Притужба Р.И.Ц. против Драгана Марковића због говора мржње према ЛГБТ популацији

бр. 07-00-182/2016-02 датум: 27.5.2016.

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Р.И.Ц, против Јединствене Србије, због изјава које је Драган Марковић, председник ове странке дао 13. јануара 2016. године, у интервјуу у недељнику А. Притужба је поднета због дискриминације на основу сексуалне оријентације, јер је у овом интервјуу Драган Марковић, говорећи о ЛГБТ популацији, између осталог, изјавио: „Каква бре популација? То су групице људи које од својих и туђих здравствених проблема праве бизнис. Како да подржим нешто што је противприродно…“ Повереница за заштиту равноправности је утврдила да изношење оваквог става представља акт дискриминације, јер вређа достојанство особа истополне сексуалне оријентације и у односу на њих ствара понижавајуће и увредљиво окружење, доприноси ширењу стереотипа и предрасуда, као и стигматизацији и нетолеранцији. Повереница је истакла да посебну одговорност и тежину има то што је овакву изјаву изнео носилац јавне власти, чија је уставна и законска дужност да поштује забрану дискриминације и равноправност свих грађана и грађанки. Због тога је дато мишљење да је Драган Марковић, у изјавама од 13. јануара 2016. године, у недељнику А, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације. Драгану Марковићу препоручено је да упути извињење припадницима и припадницама ЛГБТ популације које ће објавити у једном дневном листу са националним тиражom и да убудуће не даје изјаве којима се вређа достојанство ЛГБТ популације и подржавају стереотипи према особама истополне сексуалне оријентације, те да својим поступањем доприносе смањењу хомофобије, насиља и дискриминације и повећању толеранције према овој популацији, као и свим другим мањинским групама.
.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Р.И.Ц. поднео је притужбу Поверенику за заштиту равноправности против Јединствене Србије, због изјава које је Драган Марковић, председник ове странке дао 13. јануара 2016. године, у интервјуу у недељнику А. У притужби је наведено:
– да је Драган Марковић у више наврата изјавио да је хомосексуалност болест, због чега је правоснажно осуђен због дискриминације, али да и даље наставља да износи тврдње да је хомосексуалност „здравствени проблем“.
– да је у интервјуу у недељнику А. 13. јануара 2016. године, говорећи о ЛГБТ особама, између осталог изјавио: Каква бре популација? То су групице људи које од својих и туђих здравствених проблема праве бизнис…;
– да је овај начин извршена дискриминација свих припадника и припадница ЛГБТ популације у Србији.

1.2. Повереница за заштиту равноправности је, у складу са чл. 35. ст. 4. Закона о забрани дискриминације доставила притужбу на изјашњење председнику Јединствене Србије, Драгану Марковићу. Захтев за изјашњење је примио 29. марта 2016. године, међутим, у прописаном року од 15 дана, као ни до окончања поступка Драган Марковић није доставио изјашњење на наводе притужбе.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Утврђено је да је 13. јануара 2016. у недељнику А. Драган Марковић, председник Јединствене Србије, дао интервју за овај часопис, који је објављен под насловом: „Ја сам против педера, дроге, НВО и Хрвата“.

2.2. Увидом у овај прилог утврђено је да је Драган Марковић, говорећи о ЛГБТ популацији, између осталог изјавио: „Каква бре популација? То су групице људи које од својих и туђих здравствених проблема праве бизнис. Како да подржим нешто што је противприродно, што је против наше традиције, што је директно уперено против мог народа и будућности наше деце? Тај филм нећете гледати“.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, анализирала је наводе из притужбе, доказе који су достављени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.1. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
3.2. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године , у чл. 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода прописаних конвенцијом обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.
3.3. Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Устав јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.
3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , који у чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење. Одредбом члана 21. став 2. Закона о забрани дискриминације прописано је да свако има право да се изјасни о својој сексуалној оријентацији, а дискриминаторно поступање због таквог изјашњавања је забрањено.

