Mишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o музejскoj дeлaтнoсти

бр. 011-00-5/2021-02 датум: 8. март 2021. године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о музејској делатности

 

Министарство културе и информисања је дописом број 011-00-1/2021-02 од 2. марта 2021. године доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о музејској делатности са образложењем (у даљем тексту: Нацрт закона), ради давања мишљења.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Најпре указујемо да Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Такође, Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом[3] у члану 30. Учешће у културном животу, рекреацији, активностима у слободно време и спорту, утврђује обавезу државе стране уговорнице да признају право особама са инвалидитетом да равноправно са другима учествују у културном животу и да предузимају све одговарајуће мере како би обезбедиле да особе са инвалидитетом између осталог имају приступ материјалима културног садржаја у облицима који су им приступачни и имају приступ местима за извођење представа или пружање услуга културног садржаја, као што су позоришта, музеји, биоскопи, библиотеке и туристичке агенције и, по могућности, приступ споменицима и знаменитостима од националног културног значаја.

Такође, Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена у члану 2. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, док је одредбама које су прописане у члану 26. ставу 1. овог закона утврђено да дискриминација постоји ако се поступа противно начелу поштовања једнаких права и слобода особа са инвалидитетом у политичком, економском, културном и другом аспекту јавног, професионалног, приватног и породичног живота.

Имајући у виду обавезе које је Република Србија предузела ратификацијом Конвенције УН о правима особа са инвалидитетом да овим особама омогући да равноправно са другима учествују у културном животу и да предузима све одговарајуће мере како би се обезбедило да оне имају приступ материјалима културног садржаја у облицима који су им приступачни, Повереник предлаже допуну члана 72. Нацрта закона којим је прописана Доступност и презентација музејске грађе, новим ставом који би се односио на обавезу музеја да музејску грађу учини доступном особама са инвалидитетом. Наиме, Повереник предлаже да се посебним ставом пропише да је музеј дужан да предузме одговарајуће мере и да музејску грађу, увек када је то могуће, учини доступном особама са инвалидитетом у облицима који су им приступачни.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број  22/09), члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06), члан 21.

[3] Закон о потврђивању конвенције о правима особа са инвалидитетом („Службени гласник РС-Међународни уговори”, број 42/09)

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconMишљeњe нa Нaцрт зaкoнa o музejскoj дeлaтнoсти Download


 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top