ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 6. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09),  члан 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члан 17. став 3. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и члана 4. став 3. Правилника о попуњавању радних места у Стручној служби Повереника за заштиту равноправности („Службени гласник РС“, број 61/15), Повереник за заштиту равноправности оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

 

 

 

I Орган у коме се попуњава радно место:

Повереник за заштиту равноправности, Београд, Булевар краља Александра бр. 84

 

II Радно место које се попуњава:

 

  1. Радно место руководиоца Групе за информатичке послове, у звању самосталног саветника, Сектор за опште послове – 1 извршилац.

 

Опис послова: Организује и руководи радом Групе, планира, координира и организује рад у Групи и обавља најсложеније послове из делокруга рада Групе; управља информационим системом и заштитом података у Стручној служби; развија технолошке стандарде за оперативне системе за апликације, мрежне конфигурације, десктоп конфигурације; припрема планове информатизације управних послова у органу, одржавања и унапређења постојеће опреме; пројектује и анализира радне процесе у органу и предлаже решења за њихову аутоматизацију; развија и одржава базу података и апликативни софтвер неопходан за рад Повереника и Стручне службе; развија систем за несметан и квалитетан проток информација између унутрашњих јединица; развија и одржава стандарде највишег нивоа контроле квалитета свих електронских података и обезбеђује њихову заштиту; израђује статистичке извештаје о актима које доноси Повереник и друге извештаје по налогу помоћника Повереника; остварује сарадњу са спољним консултантима при раду на дизајнирању и одржавању Веб-сајта Повереника и испоручиоцима хардвера и софтвера ради задовољавања постављених технолошких стандарда; обавља и друге послове по налогу помоћника Повереника.

 

Услови:

Стечено високо образовање из научне области организационе науке (информатички смер), математичке науке, рачунарске науке, или из стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, напредно знање рада на рачунару.

 

У изборном поступку проверавају се: познавање делокруга Повереника, прописа о организацији и раду државних органа, напредно знање рада на рачунару усмено; знање енглеског  језика – увидом у сертификат или други доказ; вештина  комуникације – усмено.

 

III Место рада: Београд, Булевар краља Aлександра бр. 84

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс: Повереник за заштиту равноправности, Београд, Немањина бр. 22-26 (заједничка писарница републичких органа), са назнаком „За  јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Даворка Јовичић, број телефона: 011/243 64 64, у времену од 10.00-14.00 часова.

 

VI Рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VII Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: Пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству, са контакт адресом и бројем телефона; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фотокопије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у струци); оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима, односно правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о знању енглеског језика, (сертификат, дипломе, потврде о положеном испиту на студијама, потврде о завршеној обуци). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Одребом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат  чинити сам. Пример изјаве је могуће преузети се на званичној интернет страни Повереника за заштиту равноправности: https://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/. Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколико су на страном језику морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

 

Стране високошколске исправе морају бити признате у складу са важећим  Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – др. пропис, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – др. пропис, 68/15, 87/16).

 

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

 

X Место, дан и време када ће се извршити провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне и разумљиве, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се почев од 22. октобра 2018. године, у Београду, у просторијама Повереника за заштиту равноправност, Булевар краља Александра 84.

О тачном датуму и времену учесници конкурса ће бити благовремено обавештени на контакте (бројеве телефона/адресе) које наведу у својим пријавама.

 

Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао), биће одбачене закључком конкурсне комисије. Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Овај конкурс се оглашава на огласној табли и интернет презентацији Повереника за заштиту равноправности: www.ravnopravnost.gov.rs; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs; на порталу е-управе; на интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

Сви појмови употребљени у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

Број: 111-00-25/1/2018-04

У Београду, 2. октобра  2018. год.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-iconЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИPreuzmi


microsoft-word-iconИЗJAВA – прилoг кoнкурснoj дoкумeнтaциjиPreuzmi


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top