Мишљeњe на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-44/2017-03    датум: 11. август 2017.

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереница за заштиту равноправности  даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у прилогу дописа број: 06-00-00164/2017-03 од 3. августа 2017. године, доставило je Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења. Поступајући по овом захтеву, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

 

Из образложења Нацрта закона произлази да се изменама и допунама важећег Закона о средњем образовању и васпитању, приступа првенствено ради неопходног усклађивања са новим решењима која су предвиђена Нацртом закона о основама система образовања и васпитања. Имајући у виду члан 20. став 2. Устава Републике Србије[2], указујемо да је при томе неопходно водити рачуна да се предложеним изменама и допунама достигнути ниво људских и мањинских права не може смањивати. У том смислу указујемо на члан 30. Нацрта закона, којим се мења члан 36. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: Закон). Наиме, према предложеној измени, конкурс за упис ученика у средњу школу чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе садржи и обавештење о језику на којем се остварује образовно-васпитни рад, али не и информације о прилагођеним условима за образовање ученика са сметњама у развоју. Не улазећи при томе у решења из Нацрта закона о основама система образовања и васпитања која евентуално уређују и то питање на одговарајући начин, сматрамо да се предложеним решењем умањује ниво достигнутих права за лица са сметњама у развоју, те да га је потребно преиспитати.

 

Чланом 31. Нацрта закона предвиђа се додавање новог члана 36а који уређује упис кандидата по посебним условима. Према ставу 1. предложеног члана одређено је да поједина лица или групе лица могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања. Сматрамо да је потребно законом прецизирати критеријуме, односно услове на основу којих се може недвосмислено одредити која су то лица или групе лице која могу остварити упис на наведени начин.

 

Поред изнетих начелних примедаба, предлажемо и да се одредба члана 8. Нацрта закона још једном разматри како би се допринело потпуном остварењу Законом одређених циљева и општих исхода средњег образовања и васпитања. Чланом 8. Нацрта закона прописано је да се мења одредба члана 10. став 2. Закона тако да се школским програмом ближе одређује,

 

 

 

поред осталог, повезивање са послодавцима и удружењима послодаваца. Према важећој одредби члана 10. Закона, школски програм је укључивао и повезивање са репрезентативним синдикатима. Одредбама члана 6. Закона о раду[3] прописано је да се у смислу тог закона, синдикатом сматра самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса. Имајући у виду наведено, да би ученик могао по завршетку средњошколског образовања и васпитања преузети активну улогу, развијати стручне компетенције неопходне за успешно запошљавање, развијати свест о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље, бити оспособљен за сарадњу и предузимљивост на раду, било би добро да се школским програмом оствари повезивање не само са послодавцем и удружењима послодаваца, већ и са репрезентативним синдикалним организацијама које ће омогућити младом човеку упознавање са правима и обавезама запослених и са аспекта стране која учествује у процесу рада.

 

Истоветна примедба се односи и на предложену измену члана 14. Закона. Према наведеној одредби, школа је, поред осталог, дужна ради развијања и неговања другарства и пријатељства да реализује слободне активности, које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. Чланом 12. Нацрта закона предлаже се измена члана 14. Закона тако да се поред рада у секцијама уводе и ванннаставне активности што ће свакао допринети оставрењу циљева и општих исхода средњег образовања и васпитања. Међутим, истовремено се из наведеног члана брише да се секције и ваннаставне активности организују ради развијања и неговања другарства и пријатељства што, према нашем мишљењу, отежава оставривање циљева као што је оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости, односно забрану дискриминације. Сматрамо да се наведени циљеви најлакше и најдлотворније постижу управо путем рада у одговарајућим секцијама и кроз ваннаставне активности развијањем духа пријатељства, другарства и заједништва.

 

Такође, чланом 15. Закона уређено је питање каријерног вођења и саветовања ученика, а ставом 3. наведеног члана одређено да школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. Према члану 13. Нацрта закона, поред осталог, предлаже се брисање последње реченице наведене одредбе Закона, те се поставља питање који је ratio таквог решења. Наиме, брисањем реченице која гласи: „У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада.ˮ у значајној мери се отежава примена претходног дела одредбе члана 15. став 3. и губи се њен пун смисао.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] „Службени гласник РС“, број 98/06

[3] „Службени гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – УС

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon Мишљeњe на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитањуDownload


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top