Препорука Народној скупштини Републике Србије за обезбеђивање учешћа жена у међународним делегацијама

дел. бр. 28/2011 датум: 27. 1. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС„ бр. 22/2009), а поводом догађаја у вези са ратификацијом акредитације делегације Народне скупштине Републике Србије на седници Парламентарне скупштине Савета Европе и најаве да ће Народна скупштина Републике Србије изменити састав делегације у складу са правилима Парламентарне Скупштине Савета Европе, Повереница за заштиту равноправности даје

 

ПРЕПОРУКЕ

 

1. Приликом доношења одлуке о саставу делегације Народне скупштине Републике Србије у Парламентарној скупштини Савета Европе неопходно је применити одредбу чл. 38. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 22/2009), којом је прописано: „Приликом избора или именовања делегација које представљају Републику Србију, састав делегација обавезно мора да чини најмање 30% лица мање заступљеног пола, у складу са међународним стандардима.“ Сагласно томе, имајући у виду укупан број чланова парламентарне делегације, у саставу ове делегације морају бити најмање две жене.

2. Народна скупштина Републике Србије ће без одлагања регулисати на који ће начин бити обезбеђено да у саставу свих парламентарних делегација које суделују у међународној сарадњи делегација буде најмање 30% лица мање заступљеног пола, сагласно пропису из чл. 38. ст. 2. Закона о равноправности полова.

О б р а з л о ж е њ е

Поводом информација из медија у вези са проблемом око ратификације акредитације делегације Народне скупштине РС на последњем заседању Парламентарне скупштине Савета Европе, Повереница за заштиту равноправности извршила је анализу свих правила о заступљености жена у међународним делегацијама, садржана у домаћим и међународним актима, која обавезују Републику Србију: 1) Закон о равноправности полова (2009), 2) Resolution 1348 (2003) Gender-balanced representation in the Parliamentary Assembly, 3) Recommendation Rec (2003)3 of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making, 4) Resolution 1585 (2007) Gender equality principles in the Parliamentary Assembly, 5) Opinion Committee on Equal Opportunities for Women and Men Doc. 12388. 5 October 2010 и 6) Rules of Procedure of the Assembly, 2010.

Анализа је показала да су правила о заступљености жена и мушкараца у делегацијама националних парламената у Парламентарној скупштини Савета Европе испод стандарда који прописује Закон о равноправности полова Републике Србије, усвојен 2009. године. Док чланом 6.1.а. Rules of Procedure of the Assembly, 2010. прописано да „националне делегације морају да укључе припаднике мање заступљеног пола најмање у проценту у коме су у њиховим националним парламентима, а најмање један члан делегације мора да буде мање представљеног пола“, чл. 38. ст. 2. Закона о равноправности полова стриктно је прописано да „састав делегација обавезно мора да чини најмање 30% лица мање заступљеног пола“.

Будући да је у појединим медијима објављено да ће до наредне седнице Парламентарне скупштине Савета Европе састав наше делегације бити усклађен са правилима Парламентарне скупштине Савета Европе, те да ће у саставу делегације бити једна жена (видети, нпр. интервју са председницом Народне скупштине Републике Србије, „Политика“ од 26. Јануара 2011.), Повереница за заштиту равноправности, вршећи своју законску дужност да делује превентивно, дала је препоруку да састав националне делегације буду утврђен сагласно чл. 38. ст. 2. Закона о равноправности полова.

Повереница за заштиту равноправности имала је у виду да чл. 38. ст. 1. Закона о равноправности полова, као посебан антидискриминациони закон, гарантује право жена и мушкараца да без дискриминације учествују у међународној сарадњи, да буду представљени у међународним организацијама и институцијама, као и да учествују у раду међународних организација и институција. Обавезна квота од најмање 30% лица мање заступљеног пола у саставу делегација које представљају Републику Србију, прописана чл. 38. ст. 2. Закона о равноправности полова, само је једна од посебних мера, која има за циљ да допринесе стварању једнаких могућности за остваривање права на равноправно учешће жена и мушкараца у међународној сарадњи.

Будући да Закон о равноправности полова не регулише ближе примену посебне мере из чл. 38. ст. 2., неопходно је да Народна скупштина РС одговарајућим прописима операционализује начин њене практичне примене. То је обавеза која проистиче и из чл. 6.1.а. Rules of Procedure of the Assembly, 2010, којим је прописано да ће сваки парламент информисати Парламентарну скупштину Савета Европе „о методима које је користио приликом поделе места у делегацији, као и о броју жена чланица делегације“.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ
др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука Народној скупштини Републике Србије за обезбеђивање учешћа жена у међународним делегацијама Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top