Препорука Влади РС за усвајање мера равноправног остваривања права на подстицај за генетско унапређивање сточарства

дел. бр. 87 датум: 20. 1. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђење мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/2009), поводом притужбе З. Н. из Д., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Уредбом о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 13/2011) Владе Републике Србије, којом су прописани услови и начин расподеле и коришћења подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години, повређено је начело једнакости, чиме је извршена дискриминација носилаца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који немају утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. и члану 39. став 2. Закона о забрани дискриминације, даје Влади Републике Србије

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Влада Републике Србије предузеће све неопходне мере како би омогућила свим носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који немају утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који су власници квалитетних приплодних грла и испуњавају све друге прописане услове да остваре право на подстицај за генетско унапређење сточарства, под једнаким условима као и носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства који имају утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са Уредбом о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. године („Службени гласник РС“, бр. 13/2011).

2. Влада Републике Србије ће убудуће водити рачуна да приликом предузимања мера у оквиру пољопривреде и других области из своје надлежности поштује начело једнакости правних субјеката, водећи рачуна о томе да циљ и последице предузетих мера морају бити оправдани и да између предузетих мера и циља који се остварује мора постојати пропорционалност, сагласно чл. 8. Закона о забрани дискриминације.

3. Влада Републике Србије ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности, у року од 30 дана од дана пријема мишљења и препоруке, о мерама које ће спровести у циљу поступања по препоруци.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности обратила се притужбом 14. септембра 2011. године З. Н. из Д., у којој је навела да је дискриминисана Уредбом о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години, јер је корисница старосне пензије. По њеном тврђењу, Уредбом је прописано да је један од услова за остваривање права на коришћење подстицаја да физичко лице има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање. Подноситељка притужбе наводи да је онемогућена да оствари право на коришћење подстицаја јер, као корисница старосне пензије, нема и не може имати својство осигуранице пољопривреднице. Наводи да се на тај начин, Уредбом Владе РС, доводи у неравноправан положај у односу на остале пољопривредне произвођаче са којима се сусреће на тржишту, иако испуњава све остале услове прописане Уредбом и улаже доста средстава у набавку и негу квалитетних животиња.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка Влади Републике Србије упућен захтев 4. октобра 2011. године, да се изјасни о основаности притужбе, али се Влада Републике Србије у остављеном року није изјаснила.

Повереница за заштиту равноправности је 13. децембра 2011. године упутила захтев Министарству пољопривреде, шумарства, трговине и водопривреде да достави образложење Уредбе и објашњење из којих разлога је круг лица којима је омогућено право коришћења подстицаја ограничен само на носиоце комерционалног породичног пољопривредног газдинства који имају утврђено својство осигураника пољопривредника, односно зашто је то право ускраћено корисницима старосне пензије.

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доставило је 21. децембра 2011. године одговор број: 320-02-02800/2011-09, у којем се наводи следеће:

– да је правни основ за доношење Уредбе садржан у члану 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју , којим је прописан начин утврђивања намене и расподеле подстицаја, односно да Влада прописује за сваку буџетску годину врсте и облик подстицаја, обим, услове и начин остваривања права на поједине врсте и облике подстицаја и одређује кориснике подстицаја, у складу са овим законом, законом којим се уређује буџет Републике Србије, националним програмом и Националним програмом руралног развоја;
– да је породично пољопривредно газдинство основни облик организовања пољопривредне производње;
– да породично пољопривредно газдинство, у зависности од своје економске снаге, може бити:

1. комерцијално породично пољопривредно газдинство,
2. некомерцијално породично пољопривредно газдинство;

