Иницијатива за измене и допуне Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије

датум: 29.4.2020. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, председница

11000 БЕОГРАД
Немањина 11

 

Предмет: Иницијатива за измене и допуне Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у циљу („Службени гласник РСˮ, бр. 60/20)

 

Поштована госпођо Брнабић,

 

Поверенику за заштиту равноправности обратио се дописима и притужбама један број грађана и грађанки, али и представника удружења који су указали на неједнак положај у који су стављени усвајањем Уредбе којим је прописан начин уплате​​ једнократне новчане помоћи. Наиме, они су истакли да осим прималаца пензија и корисника права на новчану социјалну помоћ, постоје и друге категорије грађана на које су негативне последице пандемије, али и мере које су се предузимале у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса утицале више у односу на остале, и којима би средства на име једнократне новчане помоћи такође морала бити уплаћена аутоматски, односно по приоритету, без обавезе пријављивања.

Усвајањем Уредбе о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19[1], Уредбе о утврђивању програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2[2] и Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2[3], Република Србија је омогућила спровођење економских мера за смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19.

Повереник поздравља Програм економских мера за подршку привреди Србије погођеној последицама епидемије, којим је предвиђено четири сета мера чији је циљ да се очува запосленост у току трајања ванредност стања, као и да се помогне привредним субјектима којима је отежано пословање током ванредног стања. Наиме, усвајањем наведених мера, које се највећим делом односе на финансијску подршку  привреди, Република Србија је и поред негативних ефеката које је пандемија COVID-19 вируса имала на привреду, успела да сачува велики број радних места и тиме смањи њене негативне ефекте пандемије на економски положај пре свега запослених грађана и грађанки.

Повереник међутим указује да приликом креирања мера чији је циљ смањење негативних ефеката проузрокованих пандемијом COVID-19 вируса, свакако треба узети у обзир и чињеницу да последице пандемије, али и мере које су се предузимале у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса нису једнако погодиле све категорије становништва. Након усвајања Одлуке о проглашењу ванредног стања[4], Повереник је наставио да прати стање у области заштите равноправности и препорукама мера и различитим иницијативама које су до сада упућене Влади и ресорним министарствима указао на различите проблеме поводом којих се обраћају најугроженије категорије грађана, које је свакако потребно узети у обзир приликом креирања мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса и предложио конкретна решења за њихово превазилажење у пракси.

У складу са чланом 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације[5], којим је између осталог прописано да Повереник за заштиту равноправности иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације, предлажемо измене и допуне члана 1, члана 3. става 1. и члана 3. става 5. Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у циљу.

Повереник најпре предлаже допуну члана 3. става 1. ове уредбе, којим је прописано да ради уплате једнократне новчане помоћи, пунолетни држављани Републике Србије, изузев прималаца пензија и корисника права на новчану социјалну помоћ, подносе пријаву за добијање једнократне новчане помоћи, у складу са овом уредбом, телефонски путем контакт центра или електронски преко портала Министарства финансија ‒ Управе за трезор. Имајући у виду негативне ефекте које је пандемија имала и на друге угрожене категорије грађана, осим  прималаца пензија и корисника права на новчану социјалну помоћ, Повереник предлаже да се уплата једнократне новчане помоћи, без обавезе подношења пријаве, аутоматски изврши и на рачуне следећих категорија грађана:

  • незапослених особа, податке доставља Национална служба за запошљавање;
  • особа са инвалидитетом које су корисници права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица, податке доставља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалан питања, Одсек за развој и одржавање информационог система и техничку подршку у Сектору за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг;
  • родитеља, односно хранитеља или старатеља који остварују право на дечији додатак, податке доставља Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјалан питања, Одсек за развој и одржавање информационог система и техничку подршку у Сектору за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг;
  • самосталних уметника који су након увођења мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса, били у потпуности онемогућени да обављају своју делатност и остварују приходе по том основу, податке доставља УКС, УЛУС, ДКС, УМУС, УДУС као и друга струковна репрезентативна удружења уметника.

