Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

бр. 07-00-00358/2020-02   датум: 11.12.2020.

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 

Татjана Матић, министарка

 

11070 БЕОГРАД

Париска 7

 

Предмет: Иницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

 

Поштована госпођо Матић,

Поверенику за заштиту равноправности обратила се подноситељка притужбе која има 66 година живота и није могла да оствари право на бесплатан ваучер за субвенционисани одмор у Србији, иако је то право остваривала до своје 65-е године. Наиме, иако је и даље незапослено лице, које није стекло услов за остваривање права на пензију, са навршених 65 година живота, престала је да се води у евиденцији Националне службе за запошљавање. Имајући у виду да Уредба прописује услов да се незапослено лице налази у евиденцији НСЗ, а да са друге стране није стекла услов за остваривање права на пензију, подноситељка притужбе се више не налази ни у једној категорији лица која би могла да остваре право на субвенционисани одмор.

Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије[1] прописано је да су корисници ваучера у смислу ове уредбе:

1) корисници права на пензију; 2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде); 3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита; 4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање; 5) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; 6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно; 7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу; 8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се баве искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју; 9) студенти.

Док је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености[2] у члану 88. став 1.  тачка 5. прописано да се евиденција о незапосленом престаје да води ако лице наврши 65 година живота.

 

Користећи законом прописана овлашћења из члана 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[3] којим је прописано да Повереник иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације, предлажемо Министарству трговине, туризма и телекомуникација да предузме мере из своје надлежности како би листа корисника ваучера обухватила и лица старија од 65 година живота, којa нису корисници пензије. Наиме, ова лица су до навршене 65. године живота остваривала право на ваучер, зато што су се налазили на евиденцији националне службе за запошљавање, као незапослена лица, а након тога им је ово право ускраћено само због година старости, иако су и даље фактички незапослена лица која не остварују право на пензију.

 

С поштовањем,

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИницијатива за измену Уредбе о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије Download


 

 

[1] Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 90/2019 и 66/2020)

[2] („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 и 113/2017 – др. закон)

[3] члан 33. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09)

Print Friendly, PDF & Email
back to top