Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

Бр. 011-00-6/2021-02    датум:  16. март 2021.године

 

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје

 

МИШЉЕЊЕ

на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је дописом број 011-00-128/2021-12 од 8. марта 2021.године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (у даљем тексту: Нацрт закона), са образложењем, ради давања мишљења.

 

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење на Нацрт закона, са аспекта делокруга рада Повереника за заштиту равноправности.

Најпре указујемо да Устав Републике Србије[2] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 4. прописано је начело једнакости тако што је регулисано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације.

С тим у вези Повереник указује да услови који се прописују Нацртом закона треба да буду у складу са начелом равноправности и забране дискриминације.

Такође, Повереник указује да Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број 94/19), као ни Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању, не садрже одредбу о родно диференцираном језику, односно да су у тексту Нацрта закона употребљене речи у мушком роду (нпр. издавалац сертификата, пружалац услуга, корисник, запослени, инспектор), као генерички неутрални термини и за мушки и женски род, чиме се нарушава принцип равноправности полова. Повереник предлаже да се у Нацрт закона унесе одредба према којој сви појмови који се користе у мушком роду, обухватају исте појмове у женском роду. Употреба језика, у којем се присуство, једнак статус и улоге жена и мушкараца у друштву равноправно одражавају и третирају са једнаком вредношћу и достојанством, суштински је аспект родне равноправности и од значаја је за постизање фактичке равноправности полова. Овај став је изражен у многим међународним документима који се односе на недискриминаторну употребу језика.

[1] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09, члан 1. и члан 33. став 1. тачка 7)

[2] Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, број 98/06, члан 21.)

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-iconМишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top