Притужба Н. Ј. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС због дискриминације на основу породичног статуса

дел. бр. 07-00-00425/2012-01 датум: 15. 3. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Н. Ј. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја, због начина доказивања припадности осетљивој друштвеној групи који је прописан конкурсом за доделу студентских стипендија за школску 2012/13 годину.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио Н. Ј. из Б. због документације коју је потребно доставити приликом пријаве на конкурс за студентску стипендију као осетљива друштвена група, у категорији једнородитељска породица.

1.2. У притужби је навео:

– да је приликом прикупљања докумената за пријаву на конкурс за студентску стипендију за школску 2012/2013 годину, наишао на препреку када је намеравао да се пријави у категорији осетљивих друштвених група;
– да је условима за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину прописано да за стипендију могу да конкуришу и кандидати из осетљивих друштвених група и да су у ову категорију, између осталог, сврстане једнородитељске породице, док се у документима које је потребно доставити како би кандидат/киња аплицирао/ла за ову категорију тражи извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља;
– да он јесте из једнородитељске породице, али да његов други родитељ није преминуо, већ није уопште уписан у његов извод из матичне књиге рођених, па стога није могао да достави извод из матичне књиге умрлих;
– да се са истом препреком сусрео и прошле године када је конкурисао за доделу студентског кредита за школску 2011/2012 годину као припадник осетљиве друштвене категорије у категорији једнородитељске породице, и да тај кредит није добио јер није могао да докаже да је из једнородитељске породице, па се његова документација третирала као непотпуна, као и да је изјавио жалбу на одлуку, али није добио одговор;
– да је управо због искуства од прошле године, претпостављао да ће га опет одбити, па се ове године није пријавио као припадник осетљиве друштвене групе, већ је пријаву за стипендију послао под општим условима;
– да сматра да је оваквим начином доказивања припадности осетљивој друштвеној групи ускраћен да користи право на кредит или стипендију у овој категорији, иако он јесте из једнородитељске породице, само што му један родитељ није преминуо, већ није ни уписан у матичне књиге;
– да сматра да је дискриминисан на основу личног својства – породичног статуса.

1.3. Уз притужбу су поднети следећи докази: копија извода из матичне књиге рођених, конкурс за доделу студентских кредита за школску 2011/2012 и 2012/2013 годину, конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2011/2012 и 2012/2013 годину.

1.4. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење Жарка Обрадовића министра просвете, науке и технолошког развоја, Слободана Ступара помоћника министра и Стевице Пиварског, руководиоца групе за ученичке и студентске кредите и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

1.5. У заједничком изјашњењу министра Жарка Обрадовића и помоћника министра Слободана Ступара, наведено је:

– да су увидом у конкурсну документацију која је још увек у фази обраде, закључили да је документација Н. Ј. обрађена, да се налази у прегледу унетих захтева од 26. новембра до 4. децембра 2012. године, и да испуњава услове за доделу студентске стипендије за школску 2012/2013 годину;
– да као доказ да кандидат/киња припада категорији „једнородитељска породица“ подразумевају умрлицу једног родитеља, али да се прихвата и извод из матичне књиге рођених где име једног родитеља није уписано, што је случај са Н. Ј.

1.6. Уз изјашњење достављени су следећи докази: преглед унетих захтева од 26. новембра до 4. децембра 2012. године и документација за студента Н. Ј.

1.7. У допуни притужбе а поводом навода из изјашњења, Н. Ј. је навео:

– да је тачан навод министарства да је добио стипендију, али наглашава да је то искључиво због оствареног успеха у претходној години, свих положених испита и просеком 8,97;
– да још једном напомиње да се прошле године пријавио као припадник осетљиве друштвене групе и није добио кредит, а да се сада пријавио под општим условима за стипендију.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у конкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2012/2013 годину који је објављен у септембру 2012. године, у одељку о условима за доделу студентских стипендија утврђено је да кандидати из осетљивих друштвених група (материјално угрожене породице, деца без родитељског старања, једнородитељске породице, ромска национална мањина, лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима, лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији бивше СФРЈ, избеглице и расељена лица, повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти) имају право да поднесу захтев да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељеног броја, применом блажих критеријума, у складу са законом и правилником. Увидом у одељак II конкурса, утврђено је да кандидати из осетљивих друштвених група, поред докумената које достављају сви кандидати/киње, подносе и документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, па је тако за кандидате/киње из једнородитељских породица прописано да као доказ поднесу извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља.

2.2. Увидом у копију извода из матичне књиге рођених Н. Ј, утврђено је да податак о оцу не постоји, односно није уписан у матичну књигу рођених.

