Mишљење на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина

бр. 90-00-3/2016-01     датум: 24. фебруар 2016. године

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје

МИШЉЕЊЕ

на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина

Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), је дописом број 90-00-148/2015-08 од 22. фебруара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник), Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина (у даљем тексту: Предлог акционог плана), ради упознавања.

Поступајући по овом допису, дајемо мишљење о Предлогу акционог плана, са аспекта делокруга рада Повереника.

Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 24. Закона о забрани дискриминације прописано је да је забрањена дискриминација националних мањина и њихових припадника на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика. Начин остваривања и заштита права припадника националних мањина утврђена је посебним законом.

Усвајањем Акционог плана за преговарачко поглавље 23 (у даљем тексту АП ПГ 23) Република Србија се определила за даље унапређење институционалног и законодавног оквира у области основних људских и мањинских права и слобода. Повереник за заштиту равноправности је у Годишњем извештају за 2014. годину, између осталог, препоручио и да се интезивира рад на спровођењу мера утврђених стратешким документима и акционим плановима који треба да омогуће постизање пуне равноправности свих друштвених група. С тим у вези, усвајањем Акционог плана за остваривање права националних мањина, допринеће се реализацији постављених стратешких циљева.

Поводом појединих решења садржаних у Предлогу акционог плана, Повереник за заштиту равноправности је  мишљења да:

1. У одељку II Забрана дискриминације, у табели под бројем 2.1 (страна 13), наведена је активност која гласи: „Брзо и детаљно одговарање на налазе и препоруке Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности у свим случајевима који утичу на права припадника националних мањина и обезбеђење адекватне подршке тим институцијама како би се осигурала ефикасна обрада достављених притужби, и како би оне биле доступне припадницима националних мањина“. Као носиоци ове активности одређени су Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана, Покрајинским омбудсман и Контролисани орган.

Ова активност извире из   Акционог плана за поглавље 23, глава 3.8. под називом „Положај националних мањина“, тачка 3.8.1. којом је препоручено усвајање акционог плана који се односи на унапређење положаја националних мањина. У делу II Забрана дискриминације, активност под бројем 2.1. у Предлогу акционог плана, у целости је преузета из активности утврђене у тачки 3.8.1.2. подтачка 6. АП ПГ 23, где је за носиоца активности одређена Мултиресорна радна група састављена од представника свих надлежних министарстава, покрајинских секретаријата, представника националних савета националних мањина, релевантних организација цивилног друштва, која је образована решењем министара надлежног за послове државне управе. Као носиоци ове активности нису наведени ни Повереник за заштиту равноправности, ни Заштитник грађана, ни други органи, који су наведени као носиоци активности у одељку II Забрана дискриминације, активност под бројем 2.1. у Предлогу акционог плана.

Из наведеног произилази да АП ПГ 23 и Предлог акционог плана садрже идентичне активности (тачка 3.8.1.2. подтачка 6. у АП ПГ 23 и активност под бројем 2.1. у Предлогу акционог плана),  а да су као носиоци наведени различити органи. Мишљења смо да не постоји основ да Повереник буде носилац активности под бројем 2.1. у Предлогу акционог плана и да је потребно ускладити активности и носиоце активности у АП ПГ 23 и Предлогу акционог плана.

2. Такође предлажемо и да се у одељку II Забрана дискриминације, у колони показатељи резултата за активност под бројем 2.1. изоставе речи: „Континуирано обезбеђен приступ припадника националних мањина налазима и препорукама Заштитника грађана, Покрајинског омбудсмана и Повереника за заштиту равноправности“. Наиме, У складу са чланом 33. Закона о забрани дискриминације Повереник за заштиту равноправности, поред осталог, прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 57/07, 104/09 и 36/10), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 –Одлука УС и 107/12), као и Правилником о анонимизацији података, сва мишљења и препоруке у поступку по притужбама, доступне су јавности, па тако и припадницима националних мањина на интернет страници Повереника.

При томе, треба имати у виду да се Повереник може, као и други независни државни органи, самоиницијативно или по позиву укључивати да саветодавно или на друге начине допринесе реализацији активности у оквиру мера утврђених акционим планом, које су у вези са обављањем послова из надлежности Повереника у обиму и на начин који не угрожава независност овог државног органа.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић


microsoft-word-icon Mишљење на Предлог акционог плана за остваривање права националних мањина Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top