Мишљење на Нацрт закона о родној равноправности

бр. 011-00-17/2017-02  датум:  20. април  2017.године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о родној равноправности

 

У прилогу електронског дописа Кабинета потпредседнице Владе и министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре од 19. априла 2017. године, Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) достављен је усаглашени нови текст Нацрта закона о родној равноправности (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

У наведеном допису, као и допису од 22. марта 2017. године истакнуто је да поједине примедбе Повереника на текст Нацрта закона нису усвојене.

Наиме, Нацртом закона није усвојена примедба Повереника која се односила на усаглашавање Нацрта закона са Законом о забрани дискриминације, односно у текст Нацрта закона нису унете све манифестације рода укључујући и родни идентитет. У допису од 22. марта 2017. године навели сте да сте става да питање родног идентитета треба целовито уредити посебним законом.

Поред тога, није усвојена ни примедба Повереника која се односила на члан 9. став 1. тачку 1) Нацрта закона и усаглашавање наведене одредбе са дефиницијом дискриминације која је прописана чланом 2. Закона о забрани дискриминације додавањем речи: „неоправдано“, односно навођењем да је у питању „неоправдано“ ускраћивање, искључивање, ограничавање или давање првенства. У допису од 19. априла 2017. године навели сте да је реч: „неоправдано” брисана на захтев Европске комисије. Напомињемо да само неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање засновано на личном својству представља дискриминацију и да се поставља питање увођења посебних мера које прописује Устав Републике Србије[2] у члану 21. став 2. када је прављење разлике оправдано ради постизања пуне равноправности лице или групе лица која су суштински у неједнаком положају.

Такође није усвојена ни примедба Повереника која се односила на одредбу члана 38. став 3. Нацрта закона и усглашавање наведене одредбе са преосталим текстом Нацрта закона  коришћењем термина: подједнака заступљеност жена и мушкараца.

Имајући у виду наведено, а под условом да ће питање родног идентитета бити регулисано посебним законом, обавештавамо вас да Повереник нема примедаба на текст Нацрта закона, изузев примедаба на члан 9. став 1. тачка 1) и члан 38. став 3. Нацрта закона.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06)

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о родној равноправности
Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top