Притужба Р. и. ц. прoтив позоришта Б. б. збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлне оријентације у oблaсти инфoрмисaњa

бр. 07-00-649/2013-02 датум: 20. 1. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Р. и. ц. из Б. у чијем власништву је геј магазин О, против позоришта Б. б. из Б, због ускраћивања прес материјала за представу „Госпођа министарка“. Подносилац притужбе указује да је П. А, уредник геј магазина О, мејлoм и телефонoм затражио прес материјал за представу „Госпођа министарка“, a да му је материјал ускраћен са образложењем „да позоришту таква реклама не би одговарала“. Позориште је у изјашњењу навело да је због погрешних тумачења медија о представи и притиска због близине премијере представе, извршна продуценткиња позоришта брзоплето и неспретно донела одлуку да геј магазину О. не достави прес материјал. У току поступка је утврђено да је позориште Б. б. ускратило давање прес материјала уредништву геј магазина О, са јасним и недвосмисленим образложењем да не желе да овај магазин пише о представи „Госпођа министарка“. Повереница за заштиту равноправности утврдила је да је оваквим поступањем позориште Б. б, ставило у неједнак положај геј магазин О. у односу на друге медије, и на тај начин извршило акт непосредне дискриминације на основу сексуалне оријентације. Због тога је дато мишљење да је позориште Б. б. прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације, а позоришту Б. б. је препоручено да упути писано извињење геј магазину О, као и да убудуће води рачуна да приликом предузимања мера из своје надлежности поштује начело једнакости и забране дискриминације, односно, да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереница за заштиту равноправности примила је притужбу Р. и. ц. из Б. у чијем власништву је геј магазин О, против позоришта Б. б. из Б. У притужби је наведено:

– да је П. А, уредник геј магазина О. 8. октобра 2013. године, мејлом и телефоном затражио прес материјал за представу „Госпођа министарка“ у којој женске улоге глуме мушкарци и за коју је сматрао да би била интересантна читаоцима магазина;
– да му је ускраћен прес материјал који је био доступан свим другим медијима;
– да му је том приликом саопштено следеће: „Поштовани, ова представа ни на који начин не говори о половима и односима међу половима, већ само о прерушавању. И у том смислу, добила би значење које нисмо хтели да пласирамо. Реклама у том смислу не би нам одговарала […]“
– да је позориште Б. б. корисник буџетских средстава, а представа је финансирана средствима града Б, као и да је прес материјал, који је био доступан свим медијима, ускраћен П. А. само зато што је из редакције геј магазина.

1.2. Уз притужбу је достављено електронско писмо Т. П, извршне продуценткиње од 8. октобра 2013. године.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка затражено изјашњење Б. Ђ, директора позоришта Б. б. У изјашњењу је, између осталог, наведено:

– да су изненађени овом притужбом, јер је позориште последње место где влада било која врста дискриминације, као и да се позориште против дискриминације бори свим расположивим средствима, што је у овом случају уметност;
– да и међу запосленима у овом позоришту постоје особе хомосексуалне оријентације, које због тога никада нису имале проблема, нити су им ускраћена нека права;
– да је због притиска због близине премијере и због погрешних тумачења медија о намерама представе „Госпођа министарка“, који су је доводили у везу са недавно отказаним Прајдом, извршна продуценткиња Т. П. брзоплето и неспретно донела одлуку да геј магазину О. не достави прес материјал;
– да би проблем био ефикасније решен да се П. А. прво обратио директору маркетинга или управнику;
– да је прес конференција која је била отворена за све медије, одржана 3. октобра 2013. године, да су представници геј магазина били добродошли да је посете, као што су добродошли на сваку њихову прес конференцију, иако до сада нису показали интересовање за рад овог позоришта;
– да је сав материјал о представи доступан на сајту и никоме није ускраћено да га користи;
– да су П. А, и поред велике гужве и списка гостију, биле остављене карте за премијеру, како би могао да прво погледа представу а потом одлучи да ли је интересантно да о њој пише за магазин О.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у електронско писмо Т. П, извршне продуценткиње од 8. октобра 2013. године које је упућено на мејл адресу геј магазина О, утврђено је да је садржина писма следећа: „Поштовани, ова представа ни на који начин не говори о половима и односима међу половима, већ само о прерушавању. И у том случају, добила би значење које нисмо хтели да пласирамо. Реклама у том смислу не би нам одговарала. Рекла ми је колегиница да сте се снашли за карте и бићете нам драги гости. Молим Вас да прихватите наше образложење. Видимо се! Срдачан поздрав, Т. П, извршни продуцент.“