Анализа изјаве Драгана Марковића са аспекта антидискриминационих прописа

3.5. С обзиром на предмет притужбе у конкретном случају је потребно испитати да ли су наведене изјаве Драгана Марковића, председника Јединствене Србије, супротне императивним прописима којима је дискриминација забрањена, имајући у виду да је одредбом чл. 12. Закона о забрани дискриминације прописано да се одређено понашање/изјава може квалификовати као узнемиравање и понижавајуће поступање када оно објективно представља повреду достојанства лица или групе лица због њиховог личног својства.
3.6. Изношење става Драгана Марковића, председника Јединствене Србије, да је ЛГБТ популација „групица људи која од својих и туђих здравствених проблема праве бизнис“ те да „не може да подржи нешто што је противприродно“ само по себи представља акт дискриминације, с обзиром да вређа достојанство ових особа, стварајући у односу на њих понижавајуће и увредљиво окружење. Повереница сматра да је изношење става о томе да је хомосексуалност „здравствени проблем, да је против природна“ понижавајуће и увредљиво, да доприноси стварању и одржавању стереотипа и предрасуда, као и стигматизацији и нетолеранцији према особама истополне сексуалне оријентације. Поред тога, овакве изјаве Драгана Марковића, председника Јединствене Србије су супротне ставовима Светске здравствене организације, која је још 1990. године уклонила хомосексуалност са листе болести (ICD-10), те се од тада хомосексуалност званично сматра једним од облика сексуалности, односно, једном од сексуалних оријентација. Посебну одговорност и тежину има што је овакву изјаву изнео функционер, чија је уставна и законска дужност да поштује забрану дискриминације и равноправност свих грађана и грађанки. Ово посебно ако се има у виду негативна друштвена перцепција особа које су истополне сексуалне оријентације и хомофобија, која представља вредносну, односно, идеолошку позицију која се усваја социјализацијом, а репродукује кроз праксе утемељене на незнању, замагљивању и сакривању чињеница, а која није урођена. О томе носиоци јавне власти, као и сви други који својим радом и ауторитетом утичу на формирање ставова јавног мњења, свесни одговорности за јавно изговорену реч, морају посебно да воде рачуна. Због тога је још наглашенија њихова обавеза да својим актима не подржавају и подстичу стереотипе и предрасуде према особама истополне сексуалне оријентације.
3.7. Повереница подсећа да члан 46. Устава јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје. Ставом 2. овог члана прописано је да се слобода изражавања може законом ограничити ако је то неопходно ради заштите права и угледа других, чувања ауторитета и непристрасности суда и заштите јавног здравља, морала демократског друштва и националне безбедности Републике Србије. Међутим, прокламовање слободе говора не значи да је та слобода неограничена. У складу са Уставом, а управо ради заштите права и угледа других, одредбама чл. 12. Закона о забрани дискриминације изричито је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, као један од посебних облика дискриминације. Саме радње којима се лице или група лица узнемиравају и понижавају на основу њиховог личног својства могу бити разноврсне, укључујући и усмено или писано саопштавање одређених идеја, ставова и мишљења
3.8. Повереница указује да посебна пажња мора да се посвети спречавању појава омаловажавања, узнемиравања и понижавајућег поступања. Треба имати у виду да су особе хомосексуалне оријентације једне од маргинализованих и стигматизованих друштвених група, да према њима постоји социјална дистанца као и да се свакодневно сусрећу са бројним претњама, узнемиравањем и другим проблемима. Због тога сви друштвени актери морају да предузму мере, свако у оквиру својих надлежности, како би особе хомосексуалне оријентације уживале сва права која су грађанима и грађанкама Србије гарантована, без дискриминације, као и да предузму адекватне мере против свих оних који својим поступцима крше антидискриминационе прописе. При томе, органи јавне власти имају посебну одговорност и изузетно важну улогу у ширењу толеранције и подстицању права на слободу од дискриминације.

4. МИШЉЕЊЕ

У изјавама које је Драган Марковић, председник Јединствене Србије дао 13. јануара 2016. године у интервјуу у недељнику А, а која се односи на припаднике ЛГБТ популације, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Драгану Марковићу, председнику Јединствене Србије да:
5.1. Упути извињење припадницима и припадницама ЛГБТ популације које ће објавити у једном дневном листу са националним тиражом, због дискриминаторних изјава и ставова изнетих 13. јануара 2016. године у листу А.
5.2. Убудуће не даје изјаве којима се вређа достојанство ЛГБТ популације и подржавају стереотипи према особама истополне сексуалне оријентације, те да својим поступањем доприноси смањењу хомофобије, насиља и дискриминације и повећању толеранције према овој популацији, као и свим другим мањинским групама.
Потребно је да Драган Марковић, председник Јединствене Србије, обавести Повереницу за заштиту равноправности о поступању по овој препоруци, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Драган Марковић не поступе по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.
Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Притужба Р.И.Ц. против Драгана Марковића због говора мржње према ЛГБТ популацији Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top