2.3. Увидом у пријаву за доделу студентске стипендије бр. 1071-14, утврђено је да је Н. Ј. конкурисао за доделу студентске стипендије, да је уз пријаву доставио уверење о упису друге године и да се његове студије финансирају из буџета Републике Србије, уговор о студентској стипендији, копију личне карте и извод из матичне књиге рођених.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

3.2. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности констатује да је у конкретном случају потребно утврдити да ли је прописивањем документације коју је потребно доставити како би се доказала припадност једнородитељској породици као осетљивој друштвеној групи, категорија студената која нема уписаног једног родитеља у матичним књигама, стављена у неједнак положај.

Правни оквир

3.3. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.4. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета .

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације где је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 8. Закона о забрани дискриминације је прописано да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

3.6. Закон о високом образовању у чл. 4. ст. 1. т. 4. прописује забрану свих видова дискриминације. Чланом 86. ст. 2. т. 8. прописано је да студент високошколске установе има право на различитост и заштиту од дискриминације.

Анализа доказа достављених уз притужбу и навода из изјашњења

3.7. На основу доказа који су достављени уз притужбу и изјашњење, утврђено је да је Н. Ј. као студент друге године на А. ф. Универзитета у Београду, конкурисао за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину. Према наводима из изјашњења и достављеној документацији, може се констатовати да Н. Ј. испуњава услове за доделу студентске стипендије.

3.8. С обзиром на утврђено чињенично стање, Повереница за заштиту равноправности констатује да је са аспекта Закона о забрани дискриминације, требало испитати да ли је тражена документација коју кандидати треба да доставе приликом пријављивања на конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину како би доказали припадност одређеној групи, у супротности са императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Анализом тражених докумената који се достављају приликом пријаве на конкурс за студентске стипендије са аспекта Закона о забрани дискриминације и других релевантних прописа, утврђено је да су, с обзиром на потребну документацију којом се доказује припадност једнородитељској категорији, очигледно стављене у неједнак положај особе из једнородитељских породица које немају уписан податак о оцу у матичним књигама рођених. Да би се испитало да ли је утврђеним начином доказивања припадности предвиђеним категоријама на конкурсу за доделу студентских стипендија повређено начело једнаких права и обавеза, потребно је размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање да се појединим категоријама студената који су из једнородитељских породица ускрати могућност пријаве за студентску стипендију као осетљивој друштвеној групи. То подразумева испитивање: a) да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан и б) да ли се циљ/или циљеви могао постићи само прописаном мером, односно да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

3.9. Неспорно је да је у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја да доноси посебне мере у циљу унапређења друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима, уређује ближе услове за остваривање права ученика и студената на ученички односно студентски кредит и стипендију, критеријуме за утврђивање редоследа, начин остваривања права ученика и студената на кредит и стипендију, примену блажих критеријума за ученике, односно студенте из осетљивих друштвених група и начин вођења евиденције о одобреним ученичким и студентским кредитима и стипендијама . У складу с тим, Министарство просвете, науке и технолошког развоја има право да из свог буџета издваја средства за различите облике помоћи студентима и студенткињама, да утврђује правила за расподелу тих средстава и да их у складу са прописима расподељује. То право се ни на који начин не доводи у питање. Штавише, спремност да део расположивих средстава усмери на материјалну подршку и помоћ осетљивим друштвеним групама, представља позитиван пример подршке. Сагледавајући изнете чињенице, Повереница за заштиту равноправности сматра да је циљ прописивања посебних ранг листа студентских стипендија за осетљиве друштвене групе, укључујући и категорију једнородитељских породица, допуштен и оправдан.

3.10. Имајући у виду оправдани и допуштени циљ прописивања посебних ранг листа студентских стипендија за осетљиву друштвену групу, било је потребно извршити анализу тражене документације коју је потребно доставити приликом пријаве за студентску стипендију као осетљива друштвена група у категорији једнородитељска породица, која је прописана конкурсом за доделу студентских стипендија за школску 2012/2013 годину. Анализа тражене документације којом се припадност категорији једнородитељске породице доказује искључиво достављањем извода из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља, показује да овај начин доказивања припадности једнородитељској породици нема објективно и разумно оправдање.