– да је комерцијално породично пољопривредно газдинство оно пољопривредно газдинство које је тржишно усмерено и које може под условима утврђеним законом остварити право на подстицаје из члана 9. став 1. Закона о пољопривреди и руралном развоју (непосредни подстицаји, тржишни подстицаји, структурни подстицаји);
– да је некомерцијално породично пољопривредно газдинство оно пољопривредно газдинство које није тржишно усмерено, а чији је носилац корисник пензије остварене по основу пољопривредне производње;
– да се својство некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства утврђује приликом регистрације, односно обнове регистрације у Регистру пољопривредних газдинстава;
– да некомерцијално пољопривредно газдинство може под условима утврђеним законом остварити право на подстицаје из члана 10. став 1. тачка 4. Закона о пољопривреди и руралном развоју (подршка некомерцијалним пољопривредним газдинствима – новчани износ намењен пољопривредницима који једини приход остварују од обављања пољопривредне производње, а уписани су у Регистар пољопривредних газдинстава као некомерцијална пољопривредна газдинства);
– да актом из члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју (уредбом коју доноси Влада) могу се прописати и друге врсте подстицаја које остварују некомерцијална породична пољопривредна газдинства, у складу са законом, Националним програмом и Националним програмом руралног развоја,
– да право на коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства је усмерено према носиоцима комерцијалног породичног пољопривредног газдинства из разлога што подстицаји за генетско унапређење сточарства представљају непосредне подстицаје намењене производњи квалитетног приплодног подмлатка, што за циљ има повећање квалитета генетског потенцијала у сточарству и унапређење расног састава стоке, а тиме и повећање продуктивности у сточарској производњи и повећању квалитетних производа од млека и меса, тако да се циљ ове мере пољопривредне политике остварује усмеравањем ових према комерцијалним породичним пољопривредним газдинствима, односно газдинствима која су тржишно усмерена;
– да се на овај начин не врши дискриминација носиоца некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава, с обзиром да та газдинства, као газдинства која нису тржишно оријентисана, могу остварити подстицаје намењене подршци некомерцијалних газдинстава, у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју.

У прилогу изјашњења Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде доставило је образложење Уредбе о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години.

Уредбом о расподели и коришћењу подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години (у даљем тексту: Уредба), прописано је да се уредбом уређују услови и начини расподеле и коришћења подстицаја за генетско унапређење сточарства у 2011. години (у даљем тексту: подстицај) . Одредбом члана 2. прописано је да право на коришћење подстицаја има физичко лице ако:

1. је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом;

2. је пријавило врсту и бројно стање животиња и газдинство на којем држи или узгаја животиње;

3. је власник грла за које подноси захтев за подстицање или је власник грла члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства подносиоца захтева, и

4. има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и да је од 14. августа 2010. године до 19. августа 2011. године уплатио износ од најмање 42.818 динара по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника.

Одредбом члана 3. Уредбе прописано је да право на коришћење подстицаја, под условима прописаним уредбом, има и физичко лице – носилац комерцијалног породичног газдинства које нема утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда ПИО ако:

1. на дан 31. децембра 2009. године и надаље има пребивалиште на територији општине, односно града који припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди у складу са Правилником о одређивању подручја са отежаним условима рада у пољопривреди ;

2. је поднео захтев за грла која држи и узгаја на газдинству са територије општине, односно града који припада подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Устав Републике Србије у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу. Закон о забрани дискриминације у члану 4. прописује општу забрану дискриминације тако што прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Одредбом члана 8. Закона о забрани дискриминације прописано је да до повреде овог начела долази ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

Анализа Уредбе показала је да су њоме, с обзиром на прописане услове, очигледно у неједнак положај стављене две категорије лица:

1. лица која су носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, власници су животиња које су пријавили по врсти и броју, као и газдинства на којем држе или узгајају животиње, и имају утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, којима је признато право на коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства

2. лица која су носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, власници су животиња које су пријавили по врсти и броју, као и газдинства на којем држе или узгајају животиње, и немају утврђено својство осигураника пољопривредника код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, којима није признато право на коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства

Да би се оценило да ли је Уредбом повређено начело једнаких права и обавеза, потребно је размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање да се појединим категоријама носиоца пољопривредних газдинстава ускрате права предвиђена овом Уредбом. Сагласно чл. 8. Закона о забрани дискриминације, потребно је испитати:

1) да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан,

2) да ли се циљ (или циљеви) могу постићи прописаном мером, односно да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују, и

3) да ли постоји објективно и разумно оправдање да се појединим категоријама носилаца пољопривредних газдинстава ускрате права предвиђена овом Уредбом.