Повереник предлаже Влади да у складу са капацитетима, размотри могућност да осим наведеним категоријама, уплату једнократне новчане помоћи, без обавезе подношења пријаве изврши уплатом на рачун и запослених који остварују минималну зараду, у складу са подацима Министарства финансија- Пореске управа.

Такође, Повереник указује и да је усвајањем одредбе која је прописана у члану 1. ове уредбе и којом је између осталог утврђено да се уплата једнократне новчане помоћи врши пунолетним држављанима Републике Србије, који на дан ступања на снагу ове уредбе имају пребивалиште на територији Републике Србије, са важећом личном картом, извршена непосредна дискриминација особа које су лишене пословне способности. Наиме, предложеним начином уплате једнократне новчане помоћи, особе које су навршиле 18 година, али су лишене пословне способности неће бити обухваћене овом мером, јер је њихова пословна способност сагласно одредби из члана 146. Породичног закона[6] једнака је пословној способности млађег малолетника, односно детета које није навршило 14 година живота у складу са чланом 64. овог закона. Повереник посебно истиче да је према подацима Републичког завода за социјалну заштиту укупан број пунолетних корисника под старатељством у 2018. години износио 12.895 (стално старатељство), као и да у старосној структури корисника који су лишени пословне способности, доминирају одрасли са 70% учешћа у овој групи корисника. Стога Повереник предлаже допуну члана 1. Уредбе омогућавањем да захтев за уплату једнократне новчане помоћи за особе које су лишене пословне способности могу у њихово име поднети старатељи, како би и њима био уплаћен утврђени износ једнократне новчане помоћи.

Повереник истиче да је имајући у виду да је један од услова за уплату једнократне новчане помоћи поседовање важеће личне карте, као и чињеницу да је великом броју грађана овај лични документ истекао, приликом процене испуњености овог услова потребно узети у обзир да у условима ванредног стања нису били у могућности да га продуже. Указујемо да се иако је чланом 1. Одлуке о важењу личних докумената држављана Републике Србије за време ванредног стања карте[7], прописано да ће се сва лична документа држављана Републике Србије, међу којима је између осталог и лична карта, којима је истекао или истекне рок важења сматрати важећим за време док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања, може догодити да након укидања ове одлуке, велики број грађана не испуни услов у погледу поседовања важеће личне карте, јер у року који је прописан за подношење пријаве за добијање једнократне новчане помоћи, није продужио важење овог личног документа. Стога, Повереник предлаже допуну члана 3. става 5. ове уредбе којим је прописано да се пријава за добијање једнократне новчане помоћи подноси до 5. јуна 2020. године, продужењем овог рока и након наведеног датума за све грађане који немају важећу личну карту, јер је њено важење истекло док је на снази била Одлука о проглашењу ванредног стања.

Имајући у виду наведено, а у циљу унапређења равноправности најугроженијих категорија грађана, предлажемо да Влада усвоји наведену иницијативу и изврши измене и допуне Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије у циљу смањивања негативних ефеката проузрокованих пандемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, на предложени начин.

Повереник за заштиту равноправности ће у складу са надлежностима утврђеним Законом о забрани дискриминације наставити да прати стање и континуирано указује на теже проблеме са којима се суочавају и поводом којих нам се обраћају најугроженије категорије грађана, а које је потребно узети у обзир и размотрити приликом креирања различитих мера у циљу сузбијања ширења COVID-19 вируса.

 

С поштовањем,

[1] „Службени гласник РС”, бр. 54/20

[2] „Службени гласник РС”, бр. 54/20

[3] „Службени гласник РС”, бр. 60/20

[4] „Службени гласник РС”, бр. 29/20

[5] „Службени гласник РСˮ, бр. 22/09

[6] „Службени гласник РС”, бр. 18/05, 72/11 – др. закон и 6/15

[7] „Службени гласник РС”, бр. 32/20

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-iconИницијатива за измене и допуне Уредбе о формирању привременог регистра и начину уплате​​ једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима Републике Србије Download


 

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top