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирала је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени уз притужбу, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године , у чл. 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама чл. 5-14. Закона о забрани дискриминације дефинисани су различити облици повреде начела једнакости, односно дискриминаторног поступања. С обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су одредбе члана 6. Закона о забрани дискриминације према којој непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог, односно, њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Након утврђивања чињеничног стања и релевантног правног оквира, било је потребно испитати да ли је одбијањем позоришта Б. б. да достави прес материјал за представу „Госпођа министарка“ извршен акт дискриминације геј магазина О.

3.7. Неспорно је да је извршна продуценткиња позоришта Б. б. у писму које је упутила геј магазину О, поводом молбе да им се достави прес материјал за представу „Госпођа министарка“, одговорила да им реклама у том смислу не би одговарала, као и да би у том случају, представа добила значење које нису хтели да пласирају.

3.8. Сагледавајући изнете чињенице, Повереница за заштиту равноправности сматра да је позориште Б. б. ускратило прес материјал за представу уреднику магазина О. управо зато што је овај магазин првенствено намењен хомосексуалној популацији, односно, зато што је у питању геј магазин. На овај закључак упућује садржина електронског писма које је продуценткиња позоришта упутила магазину О, из које недвосмислено произлази да продуценткиња није желела да се о представи позоришта Б. б. пише у геј магазину. Самим тим, поступање позоришта Б. б, које је ускратило прес материјал магазину намењеном читаоцима хомосексуалне оријентације супротно је прописима о забрани дискриминације.

3.9. У односу на наводе из изјашњења да је материјал о представи доступан на интернет страници, те, због тога, како се у изјашњењу наводи, никоме није ускраћено да га користи, Повереница за заштиту равноправности, не улазећи у испитивање истинитости ове чињенице, указује да су ови наводи ирелевантни јер П. А. није добио прес материјал који је тражио, при чему је извршна продуценткиња представе, у писму које је упутила геј магазину, навела је да би представа могла да добије значење које нису хтели да пласирају. На овај начин, уреднику геј магазина је на јасан и недвосмислен начин саопштено да позориште не жели да магазин пише о представи, односно, да им не одговара „таква реклама“. Стога, све и да је постојала могућност да материјал о представи преузму са интернет презентације, оваквим поступањем позоришта магазин О. неједнако је третиран у односу на друге медије.

3.10. Повереница за заштиту равноправности указује да су особе хомосексуалне оријентације једна од маргинализованих и стигматизованих друштвених група, као и да се свакодневно сусрећу са бројним претњама, узнемиравањем и другим проблемима. Имајући све ово у виду, Повереница за заштиту равноправности сматра да сви друштвени актери морају да пруже подршку и предузму све мере, свако у оквиру својих надлежности, како би особе хомосексуалне оријентације уживале сва права која су грађанима и грађанкама Србије гарантована, без дискриминације, као и да предузму адекватне мере против свих оних који својим поступцима крше антидискриминационе прописе. При томе, институције културе имају посебну одговорност и изузетно важну улогу у ширењу толеранције, промени стереотипа и предрасуда, чиме се доприноси и остваривању права на слободу од дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

Позориште Б. б. одбило је да обезбеди прес материјал за представу „Госпођа министарка“ уреднику геј магазина О, под изговором да им реклама у том смислу не би одговарала и да би представа добила значење које нису хтели да пласирају, чиме је извршен акт непосредне дискриминације на основу сексуалне оријентације, забрањен чл. 6. Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује позоришту Б. б:

5.1. Да упути писано извињење геј магазину О, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

5.3. Да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, поступа у складу са антидискриминационим прописима, односно да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству

Потребно је да позориште Б. б. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико позориште Б. б. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Р. и. ц. прoтив позоришта Б. б. збoг дискриминaциje пo oснoву сeксуaлне оријентације у oблaсти инфoрмисaњa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top