Повереница за заштиту равноправности је приликом одлучивања у овом предмету анализирала изјашњење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Уредбу о расподели и коришћењу подстицајних средстава за генетско унапређење сточарства у 2011. години са образложењем, као и релевантне прописе из области пољопривреде и пензијског осигурања.

Извесно је да је Влада Републике Србије овлашћена да за сваку буџетску годину доноси подзаконске акте којима се прописује врста и облик подстицаја, обим, услове и начин остваривања права . У образложењу Уредбе наводи се да су разлози за њено доношење „генетско унапређење сточарства усмерено ка подстицању производње квалитетног приплодног подмлатка што доприноси повећању бројног стања у говедарству, свињарству, овчарству и козарству и обезбеђењу услова за повећање економичности, обима и квалитета производње млека и меса“, као и да „подстицаји за производњу (…) имају за циљ повећање квалитета генетског потенцијала у сточарству и унапређење расног састава стоке, а тиме и повећање продуктивности у сточарској производњи и повећању квалитетнијих производа од меса и млека.“ Анализом Уредбе је утврђено да се право на коришћење подстицаја остварује ако је носилац пољопривредног газдинства власник квалитетних приплодних грла која су под контролом правних лица овлашћених за послове селекције, ако су разврстана у одговарајуће класе у складу са Законом о сточарству и ако се користе за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на пољопривредном газдинству подносиоца захтева . Ово значи да право на коришћење подстицаја нема сваки регистровани власник комерцијалног пољопривредног газдинства који је власник животиња, већ је потребно да животиње буду посебног квалитета и да се користе у одређене сврхе. На крају, и тумачењем самог назива Уредбе, може се закључити да се подстицаји додељују у циљу генетског унапређења сточарства, повећања продуктивности у сточарској производњи и повећања понуде квалитетнијих производа од меса и млека.

Сагледавајући изнете чињенице, Повереница за заштиту равноправности сматра да је сам циљ Уредбе допуштен и оправдан.

Несумњиво је да, с аспекта циља који се желео остварити, постоји објективно и разумно оправдање за искључивање некомерцијалних породичних пољопривредних газдинстава да користе подстицај за генетско унапређење сточарства. Њима су, како произлази из законских прописа, намењени други видови подршке. Кад је реч о комерцијалним породичним пољопривредним газдинствима, поставља се, међутим, питање да ли постоји објективно и разумно оправдање да се она неједнако третирају увођењем посебног услова за коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства погледу – да носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства „има утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, као и да је од 14. августа 2010. године до 19. августа 2011. године уплатио износ од најмање 42.818 динара по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника“.

Анализа овог услова, с аспекта циља који се уредбом желео постићи, показује да он нема објективно и разумно оправдање, те да је његовим увођењем дошло до неоправданог разликовања комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у погледу могућности коришћења подстицаја за генетско унапређење сточарства. У прилог томе говори неколико разлога.

На основу одредбе члана 15. Закона о пољопривреди и руралном развоју, право на подстицаје под условима утврђеним овим законом, имају пољопривредна газдинства и породична пољопривредна газдинства која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава, јединице локалне самоуправе, као и друга лица и организације. Такође, закон прави разлику између комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је оно пољопривредно газдинство које није тржишно усмерено, а чији је носилац корисник пензије остварене по основу пољопривредне производње.