Наиме, Устав Републике Србије гарантује право на једнакост свима, док Закон о забрани дискриминације забрањује искључивање, ограничавање и давање првенства у односу на неко лично својство. Одређивањем начина доказивања којим право да се за студентску стипендију као припадници/е осетљиве друштвене групе у категорији једнородитељска породица пријаве имају искључиво студенти и студенткиње чији је један родитељ преминуо, искључени су, без икаквог разлога, студенти који немају уписан податак о оцу у матичној књизи рођених, без обзира на чињеницу што припадају породици где постоји само један родитељ. Тиме су студенти који немају уписан податак о оцу у матичне књиге рођених стављени у неравноправан положај у односу на студенте којима је један родитељ преминуо, јер им је ускраћена могућност да се пријаве за студентску стипендију као припадници једнородитељске породице. Имајући у виду циљ прописане мере и последице које прописана документација којом се доказује припадност овој групи производи, у односу на студенте који немају уписан податак о оцу у матичне књиге рођених, очигледно је да не постоји сразмера између предузете мере и циља који се њоме остварује.

3.11. Од Министарства просвете, науке и технолошког развоја затражено је да се у изјашњењу на наводе из притужбе, између осталог, изјасни и о томе шта се тачно подразумева под појмом „једнородитељска породица“, и шта се дешава са кандидатима/кињама који/е конкуришу за студентске стипендије као припадници осетљиве друштвене групе из категорије једнородитељска породица, у ситуацији када немају уписан податак о оцу у матичној књизи рођених.

У изјашњењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја није наведено шта се тачно подразумева под појмом „једнородитељска породица“, односно да ли се под тим појмом подразумева само ситуација када је један од родитеља преминуо, што би се из потребне документације којом се доказује припадност тој категорији могло закључити. У погледу навода из изјашњења да се прихватају и пријаве кандидата који не доставе извод из матичне књиге умрлих већ уместо тога доставе извод из матичне књиге рођених у којима није уписан податак о оцу, Повереница за заштиту равноправности констатује да је похвално што министарство прихвата и ове пријаве, али наглашава да ова тврдња није поткрепљена доказом. Наиме, прећутно прихватање извода из матичне књиге рођених у којем није уписан податак о оцу, као доказ припадности једнородитељској породици, доводи студенте којима оваква пракса министарства није позната у неравноправан положај у односу на оне којима је оваква пракса министарства позната. То потврђују наводи Н. Ј, који је конкурисао за доделу студентског кредита у школској 2011/2012 години као припадник осетљиве друштвене групе у категорији једнородитељска породица и да је путем телефона добио информацију да је његова пријава одбачена због непотпуне документације. Зато Повереница за заштиту равноправности констатује да не постоји нити један објективан и ваљан разлог да се у самом конкурсу не наведе да се припадност једнородитељској породици доказује изводом из матичке књиге умрлих или изводом из матичне књиге рођених. Тиме би сами кандидати/киње који су из једнородитељских породица имали потпуну извесност приликом конкурисања и били у једнаком положају у погледу могућности доказивања свог статуса..

3.12. Прописивањем правила да се приликом конкурисања за доделу студентских стипендија припадност категорији „једнородитељска породица“ доказује достављањем извода из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ставило је у неједнак положај кандидате/киње из једнородитељских породица којима отац није уписан у матичну књигу рођених, у погледу могућности да се пријаве за доделу студентских стипендија као припадници једнородитељске породице, чиме их је дискриминисало по основу њиховог породичног статуса.

4. МИШЉЕЊЕ

Конкурсом за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2012/2013 годину, који је објављен у септембру 2012. године и којим су прописани услови остваривања права на студентску стипендију за школску 2012/2013 годину за осетљиве друштвене групе у категорији једнородитељска породица, као и одређивањем да се припадност тој категорији доказује изводом из матичне књиге умрлих, повређено је начело једнакости јер су у неједнак положај стављени кандидати/киње из једнородитељских породица који немају уписаног једног родитеља у матичним књигама у односу на кандидате/киње којима је један родитељ преминуо, чиме је извршена дискриминација по основу породичног статуса.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да:

5.1. Измени правила којима кандидати/киње доказују припадност категорији једнородитељске породице како би како би се свим студентима који припадају једнородитељској породици омогућило остваривање права на студентску стипендију под једнаким условима.

5.2. Убудуће води рачуна да приликом одређивања услова за добијање студентских стипендија не крши одредбе Закона о забрани дискриминације, односно да се суздржи од неоправданог прављења разлике или неједнаког поступања и пропуштања (искључивања, ограничавања или давања првенства), у односу на лица или групе лица, које се заснива на неком личном својству.
Потребно је да Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавести Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико Министарство просвете, науке и технолошког развоја не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности ће о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић


microsoft-word-icon Притужба Н. Ј. из Б. против Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС због дискриминације на основу породичног статуса Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top