између осталог прописано да град преко својих органа, у складу са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, међу које спада и линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају. Тачком 29. истог члана Статута регулисано је и да град помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима.

Из овога произлази да је у надлежности града Суботице да доноси одлуке којима се регулише коришћење градског превоза, као и да одлучује која ће лица и под којим условима имати право на бесплатно коришћење јавног превоза. Увидом у документацију која је достављена у току поступка, утврђено је да је ову своју надлежност град спровео тако што је Градско веће дало сагласност на одлуку Управног одбора ЈП „Суботица транс“ из Суботице. Повереница за заштиту равноправности констатује да нису тачни наводи подносиоца притужбе да је у питању одлука Скупштине града, али уједно сматра да та чињеница није релевантна у конкретном случају.

Повереница за заштиту равноправности утврдила је да нису тачни наводи подносиоца притужбе да су грађани приградских насеља онемогућени да користе бесплатну услугу градског превоза, јер је из изјашњења председника Скупштине града и директора ЈП „Суботица транс“, као и докумената који су достављени уз изјашњење, неспорно да сва лица која испуњавају услове прописане одлуком, имају право на коришћење бесплатног градског превоза, без обзира на чињеницу да ли живе у градском или приградском насељу. Наиме, право на бесплатан превоз у градској линији саобраћаја имају све особе: 1) старије од 65 година, 2) са пребивалиштем на територији града Суботице, 3) које су извадиле потребну легитимацију. Самим тим, Повереница за заштиту равноправности констатује да ова одлука не доводи у неједнак положај грађане који имају пребивалиште у приградским насељима града Суботице, јер место пребивалишта (приградско или градско) није међу условима за остваривање права на бесплатан превоз у градском саобраћају.

Повереница за заштиту равноправности поздравља одлуку да се старијим грађанима и грађанкама града Суботице омогући бесплатно коришћење градског превоза. Наиме, треба имати у виду да забрана дискриминације није увек сама по себи довољна да обезбеди остваривање принципа једнаких могућности за све. Поједине категорије грађана налазе се у неповољнијем положају у односу на општу популацију, те је нужно предузимање конкретних мера како би се њихов положај изједначио. С тим у вези, Устав РС у чл. 21. ст. 4. и Закон о забрани дискриминације у чл. 14, прописују да се не сматрају дискриминацијом посебне мере које се могу увести ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица или групе лица која се налазе у суштински неједнаком положају у односу на остале грађане.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. ст. 1. т. 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење да ЈП „Суботица транс“ из Суботице није извршило акт дискриминације становника града Суботице који имају пребивалиште у приградским насељима.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба С. б. Б. против ЈП Суботица транс због дискриминације на основу места пребивалишта у области пружања услуга
08.06.2012.
Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top