Одредбом члана 1о. Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да обавезно осигурана лица јесу: запослени (осигураник запослени), лица која самостално обављају делатност (осигураник самосталних делатности) и пољопривредници (осигураник пољопривредник), као и да ако лице истовремено испуњавају услове за осигурање по више основа, основ осигурања се одређује тако што постојање основа осигурања по претходној тачки искључује основ из наредне тачке. Ово значи да осигураник пољопривредник може бити само лице које не испуњава услове за другу врсту осигураника (осигураник запослени и осигураник самосталних делатности). Одредбом члана 13. прописано је да су осигураници пољопривредници лица која се баве пољопривредном делатношћу као носиоци пољопривредног домаћинства, чланови пољопривредног домаћинства, носиоци породичног пољопривредног газдинства, чланови породичног пољопривредног газдинства или чланови мешовитог домаћинства, ако нису корисници пензије или нису на школовању.

Одредбом члана 10. став 3. Закона о пољопривреди и руралном развоју прописано је да су подстицаји за производњу новчани износи који се исплаћују по јединици за посејан усев, односно стоку одговарајуће врсте (коњ, говедо, овца, свиња, живина, пчелиња кошница и друго). Као што је напред наведено, циљ Уредбе је подстицање генетског унапређења сточарства и повећање продуктивности у сточарској производњи и због тога се као критеријум појављују услови који се односе на квалитет животиња, садржани у члану 4. Уредбе. Постављањем услова да право на подстицај може користити само осигураник пољопривредник, искључени су сви они носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства са активним статусом, који нису осигураници пољопривредници, а власници су животиња које су пријавили по врсти и броју, која су квалитетна приплодна грла под контролом правних лица овлашћених за послове селекције (одгајивачке организације) и која су оцењена и разврстана у класе, а користе се за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на пољопривредном газдинству подносиоца захтева.

У Уредби, као ни у образложењима уредби из ранијих година, не наводи се, нити произлази из одредаба Уредбе, да су подстицаји намењени као материјална помоћ пољопривредним газдинствима. Циљ Уредбе није да омогући пружање помоћи и подстицање пољопривредницима којима је пољопривреда једини вид остваривања прихода. Да је то био циљ, онда би услови и критеријуми били тако постављени да обезбеђују сагледавање економске снаге и укупног имовинског стања свих чланова носиоца породичног пољопривредног домаћинства. Евидентно је, дакле, да је циљ генетско унапређење сточарства и повећање продуктивности у сточарској производњи, што произлази из самог назива Уредбе, како је напред истакнуто. У светлу ових околности, право на коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства и повећање продуктивности у сточарској производњи треба под једнаким условима омогућити свим носиоцима комерцијалних пољопривредних газдинстава који су власници квалитетних приплодних грла која су под контролом правних лица овлашћених за послове селекције, ако су разврстана у одговарајуће класе у складу са Законом о сточарству и ако се користе за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на пољопривредном газдинству, независно да ли носилац комерцијалног пољопривредног газдинства остварује приходе само на основу бављења пољопривредом, односно, независно од тога да ли имају својство осигураника пољопривредника. Ово тим пре, што постоје категорије носилаца које већ остварују пензију и не могу стећи статус пољопривредних осигураника, као што је случај са подноситељком притужбе која је старосна пензионерка, а којима је с друге стране дозвољено да региструју комерцијална пољопривредна газдинства.

Сагледавајући изнете аргументе, евидентно је да није било оправданих и разумних разлога да се на основу личног својства (својства осигураника пољопривредника) ставе у неравноправан положај носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава који имају квалитетна приплодна грла, а немају утврђено својство осигураника пољопривредника код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање у односу на оне носиоце комерцијалних породичних пољопривредног газдинстава који имају квалитетна приплодна грла, а имају утврђено својство осигураника пољопривредника. Различит третман ових категорија грађана и грађанки, којима је на основу њихових личног својства ускраћено право које се даје другим лицима у истој ситуацији, нема објективно и разумно оправдање.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку Влади Републике Србије ради предузимања радњи којима ће се отклонити повреда начела једнакости у односу на оне категорије грађана и грађанки којима је неоправдано ускраћено право на коришћење подстицаја за генетско унапређење сточарства на основу њихових личних својстава.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Влади РС за усвајање мера равноправног остваривања права на подстицај за генетско унапређивање сточарства Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top